Page 31

STÅLVÆRKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

I o k t ob er k var ta l har ov n 4 v æret s at 9 28 ud til mellemreparation i ti den / 10 ti l – / 10 . Ovn 2 bl ev som planlagt afstil let for om bygn ing den 28 /10 . Nedrivnin g foregik i lyntempo, og Kampsax færdiggj orde pilo teringen før ju l, hvorefter fundamentarbejderne tog deres begynd el se. Det v ar nø dven di gt at lukke den gamle hal fuld stændig af hens yn t il dette arbejd e og for at udskiftningen af den høje kranbane k unn e fin de st ed. Eft er denn e ud skiftning v il man o veral t i gaml e og ny h al ku nne køre med samme belast ning. Kvartalet har i øvrigt været præget af g ennemgang af stålværkets produ ktionsapparater med henblik på bedre drift sforhold. Arbejdern e er systematisk sendt ti l bedriftslægen ti l en grundi g und ersøgelse. Kvartal et s pro dukt ion ud gjord e 37.00 0 tons med h id ti l st ørste måned sp rod uk tio n i n ovember 14 .1 44 tons. Årets totale produ kt ion b lev 14 0.0 00 to ns, hv ilk et er ca . 12 .000 to ns mere end sidste år. PROFILVÆRKET Valse pærksinge niør P. W. Mortensen.

Grovværket. 4. kvartal er gået normalt for båd e gro vog fin værk. Maskin erne i grovværket har kørt god t. Vi ppebord 1 F går no genlunde, dog er d er stadi g repara ti oner på d ette bord . Der har været en d el besv ærl ig heder med bl ok ovnens tværrør, som bl ev afhju lpet i julen.

En dvi der e er ov nens indsku dsen de ændret og ovnen er blevet forsynet med sugetræksb læser, således at d en s to re varme u d bag i ov nen tages væk. De nye savk linger fra Tyskland er i drift, men det er for ti dl ig t at u d tal e s ig om deres holdbarhed. I grovværk et har valseprogrammet været meget vari erende, men hovedsagel ig omfatt et skibsprofiler. Finværket. I finværket har produ kti onen været go d. D er er val se t en del tråd, r undj ern o g fladj ern. Ovnen gik ikke helt til fredsstillende, men efter reparati onen i ju len sk ull e dett e være i orden . Den nye automatik på snupsaks og kølebeddi ng virker fint. Problemet an gående indlægni ngen af knipler er ik ke lø st end nu, men vi hå ber i nd en l an g tid og så at få d ette fo rh old brag t i orden . Pr oduk ti on en i gr ovv ærk et i ok to ber kvartal 6.234 t on s Produ ktio nen i finv ærk et i oktober kvart al 8. 205 ton s ial t 1 4.439 tons Produ kti on for 1 952 er ca. 58. 000 tons ell er ca. 3 .00 0 to ns mere end i 19 51. PLADEVÆRKET Valse værksingeniør J. Skov .

Pladeværk ets pro duk tion i 195 2 v ar så tæt v ed det m ål, d er var sat v ed år et s b e-

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Advertisement