Page 18

Angående beskæftigelse af de personer, der efter tilskadekomst på Værket ikke længere er i stand til at bestride deres hidtidige arbejde, blev det henstillet, at man ved samarbejde mellem de forskellige afdelinger skal søge at beskæftige disse ved passende arbejde. Fællestillidsmanden påtalte, at belysningen ved opmærkerbeddingen i valsehal 5 ikke var tilfredsstillende, og at stabling af pladerne i samme valsehal ikke altid var sikkerhedsmæssig forsvarlig. Begge forhold blev lovet nærmere undersøgt. I forbindelse med den alvorlige ulykke, der fandt sted i slaggegården, udtalte fællestillidsmanden sin utilfredshed med, at oprydningen i slaggegården havde taget længere tid end lovet. Det blev anført, at forholdet skyldtes, at forudsætningerne, under hvilke løftet blev givet, ikke havde været til stede, og at der på et tidligt tidspunkt var givet udtrykkelig instruktion om, at ingen opstabling måtte finde sted. Der blev givet tilsagn om at gøre, hvad der var muligt for forbedring af forholdet i slaggegården. Boligproblemet blev drøftet, men da samme problem bliver behandlet andetsteds i dette blad, henvises hertil. Forholdet angående overdreven nydelse af øl i marketenderiet blev drøftet, og der blev fra alle sider tilsagt støtte til at få forholdet forbedret. Direktøren redegjorde for selskabets øjeblikkelige stilling og udsigterne for nærmeste fremtid, også her henvises til en særlig artikel andetsteds i bladet. Under eventuelt slog fællestillidsmanden til lyd for, at arbejdslederen direkte over for den pågældende arbejder udtrykte sin utilfredshed, hvor der kan være grund til det, således at uventede overflytninger eller afskedigelser kan undgås. Der var enighed om, at arbejdslederne skal tale med sine folk, også hvor det drejer sig om misfornøjelser med præsterede ydelser.

18

Inden mødet blev hævet, takkede fællestillidsmanden overingeniør Lundkvist for godt samarbejde og ønskede ham held og lykke i fremtiden.

Samarbejdsudvalgets medlemmer er i øjeblikket: A: Direktør Østergård. Overingeniør Lundkvist. Driftsingeniør K. Nielsen. Martiningeniør P. H. Jensen. Elektrikermester Børge Jensen. Civilingeniør Bent Christiansen. B: Fællestillidsmand Børge Pedersen. Tillidsmand Erik Christensen. »

Egon Frederiksen.

»

Jens Pedersen.

»

E. Ambus.

»

Joseph Nielsen.

DDS bedriftværn. Tirsdag den 11. december 1951 havde bedriftværnet møde. Der var mødt ca. 80 mand, og sekretær i civilforsvarsforbundet, hr. V. Arnholtz talte om civilforsvarets opgaver. På baggrund af begivenhederne under sidste k rig i Engla nd og T ysk la nd viste hr. Arnholtz, hvor nødvendigt det er, at civilbefolkningen uddannes, så vi alle kan være beredt til et redningsarbejde, hvis en katastrofe skulle indtræffe. Bedriftværnsleder Knud Nielsen gav derefter en oversigt over DDS bedriftværns opbygning samt en redegørelse for de forskellige gruppers opgaver. Til sidst blev filmen »Kampen om England« forevist, og den lod intet tilbage i tydelighed om, hvor forfærdelig krig er. Vi vil arbejde for freden, men vi vil også være beredt til at hjælpe, hvis krigen skulle komme. *

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement