Page 12

EN LOV,

hvorunder al arbejderbeskyttelse og al maskinbeskyttelse i øje blikket henhører, daterer sig helt tilbage til 1913 og er altså nu over 40 år gammel. Det vil derfor være klart, at når der er hengået et så langt spand af år, og der i disse år er sket en rivende udvikling på de tekniske og andre områder, vil de forskrifter og de regler, der var fyldestgørende og tilstrækkelige for over 40 år siden, antagelig ikke være tidssvarende i dag. Dette har man også fra ansvarlig side været fuldstændig klar over i længere tid, og allerede så langt tilbage som i 1934 blev der nedsat et udvalg med den opgave at udarbejde en ny arbejderbeskyttelseslov. En betænkning blev afgivet i 1938, og såfremt forslaget kunne være blevet vedtaget i rigsdagen, var det oprindelig meningen, at loven skulle træde i kraft 1. april 1940. Som følge af verdenskrigen blev lovforslaget imidlertid ikke fremsat, hvilket først skete i 1948. Der skulle dog foretages mange og lange udvalgsbehandlinger og gå mange år, før man kunne blive enige om at vedtage et lovforslag, og tilsidst enedes man om at dele det oprindelige lovforslag i tre, nemlig: 12

1. Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, 2. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor handels- og kontorvirksomhed og 3. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor landbrug, skovbrug og gartneri. Alle tre love blev vedtaget i maj 1954 og stadfæstet den 11. juni til ikrafttræden 1. april i år. Med disse love er ikke blot det område, som har været omfattet af den hidtil gældende lovgivning, blevet udvidet, men denne er også iøvrigt blevet udbygget således, at arbejderbeskyttelseslovgivningen i højere grad end hidtil svarer til den tekniske udvikling, der i de forløbne år har fundet sted inden for dansk industri, håndværk og andre erhvervsgrene, og som på mange måder har medført nye risikomomenter for arbejderne i ulykkesmæssig og sundhedsmæssig henseende. Lovene er rammelove og skal på mange områder suppleres gennem administrative bestemmelser, der efterhånden kan ventes udfærdigede. Da dette blads læsere i det store og hele

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Advertisement