Page 20

STÅLVÆRKET

Martiningeniør Carlo Poulsen. Efter endt mellemreparati on bl ev ovn 1 sat i dri ft den 20.-2 . og ovn 3 blev efter endt h oved reparati on sat i drift den 2 8. -1. O vn 4 har været sat ud til ho vedreparation og o mb ygni ng i t iden 5. -2. ti l 9. -3. Ombygni ngen best od i en æn dring i konstruk tionen af und erovnens skakt i forb ind els e med h vælv in g. Fun damentet for o vn 2 h ar i k vartalet tag et form og f orventes færdig ca. 10. april. h vorefter jern k onstruk tionen og underovnen kan opsættes. Iøvrig t har kvartalet været præget af t rængsel, der har sti llet st ore krav t il såvel arbejdere som funkt ionærer for at få prod ukt ionen ti l at g li de. Der er foretaget u dskiftning af kranbaner og reparation og ændringer af kraner, og dette har sænket p ro duk tionen o g givet besværlige arbej dsforhol d. Hel digv is er arbejdsfo rh oldene nu at ter normale, og produkt ionen oppe på forventet størrelse. Kvart alets p rodu kti on u dgj orde: 26 .380 ts .; dett e er i sammenligning med j anuar kvartal sid ste år ca. 8.0 00 ts. m indre, d er i de k ommend e kvartaler g er ne sk ull e u dlignes.

20

Den gennemgribende lægeundersøgelse af arbejdern e fandt sin afslu tning i det te kvart al . Interessen for disse undersø gels er har været stor, idet mødeprocent en var så godt som 100. Af øvrige social e foran staltning er kan nævnes, at baderummet i nederste etage i mart inafdelingens fol kebygning står færdig. Vor nye s tenlade er nu taget i brug. Sten3 laden kan rumme 4.00 0 m , d. e. 6. 000 t s., og ti l trans port af d enne sto re mængde er ans kaffet en gaffel-truck.

PROFILVÆRKET V alseværksi ngeniør P. W. Mortensen.

Grovværket . Førs te k vart al har været st ær kt præg et af bl okmangel, derfor arbejd ed es der p å 2 sk ift i g rovvær ket i 8 ug er samt 5 d øg ns dr if t i 5 u ger . Vals ning en h ar været meget varierende, da d er ku n b lev kø rt små k van ta af de enk el te pro fi ler. Mask inerne i grov værk et har kør t g odt. Der er do g s ta dig nog le vanskeli ghed er med ru llerne på vip pebord F 1, men der arbejdes fortsat på at forbedre de udsatte del e. Bl okovn ens t værrør blev i j ul en isol eret med en speci el stampemasse; d enne is olering

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Advertisement