Page 26

K

er en luftart, der opstår ved ufuldstændig forbrænding af organiske stoffer, hvilke som bekendt indeholder grundstoffet kul. Ved en fuldstændig forbrænding forbinder hvert atom kul sig med to atomer ilt, hvorved dannes kulsyre, men hvis iltmængden er utilstrækkelig, forenes hvert atom kul blot med eet atom ilt, og det er denne kemiske forbindelse, man kalder kulilte. ULILTE

Kulilte er en meget farlig gift. I større koncentration kan den virke næsten øjeblikkelig dræbende, og i ringere forårsager den mere eller mindre alvorlige sygdomstilstande. Allerede en blanding af 1 del kulilte og 1000 dele luft fremkalder ved indånding bevistløshed og efter nogle timers forløb døden. Og faren forøges ved, at kulilte ikke kan fornemmes af de menneskelige sanser; thi den er farveløs, smagløs og lugtløs, og så har den endvidere den uheldige egenskab, at den er i stand til nogenlunde usvækket at trænge igennem jord, mur- og træværk. Et brud på en gasledning i en gade kan, navnlig ved vintertide, når

26

jordoverfladen er frosset, bevirke, at kulilten vandrer gennem jorden og op i en lejlighed måsk e et stykke borte fra brudstedet for der hos beboerne at fremkalde i letteste tilfælde en svækkelsestilstand og i sværeste døden. Kulilte vejer en ubetydelighed mindre end den almindelige luft, og en kulilte-luftblanding på 16 % e r i stand til at eksplodere, hvilket dog tit forhindres ved tilstedeværelsen af en tilstrækkelig mængde kulsyre. I aviserne læser man desværre somme tider om frygtelige mineeksplosioner. Disse forårsages næsten altid af grubegassen methan, men da det tilstedeværende kulstøv forbrænder ufuldstændigt ved eksplosionen, udvikles en masse kulilte, som yderligere forøger antallet af ofre. I mange tekniske virksomheder fremstilles kulilte-a med hensigt, og i andre dannes denne luftart som et b-biprodukt ved fabrikationen. a. Almindelig koge- og belysningsgas inde-

holder 4—12 % kulilte. Vandgas, som i

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Advertisement