Page 2

JANU AR 1954 - N R. 1 - 3 . ÅRG ANG

REDAKTIONE LT

INDHOLD: Nytårsbetragtninger...........................................

3

Svejste skibe — skøre brud ..............................

6

Af vor egns historie ............................................

11

Olsen .....................................................................

17

Vi kigger indenfor ..............................................

18

Fra samarbejdsudvalget ....................................

20

Fra sikkerhedsudvalget.....................................

22

Danske-doktoren ................................................

23

Fra afdelingerne..................................................

29

Beretning fra bedriftslægen .............................

30

Arbejdernes sygekasse ......................................

30

Fællesklubben .....................................................

30

Personalenyt ........................................................

31

Indlagt 4 sider: »Den gamle tramp.« Harald Jensen.

Tegninger: Børge Erichsen. Fotos: Poul Hansen. Tryk: Kay Hansens bogtrykkeri.

I de 2 år Stålbåndet har eksisteret er der sket visse ændringer i stoffets art og bladets udstyr. Det er ikke redaktionens sag at udtale sig om, hvorvidt disse ændringer er en forbedring af bladet, eller om man måske burde gå andre veje. Redaktionen kan kun følge den vej, den selv syntes er rigtig, når der ikke udefra fremkommer bemærkninger. Der er iøvrigt i den senere tid vist øget interesse for bladet derved, at der fra virksomhedens medarbejdere er fremsendt særdeles værdifuldt stof af såvel teknisk som kulturel art, og skal redaktionen udtale et ønske for fremtiden, bliver det, at dette forhold må udvikles, så Stålbåndet kan blive et virkeligt personaleblad, hvor en stor kreds af virksomhedens egne folk er medarbejdere. Indenfor redaktionen er sket et par ændringer, idet Caprani Winkel er indtrådt i redaktionsudvalget i stedet for Østergaard Nielsen, der har fået stilling i København. Poul Heinecke, der i forvejen var medlem af redaktionsudvalget, overtager Østergaard Nielsens arbejde som redaktionssekretær. Bladets sidste sider har tidligere været anvendt til fortegnelse over nyansatte og afgåede funktionærer. For fremtiden vil der kun fremkomme meddelelse herom, hvor ansættelsen eller afgangen skønnes at have mere almen interesse. FORS IDEBILLEDE:

PERSONALEBLAD udgivet af: DET DANSKE STAAL VALS EVÆRK A/ S FREDE RIKSVÆRK

Ansvarshavende overfor presseloven: KNUD NIELSEN

»Udstøbning.« Kunstmaler Kaj Walther, hvis billeder i øjeblikket i stort tal er ophængt i marketenderiets spisestuer, har gennem længere tid arbejdet med studier forskellige steder på værket, og vi har formået ham til at male hvorledes han opfatter en udstøbning. På bladets bagside er gengivet digterens opfattelse af samme emne. — at teknikerens opfattelse ikke helt er i overensstemmelse med d' herrer kunstneres kan kun siges at være til fordel for produktionen.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement