__MAIN_TEXT__

Page 1

Uvid u javnu nabavu Republike Hrvatske kroz integrityobservers.eu


Ovaj izvještaj je objavljen u sklopu projekta BBi (Stvaranje poticaja za borbu protiv korupcije od strane privatnog sektora), kojeg provodi udruga Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), a financira Veleposlanstvo Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj.

NASLOV PUBLIKACIJE Uvid u javnu nabavu Republike Hrvatske kroz integrityobservers.eu METODOLOGIJA: Munir Podumljak AUTORI: Ana Hećimović, Munir Podumljak UREDNICI: Ana Hećimović, Iva Milanović-Litre,Sandra Gajić LEKTURA: Lea Šušić IZDAVA : Partnerstvo za društveni razvoj DIZAJN I TISAK: ACT Printlab d.o.o. Čakovec NAKLADA: 150 komada

Ovaj izvještaj izrađen je uz pomoć Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj. Sadržaj ovog izvještaja isključiva je odgovornost autora i nužno ne odražava službeno mišljenje Veleposlanstva Švicarske u Hrvatskoj.


Uvod Baza podataka javne nabave, integrityobservers.eu, objavljena je u ožujku 2012. godine1 i već je tada omogućila revolucionaran iskorak u analizi i monitoringu postupaka javne nabave jer je objedinila sve informacije i podatke vezane uz provedbu postupaka, prikupljala ih u realnom vremenu i sistematizirala. To je prepoznato i od strane Directorate-General Home Affairs (Opće uprave EU), jer je Baza već u toj prvoj fazi citirana kao jedan od primjera dobre prakse u Europskoj uniji.2 Dvije godine poslije, druga faza razvoja3 podiže Bazu podataka na sasvim novu razinu potencijalne koristi u društvu, koja je gotovo bez presedana na tržištu Europske unije. Pored unaprjeđenja već postojećih modula pretraživanja, Baza je obogaćena alatima za poboljšanje sudjelovanja gospodarskih subjekata (poslovnog sektora) u javnoj nabavi Republike Hrvatske. Uključeni su posebni instrumenti za analizu tržišta javne nabave za gospodarske subjekte, te pomoć u prijavi na natječaje, a sve kako bi se unaprijedila konkurentnost unutar natječaja i povećala učinkovitost postupaka javne nabave. Naravno, i sve to u realnom vremenu (kao što su podaci dostupni u sustavu javnog sektora). Baza podataka i dalje je dvojezična (hrvatski i engleski) kako bi bila dostupna i međunarodnim gospodarskim subjektima (društvima izvan Hrvatske) u njihovom sudjelovanju na hrvatskom tržištu, a što će u konačnici koristiti svima – trgovačkim društvima koji sudjeluju, hrvatskom tržištu, javnoj upravi i hrvatskim građanima kao izravnim ili neizravnim krajnjim korisnicima većine ugovora javne nabave. U ovom izvješću, pokušali smo napraviti pregled javne nabave Republike Hrvatske, koristeći gotovo isključivo bazu podataka javne nabave integrityobservers. eu. S obzirom na to da baza raspolaže podacima od 1. siječnja 2012. godine (od trenutka stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi), ovo izvješće obuhvaća period od 2012. do danas, odnosno podaci su zaključni s 24. rujnom 2014. godine. Podaci koje koristi Baza su službeni podaci Republike Hrvatske: Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina i sustav podataka Financijske agencije.

1 Prva verzija Baze podataka javne nabave razvijena je u sklopu projekta Antikorupcijske mjere u provedbi postupaka javne nabave (ACRIP) financiranog u sklopu programa IPA 2008. 2 EUROPSKA KOMISIJA (2014) Antikorupcijsko izvješće za zemlje članice EU. 3 Druga faza razvoja Baze podataka javne nabave razvijena je u sklopu projekta Stvaranje poticaja za borbu protiv korupcije od strane privatnog sektora – tržišni indikatori, financiranog od strane Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj.

3


Izazovi Vjerodostojnost i točnost podataka prioritet je od samih početaka razvoja Baze. Nakon uspostave prve verzije, detaljnom analizom uočili smo određene nepravilnosti. Većinu nepravilnosti otklanjali smo u hodu, a one najzahtjevnije riješene su u procesu ove nadogradnje. Radi se o sljedećem: prva intervencija koju smo imali na bazi jest odvajanje ugovora i okvirnih sporazuma čija konačna vrijednost odstupa +/- 30% od one procijenjene. Iako odvojeni od općih statistika, takvi ugovori su dostupni i lako pretraživi. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, predmetnim naručiteljima se u intervalima šalju upiti o tome radi li se u objavama o grešci ili su to ispravno navedene vrijednosti. Tek po zaprimanju potvrde ispravnosti od strane naručitelja, ugovor se „pušta“ u opće statistike javne nabave RH. Tehnički zahtjevnija intervencija bila je evidencija poništenja ugovora. Ovu nepravilnost objasnit ćemo konkretnim primjerom: 20. veljače 2012. godine Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. sklopilo je ugovor u iznosu od 477.505 HRK za Sanaciju krova upravne zgrade s gospodarskim subjektom Zgo Limont iz Vojnića. Objava Obavijesti o sklopljenom ugovoru – sektor na Elektroničkom oglasniku javne nabave NN objavljena je dan nakon potpisivanja ugovora, 21. veljače 2012. godine.4 No, u Oglasniku se navodi kako predmetnoj objavi pripada i dokument Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje)5, objavljen dvije godine nakon što je ugovor sklopljen (16. lipnja 2014.). U obavijesti se navodi kako je predmetni ugovor poništen, iako nije razvidno zašto. Jedina poveznica između Obavijesti o sklopljenom ugovoru i Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku je odjeljak IV.2.3 (Administrativni podaci) iz Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku, gdje se se navodi broj objave na koju se poništenje odnosi. Jedini način otklanjanja ove i ovakvih nepravilnosti, odnosno poništenih ugovora iz Baze podataka javne nabave, bio je da računalni program provjeri svaku objavljenu Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku, izdvoji sve one koje u odjeljku VI.1 imaju označeno Poništenje postupka, potom izvuče brojeve objava iz odjeljka IV.2, te osigura da se isti uklone iz cjelokupne statistike, odnosno baze. S obzirom na količinu podataka kojom baza raspolaže, postupak je predstavljao veliki izazov, koji smo (nadamo se) uspjeli savladati. No, i uz sav napor uložen u detektiranje takvih i sličnih nepravilnosti u izvještavanju o javnoj nabavi, ipak je moguće da je neki od izvora dostavio pogrešan službeni Elektronički oglasnik javne nabave NN. Dostupno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/ DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=170465. (pristupljeno 24/09/2014) 5 Elektronički oglasnik javne nabave NN. Dostupno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/ DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=431490. (pristupljeno 24/09/2014) 4

4


podatak, odnosno da je došlo do pogreške u transmisiji tog podatka do baze. Svaka takva pogreška može utjecati na ukupne izračune u Javnoj nabavi kako kod nas, tako i kod tijela javne vlasti, te može dovesti do zabluda o postupcima i rezultatima javne nabave kao takve. Stoga se nadamo, i molimo naše korisnike, ukoliko uoče bilo kakvu takvu nepravilnost, da nas obavijeste o tome kako bismo od nadležnih tijela zatražili ispravke podataka. Vaše sudjelovanje u nadzoru sustava od ključne je važnosti kako bi uspostavili vjerodostojne podatke o javnoj nabavi u RH!

Javna nabava u Republici Hrvatskoj Javna nabava je tržište samo po sebi. U zemljama Europske unije javna nabava u prosjeku iznosi oko 20% BDP-a, dok je u 2013. godini u Hrvatskoj iznosila 12,08% BDP-a6:

Iako Hrvatska u udjelu javne nabave u BDP-u bilježi blagi pozitivan trend od 2010. godine, prognoza za 2014. godinu je ponovni pad. Prema podacima Baze podataka javne nabave, u 2014. godini (zaključno s 24. rujna) ukupna vrijednost javne nabave iznosi 12 milijardi i 304 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 13 milijardi i 497 milijuna kuna, što predstavlja pad od 8,8%.

Public Procurement Directorate. Yearly statistic report on public procurement 2008.- 2013. Available at: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3425 (Accessed on 24/09/2014)

6

5


Od 1. siječnja 2012. godine do danas, u Republici Hrvatskoj sklopljeno je ukupno 26.192 ugovora, uključujući i okvirne sporazume. Njihova ukupna vrijednost prelazi 38 milijardi i 414 milijuna kuna, a sklopljeni su od strane 2003 naručitelja. Ukupan broj ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor je 4684, što bi značilo da je svaki u prosjeku sklopio 5 ugovora. Naručitelj s najvećim brojem ugovora je HEP – Operator distribucijskog sustava, a HŽ putnički prijevoz d.o.o. je naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora. Odnos između naručitelja i ponuditelja je 1-prema-2,3; što znači da su u prosjeku 2 ponuditelja na jednog naručitelja u svim ugovorima javne nabave. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u ožujku 2014. godine u Republici Hrvatskoj bilo je aktivno 159.764 pravnih osoba7 i 83.426 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima8. U javnoj nabavi sudjelovalo je njih 4684, odnosno tek 1,9%. Ponuditelj s najvećim brojem ugovora je INA – Industrija nafte d.d., a ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora je Končar – Električna vozila d.d. Tome u prilog govore i podaci o broju ponuda koje naručitelji zaprime prilikom provođenja postupaka javne nabave:

Trgovačka društva; poduzeća i zadruge; ustanove, tijela, udruge i organizacije. Državni zavod za statistiku (2014) Priopćenje: Broj i struktura poslovnih subjekata u ožujku 2014. (PDF) 16. svibnja. Dostupno na: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/11-01-01_01_2014. htm (pristupljeno 24/09/2014)

7 8

6


Navedeni podaci su zabrinjavajući, jer pokazuju da je hrvatska javna nabava prije zatvoren, nego “otvoren, slobodan i pošten” sustav, što je krajnji princip tržišnog gospodarstva. Prema broju, okvirni sporazumi čine 12% javne nabave. No, ako gledamo vrijednost ugovora, njihov se udio povećava:

7


Prema broju i vrijednosti ugovora i okvirnih sporazuma, najviše se nabavljala roba:

Iako nove Direktive iz područja javne nabave9 preporučuju ekonomski najpovoljniju ponudu kao kriterij odabira ponuda, kojim se daje više odgovornosti naručiteljima, potičući ih na kupnju konkurentnih proizvoda, ali i zahtijevajući od njih da provedu dodatne napore definiranja tehničkih kriterija koji se, zajedno sa cijenom, moraju uzeti u obzir u procesu odabira10, u Hrvatskoj se taj odabir primjenjuje u tek 1% slučajeva:

Dostupno na: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_ proposals/index_en.htm (pristupljeno 24/09/2014) 10 PSD, EFOR (2014) Mjere protiv prijevare u javnoj nabavi na jedinstvenom tržištu EU. Zakonska, institucionalna i tehnička rješenja. Dostupno na: http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/CRO. pdf. (pristupljeno 24/09/2014) 9

8


Kada je riječ o vrsti postupka javne nabave, zanimljivo je da ni jedan naručitelj nije iskoristio mogućnosti koje su mu na raspolaganju u postupcima natjecateljskog dijaloga, otvorenog natječaja, kao ni ograničenog natječaja. Najveća vrijednost ugovora sklapala se u otvorenim postupcima:

Elektronička dražba, odnosno provedba dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene, u Republici Hrvatskoj još nije korištena. Prema vrijednosti, ali i broju ugovora i okvirnih sporazuma, građevinski radovi daleko premašuju ostale predmete javne nabave (određene CPV oznakama suk-

9


ladno strukturi Jedinstvenog rjeÄ?nika javne nabave):

Najveći zbroj vrijednosti ugovora i okvirnih sporazuma sklopili su ponuditelji sljedećih djelatnosti11:

11

10

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007


Od 1. siječnja 2012. godine, 82 ugovora i 3 okvirna sporazuma financirana su iz fondova Europske unije. Njihova ukupna vrijednost iznosi 356.964.852 HRK. Ponuditelj s najvećim brojem ugovora financiranih iz EU fondova je Hypo Alpe Adria Bank d.d. s 3 ugovora, dok je ugovor najveće vrijednosti (131.540.068 HRK, odnosno 37% ukupne vrijednosti ugovora i okvirnih sporazuma financiranih iz EU fondova) dobila Zajednica ponuditelja: EURCO d.d. i Osijek-Koteks d.d. za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih kolektora, magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda i čvorova NUS-a vodoopskrbe. Zanimljivo, taj ugovor se dao i u podugovor trećoj strani, u iznosu od 1.052.320 HRK bez PDV-a, za dio montažerskih radova. Naziv podizvoditelja nije naveden. Prilikom raspolaganja novcem iz EU fondova, naručitelji su najčešće koristili otvoreni postupak, iako je zabrinjavajuć podatak o primjeni pregovaračkog postupka bez prethodne objave:

Narucitelji Prosječan broj ugovora na jednog naručitelja je 12, a okvirnih sporazuma 5. Prosječna vrijednost ugovora je milijun i 247 tisuća kuna, a okvirnih sporazuma 3 milijuna. Najveća učestalost sklapanja ugovora, odnosno frekvencija ugovora između naručitelja i ponuditelja, je između Hrvatskih cesta d.o.o. kao naručitelja i Instituta IGH d.d. kao ponuditelja. Kod okvirni sporazuma, najveća frekvencija zabilježena je između HEP-ODS-a d.o.o. i ponuditelja Elcona d.o.o.

11


Javni naruÄ?itelji objavili su 19.796 ugovora u vrijednosti 24.283.862.221 HRK, dok su sektorski naruÄ?itelji objavili 6.424 ugovora u vrijednosti 14.212.914.244 HRK.

12


Ponuditelji ProsjeÄ?an broj ugovora na jednog ponuditelja je 5, a okvirnih sporazuma 3. U javnoj nabavi najviĹĄe sudjeluju mali poduzetnici, privatni od osnivanja:

13


Rezultati poslovanja iz 2013. godine govore da je ukupno 70 subjekata koji su sklopili barem 1 ugovor o javnoj nabavi u blokadi. Radi se o sljedećima:

14

OIB

MBS

Naziv

Mjesto

01974889227

80501990

LMT LABORATORIJ MULTIMEDIJSKIH TEHNOLOGIJA D.O.O.

ZAGREB

02861692008

40256051

TIM-KUŠAN D.O.O.

GRIŽANE

03313428411

0

TRGOGRAD PAVIĆ

ZAGREB

05881691349

90013688

INTEGRA

METKOVIĆ

07790948983

80590573

HB KAMENOLOMI D.O.O.

ZAGREB

08199614791

30074939

VUKOVIĆ-COMPANY D.O.O.

VUKOVAR

09601780516

80003375

KOM.-ING. D.O.O.

DONJI STUPNIK

10350279556

80444969

ALKA SCRIPT D.O.O.

ZAGREB

10856232018

60031952

PERUN D.O.O.

ŽRNOVNICA

11119953057

50031815

FENIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11247301096

50030832

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11814245345

80101737

KUTRILIN D.O.O.

ZAGREB

12278952172

80392880

ESOTEHNA D.O.O.

KRAPINA

12853359071

30025834

LUBANJ D.O.O.

ŽUPANJA

13868937119

50006869

GP GRADING D.O.O.

CERNIK

14364100048

80433737

INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

19674913073

60204035

OBALNA PLOVIDBA D.O.O.

SPLIT

21301408703

80053680

MARĐINO D.O.O.

ZAGREB

22025239366

60082006

RADION D.O.O.

BENKOVAC

28335003995

80476690

MOSTPROJEKT D.O.O

ZAGREB

29187952172

80685933

AZELIJA-KUPA D.O.O.

ZAGREB

31167997184

80245217

ERASMUS D.O.O.

ZAGREB

31390564839

80045684

BIOS INFORMATIKA D.O.O.

ZAGREB

35629440413

70025494

NOVOGRADNJA D.O.O.

VARAŽDIN

35690885620

80262663

QUANTUM MEDIA DOO

ZAGREB

36006149377

40178580

ATRIK-RI D.O.O.

RIJEKA

37450963870

50030031

REGIONALNI VODOVOD DAVOR NOVA GRADIŠKA D.O.O.

DAVOR


38967655335

80019092

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

40049187588

80725024

STOLARIJA LOVREK DOO

VELIKO TRGOVIŠĆE

40819225982

40014910

FINVEST CORP D.D. ČABAR

ČABAR

44150572731

20034613

LIKA GRADNJA D O O

PLITVIČKA JEZERA

45392055435

80604389

DOKUMENT IT D.O.O.

ZAGREB

45549083404

40212203

KON.EL. D.O.O.

RIJEKA

45672873416

80081504

M. MIKULIĆ D.O.O.

ZAGREB

49557976962

70004696

CONING D.D.

VARAŽDIN

50049153439

70071277

GEOPUT D.O.O.

IVANEC

51470568169

0

SAMARDŽIĆ VINKO-ODVJETNIK

SPLIT

53922627938

90028081

DOMINUS UBLE D.O.O.

UBLE - LASTOVO

55598634637

80107332

PASTOR INŽENJERING D.D.

BESTOVJE, RAKITJE

59110800788

50006375

ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE DIONIČKO DRUŠTVO

SLAVONSKI BROD

TELEFON D.O.O.

KNIN

60472677029 62703987634

0

ODVJETNIK DENIS MARINKOVIĆ

ZAGREB

64836214888

80406855

SYSPRINT D.O.O.

ZAGREB

65139331160

80188651

GASPRA D.O.O.

ZAGREB

69396371598

50002812

KOOPERACIJA KRIPP D.O.O.

ČAGLIN

72078514204

80271004

VILLICUS D.O.O.

ZAGREB

72653254879

80660984

ALATI I OPREMA D.O.O.

ZAGREB

72919419273

80374766

PROMJER

ZAGREB

73296358323

10063725

ABIES D.O.O.

KRIŽEVCI

74608764830

80224341

GRUBING D.O.O.

ZAGREB

74727865103

60262472

PAPIRNICA TEMPERA D.O.O.

SPLIT

77302811021

30108773

RAJKOVIĆ GRADNJA D.O.O.

NAŠICE

78360592576

80526743

STRADA D.O.O.

ZAGREB

79233297400

10059655

AKUSTIK-GRAĐENJE D.O.O.

DARUVAR

80314740568

80295759

KOMUS D.O.O. U STEČAJU

DONJA STUBICA

80344755075

60172662

BIMIKRON D.O.O.

SPLIT

81056952558

60090870

MD/94 D.O.O.

ŠIBENIK

15


82300671444

50033600

IZOTEHNA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

84765164046

30035792

VODOGRADNJA OSIJEK D.D.

OSIJEK

85512018621

70004469

ZELENDVOR D.O.O.

ZELENDVOR

88511810996

30121666

BIJELA LAĐA D.O.O.

VINKOVCI

89300030527

30050101

INSTAL D.O.O.

VUKOVAR

89901282042

60277069

ESTAVELA BUŠENJE D.O.O.

SPLIT

90091420648

60183816

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

91362931926

80115726

VIDICOM D.O.O.

ZAGREB

93319102292

50047326

BORIS NEKRETNINE D.O.O. STARO TOPOLJE

DONJI ANDRIJEVCI

93769356765

50027829

PLINEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

96829768163

0

HORVAT GRAĐEVINSKI OBRT VL. TOMISLAV HORVAT

ČAĐAVICA

97769180978

80767652

‘HIDRO-TEHNIKA’’ D.O.O.

OGULIN

99735641878

10083625

BAT D.O.O.

SLATINA

Ukupno 445 subjekata koji sudjeluju u javnoj nabavi ostvarilo negativan financijski rezultat12 na kraju 2013. godine. INA – Industrija nafte d.d., koja je od 2012. do danas ugovorima i okvirnim sporazumima uprihodila ukupno više od 565 milijuna kuna, bilježi najnegativniji rezultat - u minusu je milijardu i 633 milijuna kuna. Pri samom „vrhu“ nalaze se još i:

12

16

OIB

Naziv

Ukupno prihod

Dobit ili gubitak razdoblja

27759560625

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., ZAGREB

26.424.216.535

-1.633.468.532

29873381011

PRIRODNI PLIN D.O.O.

6.303.492.468

-802.851.768

70133616033

TELE2 D.O.O.

1.279.978.683

-449.941.490

80572192786

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

876.484.152

-365.159.608

44610694500

OSIJEK-KOTEKS D.D.

415.004.618

-335.728.762

24503685008

PETROKEMIJA, D.D. KUTINA

2.565.936.578

-327.382.823

08720210702

HŽ CARGO D.O.O.

884.060.858

-191.703.449

15907062900

HEP TOPLINARSTVO D.O.O.

835.330.826

-184.972.365

Razlika između prihoda i rashoda i odbitka poreza na dobit.


68289504926

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

466.626.668

-148.819.633

40819225982

FINVEST CORP D.D. ÄŒABAR

116.544.803

-95.748.537

35075764438

SLOBODNA DALMACIJA D.D.

127.350.136

-81.030.954

17


5 KLJUCNIH PITANJA Tko? Udruga Partnerstvo za društveni razvoj sudjelovala je u procesu izrade novog Zakona o javnoj nabavi RH (iz 2011.) od samog početka, razvijajući zajedno s Upravom za sustav javne nabave modele zaštite javnog interesa u postupcima javne nabave. Pritom, svoj rad je usmjerila na razvoj suvremenih tehnoloških rješenja za praćenje transparentnosti i nadzor javne nabave pojedinih institucija. Što? Rezultat je najnapredniji Zakon o javnoj nabavi u Europi s najnaprednijim monitoring alatom - bazom podataka javne nabave, integrityobservers.eu, koja integrira i analizira sve informacije vezane za provedbu postupaka javne nabave. Šesnaest modula za analizu omogućuje uvid u postupke i ugovore u realnom vremenu u kojem su potpisani i objavljeni od strane nadležnog tijela. Osim toga, detektira i moguće nepravilnosti u javnoj nabavi, političke veze, ili druge vrste rizika vezanih uz korupciju. Baza sadrži i posebne instrumente za analizu tržišta javne nabave, te pomoć u prijavi na natječaje, a sve kako bi se unaprijedila konkurentnost tržišta i povećala učinkovitost i djelotvornost postupaka javne nabave. Baza podataka i alati dostupni su na dva jezika (hrvatski i engleski) kako bi pomogli i međunarodnim gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima izvan Hrvatske) u njihovom sudjelovanju na hrvatskom tržištu, što će u konačnici koristiti svima – trgovačkim društvima koji sudjeluju, hrvatskom tržištu, javnoj upravi i hrvatskim građanima kao izravnim ili neizravnim krajnjim korisnicima većine ugovora javne nabave. Kada? U realnom vremenu! Baza se ažurira s najnovijim podacima svaka 24 sata. Temelji za takav alat su postavljeni usvajanjem novog hrvatskog Zakona o javnoj nabavi u 2011. godini, jer je računalno pismen. To znači da sve obavijesti o javnoj nabavi moraju biti objavljene u Narodnim novinama u standardiziranom obliku koji omogućuje Bazi izvlačenje podataka u realnom vremenu i sortiranje prema različitim parametrima. 18


Zašto? Cilj je Baze podataka je stvoriti okruženje za provedbu postupaka javne nabave na transparentniji i odgovorniji način. Ona također ima za cilj izgradnju sustava integriteta i provedbu konkretnih i učinkovitih antikorupcijskih mjera. No, pored toga, cilj je omogućiti gospodarskim subjektima, odnosno poslovnom sektoru, informaciju o trendovima u pojedinim dijelovima tržišta, te ih potaknuti na sudjelovanje u postupcima javne nabave. Uz pristup konkretnim tržišnim pokazateljima, bit će u mogućnosti donositi informiranije i fokusiranije odluke o tome žele li sudjelovati u određenom postupku, te isplati li im se ciljati određenu stratešku nabavu države. Kako? 1. Otvorite Integrityobservers.eu web portal klikom na www.integrityobservers.eu 2. Odaberite jezik u desnom kutu (HRV/ENG), te kliknite na Login. Kada se otvori prozor, ukoliko niste registrirani korisnik, kliknite na Registraciju. 4. Izaberite vrstu registracije: a) Regular (bez naknade): –– Ispunite tražene podatke iz obrasca –– Na Vaš e-mail stići će potvrda registracije s linkom na Bazu podataka javne nabave –– Kliknite na link i otvorit će Vam se naslovna stranica Baze podataka javne nabave b) Premium (uz plaćanje: 30 dana korištenje = 120 kn; 6 mjeseci = 600 kn; 12 mjeseci = 1000 kn): –– Ispunite tražene podatke iz obrasca –– Putem uplatnice ili Internet bankarstava uplatite iznos naveden pored odabrane pretplate. Pri uplati obavezno koristiti sljedeće podatke za plaćanje: –– Partnerstvo za društveni razvoj, Lomnička 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska 19


–– Broj računa za uplatu: 2484008-1500160819 –– Svrha plaćanja: Pretplata na Business Premium kategorije baze Javne nabave –– Po primitku uplate, PSD će Vam omogućiti pristup Premium uslugama na vremenski period koji ste odabrali. 5. Na raspolaganju Vam je 16 pretraživačkih modula prema kojima možete obavljati svoju pretragu: –– Statistika sklopljenih ugovora –– Statistika sklopljenih okvirnih sporazuma –– Analiza naručitelja –– Analiza ponuditelja –– Analiza nabave prema vrsti nabave –– Analiza nabave prema kriteriju za odabir ponuda –– Analiza nabave prema vrsti postupka –– Analiza prema vrsti javnog naručitelja –– Analiza prema glavnoj djelatnosti naručitelja –– Elektronička dražba –– Analiza prema glavnoj djelatnosti ponuditelja –– Analiza poziva na nadmetanja –– CPV pretraga i analiza –– Analiza tržišta u kojem djelujete –– Pretraga pojedinačnog naručitelja –– Pretraga pojedinačnog ponuditelja

20


6. Osim toga, na raspolaganju su i dodatni filteri koji se provlače kroz svaki od pretraživačkog modula: –– Vremenski period –– Ugovori finacirani iz fondova EU –– Ugovori s podizvoditeljima –– Samo sektorski naručitelji –– Samo s mogućom pogreškom 7. Ako otkrijete bilo kakve nepravilnosti u radu Baze podataka ili u postupcima javne nabave, molimo Vas da to prijavite u kategoriji: Prijava nepravilnosti

Sretno u istraživanju!

21


22

Profile for Partnership for Social Development

Uvid u javnu nabavu Republike Hrvatske kroz integrityobservers.eu  

AUTORI: Ana Hećimović, Munir Podumljak UREDNICE: Ana Hećimović, Iva Milanović-Litre, Sandra Gajić IZDANJE: 2014. godina

Uvid u javnu nabavu Republike Hrvatske kroz integrityobservers.eu  

AUTORI: Ana Hećimović, Munir Podumljak UREDNICE: Ana Hećimović, Iva Milanović-Litre, Sandra Gajić IZDANJE: 2014. godina

Advertisement