Page 1

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

PSICÒLEGS SENSE FRONTERES CATALUNYA PSFC

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PSICÒLEGS SENSE FRONTERES CATALUNYA PSFC

Informació i Sol·licitud del servei:

• A través de Entitats Col·laboradores Col·laborem amb:

Amb el suport de:

Disseny: www.sacajugo.com

• Casal Concòrdia: C/ Concordia núm. 33 _ tf. 93 324 85 38 psicolegssensefronteres@yahoo.es _ www.psicologossinfronteras.net/cat


Criteri 1: “Quota social”

Criterio 1: “Cuota social”

––Dirigit a persones amb mínims recursos (atur, pensió, etc...) o en

––Dirigido a personas con recursos mínimos (paro, pensión, etc...)

––S’ofereixen 8 sessions gratuïtes, a partir de les quals s’aplica la

––Se ofrecen 8 sesiones gratuitas, a partir de las cuales se aplica la

––Les teràpies de llarga durada seran, en principi, de 1 any, espaiant

––Las terapias de larga duración serán, en principio, de 1 año, espa-

––La persona que comença la teràpia pren el compromís d’avisar amb

––La persona que empieza la terapia se compromete a avisar con

Criteri 2: “Quota Baix Cost”

Criterio 2: “Cuota Bajo Coste”

––Dirigit a persones amb insuficients recursos econòmics per anar

––Dirigido a personas con insuficientes recursos económicos para

––De complir el criteri, es deriva al psicòleg/a de l’equip de PSFC

––De cumplir el criterio, se deriva al psicólogo/a del equipo de

Psicòlegs Sense Fronteres Catalunya desenvolupa un projecte que té com objectiu oferir un servei psicològic de qualitat dirigit a persones en situació econòmica precària o amb insuficients recursos econòmics per anar a la consulta privada, col·laborant amb la salut pùblica col·lapsada per la gran demanda d’aquest servei, així com amb entitats sense anim de lucre. Les persones que fan la assistència psicològica són psicòlegs/ologues col·legiats/des que col·laboren com a socis/es en Psicòlegs Sense Fronteres.

Psicòlegs Sense Fronteres Catalunya desarrolla un proyecto cuyo objetivo es ofrecer un servicio psicológico de calidad dirigido a personas en situación económica precaria o con insuficientes recursos económicos para ir a la consulta privada, colaborando con la salud pública colapsada por la gran demanda de este servicio, así como con entidades sin animo de lucro. Las personas que realizan la asistencia psicológica son psicólogos/as colegiados/as que colaboran como socios/as en Psicòlegs Sense Fronteres.

Procediment: Una vegada la persona sol·licita el servei, es concerta una entrevista inicial per analitzat si compleix els requisits per accedir al servei i el criteri de Quota. Posteriorment es deriva el cas per començar la teràpia.

Procedimiento: Una vez la persona solicita el servicio, se concierta una entrevista inicial para analizar si cumple los requisitos para acceder al servicio y el criterio de Cuota. Posteriormente se deriva el caso para empezar la terapia.

Donacions de suport al projecte: Banc Santander cta. PSFC 0049-1806-94-2912007589

Donaciones de apoyo al proyecto: Banco Santander cta. PSFC 0049-1806-94-2912007589

risc d’exclusió social.

“Quota Social” de 5 € /sessió.

a sessions de seguiment mensual si el cas ho requereix, a fi de permetre que altres persones puguin accedir a aquest servei.

suficient antelació si no pot assistir a la sessió. Si en 2 sessions consecutives no s’ha presentat i no ha avisat, es donarà per finalitzada la teràpia.

a una consulta privada.

que l’atendrà a la seva consulta aplicant la “Quota Baix Cost” de 25 € /sessió.

o en riesgo de exclusión social. “Cuota Social” de 5 € sesión.

ciando a sesiones de seguimiento mensual, si el caso lo requiere, a fin de permitir que otras personas puedan acceder a este servicio.

suficiente antelación si no puede asistir a la sesión. Si en 2 sesiones consecutivas no se ha presentado y no ha avisado, se dará por finalizada la terapia.

asistir a la consulta privada.

PSFC que le atenderá en su consulta aplicando la “Cuota Bajo Coste” de 25 € /sesión.

triptic nou atencio psicologica  
triptic nou atencio psicologica  

tript 2012