Page 7

idet bunden denne gang var afdækket med asbestplader for at beskytte mod direkte flammepåvirkning med deraf følgende krakelering og eventuel sintring. Fra mange sider har man hæftet sig stærkt ved denne ændring. Det bør dog ikke lades ude af betragtning, at de mennesker, som har ladet denne ændring genemføre, er folk med stor erfaring. Det vil jo være kendt, at vor teknik til opstampning af skeer anvendes i mange lande, og at vore mestre og arbejdere har foretaget instruktionsopstamninger i en række af de store værker i England, Holland, Tyskland, Østrig og Canada. Efter overvejelser var arbejdslederne kommet til det resultat, at en teknik, som den der blev anvendt ved ske nr. 6 var forsvarlig og hensigtsmæssig. Nogen risiko har de selvsagt overhovedet ikke ment, der vil være ved fremgangsmåden, hvilket jo bl. a. også fremgår af, at den ene tekniker befandt sig ved skeen indtil få sekunder før ulykken. En ulykke af en så sindsoprivende karakter maner naturligvis til eftertanke, og en hel række forhold omkring støbningen vil blive ændret. Først og fremmest vil beskyttelsesdragter blive anskaffet, og det er værkets håb. at disse vil blive anvendt i fuld udstrækning, selv om de naturligvis ikke vil blive bekvemme. Vore tidligere forsøg med forskellige typer er ikke blevet mødt med større forståelse, men tillidsmanden har givet tilsagn om at ville støtte indførelsen af beskyttelsestøj med sin og den øvrige klubbestyrelses fulde autoritet. B. Christiansen.

E R er egentlig kun få ting, om hvis værdi, man ikke kan diskutere. Til denne kategori hører blodtransfusion, der overalt i verden sammen med vædskebehandling iøvrigt, de nyeste infektionsbekæmpende midler og de moderne bedøvelsesmetoder er anerkendt som det bærende grundlag for kirurgiens nyeste landvindinger. Bedøvelserne har tidligere ofte haft en meget skadelig virkning på legemets normale fysiologiske funktioner, men man råder nu over metoder, der i langt ringere grad påvirker disse, hvorfor »lynkirurgens« tid nu bør være forbi. Den moderne kirurg opererer først og fremmest skånsomt og med videst mulig hensyntagen til organernes normale bygning og funktion. Man er tillige kommet mere og mere ind på at forbehandle patienter i dårlig almentilstand med blodtransfusioner og anden vædskebehandling, og under så godt som alle større operationer tilføres yderligere blod og vædske. Man ser derfor nu også, at de kirurgiske afdelinger ikke

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Advertisement