Page 31

værket, som efter hans mening burde forbedres, nemlig: 1. Belysning i østsiden af hal 5 for kran 22's arbejde. 2. Castorsfeltet omkring sidesaksen. 3. Røgplage fra lokomotivet, der, efter hvad han har fået oplyst, skyldes leverancer af dårlige kul. Yderligere omtalte han at have iagttaget oprømning og opmuring af støbeborde under tangkranens arbejdsområde. Alle disse forhold vil blive gjort til genstand for undersøgelser, og specielt det sidste vil øjeblikkelig blive bragt ud af verden. Ved mødet uddeltes beretningen om Frederiksværk-undersøgelsen til de af udvalgets medlemmer, som ikke allerede havde modtaget den. Mødet sluttede med en kort drøftelse af fremgangsmåden ved forhandling mellem tillidsmændene og værkets repræsentanter. Der konstateredes her fuld enighed om synspunkterne. Mødet blev hævet kl. 16,30. B. C.

Deltagere: Fællesstillidsmand Frode Jacobsen, Joseph Nielsen, profilværket, Børge Pedersen, pladeværket, Børge Nielsen, stålværket, E. Ambus, reparationsafd., elektrikermester Børge Jensen, driftsingeniør K. Nielsen.

Onsdag den 2. marts blev der afholdt møde i sikkerhedsudvalget foranlediget af ulykken i profilværket. K. Nielsen gav en kort redegørelse for et møde dagen i forvejen, hvor vidner til ulykken havde afgivet forklaring i over-

værelse af en repræsentant for politimyndigheder, fabriksinspektøren, eksperter fra ilt- og gasleverandøren samt repræsentanter for DDS. Man var ved dette møde ikke kommet til fuld klarhed over årsagen, men resterne af de eksploderede flasker og tilbehøret er på politiets foranledning sendt til statsprøveanstalten for undersøgelse. *** Fællestillidsmanden fremkom med forslag om at indføre en ordning, hvorefter det bliver en betingelse for at måtte betjene Autogenværktøj, at vedkommende har gennemgået et instruktionskursus og aflagt en tilfredsstillende prøve. Tillige blev det foreslået, at der på arbejdernes og funktionærernes legitimationskort bliver påført et særligt mærke, som fortæller, at vedkommende har bestået prøven. Et regelmæssigt eftersyn af apparater og værktøj burde organiseres. Josef Nielsen fremkom med forslag om at forsyne de nuværende flaskekurve for krantransport af ilt og gas med tag, således at krankrogen ikke kunne ramme toppen af flaskerne og dermed reduktionsventil med manometre. løvrigt blev der fra sikkerhedsrepræsentanternes side givet udtryk for, at der forekom en del skødesløshed med flaskerne og slanger også fra de fremmede firmaers side. Det blev fremhævet, at iltflaskerne på støbebroen burde beskyttes bedre mod strålevarmen. K. Nielsen ville anbefale at få et instruktionskursus startet og få organiseret et regelmæssigt eftersyn, som nævnt af fællestillidsmanden, samt lovede at der skulle blive anbragt tag over flaskekurven. løvrigt demonstrerede han en lille kontraventil, som forsøgsvis ville blive anbragt på samtlige gasbrændere. De har i nogen tid været i brug i pladeværket og synes at kunne forhindre tilbageslag i gasslangen.

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Advertisement