Page 12

VORT BOLIGPROBLEM »Stålbåndet« aflægger et besøg hos kontorehef J. E. Jessen og beder om nogle udtalelser om boligproblemet. D e t e r v el sådan , a t de r endnu e r ta le o m et boligproblem for en del af de mennesker, der er ansat på Værke t?

— Ja, desværre er vor venteliste for boligsøgende alt for lang, og det er min opfattelse, at den endda ikke er et rigtigt udtryk for boligbehovet, idet alle, der har et boligproblem, næppe har meldt sig, vel nærmest fordi de gennem kolleger, der har søgt, er klar over, at Værk et for tiden ikke er i stand til at hjælpe ret mange. På ventelisten er der 50—60 arbejdere og funktionærer, hvoraf naturligvis en del har selvstændig lejlighed, men i mangfoldige tilfælde er disse boliger så dårlige, at man kun tvunget af nøden har måtte tage til takke med dem. Gennem mange samtaler med ansøgere er jeg klar over, at ikke så få af boligerne er uegnede t il menneskeboliger, men udviklingen har desværre ført med sig, at opførelsen af nye boliger ikke har kunnet holde trit med den store tilgang af beskæftigede.

12

Agter Værket selv at opføre beboelsesejendomme på de byggegrunde, som er Værkets ejendom ?

Værkets oprindelige plan var at bebygge hele Magleblik-arealet med etageejendomme, men efter at de 3 store ejendomme — F blokkene — var taget i brug, så det ud til, at behovet for sådanne boliger var mættet, hvorfor byggeriet blev indstillet. Da tendensen synes at svinge over til, at der er større interesse for at få eget hus frem for at bo i etageejendomme, agter Værket ikke at opføre flere af disse, bl. a. af den grund, at boligselskabet »Lejerbo« har købt det store areal med gården »Prøvestenen«, der ligger på Strandvejen lige syd for Stålværksvej og derpå skal opføres 4 to-etagesejendomme med over 50 lejligheder og 4 butikker. Efter planen skulle de første lejligheder blive klar til indflytning i efteråret 1952, og mange af vore ansøgere kan regne med at få bolig i disse nye lejligheder.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement