Page 16

Tirsdag den 11. marts afholdtes samarbejdsudvalgsmøde. Samtlige medlemmer var mødt, idet ingeniørerne J. Skov og P. W. Mortensen er indtrådt i stedet for overingeniør Lundkvist og ingeniør P. H. Jensen. Overlæge Gram var indbudt til mødet i anledning af, at det påtænktes at oprette en bedriftlægeordning i lighed med, hvad der findes ved enkelte store virksomheder herhjemme og i udlandet.

Punkt 1. Overlægen gav en oversigt over, hvorledes en sådan ordning kan tænkes gennemført. Bedriftlægen er rådgivende såvel over for personalet som ledelsen i alle Lægelige spørgsmål, f. eks. forebyggelse af silicose (se Stålbåndet nr. 1 side 17). I forbindelse med ansættelse, forfremmelse, overgang til andet arbejde, langvarige hyppige sygeperioder, afsked, foretager bedriftlægen en bedømmelse af personalets helbredstilstand. Ved disse undersøgelser støtter han sig til private lægeattestationer og sine egne periodiske undersøgelser af hele personalet. I praksis vil ordningen komme t i l at arbejde omtrent således: Der indrettes en konsultationsstue på Værket, hvor lægen en gang om ugen holder konsultation. Ansatte, som ikke føler deres helbred tilfredsstillende og som sætter denne

18

tilstand i forbindelse med deres arbejde, kan opsøge lægen. Såfremt tilfældet kræver behandling, vil vedkommende blive henvist t il egen læge. Gennem sådanne undersøgelser og gennem periodiske undersøgelser af hele personalet vil bedriftlægen opbygge et kartotek over hele personalet. Finder bedriftlægen på basis af sit almindelige tilsyn i virksomheden eller på basis af sit kartotek, at een eller anden arbejdsoperation eller arbejdsplads syntes særlig sygdomsfremkaldende, underretter han ledelsen og hjælper denne med at forandre forholdet t i l det bedre. Bedriftlægen underretter ledelsen og fællestillidsmanden, såfremt han konstaterer: 1. Sygdom der frembyder farer for andres helbred eller liv. 2. Sygdom som antages at være opstået som følge af eller forværret ved patientens arbejde på DDS. 3. Forhold som lægeligt motiverer een eller anden særstilling på arbejdspladsen (f. eks. fritagelse for natarbejde eller lign.) Bedriftlægen vil endvidere være mellemled mellem virksomheden og fabrikstilsynets læger. Inden en endelig ordning fastsættes, vil overlægen orientere sig ved det svenske stålværk Domnarfvet, hvor man har en bedriftlægeordning. Oversigten blev taget til efterretning. Ovetlægen kom derefter ind på en forestående tuberkuloseundersøgelse, men herom henvises ti l en særlig omtale andet steds i stålbåndet.

Punkt 2. Der blev forelagt et ønske om et spiserum i pladevalseværket for de folk, der arbejder med 20 minutter betalt spisepause. Ledelsen mente imidlertid, at folkene i valsehal 5 har kort vej t i l marketenderiet, og da det ud over disse kun drejede sig om

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Advertisement