Page 30

må kursus i reglen afholdes i de større byer. Herved begrænses deltagelse fra provinsvirksomheder meget stærkt, da det bliver for dyrt at sende folk t i l uddannelse. Endvidere kan som oftest kun en ringe del af en virksomheds lederstyrke deltage i kursus, hvis lærdom iøvrigt tit går i glemmebogen, når det daglige arbejde igen helt opsluger sin mand. Det har også vist sig, at disse kursus gerne bliver for skematiske, så at den enkelte deltager ikke kan få løst de problemer, der er de væsentlige for ham.

for at øge Sproduktiviteteni bestræbelserne er mange store virkOM ET LED

somheder såvel i udlandet som herhjemme gået ind for at give deres chefer, afdelingsledere og andre foresatte en uddannelse i ledelse og behandling af deres underordnede medarbejdere. Det har nemlig vist sig, at mange foresatte ikke er i besiddelse af tilstrækkelig menneskekundskab, hvilket meget let kan virke nedslående på produktiviteten. Mangel på menneskelig forståelse hos foresatte kan f. eks. betyde forkert anbringelse af arbejdskraften — modsat rette mand på rette plads —, afdelingsvise forskelligheder i virksomhedens personalepolitik — modsat lige ret for alle — og flere andre misforhold, som virker dræbende på arbejdslysten. »Det er lysten, som driver værket«, siger et godt gammelt ordsprog. Det må derfor være en af chefens eller lederens fornemste opgaver at øge sine medarbejderes arbejdslyst. Da det har vist sig, at mange forstyrrelser i en virksomheds interne liv kan undgås, hvis de foresatte har kendskab til grundreglerne for behandling af mennesker, har man mange steder afholdt specielle kursus for ledere. Kursusuddannelsen er imidlertid behæftet med en del ulemper. For at skaffe tilstrækkeligt deltagerantal

30

I »Zeitschrift für Organisation« fortælles om en ny form for lederuddannelse. En virksomhed kan abonnere på breve fra en skole for foresatte. Hver leder får hver uge på

si n private bopæl et personligt brev, som giver impulser t i l løsning af de problemer, en overordnet dagligt kan komme ud for. Der er med andre ord tale om et regulært korrespondancekursus, hvor lærer og elev står i nær kontakt med hinanden (individuel undervisning). I det følgende gengives i uddrag et af

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Advertisement