Page 22

delsen følte sig overbevist om, at vi er velplaceret og vil kunne møde en fornuftig konkurrence.

6. Parkering ved hovedbygningen. Samarbejdsudvalget vedtog at henstille, at værkets folk ved parkering af deres biler, udfylder pladsen indefra, d. v. s. fra den sydlige ende, og så vidt muligt lader yderpladsen fri til gæster. Parkering mod plænen bør først finde sted, når alle andre pladser er optaget. Endvidere bør motorcykler i den udstrækning, pladsen tillader det, parkeres i garagen, og hvis det skulle vise sig nødvendigt at parkere motorcykler uden for garagen, bør der økonomiseres mest muligt med pladsen.

7. Eventuelt. KN gav meddelelse om den planlagte foredragsrække. Der vil herom komme nærmere meddelelse. FJ spurgte, om ledelsen ville overveje at markere 10-årsdagen for en arbejders ansættelse gennem et personligt tillæg. Hertil svarede formanden, at dette næppe kunne gennemføres, og oplyste, at der heller ikke blev givet løntillæg til 10-års jubilarer blandt funktionærerne. BC

Fra sikkerhedsudvalgets møde MANDAG DEN 7. DECEMBER 1953

Skaderapporterne for sidste måned blev fremlagt. Der er ialt indtruffet 13 anmeldte skader dog alle af lettere art og alle karak22

teriseret som »hændelige uheld«. Udvalgets medlemmer fremførte forskellige anker fra deres respektive afdelinger. I pladeværket findes således de elektriske styreorganer til svingkranens svingbevægelse samt til transportrullerne på vægten ikke at være sikre nok, idet markeringen af kontakternes stilling skal være kraftigere. Ændringen af magnetvognens styring mellem endesaks og sidesaks som omtalt fra forrige møde er foretaget og vil blive endelig udbygget, når el-afdelingen har fået det nødvendige apparatur frem. I grovværket ønskes en smal gangbro med rækværk ind over knippelgraven ved dennes vestlige ende, idet man for øjeblikket må balancere på en smal betonkant, når kæderne skal lægges om knippelbundtet for ophejs fra vognene. Sagen overgives til afdelingen. På given foranledning indskærpes, at der udvises største omtanke under arbejde med og i nærheden af ilt- og gasflasker. Der har således været tilfælde, hvor plader ophængt i en kran har været lige ved at kappe manometrene af et flaskebatteri. Fra at en ting er lige ved at ske, og til den sker, er der ikke langt — der er kun heldet imellem, og det bør man ikke regne for meget med. Omtanke er sikrere. Når gulvplader og dæksler fjernes, skal der sættes en ordentlig afspæring op omkring hullet. Trods henstillingen i referatet i sidste Stålbånd hænder det stadigt, at der lægges stålwire uden beskyttelse om skarpkantede plader. Det er muligt, man ikke har læst referatet, men selv om så er, burde almindelig sund fornuft og hensyntagen til andres liv og lemmer sige én, at det er uforsvarligt. Der fremkom forslag om at opstille et udstillingsskab ved hovedindgangen med agitationsmateriale for sikkerhed på arbejdspladsen. Forslaget vil blive nærmere overvejet.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement