Page 9

Referat fra mødet d. 19. december 1956 SIKKE RHEDSIN GENI ØR C. E. L AN G

Til stede: E. A. Ambus (EAA) B. Jensen (BJ) P. Dressler (PD) C. E. Lang (CEL) H. R. Jørgensen (HRJ) K. Nielsen (KN) B. Pedersen (BP) I overensstemmelse med dagsordenen udsendt 5 / 12 blev følgende behandlet:

1. Gennemgang af sager fra mødet den 13

/ 1 1956. ad. 1. Oplæring af reserveholdsarbejdere på de pladser, hvor de skal indsættes i produktionen, samt nye folk der begynder som reserveholdsfolk. Nogen praktisk gennemførlig form foreligger endnu ikke. Forholdet er bl. a. undersøgt på et af Sveriges største jernværker, hvor man som mange andre steder meget vanskeligt kan klare en speciel skoling på grund af det hurtigt skiftende behov. Man giver de nyansatte en kortfattet orientering ved fremmødet, hvorefter de respektive afdelingers mestre og formænd giver orientering om den pågældende afdeling og herunder også, hvad der rent sikkerhedsmæssigt skal iagttages. Endelig lægger man den største vægt på stadig vejledning fra sikkerhedsrepræsentanter og arbejdskammerater, som de nyansatte arbejder sammen med. Også hos os vil stadig vejledning fra sikkerhedsrepræsentanter og arbejdskammeraters side være af allerstørste betydning for at undgå, at nyansatte eller folk, der flyttes til andet arbejde, kommer til skade. ad. 2. Tidsbegrænsede certifikater til kranførere og autogenskærere. Dette er overvejet og regnes ført ud i praksis i 1957.

ad. 3. Manglende udsyn ved betjening af kran 46 i skehuset. Til forbedring af dette forhold er der på vestvæggen i skehuset opsat en gangbro, hvorfra kranen betjenes. Forholdene anses nu for tilfredsstillende, selv om der ved skeerne fortsat må arbejdes med den største agtpågivenhed. ad. 4. Nedskridende råjern fra bunken i skrotgården til fare for forbipasserende under skrotbroen. Umiddelbart over den afgrænsede kokillerække ud mod færdselsvejen er opsat en pladeskærm til at opfange råjern, der tabes og glider ned af bunken. Afskærmningen må anses at virke tilfredsstillende. ad. 5. Støvplagen i ovnhallen forårsaget af stensaven. Forholdene er undersøgt andre steder, og en ændring med tilfredsstillende udsugning vil blive foretaget. ad. 7. EL-afbryder på vippebordet øst i pladeværket, der skal vende rullebanens omdrejningsretning, dersom skærmen ikke er på plads. BP oplyste, at afbryderen havde været ude af drift enkelte gange i den forløbne tid på grund af vand og anden beskadigelse, og foreslog i denne forbindelse, at der blev sat en skærm over afbryderen til bedre beskyttelse af denne. BJ undersøger, om dette er muligt. BJ gjorde opmærksom på, at det er falsk sikkerhed at stole 100 % på denne afbryder og at det fortsat er nødvendigt at undlade at færdes i farezonen under valsning, såfremt afbryderen skulle svigte.

9

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Advertisement