Page 1

2η Εργαζία (Επιμόρθωζη Εκπαιδεσηικών Πιλοηική Φάζη - Σεπηέμβριος 2011)

ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢ (΢χέδιο Μαθήματοσ, Εκπαιδευτικό ΢ενάριο)

Ενότητα Α1

ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.)

Πνομα : Ραναγιϊτα Αλεξάνδρα Φράττθ Πνομα επιμορφωτι : Βαγγζλθσ Ιντηίδθσ


Περιεχόμενα 1)

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ........................................................................................................................ 3 1.1 Τίτλοσ Διδακτικισ Ρρακτικισ .................................................................................................................................. 3 1.2 Δθμιουργόσ ............................................................................................................................................................. 3 1.3 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ ......................................................................................................................... 3 Γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ: .................................................................................................... 3 Ιδιαίτερθ Ρεριοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου : .................................................................................................... 3 Συμβατότθτα με το ΑΡΣ & το ΔΕΡΡΣ. ....................................................................................................................... 3 Συμβατότθτα με τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ των νζων προγραμμάτων ςπουδϊν του Νζου Σχολείου .................. 4 1.4 Βακμίδα Εκπαίδευςθσ / Τάξεισ ςτισ οποίεσ κα το εφαρμόςετε ............................................................................ 7 1.5 Είδοσ Διδακτικισ Ρρακτικισ ................................................................................................................................... 7 1.6 Σκοπόσ & Στόχοι τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ ........................................................................................................... 8 Γενικόσ Σκοπόσ .......................................................................................................................................................... 8 Επιμζρουσ Στόχοι ...................................................................................................................................................... 8 1.7 Εκτιμϊμενθ διάρκεια .............................................................................................................................................. 9

2)

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΘΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ .................................................................................................................. 9 2.1 Γενικι Ρεριγραφι Διδακτικισ Ρρακτικισ ............................................................................................................... 9 Θεωρθτικό, παιδαγωγικό και μεκοδολογικό πλαίςιο. ............................................................................................. 9 Εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ............................................................................................................................................. 9 Ρροχποκζςεισ ........................................................................................................................................................... 9 Αναλυτικι περιγραφι τθσ κάκε δραςτθριότθτασ τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ.......................................................... 9 1ο Στάδιο: Επεξεργαςία τθσ αφίςασ ςτθν ομάδα και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ............................................................. 9 2ο Στάδιο: Ομαδικι παραγωγι κειμζνου προφορικοφ φφουσ και καταμεριςμόσ ρόλων ςτα μζλθ..................... 10 3ο Στάδιο: Δραματοποίθςθ και αναςτοχαςμόσ ..................................................................................................... 10 4ο Στάδιο: Ατομικι παραγωγι γραπτοφ λόγου (πρόςκλθςθ) ............................................................................... 10 5ο Στάδιο: Αναςκόπθςθ των διδακτικϊν βθμάτων που ακολουκικθκαν – μεταγνωςτικζσ τεχνικζσ................... 10 Α’ εναλλακτικι πρόταςθ: ........................................................................................................................................ 10 Βϋ εναλλακτικι πρόταςθ : ....................................................................................................................................... 10 Σχθματικά τα ςτάδια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ ................................................................................................ 11 2.2 Φφλλα Εργαςίασ ................................................................................................................................................... 12 Φφλλο εργαςίασ 1: Αναλφω τθν αφίςα τθσ ομάδασ μου ...................................................................................... 12 Φφλλο εργαςίασ 2 : Γράφω μία πρόςκλθςθ ςε email ........................................................................................... 13 2.3 Υλικοτεχνικι Υποδομι .......................................................................................................................................... 14 Οι αφίςεσ που χρθςιμοποιιςαμε ........................................................................................................................... 14 Από το βιβλίο χρθςιμοποιιςαμε ............................................................................................................................ 15

3)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ............................................................................................................. 16

4)

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ................................................................................................................................................ 17

5)

ΡΘΓΕΣ ΥΛΙΚΟΥ.......................................................................................................................................................... 17

6) ΒΙΒΛΙΟΓ΢ΑΦΙΑ ............................................................................................................................................................. 17


1)

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢

1.1 Σίτλοσ Διδακτικήσ Πρακτικήσ Με αφορμι μια αφίςα…

1.2 Δημιουργόσ Ονοματεπϊνυμο: Φράττθ Ραναγιϊτα Αλεξάνδρα Ιδιότθτα: Εκπαιδευτικόσ 

Σχολικόσ Σφμβουλοσ

Στζλεχοσ Διοίκθςθσ

΢τοιχεία Οργανικισ Θζςθσ: 5ο Δθμοτικό Σχολείο Σαλαμίνασ Δικτυακόσ τόποσ / blog: psifiakoprotaki.wordpress.com Η ςυγκεκριμζνθ Διδακτικι Πρακτικι ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο κάποιου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ; ΝΑΙ

ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφζρετε τθν ονομαςία του: ……………………………………….. Ιςτοςελίδα / blog: ……………………….…………………

1.3 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικέσ περιοχέσ Γνωςτικό αντικείμενο τησ Διδακτικήσ Πρακτικήσ: Γλϊςςα Ε’ Δθμοτικοφ Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωςτικού αντικειμένου : Ενότθτα «δθμιουργία προςκλιςεων» ΢υμβατότητα με το ΑΠ΢ & το ΔΕΠΠ΢. Βιβλίο Γλϊςςασ Ε’ Δθμοτικοφ , αϋ τεφχοσ - Ενότθτα : «Οι φίλοι μου , οι φίλεσ μου» Μεταξφ άλλων ςυμβατοί ςτόχοι διδαςκαλίασ από το ΔΕΡΡΣ που λάβαμε υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό του ςεναρίου διδαςκαλίασ μασ οι εξισ : Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να :  Ρροςαρμόηει ςτισ δραματοποιιςεισ και ςτα παιχνίδια ρόλων τα λεγόµενα, τα παραγλωςςικά μζςα και τθν όλθ ςυμπροφορά του.  Κατανοεί διάφορουσ τφπουσ κειμζνων.  Συνειδθτοποιεί τθ ςυνάφεια και τισ διαφορζσ μεταξφ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.  Κρίνει ο ίδιοσ αν χρειάηεται να ξαναγράψει για να βελτιϊςει ζνα δφςκολα αναγνϊςιµο ι ελλιπζσ κείμενο.  Ηθτάει και δίνει πλθροφορίεσ.  Αξιοποιεί διάφορα ζντυπα.


       

Εντοπίηει τισ πλθροφορίεσ που κζλει και τισ αξιοποιεί. Αναλφει και ςυνκζτει δεδομζνεσ πλθροφορίεσ. Χρθςιμοποιεί ςτοιχειωδϊσ Θ/Υ, προκειμζνου να επεξεργαςτεί κείμενο απλισ εργαςίασ και να το μορφοποιιςει. Κατανοεί τισ φραςτικζσ επιλογζσ του ομιλθτι (ςυντάκτθ), οι οποίεσ κακορίηονται από τθν περίςταςθ επικοινωνίασ. Εντοπίηει τα κφρια ςθμεία ςτο λόγο των ομιλθτϊν, τα ςυγκρατεί ςτθ μνιμθ και τα αξιοποιεί κατά περίπτωςθ. Επιλζγει και χρθςιμοποιεί ορκά το επίπεδο φφουσ, που επιβάλλει θ περίςταςθ επικοινωνίασ. Ελζγχει, αν ο λόγοσ του είναι κατανοθτόσ και αποδεκτόσ. Ρροβλθματίηεται ςε περιπτϊςεισ φραςτικϊν επιλογϊν και διατφπωςθσ, µε κριτιριο τον εκάςτοτε ςτόχο του λόγου του.

΢υμβατότητα με τισ αρχέσ και τουσ ςτόχουσ των νέων προγραμμάτων ςπουδών του Νέου ΢χολείου Στθν ενότθτα αυτι εξετάηουμε με ποιο τρόπο το διδακτικό μασ ςχζδιο για το μάκθμα τθσ γλϊςςασ ακολουκεί τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία των Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. Θ ςτοχοκεςία και οι δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ κα υλοποιθκεί, οι οριηόντιεσ ικανότθτεσ των μακθτϊν (ικανότθτεσ- κλειδιά) που καλλιεργοφνται, οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ που προτείνονται για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ, ο ρόλοσ τόςο του μακθτι όςο και του δαςκάλου είναι τα πεδία ςτα οποία κα εντοπίςουμε τισ επιρροζσ του νζου αναλυτικοφ προγράμματοσ και κατ’ επζκταςθ τθ φιλοςοφία του νζου ςχολείου. ΢τοχοθεςία και δραςτηριότητεσ Το διδακτικό ςχζδιο που καταςκευάςαμε για τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου είναι ςτοχοκεντρικό, ακολουκϊντασ τθ φιλοςοφία του νζου ςχολείου που είναι βαςιςμζνθ ςε ζνα αυςτθρά δομθμζνο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν. Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν ςαφϊσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ δθμιουργεί μία ςτακερι βάςθ για να διαμορφϊςει ςτθ ςυνζχεια το διδακτικό υλικό, το περιεχόμενο και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (Mager, 2000). Ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ, δθλαδι «να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να αντλοφν πλθροφορίεσ από μία αφίςα, να είναι ςε κζςθ να ηθτοφν και να παρζχουν πλθροφορίεσ ςτον προφορικό λόγο και να χειρίηονται αποτελεςματικά ςφμφωνα με το επίπεδο τουσ τον γραπτό λόγο για να προςκαλζςουν επίςθμα ςε κάποια εκδιλωςθ» επιμερίηεται ςε τζςςερα επίπεδα ςτόχων : α) γνωρίηοντασ και κατανοϊντασ, β) διερευνϊντασ και εντοπίηοντασ, γ) επικοινωνϊντασ και ςυνεργαηόμενοσ με άλλουσ και δ) ςυνδζοντασ με τθ ηωι (Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2011). Αυτό που παρατθροφμε από τθν αρχι, είναι πωσ υπάρχει αντιςτοιχία ςτα επίπεδα των ςτόχων που τίκενται ςτο διδακτικό ςχζδιο με τουσ τζςςερισ «πυλϊνεσ» τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται από τθν UNESCO (Delors & ςυνεργάτεσ, 1999) , (Delors, 1999) αλλά και με τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ ΢πουδϊν υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ του Νζου ΢χολείου (Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2011). Ριο ςυγκεκριμζνα, αρχικά τα παιδιά μακαίνουν πϊσ να αποκτοφν τθ γνϊςθ μζςα από τθν επεξεργαςία αυκεντικϊν , επικοινωνιακϊν κειμζνων που αναφζρονται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ και αντλοφν πλθροφορίεσ από κείμενα και εικόνεσ από αφίςεσ ι ιςτοςελίδεσ) εργαηόμενα ομαδικά. Μυοφνται λοιπόν ςε ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ και κατανοοφν βαςικζσ ζννοιεσ. (κατθγορία ςτόχων α και β ). Στθ ςυνζχεια καλοφνται να ςυνεργαςτοφν και αφοφ επεξεργαςτοφν τισ αφίςεσ ςτθ ςυνζχεια να φτιάξουν ζνα διάλογο όπου κα ενθμερϊνουν κάποιον για τθν εκδιλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ αφίςα. Θα πρζπει λοιπόν να φροντίςουν ό,τι παρουςιάςουν να γίνει κατανοθτό ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ αλλά και εκείνοι και να κατανοιςουν με τθ ςειρά τουσ το διάλογο που οι εκπρόςωποι των υπόλοιπων ομάδων κα αναπαραςτιςουν. Με αυτό τον τρόπο εργαςίασ οι μακθτζσ γίνονται ικανοί να ενεργοφν, κακϊσ αποκτοφν δεξιότθτεσ που τουσ κακιςτοφν ανκρϊπουσ που μποροφν να επικοινωνοφν και να ςυνεργάηονται για να αντιμετωπίηουν μια ποικιλία καταςτάςεων. Επίςθσ μακαίνουν πϊσ να ςυμβιϊνουν με τουσ άλλουσ αφοφ καλοφνται να αναπτφξουν ικανότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να κατανοοφν ο ζνασ τον άλλον και γίνεται πιο εφκολο ςε αυτοφσ να αναγνωρίηουν ότι αλλθλοεξαρτϊνται (κατθγορία ςτόχων β και γ).


Τζλοσ, εντοπίηοντασ τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από τθν αφίςα, ςυντάςςουν ομαδικά ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Γινονται ζτςι ικανοί να ενθμερϊνουν μεγάλο πλικοσ ενδιαφερόμενων ςχετικά με ζνα κοινωνικό γεγονόσ κάτι που τουσ βοθκάει να μάκουν : πϊσ να υπάρχουν κακϊσ θ ςφνταξθ ενόσ μυνιματοσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τουσ βοθκά αναπτφξουν κριτικι ικανότθτα (ςχετικά με τθν πλθροφορία που επιλζγουν να μοιράηονται) και να αποκτιςουν ςτζρεεσ βάςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ πνευματικισ τουσ ανεξαρτθςίασ (κατθγορία ςτόχων β γ δ). Ικανότητεσ κλειδιά Κομμάτι του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τθσ διαμόρφωςθσ του Νζου Σχολείου αποτελεί θ δυνατότθτα του Ευρωπαίου πολίτθ να μακαίνει ςε ολόκλθρθ τθ ηωι του. Για αυτό το λόγο είναι ηωτικό να αναπτφξουν οι μακθτζσ ικανότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εξελίςςονται ςυνεχϊσ (key competences) (European Commission, 2007). Στο ςχζδιο εργαςίασ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ιςτορίασ παρατθροφμε πωσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτα παιδιά να αναπτφξουν (ςταδιακά) κάποιεσ από τισ ικανότθτεσ αυτζσ. Αρχικά τόςο θ εργαςία ςε ομάδεσ όςο και θ δραςτθριότθτα επζκταςθσ βοθκοφν τα παιδιά να αναπτφξουν κοινωνικζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ. Ακόμα, θ παρουςίαςθ του διαλόγου – προφορικι ενθμζρωςθ ςχετικά με κάποια κοινωνικι εκδιλωςθ βοθκά τα παιδιά να γίνουν δθμιουργικά και να μποροφν να παίρνουν πρωτοβουλίεσ αναφορικά με κάποια δραςτθριότθτα. Τζλοσ θ ςφνταξθ μιασ πρόςκλθςθσ (ενθμερωτικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) βοθκά τα παιδιά να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ. Μέθοδοι και τεχνικέσ Στο ςχζδιο διδαςκαλίασ που καταςκευάςαμε θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ που ακολουκείται είναι μακθτοκεντρικι. Χρθςιμοποιείται ο κοινωνικόσ εποικοδοµιςµόσ (Vygotsky) ςφμφωνα με τον οποίο θ γνϊςθ είναι προςωπικι υπόκεςθ του μακθτι1, αποκτάται όμωσ ςε αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ και ο δάςκαλοσ δρα μόνο ωσ διαμεςολαβθτισ ανάμεςα ςτον εκάςτοτε μακθτι και τθ γνϊςθ, όταν αυτό του ηθτθκεί. Επίςθσ θ νζα γνϊςθ δε αποκτάται αλλά οικοδομείται πάνω ςε προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ του κάκε μακθτι από τον κάκε μακθτι. Κατά ςυνζπεια θ μάκθςθ ςυντελείται μζςα από ζνα κοινωνικό πλαίςιο, που παρζχει ςτο μακθτι τα κατάλλθλα γνωςτικά εργαλεία και το κατάλλθλο περιβάλλον ςτιριξθσ. (Ματςαγγοφρασ, 2000) Θ δαςκάλα εδϊ προςαρμόηει τισ τεχνικζσ διδαςκαλίασ του ςε αυτό το μοντζλο μάκθςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ αρχικά ερωτιςεισ και απαντιςεισ των μακθτϊν εκμαιεφει τισ αντιλιψεισ που είχαν και ςτθ ςυνζχεια ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ μζςα ςτισ ομάδεσ τουσ να αναλφςουν, να ερμθνεφςουν και να αντλιςουν μζςα από τισ αφίςεσ τθν πλθροφορία ςχετικά με το υπό εξζταςθ κζμα. Ζπειτα μζςα από τθ δραματοποίθςθ των μελϊν κάκε ομάδασ όλοι οι μακθτζσ καταφζρνουν να δομιςουν το δικό τουσ προςωπικό τρόπο να εκφράηονται όταν πρόκειται να ενθμερϊςουν κάποιον για μία κοινωνικι εκδιλωςθ , κάτι που ςτθ ςυνζχεια κα εςωτερικεφςουν ακόμθ περιςςότερο αφοφ καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν τθ νζα γνϊςθ ςε ζνα διαφορετικό πλαίςιο (γραπτι πρόςκλθςθ ςε θλεκτρονικό ταχυδρομείο). Ρόλοσ μαθητή – ρόλοσ δαςκάλασ Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ενιςχφει τον πρωταγωνιςτικό και ενεργό ρόλο που οφείλει να ζχει ο μακθτισ ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ. Ραρακινεί τουσ μακθτζσ να εργαςτοφν ομαδικά να ερευνιςουν, να ανακαλφψουν ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν κατανόθςθ τθσ αφίςασ ωσ ενθμερωτικοφ μζςου και να ανταλλάξουν ιδζεσ, εμπειρίεσ και απόψεισ. Ακόμα μζςα από τθ δραματοποίθςθ – παρουςίαςθ διαλόγου οι μακθτζσ αποκτοφν ζνα πρότυπο προφορικισ επικοινωνίασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ ενϊ παράλλθλα χαίρονται τθ ηωι ςτο ςχολείο και απολαμβάνουν τθ μάκθςθ. Είναι επίςθσ εμφανισ ο ρόλοσ τθσ δαςκάλασ και θ αλλαγι τθσ ςτάςθσ του τόςο ςε ςχζςθ με το διδακτικό αντικείμενο όςο και ςε ςχζςθ με τον μακθτι. Θ δομθμζνθ προςζγγιςθ του αντικειμζνου προσ διδαςκαλία ςτο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο αξιοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό που προςφζρει το διδακτικό εγχειρίδιο χωρίσ όμωσ να αγκιςτρϊνεται ςε αυτό. Αναφορικά με τουσ μακθτζσ, από το πρϊτο ςτάδιο φαίνεται πωσ θ δαςκάλα μζςα από ερωτιςεισ τουσ βοθκάει να αναςφρουν προοδευτικά τισ γνϊςεισ και τισ αντιλιψεισ τουσ, ςτθ ςυνζχεια κακοδθγεί τθν εργαςία ςε ομάδεσ ι διαμεςολαβεί μόνο όταν κρίνει ότι είναι απαραίτθτο και τζλοσ ςυντονίηει τθν ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. Είναι λοιπόν εμφανισ ςτο διδακτικό ςχζδιό μασ ο νζοσ ρόλοσ του δαςκάλου, δθλαδι να παρεμβαίνει και να διαμορφϊνει τθ διδακτζα φλθ εναρμονίηοντασ εφαρμόςιμεσ ιδζεσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα


και τθ λειτουργία τθσ τάξθσ και παράλλθλα να λειτουργεί ωσ εμψυχωτισ και διαμεςολαβθτισ ανάμεςα ςτο μακθτι και τθ γνϊςθ και όχι ωσ ο απόλυτοσ φορζασ τθσ.


1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευςησ / Σάξεισ ςτισ οποίεσ θα το εφαρμόςετε

Βακμίδα εκπαίδευςθσ ςτθν οποία αφορά θ Διδακτικι Πρακτικι: Πρωτοβάκμια

Δευτεροβάκμια

Σάξθ ι τάξεισ ςτισ οποίεσ κα το εφαρμόςατε : ΕϋΔθμοτικοφ Τπιρξε ςυνεργαςία τάξεων του ίδιου ςχολείου ι ςυνεργαςία τάξεων διαφορετικϊν ςχολείων; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, να αναφερκοφν τα ςυνεργαηόμενα ςχολεία/τάξεισ. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

1.5 Είδοσ Διδακτικήσ Πρακτικήσ

΢θμειϊςτε αυτό / αυτά που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλφτερα ςτθν πρόταςι ςασ: 1.

΢χζδιο Μακιματοσ (ςχζδιο για διδαςκαλία 45’ ι λιγότερο ι διδακτικό δίωρο).

2.

Ακολουκία ΢χεδίων Μακιματοσ με μεγαλφτερθ διάρκεια (΢ενάριο Διδαςκαλίασ). 

3.

Ολοκλθρωμζνθ παιδαγωγικι δραςτθριότθτα ςτθ ςχολικι τάξθ.

4.

Επιτυχθμζνο project που υλοποιικθκε ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ.

5.

Λειτουργικόσ τρόποσ υπζρβαςθσ των δυςκολιϊν του αναλυτικοφ προγράμματοσ.

6.

Εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςε κάποιο διδακτικό αντικείμενο ι ςε κάποια δράςθ. 

7.

Επιτυχθμζνο παράδειγμα ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο.

8.

Αποδοτικι περίπτωςθ ευρφτερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςυναδζλφων.

9.

Πρακτικι λειτουργικισ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ / κθδεμόνεσ των μακθτϊν ι τθν τοπικι κοινωνία.

10. Πρακτικι αποδοτικισ αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων και κρίςεων ςτο ςχολείο ι ςτθν τάξθ. 11.

Καλζσ Πρακτικζσ με τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ι τθν εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων

διδαςκαλίασ (ςυνεργαςία με άλλεσ τάξεισ / με άλλα ςχολεία).  12.

Άλλο ……………………………………………………………………....……………………………………………………………………..............


1.6 ΢κοπόσ & ΢τόχοι τησ Διδακτικήσ Πρακτικήσ Γενικόσ ΢κοπόσ Οι μακθτζσ /τριεσ να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να αντλοφν πλθροφορίεσ από μία αφίςα, να είναι ςε κζςθ να ηθτοφν και να παρζχουν πλθροφορίεσ ςτον προφορικό λόγο και να χειρίηονται αποτελεςματικά ςφμφωνα με το επίπεδο τουσ τον γραπτό λόγο για να προςκαλζςουν επίςθμα ςε κάποια εκδιλωςθ (επικοινωνιακόσ λόγοσ). (εξοικείωςθ με τουσ τφπουσ κειμζνων : αφίςα - προφορικι ςυνδιάλεξθ – πρόςκλθςθ) Επιμέρουσ ΢τόχοι 1ο Επίπεδο: Γνωρίζοντασ και κατανοώντασ (γνώςεισ) Α. Να αντιλθφκοφν το ρόλο των χρθςτικϊν εντφπων (εδϊ τθσ αφίςασ) ωσ μζςο επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ. (Στάδιο 1ο ) Β. Να εξοικειωκοφν ςτο να ςυντάςςουν επίςθμεσ προςκλιςεισ με πολλοφσ αποδζκτεσ για ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ. (Στάδιο 4ο ) 2ο Επίπεδο: Διερευνώντασ και εντοπίζοντασ (δεξιότητεσ) Α. Να διαβάηουν και να κατανοοφν το κείμενο μιασ αφίςασ, να εντοπίηουν τισ πλθροφορίεσ που τουσ ενδιαφζρουν και να τισ αξιοποιοφν (Στάδιο 1ο ) Β. Να εκφράηουν τθν γνϊμθ τουσ, τισ ςκζψεισ, τισ επικυμίεσ τουσ με προφορικό και γραπτό λόγο (Στάδιο 2ο ) Γ. Να ςυντάςςουν κείμενα ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ (προςυγγραφικό ςτάδιο) , τθσ γραφισ τθσ αρχικισ εκδοχισ (ςυγγραφικό ςτάδιο) και τζλοσ του ελζγχου και τθσ βελτίωςθσ (μεταςυγγραφικό ςτάδιο) ι να εξοικειωκοφν με τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία κειμζνου (Στάδιο 4ο ) 3ο Επίπεδο: Επικοινωνώντασ (και ςυνεργαζόμενοσ με άλλουσ) Α. Να ηθτοφν και να δίνουν πλθροφορίεσ (Στάδιο 2ο , Στάδιο 4ο ) Β. Να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ και να παίξουν ρόλουσ. (Στάδιο 3ο) Γ. Να αναςτοχάηονται , να ανακοινϊνουν τα διαδικαςτικά βιματα που ακολοφκθςαν και με τον τρόπο αυτό να αποκτοφν μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ . (Στάδιο 3ο , Στάδιο 4ο ,Στάδιο 5ο ) Αξιοποίηςη υπηρεςιών των Σεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) Οι αφίςεσ είναι όλεσ αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο και οι εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται ζχουν ενθμερωτικοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν επζκταςθ του διδακτικοφ ςχεδίου. Οι νζεσ τεχνολογίεσ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο) αξιοποιοφνται και ςτο ςτάδιο όπου τα παιδιά καλοφνται να παράγουν γραπτό λόγο, φτιάχνοντασ μία πρόςκλθςθ και να ςτζλνοντάσ τθ με email. Άλλεσ εγκάρςιεσ δράςεισ Μζςω του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου διδαςκαλίασ εξυπθρετοφνται ςτόχοι τθσ Εκπαίδευςθσ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ μζςω του περιεχομζνου αφίςασ που αφορά ςτο διαγωνιςμό μακθτικισ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ με κζμα : «Ρλανιτθσ Γθ το κοινό μασ ςπίτι». (αξιοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ)


Επιπλζον, τα παιδιά ευαιςκθτοποιοφνται και παροτρφνονται να παρακολουκιςουν μια μουςικι παράςταςθ κουκλοκζατρου μζςω του περιεχομζνου τθσ αφίςασ που αφορά ςτθν παράςταςθ «Γιατί φυςάει ο άνεμοσ» ενϊ παράλλθλα απολαμβάνουν τον καλαίςκθτο τρόπο ςχεδίαςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αφίςασ. Τζλοσ μζςω του κεατρικοφ παιχνιδιοφ προάγεται «τεχνθζντωσ» θ επικοινωνία και θ ζκφραςθ των μακθτϊν. (αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ ςτθν εκπαίδευςθ)

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια Ρροτείνεται το ςχζδιο εργαςίασ να εφαρμοςτεί ςτθν τάξθ το πρϊτθ διδακτικό δίωρο. Θ διάρκεια του ςεναρίου διδαςκαλίασ είναι 90 λεπτά (δφο διδακτικζσ ϊρεσ).

2)

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικήσ Πρακτικήσ Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίςιο. Θ διδαςκαλία προτείνεται να πραγματοποιθκεί ωσ εμπεδωτικι, αλλά και βιωματικι-δθμιουργικι δραςτθριότθτα μετά τθν ολοκλιρωςθ του κεφαλαίου : "Οι φίλοι γιορτάηουν" του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ, Αϋ τεφχοσ, ςελ. 85. Μετά το τζλοσ αυτισ τθσ ενότθτασ αναμζνεται οι μακθτζσ να είναι εξοικειωμζνοι με τθ δομι τθσ επίςθμθσ πρόςκλθςθσ. Ρροχποκζτουμε πωσ οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε τζςςερισ ομάδεσ. Εκπαιδευτικέσ τεχνικέσ 

Ομαδικι Εργαςία

Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ

Συηιτθςθ

Θεατρικό Ραιχνίδι

Ατομικι Εργαςία

Προώποθέςεισ Θεωροφμε ότι θ τάξθ είναι χωριςμζνθ ςε τζςςερισ ομάδεσ παιδιϊν. Τα παιδιά ζχουν εργαςτεί ομαδικά ςτο παρελκόν όποτε δεν τα ξενίηει θ όλθ διαδικαςίασ. Κάκε ομάδα κα επεξεργαςτεί μία ξεχωριςτι αφίςα με τα ερωτιματά προσ διερεφνθςθ (φφλλα εργαςίασ) να είναι κοινά για κάκε ομάδα. Αυτό γίνεται για να μασ διευκολφνει να ελζγξουμε με ποιο τρόπο ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για όλα τα παιδιά κα επιτευχκοφν από κάκε ομάδα και κάκε μζλοσ ξεχωριςτά ςτο βακμό που είναι εφικτό. Αναλυτική περιγραφή τησ κάθε δραςτηριότητασ τησ Διδακτικήσ Πρακτικήσ. Θ διδαςκαλία προτείνεται να ακολουκιςει τισ παρακάτω φάςεισ εργαςίασ : 1ο ΢τάδιο: Επεξεργαςία τησ αφίςασ ςτην ομάδα και ςυζήτηςη ςτην τάξη Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα μακθτϊν μία από τισ τζςςερισ διαφορετικζσ αφίςεσ που ζχουμε εκτυπϊςει (Ραράκεμα) . Ηθτάμε από τα παιδιά να μασ πουν εάν ζχουν δει ποτζ παρόμοια αφίςα, ςε ποιο μζροσ και ποιο ιταν το περιεχόμενό τθσ. Στθ ςυνζχεια μοιράηουμε το φφλλο εργαςίασ 1 (Ραράκεμα) και ηθτάμε από τα παιδιά να το ςυμπλθρϊςουν ομαδικά. Στθ ςυνζχεια οι εκπρόςωποι των ομάδων διαβάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ τα φφλλα εργαςίασ τουσ, παρουςιάηοντασ και τθν αφίςα (θ διαδικαςία αυτι προτείνεται να γίνει χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρονικό υπολογιςτι και βιντεοπροβολζα). Ακολουκεί ςυηιτθςθ με όλθ τθν τάξθ, όπου εντοπίηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά , και ερμθνεφονται οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ κάκε αφίςασ. (Στόχοι 1Α, 2Α )


2ο ΢τάδιο: Ομαδική παραγωγή κειμένου προφορικού ύφουσ και καταμεριςμόσ ρόλων ςτα μέλη. Ηθτάμε από τα παιδιά να γράψουν ομαδικά ζναν υποκετικό διάλογο για το εξισ ςενάριο: Δραςτθριότθτα 1: Φαντάςου πωσ κάπου ζχεισ δει τθν αφίςα που επεξεργάςτθκεσ με τθν ομάδα ςου. ΢υναντάσ λοιπόν τυχαία ςτο δρόμο ι τθλεφωνείσ ςε κάποιο φίλο ςου που ξζρεισ πωσ ενδιαφζρεται για τθ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ για να τον ενθμερώςεισ ζτςι ώςτε να ζχει τθν ευκαιρία να βρεκεί εκεί. Σι να προςζξεισ ςτο κείμενό ςου : 1. Ευγζνεια μεταξφ των ςυνομιλθτών. 2. Ανεπίςθμο / φιλικό φφοσ 3. Ενθμζρωςθ για τθν εκδιλωςθ (όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία) 4. ΢χόλια ςχετικά τα ςθμεία που τράβθξαν τθν προςοχι του ομιλθτι ςτθν αφίςα. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά φτιάχνουν και μοιράηουν τουσ ρόλουσ κλπ. Ο εκπαιδευτικόσ τα εμψυχϊνει ςυνεχϊσ, δθμιουργεί κλίμα άνεςθσ και παιχνιδιοφ, ϊςτε να ξεπεραςτοφν όλοι οι διςταγμοί τουσ. Κάκε ομάδα επιλζγει δφο εκπροςϊπουσ που κα πάρουν μζροσ ςτθ δραματοποίθςθ. (Στόχοι 2Β, 3Α). 3ο ΢τάδιο: Δραματοποίηςη και αναςτοχαςμόσ Θ κάκε ομάδα παρουςιάηει/παίηει ςτθν ολομζλεια το διάλογο. Πταν κάκε ομάδα τελειϊςει τα παιδιά αναφζρουν τι τουσ άρεςε και πωσ ζνιωςαν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Θα ιταν χριςιμο να ςκιαγραφιςουμε το προφίλ των ατόμων που υποδφκθκαν τα παιδιά και να το ςυςχετίςουμε με τθν ερϊτθςθ «ςε ποιον απευκφνεται θ αφίςα» του φφλλου εργαςίασ 1. Καλό κα ιταν ςτο ςτάδιο αυτό να ηθτιςουμε από τα παιδιά να αναςτοχαςτοφν ποια βιματα ζχουμε ακολουκιςει μζχρι ςτιγμισ, κάτι που κα τα βοθκιςει ςτο να αναπτφξουν μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ.(Στόχοι : 3Β. 3Γ) 4ο ΢τάδιο: Ατομική παραγωγή γραπτού λόγου (πρόςκληςη) Τα παιδιά (αφοφ ζχουν "βγει" από τουσ ρόλουσ τουσ) επιςτρζφουν ςτθν ομάδα τουσ και με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ ανατρζχουν ςτισ πρόςφατα αποκτθμζνεσ γνϊςεισ για τθ δθμιουργία πρόςκλθςθσ. Ο ςτόχοσ είναι να μετατρζψουν τθν αφίςα που επεξεργάςτθκαν ςε κείμενο πρόςκληςησ του φορζα που διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ προσ άτομο που ενδιαφζρεται να τθν παρακολουκιςει. Δθμιουργοφν ζτςι διαφορετικζσ προςκλιςεισ τζςςερισ ανά ομάδα ι αν παρζχεται θ δυνατότθτα υπολογιςτι ςυντάςςονται τα αντίςτοιχα emails. Οι προςκλιςεισ δθμιουργοφνται με τθ βοικεια ςθμειϊςεων που τα παιδιά κρατοφν από τισ αφίςεσ και ςφμφωνα με το φφλλο εργαςίασ 2 (εάν υπάρχει υπολογιςτισ το 3ο βιμα παραλείπεται εντελϊσ) (Στόχοι 1Β 2Γ 3Α 3Γ). Δραςτθριότθτα 2: Διάβαςε ξανά τθν αφίςα τθσ ομάδασ ςου. Τπζκεςε πωσ είςαι (ωσ μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ ι τθσ κεατρικισ ομάδασ) ο αρμόδιοσ υπεφκυνοσ τθν αποςτολι προςκλιςεων ςε όςουσ ζχουν δθλώςει πωσ επικυμοφν να ενθμερώνονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθ διοργάνωςθ εκδθλώςεων. Να ςυντάξεισ τθν πρόςκλθςθ και να τθ ςτείλεισ ςτισ διευκφνςεισ : alexandrafratti@gmail.com, alexandrafratti@yahoo.com και alexandrafratti@aegean.gr 5ο ΢τάδιο: Αναςκόπηςη των διδακτικών βημάτων που ακολουθήθηκαν – μεταγνωςτικέσ τεχνικέσ. Ηθτάμε από τα παιδιά να αναςτοχαςτοφν τα βιματα που ακολουκιςαμε ςτισ διδακτικζσ ϊρεσ που πζραςαν. Συηθτάμε για τθν εμπειρία των μακθτϊν και εςτιάηουμε ςτουσ τφπουσ κειμζνων που επεξεργαςτικαμε (αφίςαδιάλογοσ-πρόςκλθςθ/mail ) εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ. (Στόχοσ 3Γ) Α’ εναλλακτική πρόταςη: Στο 4ο ςτάδιο οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν (ατομικά) επιςτολι ι email ςτουσ διοργανωτζσ με ςκοπό να ηθτιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εκδιλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ αφίςα που διάβαςαν . Β΄ εναλλακτική πρόταςη : Σε κάποιο επόμενο ςτάδιο οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν (ομαδικά) ενθμερωτικζσ αφίςεσ για κάποια εκδιλωςθ που διοργανϊνει το ςχολείο τουσ κακϊσ και προςκλιςεισ για τουσ γονείσ των μακθτϊν.


΢χηματικά τα ςτάδια τησ διδακτικήσ παρέμβαςησ

Στάδια

Θέμαηα/σποενόηηηες

Διάρκεια (λεπηά)

Εκπαιδεσηικές ηετνικές

Εκπαιδεσηικά μέζα

Ενδεικηικά

1ο

Επεξεργαςία αφίςασ – βαςικά χαρακτθριςτικά και ςκοπόσ επικοινωνίασ

15 λεπτά

Εργαςία ςε ομάδεσ Ραρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια Συηιτθςθ

2ο

Ραραγωγι γραπτοφ λόγου με προφορικό φφοσ ενταγμζνθ ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο και καταμεριςμόσ ρόλων

15 λεπτά

Εργαςία ςε Ομάδεσ Ραραγωγι γραπτοφ λόγου

-4 διαφορετικζσ ζγχρωμεσ αφίςεσ -φφλλο εργαςίασ 1 - θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (εάν υπάρχει θ δυνατότθτα) -πλθροφορίεσ που αντλοφν από τισ αφίςεσ - εμπειρίεσ επικοινωνιακϊν καταςτάςεων από τθν κακθμερινότθτά τουσ

Ρροετοιμαςία για κεατρικό παιχνίδι 3ο

4ο

Δραματοποίθςθ με ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό ςτόχο (ενθμζρωςθ, ίςωσ και επιχειρθματολογία για τθ ςυμμετοχι ςε μία εκδιλωςθ) Ραραγωγι γραπτοφ λόγου με επίςθμο φφοσ ενταγμζνθ ςε ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ.

20 λεπτά

Θεατρικό παιχνίδι Αναςτοχαςτικι ςυηιτθςθ

Ατομικι εργαςία 30 λεπτά

Επεξεργαςία κειμζνων Συγγραφι πρόςκλθςθσ

10 λεπτά

Αναςτοχαςμόσ

(Ραραγωγι γραπτοφ λόγου ςτθν πλατφόρμα του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.) 5ο

Αναςκόπθςθ ολόκλθρθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τα βαςικά χαρακτθριςτικά των τφπων κειμζνων που επεξεργάςτθκαν οι μακθτζσ.

Συηιτθςθ

-τα κείμενα που ζχουν παράγει ομαδικά ςε προθγοφμενο ςτάδιο

-φφλλο εργαςίασ 2 -θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (εάν υπάρχει θ δυνατότθτα) - ςχολικό βιβλίο γλϊςςασ Ε’ Δθμοτικοφ «Τθσ γλϊςςασ ΢όδι και ροδάνι» ςελ. 85 και ςελ. 22 -εμπειρίεσ , διαδικαςίεσ και γνϊςεισ αναφορικά με τθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία ςυμμετείχαν


2.2 Υύλλα Εργαςίασ Οι Διδακτικζσ Πρακτικζσ είναι καλό να ςυνοδεφονται από φφλλα εργαςίασ, ςε ψθφιακι/ ζντυπθ μορφι, τα οποία δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ ωσ ζνασ οδθγόσ πραγματοποίθςθσ των προαναφερκζντων δραςτθριοτιτων. Υύλλο εργαςίασ 1: Αναλύω την αφίςα τησ ομάδασ μου Για ποιο ςκοπό πιςτεφετε ό,τι ςχεδιάςτθκε θ αφίςα αυτι ;

Ροια είναι θ εκδιλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ αφίςα ;

Ροιοσ νομίηετε πωσ ενδιαφζρεται περιςςότερο να διαβάςει τθν αφίςα αυτι ; Για ποιο λόγο ;

Σε ποιο μζροσ διοργανϊνεται θ εκδιλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ αφίςα ; Ροιεσ θμζρεσ και ϊρεσ ;

Ροιοσ διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ αφίςα ;

Μια εκδιλωςθ χρειάηεται χριματα για να πραγματοποιθκεί. Κάποιεσ φορζσ υπάρχουν χορθγοί, δθλαδι εταιρίεσ ι άλλοι οργανιςμοί που δίνουν εκείνοι τα χριματα με ςκοπό να διαφθμιςτοφν. Ζτςι θ εκδιλωςθ είναι δωρεάν. Άλλεσ φορζσ πάλι πρζπει να πλθρϊςουν όλοι όςοι παρακολουκιςουν τθν εκδιλωςθ ζνα χρθματικό ποςό. Στθν εκδιλωςθ που αναφζρεται θ δικι ςου αφίςα υπάρχουν χορθγοί ; Αν ναι ποιοι είναι ;

Ρεριγράψτε τθν αφίςα ςασ. Ροια χρϊματα ι ποιεσ εικόνεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ; Μπορείτε να υποκζςετε γιατί ;

Με ποιο τρόπο επεξεργαςτικαμε ςτθν ομάδα μου τθν αφίςα ; Ροια βιματα ακολουκιςαμε;

Είναι χριςιμο ςτθν κακθμερινι μασ ηωι να ξζρουμε να διαβάηουμε μία αφίςα ; Γιατί ναι ι γιατί όχι ;


Υύλλο εργαςίασ 2 : Γράφω μία πρόςκληςη ςε email Βιμα 1. Μαηεφω τισ πλθροφορίεσ που χρειάηομαι για τθν πρόςκλθςθ :    

ποια είναι θ εκδιλωςθ ποφ γίνεται; πότε γίνεται; ποιοσ τθ ςτζλνει / διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ

Βιμα 2. Βλζπω τθν πρόςκλθςθ ςτθ ςελίδα 85 και βάηω τισ ιδζεσ μου ςε μία ςειρά Βιμα 3: Γράφω το πρώτο μου κείμενο εδώ : Πρόςκλθςθ

Βιμα 4 : ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΩ παρακάτω αν δεν πάω πρώτα ςτθ ςελ. 22 « Διορκώνω το γραπτό μου» (το διορκώνω) Βιμα 5 : Ξαναγράφω τθν πρόςκλθςθ εδώ και ςυμπλθρώνω ό,τι χρειάηεται ςτθν εικόνα.


2.3 Τλικοτεχνική Τποδομή ΢τθν ενότθτα αυτι γίνεται αναφορά ςτθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν υποςτιριξθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ τθσ Διδακτικισ Πρακτικισ. Αναφζρονται εκπαιδευτικά λογιςμικά και εφαρμογζσ, διαδικτυακά περιβάλλοντα και ςυςτιματα που μπορεί να χρθςιμοποιικθκαν, βιντεοταινίεσ, διαδικτυακζσ πθγζσ κτλ. Οι αφίςεσ που χρηςιμοποιήςαμε


Από το βιβλίο χρηςιμοποιήςαμε


3)

ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢

Θ αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ μασ είναι ςτο μεγαλφτερο βακμό τθσ διαμορφωτικι και αναςτοχαςτικι. Τόςο ςτο φφλλο εργαςίασ για τθν επεξεργαςία τθσ αφίςασ αλλά και ςτο ςτάδιο μετά τον διάλογο υπάρχουν ερωτιματα που προάγουν αυτι τθ διαδικαςία. Τζλοσ , μετά τθ ςυγγραφι τθσ πρόςκλθςθσ , τα παιδιά είναι ςε κζςθ να διορκϊςουν το γραπτό τουσ (μεταςυγγραφικό ςτάδιο) χρθςιμοποιϊντασ τα ερωτιματα (Checklist) που υπάρχουν ςτο ςχολικό εγχειρίδιο , κάτι που αποτελεί μια εξαιρετικι τεχνικι αυτοαξιολόγθςθσ.

Τελικι αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ αποτελεί το 5ο ςτάδιο όπου και εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα από τθν όλθ διαδικαςία αλλά και ςυνοψίηονται κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν τφπων.


4)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩ΢Η

Με ατομικι μου ευκφνθ και ςφμφωνα με το άρκρο 8 ν. 1599/1986, ο Δθμιουργόσ που αναφζρεται ςτθν παρ. 1.2 του παρόντοσ εντφπου, δθλϊνω ότι: 1. Σο ΢χζδιο Διδακτικισ Πρακτικισ που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο δθμιοφργθμα και δεν προςκροφει ςε κανζνα δικαίωμα πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων. 2. Δίνω το δικαίωμα και τθν άδεια ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, το οποίο κα ενεργεί κατά τθν απόλυτθ και ελεφκερθ κρίςθ του, να αξιοποιεί, να διακζτει, να αναπαράγει ι να διανζμει το υποβλθκζν ΢χζδιο Διδακτικισ Πρακτικισ, ολόκλθρο ι τμιμα του ι ςυντετμθμζνο ι ενςωματωμζνο ςε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικοφσ και διδακτικοφσ ςκοποφσ, με κάκε πρόςφορο μζςο, ιδίωσ ζντυπο ι θλεκτρονικό. 3. Δθλϊνω ότι θ πικανι αξιοποίθςθ του υλικοφ αυτοφ για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ επικυμϊ να γίνει (επιλζξτε αυτό που επικυμείτε): Επϊνυμα

Ανϊνυμα

Αν δεν καταγράψετε τθν επικυμία ςασ αυτό ςθμαίνει ότι αποδζχεςτε θ πικανι αξιοποίθςθ να γίνει ανϊνυμα. *Για πρακτικοφσ λόγουσ, θ χριςθ του αρςενικοφ γραμματικοφ γζνουσ κεωρείται ότι ςυμπεριλαμβάνει και το κθλυκό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 ΢επτεμβρίου 2011 ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤ: Φράττθ Παναγιώτα Αλεξάνδρα

5)

ΠΗΓΕ΢ ΤΛΙΚΟΤ

http://www.medsos.gr/medsos/news/2008-12-22-13-46-08/2009-06-10-15-00-05/580-------l-----r.html http://vivliolatreia.blogspot.com/2009/05/21.html http://www.eka-radiology.gr/EL/AnnD.aspx?List=a77709a7-e58d-4cf0-b456-bf381722e4f0&ID=28 http://omadaftouxelefteria.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updatedmax=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=7

6) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Mager, R. F. (2000). Διδακτικοί ςτόχοι και διδαςκαλία. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Ιορδανίδου, & Αναςταςοποφλου. (2004). Σθσ γλϊςςασ ρόδι και ροδάνι. Ακινα: ΟΕΔΒ. Ματςαγγοφρασ, Θ. (2000). Ομαδοςυνεργατικι Διδαςκαλία και Μάκθςθ. Ακινα: Γρθγόρθσ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενότητα Α1 2η εργασία  

Εργασία στα πλαίσια του μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you