Page 22

TEATERFORESTILLING søndag den 3. februar 1952

Til den traditionelle teaterforestilling, som Værket arrangerer på »Skovlyst«, mø de r i år: Arne Weels teaterselskab

„PETER DEN

STORE"

med PETER

MA LB ERG

i sin ønskerolle som Balder Svanemose. I forestillingen medvirker endvidere bl. a. Karen Marie Løwert, Arne Weel, Karl Gustau-Ahlefeldt. Der bliver forestilling både eftermiddag og aften. Nærmere om billetter og spilletider vil blive meddelt ved opslag.

KLUB 5 (fortsat fra side 20) I den forløbne 10-års periode har klubben haft 5 tillidsmænd, og vi spørger derfor den nuværende tillidsmand Edvard Ambus, hvorlænge har du varetaget kammeraternes interesser?

Jeg blev valgt 1. maj 1949. Hvor stor er klubbestyrelsen?

Vi er 7 mand, og disse er valgt således, at næsten hver afdeling på Værket er repræsenteret i bestyrelsen, hvilket selvfølgelig er en fordel i det interne klubarbejde. Hvordan med lønforholdene?

Dertil må jeg svare, at det er lykkedes for tillidsmændene gennem årene ved forhandlinger med Værkets ledelse efterhånden at få indført akkordbetaling på alt arbejde. I dag kendes timelønsarbejde ikke hos smedene. Har I tænkt at festligholde 10-årsdagen?

Det er givet — smede er jo et fornøjeligt folkefærd — men under hvilke former, der skal festes, har vi ikke bestemt endnu, men fest bliver der. Vi takker for det lille interwiev og ønsker klubben fortsat lykke og held til at varetage medlemmernes interesser på bedste måde.

22

Ved afdelingsingeniør

J. SKOV »Hvorfor er røgen fra skorstenene snart hvid, snart rødlig og sommetider sort«?

»Under ovnens fyldning med skrot (chargering) kan røgfarven hurtig veksle fra hvidt over gråt til mørkt afhængig af skrottets art. Er der f. eks. sammenpressede tjæretønder i skrottet, bliver røgen sort, medens meget rustent tyndpladeskrot giver en rødlig røg. Under nedsmeltningen og raffineringen er røgfarven brun, lys og rødlig. Manganbortbrænding giver brunrød røg. En sort røg fremkommer under omstilling af flammen fra den ene ovnende til den anden, hvilket sker ca. hver halve time. Forholdet skyldes, at der under omstillingen ikke kan opnås en fuldstændig forbrænding af olien. Hvid fyldig røg med skarpe skygger skyldes vanddampe eventuelt hidrørende fra, at der er trængt grundvand ind i røgkanalerne.

»Hvad er det for nogle mærkelige stativer, der er anbragt på NESA's bygning ved transformatorstationen, og hvad gavner de«?

»De to stativer på bygningen i transformatorstationen er retningsantenner for radiomodtager og sender, der af NESA er opstillet i stationen. Ved hjælp af dette anlæg sikres en hurtig og pålidelig telefonforbindelse herfra og til NESA's hovedstation, »Ørnegården« ved Lyngby; af særlig betydning er dette under tordenvejr, hvor den normale telefon er afbrudt, og hvor muligheden for fejl på det elektriske fordelingsnet er særlig stor. BJ

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement