Page 17

hed om, hvorfra røggasplagen stammer, lovede fællestillidsmanden at fremskaffe konkrete oplysninger vedrørende røgens virkning og evt. årsag fra kranførerne. Emblemer: Disse vil blive indført, så snart

Værkets område er blevet effektivt indhegnet.

Brønden i folkebygningen vil blive desinficeret med kloramin, da oprensningen ikke har givet det ønskede resultat. 2. Regnskabsoversigten: Formanden gennemgik regnskab og beretning og begrundede Onsdag d. 11. juni afholdtes samarbejdsudvalgsmøde. I stedet for E. Ambus, Henning

de økonomiske dispositioner, der er foretaget samt skitserede den økonomiske linie, ledel-

Nielsen og K. Nielsen mødte henholdsvis

sen har til hensigt at arbejde efter i det

Peter Bak Andersen, Frederik Nielsen og

kommende regnskabsår.

Svend Pedersen. Desuden deltog Robert Petersen i drøftelsen af spørgsmålet ved-

3. T.B.-undersøgelsen: Det oprindelige resultat

rørende lønudbetaling, punkt H.

var 959 undersøgte. En senere konferering af kartotekskortene med lønningslisterne vi-

Gennemgang af referat fra forrige møde: 1.

Bedriftslægeordningen:

Formanden

ser imidlertid, at 100-150 af vore egne

rede-

folk ikke har været til undersøgelse. Efter

gjorde for de stedfundne forhandlinger, der

sommerferien vil der blive arrangeret en

har været ført for at få tilladelse til at an-

ekstraundersøgelse, til hvilken de pågældende

sætte overlæge Gram som bedriftslæge. Amts-

vil blive indkaldt individuelt.

rådet har imidlertid givet afslag, og Værket har i stedet ansat læge Stenberger, Liseleje. Interessekontor: Sagen blev påny drøftet, og det fremgik, at den væsentligt drejede

sig om en ordning, hvor Værket tilbageholder en ugentlig sum for forudindbetaling af skat. Formanden foreslog, at tillidsmændene foranstaltede en undersøgelse for at få opgj ort, hvor mange der er i nt er esser et i en sådan ordning.

Studierejse for arbejdere: Fællestillidsmanden

4. Ventilation i pladeværket: Det drejer sig oni forholdene på kølebeddingen i valsehal 5. Spørgsmålet vil blive undersøgt. 5. Afskærmning af sikkerhedskobling i pladeværket: Tegning er udført og skærmen vil

blive sat i arbejde. 6. Fast lejder ved olietank 4 vil blive installeret, og tanken vil blive forsynet med svømmerarrangement.

meddelte, at sagen var forelagt de samvirkende fagforbund for at få spørgsmålet vedrørende arbejdstilladelse i udlandet samt lig-

7. Omklædningsrum i stålværket. Arbejdet er

nende principielle problemer klaret. Ledelsen

kunne sættes i gang efter sommerferien og

stillede sig meget positivt til tanken og vil

efter de oprindelige retningslinier.

endnu ikke påbegyndt, men vil sandsynligvis

støtte sagen, når formaliteterne er i orden. Røgplagen: Røggasplagen i de forskellige

haller drøftedes atter. Da der er nogen uenig-

8. Lønudbetaling i uger med indskudte helligdage. Spørgsmålet blev drøftet og henvistes til (fortsættes side 26)

17

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement