Page 20

VORT

BOLIGPROBLEM I

art ikel vil vi søge at belyse andre byg gemetod er end d e sædvanligt anvendte, og i første omgang beskæftige os med elementhusb ygg eriet, som for tiden sy nes at v in de mere og mere indpas, efterh ånd en s om man høster erfaringer med de »fabriksfremst illede« huse, der blandt andet uden s tørre vanskellighed kan udfø res som vi nterb yggeri. Vi ha r i et ti dl igere n ummer af Stål bån det red egjort for, hv orl ed es det l ader sig gø re at o pføre bolig er med stat slån i henhold til byggestøttelovens kapitel VI og VIII, og v il denne gang b eskæftige o s med den såkaldte elementhuslov, eft er hvilken D EN NE

20

der er mu lig hed for at opnå statslån til opførelse af de såkal dt e »systemhuse«, nærmere betegnet huse, der opfø res med særlige, ikke trad itionell e byggemet oder. Der er i de sidste år af boligministeriet godken dt en række forsk ell ige s yst emer, hvo raf fl ere g iv er mu li ghed for o pfø rels e af fortræffeli ge boliger. De økonomi ske vilk år og begrænsninger for syst emhuse er de samme so m fo r almindelig t by ggeri eft er kapit el VIII, do g bør det nævnes her, at der i kke ved financieri ngen kræves foranståend e prioriteter, med andre ord er statsl ånet eneste priorit et. Ved a lle ansøgninger om statslån efter

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Advertisement