Page 15

Fra sikkerhedsudvalgets møde.

8. Eventuelt. Børge Pedersen bragte igen spørgsmålet om en forbedring af forholdene i dybovnskranens førerkurv frem. Sagen er stadig genstand for undersøgelser, og fra ledelsens side er man principielt indstillet på en forbedring, når en egnet teknisk løsning er fundet. Der foreligger to problemer i den forbindelse, dels temperaturen og dels eventuelt kulilte. Dr. Steenberger er i færd med at undersøge kulilteproblemet. Ambus efterlyste en dør i porten fra smedien til færdiglageret. På B. Christiansens foranledning fastslog man den for mange år siden vedtagne skik, at der inden for værkets område ikke hilses ved at stryge kasketten eller anden hovedbeklædning, men ved at føre hånden til samme eventuelt blot ved at nikke. BC.

Der er mange alvorlige problemer,

der forsoner sig ved hjælp af lidt humør . Soya.

ONSDAG D. 7. OKTOBER 1953 Ma n var enige, om a t der sta dig sk er for mange skader på værket, langt størsteparten a f dem er dog a f lettere art, men da manglende omtanke og forståelse ofte er årsagen, er det måske mere heldet end forstanden, man kan takke herfor. Kun få af skaderne sker ved selve produktionen og næsten ingen ved betjening af maskinerne. Største antal skader finder sted i forbindelse med transporter og flytning af materialer. I stålværket synes nedbrydninger i forbindelse med ovnreparationer at give anledning til skader i hovedet foranlediget af nedfaldende materialer. Udvalget henstiller, at anvendelse af stålhjelme bliver obligatorisk ved udførelse af sådanne arbejder. Enkelte øjenskader kunne være undgået ved benyttelse af beskyttelsesbriller. Det sker, at der lægges wirestropper direkte om skarpkantet gods, som skal transporteres med kran. Dette er absolut forkasteligt og forbudt. Wiren skal beskyttes mod overskæring ved at anvende bukkede plader eller på langs gennemskårne rør mellem wire og den skarpe kant. Det indskærpes, at der udvises største omtanke med anvendelse af wirestropper og kæder. Længdebevægelsen af transportmagneten mellem ende- og sidesaks i pladeværket kan frembyde fare for folkene, der arbejder foran endesaksen. Der vil snarest blive udført et arrangement, som hindrer, at magneten kan trække pladerne baglæns, så tæt op med endesak sen, at der ikke er pla ds til en mand mellem pladekant og saks. Der blev foreslået nogle ændringer i afskærmningen ved pladeværkets skrotsaks. Forslaget er sendt videre til afdelingen. Udsugningen fra stensaven er ikke effektiv. Foranstaltninger til forbedring af forholdet er sat i arbejde i reparationsafdelingen.

15

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Advertisement