Page 6

V

INDUSTRIVELFÆRD

ORE døgns timer er i almi ndel ighed optaget af pligter, hvoraf en del kan henføres til livets oprethold el se, kun få timer er ti lovers til at lev e efter egen l yst. En af pligterne er arbejd et , indtægterne herved er grundl ag et for eksi stensen. Lykk eli g den hvi s arbejde er han s ly st, t hi en st or del af livet skal leves på arbejd spladsen. Et hånd værk kan t ilfredss ti ll e si n mand, k an give ham g læde ved resu lta tet. Sn edkeren kan stry ge si n hånd hen o ver det færdi ggjo rt e møbel i bevid stheden om sin personli ge indsats. Mureren kan glæde sig over forbandtets spil, over ski ftenes regelmæssi ghed o. s. v . Men hvori skal industriarbejderen s personlige ti lfredsh ed sø ges? Ik ke i det færdige p rodukt, thi dett e er som regel resu ltatet af mange hænders og maskin ers arbej de; hv or d en enk el tes i ndsat s li gger frem for mang e andres er ikke til at si ge. Færdig produkt et kan højst give en upersonlig st ol thed på sjak ets ell er virksomhedens vegne. Er glæden ved arbej dets resultat fo reholdt industriarbej deren, bør han hav e mulighed

8

for at fø le tilfredshed ved si t arbejd e, hvilket da o gså nu er a lmen t erk en dt. D er er i d e senere år sat en del i nd på at gøre rammerne, i ndenfor hvilke arbej det udføres, mere t iltalend e samt for at skabe bekvemmeligheder af mere modern e t il s ni t end tidligere. St at en har i fabriksloven fastsat sine rammer for indretning og ud styr af lokaler ti l erhvervsfo rmål. Lo ven omh and ler imidl ertid væsentlig forhold, der tager sigte på bevarelsen af den leg emli ge sundhed og sik kerhed, hvi lk et — i huk ommende hvad vi h ar læst o g h ør t o m fabrik s lok al er fo r bl o t 50 år si den — ik ke er en ringe t in g. Men den ps ykolog iske si de af sa gen lader d en ligge. Gøres der noget h er, er det på den pågældende fabriks eg et initi at iv, fo rd i man har in dset, at d et gav n er pr odu k ti o nen . Man har i de senere år studeret farvernes indflydelse på sindet og er klar over, at

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Advertisement