Page 30

DDS Tekniske Bibliotek T AF VOR TIDS P ROB LEMER er den tekniske litteratur og dokumentationstjeneste som spreder og registrator af tekniske oplysninger, som fremkommer i ind- og udland. Problemet var i vinter til diskussition i Ingeniørforeningen, hvor overbibliotekar Møller fra Danmarks Tekniske Bibliotek gav en redegørelse for forholdende og blandt andet udtrykte ønsket om en begrænsning af tidsskrifternes antal indenfor de forskellige felter. Dette lader sig på grund af økonomiske og andre forhold næppe gennemføre for tiden, men man må håbe, at fremtiden kan skaffe en bedre løsning. En forenkling vil blive hilst med glæde af alle, der vil følge med i de krav, udviklingen stiller. Her på værket har et teknisk bibliotek og en litteraturtjeneste været et længe følt savn, og for et år siden blev det besluttet at oprette et bibliotek med sekretær Lie som bibliotekar. Et system blev gennemarbejdet, efter hvilket alle værkets bøger samt tidsskriftsartikler af interesse blev katalogiseret og registreret. Katalogiseringsplanen er udarbejdet med støtte fra Danmarks Tekniske Bibliotek og vor egen civilingeniør Winkel og tilpasset de krav, der passende kan stilles til vore forhold. DK, som er forkortelsen for Det Universelle Decimal Klassifikation, er også delvis anvendt hos os, men vi har indtil videre fundet det mest formålstjenligt at supplere dette med Jernkontorets plan, der er viderebearbejdet her. Så vidt vi erfarer, arbejdes der i udlandet på et forenklet DKsystem, der kan anvendes indenfor jern- og stålindustrien. Hvis dette kommer frem i løbet af nogle år, må man regne med, at det vil blive anvendt i vort interesse-område. En hel overgang til DK-systemet vil derfor

30

blive den naturlige konsekvens også for os, idet de fleste tidsskriftsartikler af betydning til den tid vil være »forhånds« klassificeret efter systemet ved opsætningen i bladene. Katalogiseringsplanen samt en litteraturfortegnelse over værkets bøger er udsendt til samtlige afdelingsledere. Biblioteket er beliggende i hovedbygningen, 1. sal, værelse nr. 31. Det er normalt åbent i kontortiden og står til tjeneste med udlån af bøger og tidsskriftsartikler samt nyanskaffelser. En del af værkets bøger befinder sig på de enkelte afdelinger, men også disse kan og skal rekvireres gennem biblioteket. Foruden bøger og indbundne tidsskriftsårgange er der hængereoler med de sidst ankomne tidsskrifter, som ligger til gennemsyn. Alle bøgerne er registreret efter emne, forfatter og titel, mens tidsskriftsartikler, fotokopier etc. er registreret efter emne og forfatter. I løbet af få minutter kan biblioteket give Dem alle henvisninger til litteraturen over et opgivet emne, og hvor henvisningerne omfatter vore bøger og tidsskriftsårgange, straks udlevere dem. Resten kan rekvireres fra Danmarks Tekniske Bibliotek i løbet af få dage. I den tid litteraturtjenesten har eksisteret, er der indregistret ca. 300 bøger, hvoraf vel halvdelen befinder sig på biblioteket. Af tidsskriftsartikler, fotokopier, etc. er der registreret ca. 800. Stålbåndet vil i fremtiden bringe sidste kvartalsoversigt over nyanskaffelser af bøger til vort bibliotek. Denne oversigt vil supplere den nyligt udgivne litteraturfortegnelse, således at man stadig vil være å jour med, hvilke bøger værket har, og hvor de befinder sig.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1954

Advertisement