Issuu on Google+

MODEL RECULL D’AVALS

Els/les sotasignants avalen la presentació de la precandidatura a la Secretaria General del PSIB-PSOE del/la Sr./a. ______________________________________

Agrupació

Nom i Llinatges

D.N.I.

Signatura


Model Aval Militants