Page 4

uden at genere produktionen. Een ovn ude af drift i ca. 8 måneder og gruben delvis blokeret under forstærkning af kranbanerne har betydet et tab i produktionen på ca. 10.000 tons stålblokke. Dette kvantum har valseværkerne manglet, og det har betydet visse midlertidige indskrænkninger i driften de første måneder af året og et minus i produktionen af færdigt stål på ca 7.500 tons. Hertil kommer det deprimerende indtryk af roderi og uorden på de forskellige byggepladser, opgravninger for kabler og rørledninger, vejarbejder, adskilte maskiner etc, etc. Vort »gamle« velorganiserede værk har været ukendeligt, og det har skadet produktionen. Jeg håber, at alt meget snart må komme i sædvanlig fin orden igen, så vi kan sætte alle vore kræfter ind på at producere og udnytte den kapacitetsforøgelse, som de foretagne nyanskaffelser og forbedringer muliggør. Produktionen i 1953 har i sammenligning med de seneste år været følgende: 1953 1952 1951 Stålblokke 142.500 t 140.000 t 128.000 t Plader 58.000 t 60.000 t 51.000 t Stangjern 51.000 t 58.000 t 55.000 t At vi ikke helt har nået samme tonnage af færdigt stål som i 1952, skyldes først og fremmest ovennævnte byggearbejder, dernæst at ferien i år har været på 3 uger i stedet for 2. Desuden har der på grund af den rigeligere tilgang af stål på verdensmarkedet ikke været basis for lønvalsning til udlandet af fremmede blokke som i 1952. Tilgangen af skrot har været tilfredsstillende, og øvrige rå- og hjælpematerialer som råjern, ferrolegeringer, aluminium, ildfaste materialer, kokiller etc. er der atter ubegrænset adgang til og til delvis jævnt faldende priser — dog ikke faldende i samme forhold som priserne for færdigt stål. En oversigt herover er givet i dette

4

og forrige nummer af Stålbåndet under referat af samarbejdsudvalgsmøderne den 9. oktober og den 8. december. Det har imidlertid også i 1953 været muligt at afsætte vor fulde produktion til gennemsnitlig lønnende priser, og vi regner med et overskud til fortsat konsolidering og til forrentning af aktiekapitalen og af statens indskudskapital. Dette resultat skyldes i væsentlig grad den dygtighed og interesse og det gode samarbejde, som alle arbejdere og funktionærer har været besjælet af, og jeg føler trang til at takke hver enkelt for hans. eller hendes indsats. Ser vi fremad og ind i 1954, da er vore aktiver et fuldt moderne værk, forsigtigt nedskrevet, og en stab af dygtige arbejdere og funktionærer, der i det forløbne år har vist, hvad de vil og kan, og ikke mindst en trofast og forstående kreds af kunder, som vi føler, sætter pris på vort stål. Med sådanne våben tør jeg regne med, at vi vil kunne klare os i konkurrencen. — Men vi må leve op til en høj standard, både hvad angår produktionens størrelse og kvalitet og fuldt tilfredsstillende betjening af kunderne. — Blå øjne har aldrig været nok. Kan vi så også regne med stabilisering af verdensmarkedets pris på en fornuftig — og ikke panikpræget — basis, har vi grund til at se fortrøstningsfuldt på fremtiden. Tak til alle for værdifuld indsats i 1953 og godt nytår.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement