Page 28

Møde tirsdag d. 15. februar 1955

A.-gruppen: A. Østergaard, B. Christiansen, K. Nielsen, P. W. Mortensen, K. Schaldemose, B. Jensen, J. Skov havde meldt forfald. B.-gruppen: Frode Jacobsen, E. Ambus, Børge Pedersen, H. Nielsen, Fru E. Jacobsen, Poul Dressler. Formanden indledte mødet med at byde velkommen, særlig til fru Jacobsen, der første gang deltog. Selv om der var gået nogen tid siden nytår benyttede han lejligheden ved dette første møde i 1955 til at takke for den indsats, der var ydet i det forløbne år. Man tog derefter fat på dagsordenens punkt

1. Gennemgang af punkterne fra forrige møde. Det konstateredes, at motorcyklegaragen nu var udvidet og øjensynlig dækkede behovet. Angående køleskab til profilværket var der en række tilbud på vej. Færdiglagerets kraner. Det har vist sig, at omkostningerne ved at forøge hastigheden på begge de to færdiglagerkraner, kran 37 og kran 10, er ret anselige, og man vil derfor antagelig indskrænke sig til at øge kran 37's hastighed, så den kommer op på 80 m i minuttet eller samme hastighed som kran 10.

28

Røgplagen i smedien. Der har været forsøgt forskellige blæsere, og der er nu en på vej, som efter indbygning skulle betyde en forbedring. Ved visse vindretninger har det imidlertid vist sig at være vanskeligt at få tilstrækkeligt træk i skorstenen, og det vil antagelig være nødvendigt at øge skorstenshøjden. I forbindelse med dette punkt nævnte Ambus også, at svejseosen var meget generende, ligesom han også klagede over, at der var meget træk og kulde i værkstedet som følge af den hyppige oplukning af de to store porte. K. Nielsen meddelte, at svejseosen ville blive bekæmpet gennem indførelse af et stort svejsebord og et særligt afsugningsanlæg med udtag for hvert svejsested. Trækulempen var det derimod vanskeligere at gøre noget ved. Man var dog gået over til i væsentlig højere grad at køre profilværkets skrot ud på banevogne for at aflaste gennemkørslen i smedien. De øvrige punkter gav ikke anledning til yderligere drøftelser.

2. Værkstedsforholdene ved S. M. ovnene. Ambus slog til lyd for at samle alle de jævnligt forekommende reparationsarbejder i et særligt værksted. Børge Jensen og Schaldemose redegjorde for de praktiske vanskeligheder et sådant arrangement ville støde på. Herunder konstaterede man, at forholdene for reparation af stødstænger o.1. nu var udmærkede. Forholdene ved reparation af støbevogne og muldevogne ville man søge afbødet ved at opføre et let værksted for enden af slaggekranbanen i lighed med det såkaldte „centralværksted". Tilbage stod så reparationen af vandkarme, lemme og brændere. Det måtte .her erkendes, at placeringen ikke var hel-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Advertisement