Page 1

ΓΙΔΘΝΗ΢ ΟΡΔΙΝΟ΢ ΑΓΧΝΑ΢ ΦΗΛΟΡΔΙΣΗ PSILORITIS RACE


Καλώς ορίσατε στημ ΚΡΗΤΗ... και στο ψηλότερο βοσμό της, τομ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, όποσ αματράυηκε ο Δίας.


Ζ ΗΓΔΑ Αγαπεηνί θίινη, αγαπεηέο θίιεο, Ζ ηδέα γηα έλα νξεηλό αγώλα ζηελ Κξήηε, κε πςειέο όκσο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, γελλήζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2008 ζηνλ Όιπκπν. Ζ αγάπε καο γηα ην βνπλό πνπ αλαηξάθεθε ν Κξεηαγελήο Γίαο, ηνλ Φεινξείηε, ε πξνβνιή ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηνύ νξεηλνύ ηνπ όγθνπ αιιά θαη όιεο ηεο Κξήηεο, κεηακόξθσζε ηειηθά ηελ ηδέα ζε πξάμε. Με ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αγθαιηά ησλ αλζξώπσλ πνπ αγαπνύλ ηελ Κξήηε θαη ιαηξεύνπλ ην νξεηλό ηξέμηκν ζηε θύζε, νξγαλώλνπκε απηό ηνλ αγώλα πνπ έρεη ηελ επσλπκία "Psiloritis Race" (PR).

Ο δηεζλήο νξεηλόο αγώλαο «Psiloritis Race» απνηειεί κηα αζιεηηθή ζπλάληεζε πνπ πξνβάιιεη ηε ζσκαηηθή άζθεζε ζε ζπλδπαζκό κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επαθή κε ηε θύζε. Ο αγώλαο, εθηόο από ηε κνλαδηθόηεηα ηεο Οξεηλήο Κξήηεο θαη ηε ζπλαξπαζηηθόηεηα πνπ πξνζθέξεη έλα κνλαδηθό νξεηλό άζιεκα αληνρήο θαη πεξηπέηεηαο καδί, ζηνρεύεη λα πξνζειθύζεη αιιά θαη λα αλαδείμεη έιιελεο θαη μέλνπο αζιεηέο πνπ αθνζηώλνληαη ζην νξεηλό ηξέμηκν, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα δήζνπλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία ελόο επίπνλνπ αγώλα δηάξθεηαο επηά πεξίπνπ σξώλ. Γη' απηό θαη νη αζιεηέο πνπ ζα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ Psiloritis Race (PR) ζα εθαξκόζνπλ ηε θηινζνθία ηεο εκηαπηνλνκίαο, κεηαθέξνληαο ειάρηζην ππνρξεσηηθό εμνπιηζκό πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηόζν αζθάιεηα όζν θαη απηάξθεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, παξά ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηξνθνδνζία ηεο δηνξγάλσζεο.


Δημιοςπγήζαμε ηην ιζηοζελίδα Psiloritis Race για να θιλοξενηθούν όλερ οι πληποθοπίερ για ηον αγώνα, καθώρ επίζηρ και ένα σώπο ζηο Facebook πος αγκαλιάζηηκε από 5000 θίλοςρ από όλο ηον κόζμο. Η ανηαπόκπιζη έσει ςπεπβεί καηά πολύ κάθε πποζδοκία ηηρ Οπγανωηικήρ Επιηποπήρ, η οποία, μέζω ηηρ οπγανωηικήρ απηιόηηηαρ αςηού ηος καινοηόμος αγώνα πος με πολύ μεπάκι και θπονηίδα διοπγανώνεηαι, ζηοσεύει ζηην πποζέλκςζη από σπονιά ζε σπονιά όλο και πεπιζζόηεπων αθληηών . Με ηη δική ζαρ ζςμμεηοσή, είηε ωρ αθληηέρ είηε ωρ εθελονηέρ είηε ωρ θεαηέρ, αλλά και ηιρ ιδιαίηεπα σπήζιμερ επιζημάνζειρ ζαρ ή ηα ζσόλιά ζαρ, θα μαρ βοηθήζεηε να ζηοσεύζοςμε ζε ένα άπιζηο αποηέλεζμα αθού ο αγώναρ ανήκει αποκλειζηικά ζε ζαρ. Σαρ καλούμε όλοςρ να ζςμμεηάζσεηε ζηον αγώνα με όποιον ηπόπο επιλέξεηε εζείρ. Τπέξε στα βήματα του Δία.


Φσηνγξαθίεο 1νπ Αγώλα


Βξάβεπζε Κακπαμή Παληειή Βξαβείν θαιύηεξνπ Κξεηηθνύ δξνκέα κεγάισλ απνζηάζεσλ. Με δηεζλήο ζπκκεηνρέο.


Φσηνγξαθηεο 2νπ Αγώλα


Βξάβεπζε Κνπκεληάθεο Γηώξγνο Βξαβείν γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ σο κνπζηθνζπλζέηεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004


Φσηνγξαθίεο 3νπ αγώλα


Βξάβεπζε ΢θνπιή Παλαγηώηε Βξαβείν σο ν πξώηνο δξνκέαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Φεηδηππίδην Άζιν (Αζήλα – ΢πάξηε - Αζήλα)


Σο Βπαβείο Μαρ ΢ε αλαγλώξηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Φεινξείηε ηελ πξνβνιή ηεο Κξήηεο θαη ηεο Διιάδαο δηεζλώο θαζώο επίζεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξνάζπηζε ησλ αζιεηηθώλ ηδεσδώλ θαη ηελ δηάδνζε ηεο επγελνύο άκηιιαο θαη ηνπ αζιεηηθνύ πλεύκαηνο. Ο Γηεζλήο Οξεηλόο Αγώλαο Φεινξείηε ηηκήζεθε κε ην εηδηθό βξαβείν από ηνλ Πνιηηηζηηθό ζύιινγν Αγίνπ Μάκα.


ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ΢ ΢ΣΗΝ ΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΓΧΝΑ ΦΗΛΟΡΔΙΣΗ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΝΧΓΔΗΧΝ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΜΑΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ΢ ΑΝΧΓΔΗΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ΢ ΑΓΗΑ΢ ΦΧΣΔΗΝΖ΢ ΚΣΔΛ ΥΑΝΗΧΝ ΡΔΘΤΜΝΖ΢ ΔΚΑΒ ΚΡΖΣΖ΢- ΑΝΧΓΔΗΑ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΟΡΔΧΝ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΟΜΗΛΟ΢ ΦΗΛΧΝ ΒΟΤΝΟΤ ΚΑΗ ΘΑΛΑ΢΢Α΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΑΜΑΡΗΧΣΧΝ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΔΡΑΚΑΡΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΚΟΤΡΟΤΣΧΝ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΠΔΣΡΟΥΧΡΗΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΑΠΟΓΟΤΛΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΦΟΤΡΦΟΤΡΑ OΡΔΗΒΑΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΜΟΗΡΧΝ OΡΔΗΒΑΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΛΑ΢ΗΘΗΟΤ ΦΤ΢ΗΟΛΑΣΡΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ΢ ΢ΠΖΛΗΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΑΜΑΡΗΟΤ


΢ΤΛΛΟΓΟ΢ 4X4 ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ Δ΢ΣΗΑ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ «ΑΔΣΟΓΗΑΝΝΖ΢» ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΢Τ.ΜΟ.ΡΔ ΔΝΧ΢Ζ ΡΑΓΗΟΔΡΑ΢ΗΣΔΥΝΧΝ ΚΡΖΣΖ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΑΔΣΟ΢ ΑΝΧΓΔΗΧΝ Α.Ο.ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ ΣΔΗ KΡΖΣΖ΢ ( ΣΜΖΜΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΚΑΗ ΑΚΟΤ΢ΣΗΚΖ΢) ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΣΧΝ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΢ΧΜΑ ΢ΑΜΑΡΔΗΣΧΝ

ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΗΑΣΡΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΜΑΡΑΘΧΝΟΓΡΟΜΧΝ ΚΡΖΣΖ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΡΟΜΔΧΝ ΤΓΔΗΑ΢ ΡΔΘΤΜΝΟ ΟΜΗΛΟ΢ ΤΠΔΡΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧΝ ΚΡΖΣΖ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΑΝΧΓΔΗΧΝ ΓΖΜΟ΢ ΑΝΧΓΔΗΧΝ ΓΖΜΟ΢ ΑΜΑΡΗΟΤ ΓΖΜΟ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΝΗΘΑΤΡΗ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ Δ΢ΣΗΑ΢Ζ΢ ΡΔΘΤΜΝΟΤ

ΠΟΛΗΣΗ ΣΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΠΛΑΣΑΝΟΤ


Γυποθέηερ 

ΚΤΡΗΑΚΟ΢ ΕΟΤΜΠΔΡΑΚΖ΢ & ΢.Η.Α.

Lapon Α.Β.Δ.Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ

Δηαηξία Active Point ΑΔΒΔ

Δηαηξία North Face

Δηαηξία Natura Pharm

ΦΖΦΗΑΚΟ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «΢ΤΝΟΛΟ»

΢πηηαδάθεο Κώλζηαληίλνο Δξγαιεία,Υξώκαηα, ΢ηδεξηθά

ΑΠΟ΢ΣΟΛΑΚΖ΢ gastronomy

Ξελνδνρείν MINOS MARE HOTEL


Γυποθέηερ 

Bίια ΑPOSETI

ΚΣΔΛ ΥΑΝΗΧΝ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΑΔ

ΔΛΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΖΜΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ

ΜΑΝΟΤΚΑΡΑΚΖ΢ Α.Δ

«ΒΗΟΣΕΑ» ΣΕΑΓΚΑΡΑΚΖ΢ Α & Ζ Α.Β.Δ.Δ.

ΥΑ΢ΗΚΟ΢ & ΢ΗΑ Δ.Δ.

Γξνπδάθεο Νεθηάξηνο Γηαθεκηζηηθό γξαθείν

OMIΛΟ΢ ΒΡΑΚΟΦΟΡΧΝ ΚΡΖΣΖ΢

PORTO BELLO Athletics & Casuals

ΑΦΟΗ ΢ΣΑΤΓΗΑΝΝΟΤΓΑΚΖ επηγξαθέο

΢ύιινγν Ξελαγώλ Κξήηεο

High5 Race Faster


Υοπηγοί Δπικοινυνίαρ •

EUROSPORT

NOVASPORT

NET

ΝΔΑ TV

ΑΘΖΝΑΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΔΗΓΖ΢ΔΧΝ

CRETA CHANNEL

ΚΤΓΧΝ TV

RUNNER MAGAZINE ΟΛΛΑΝΓΗΑ΢

MOUNTAIN RUNNING

RUNNING NEWS

ΚΡΖΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖ΢Ζ

ΡΔΘΔΜΝΗΧΣΗΚΑ ΝΔΑ

ΡΔΘΔΜΝΟ΢

ΣΑΛΧ΢ FM 88,6 | ART FM 89,1 | CAPITAL 90,7 | ΖΥΟ΢ FM 94.2 | FLY FM 95,9 | ΡΑΓΗΟ ASTRO 96,4 | STUDIO ΡΔΘΤΜΝΟ 98,0 | ΜΟΤ΢ΗΚΟ ΚΑΝΑΛΗ FM 101,3 | ΜΔΛΧΓΗΑ FM 102,7 | ΡΑΓΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟ | TEAM FM 102,0 | ΡΔΘΤΜΝΟ ΢ΠΟΡ FM 103,3 | ΡΑΓΗΟ ΤΠΑΡΥΧ 103,7 | ATHLETIC RADIO 104,2 | ALPHA FM 104,7.


4ορ Γιεθνήρ Οπεινόρ Αγώναρ Φηλοπείηη : Psiloritis Race Παξνπζία ηνπ 4νπ Γηεζλή Οξεηλνύ Αγώλα Φεινξείηε : Psiloritis Race ζηην έκθεζη ηος Κλαζζικού Μαπαθυνίος Αθηνών.


Ππόγπαμμα Αγώνα ΢ΑΒΒΑΣΟ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013

17:30-19:00 19:00-20:00 20:00-20:30 20:30-21:30 21:00-21:30

ΞΔΝΑΓΖ΢Ζ ΑΘΛΖΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΔ΢ ΑΘΛΖΣΧΝ ΟΓΖΓΗΔ΢ ΑΓΧΝΑ-ΒΡΑΒΔΤ΢Ζ PASTA PARTY ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΟΗ ΚΡΖΣΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ

Ο σώπορ διεξαγυγήρ ηυν παπαπάνυ είναι η Πλαηεία Μικπαζιαηών και ηο ΢πίηι ηος Πολιηιζμού ζηο Ρέθςμνο Κπήηηρ. ΚΤΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 ΑΝΑΥΧΡΖ΢Ζ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΑΠΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ ΑΘΛΖΣΧΝ 35 km ΑΠΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟ NIΓΑ΢

05:00 07:30 (ANΧΓΔΗΑ) 09:00 09:15 ΦΟΤΡΦΟΤΡΑ 09:30 09:45 10:30 13:00 13:30

ΣΔΡΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΑΘΛΖΣΧΝ 2 km ΣΔΡΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΑΘΛΖΣΧΝ 8,5 km AΦΗΞΖ ΠΡΧΣΟΤ ΑΘΛΖΣΖ 35 km ΑΠΟΝΟΜΔ΢ ΑΘΛΖΣΧΝ (ΚΟΤΡΟΤΣΔ΢) TEΛΔΣΖ ΛΖΞΖ΢

14:00 14:30 16:00

ΓΔΤΜΑ ΑΘΛΖΣΧΝ (ΚΟΤΡΟΤΣΔ΢) ΣΔΡΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΑΘΛΖΣΖ 35 km ΑΝΑΥΧΡΖ΢Ζ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ (ΚΟΤΡΟΤΣΔ΢)

ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ ΑΓΧΝΑ 8,5 km ΑΠΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΑΜΑΡΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΑΓΧΝΑ 2 km ΑΠΟ ΘΔ΢Ζ ΚΑΛΟΣΑ΢


Ονειπέτος ηον…

Πίζηετε ηον... Σπέξ’ηον... Αγώναρ Φηλοπείηη

ΠΡΟ΢ΔΥΧ΢… 2 Ιοςνίος 2013


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ: Psiloritis Race

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ: Psiloritis Race

Advertisement