__MAIN_TEXT__

Page 1

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

ISTRAŽIVANJE O STANJU KORUPCIJE U RH Istraživanje o stanju korupcije u RH provela je mreža nevladinih udruga za borbu protiv korupcije BURA te Centar za građanske inicijative, Poreč (za područje Istre). Organizacije-članice BURE su: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Akcija za civilnu transparentnost, Čakovec Dalmatinski odbor solidarnosti, Split Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb Pokretač, Korenica Projekt građanskih prava, Sisak Udruga Zora, Čakovec Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split Udruga žena Vukovar Ženska grupa Korak, Karlovac Ženska udruga Izvor, Tenja

Istraživanje je provedeno na području cijele Hrvatske na uzorku od 1,000 ispitanika/ca. Za potrebe istraživanja, teritorij Hrvatske podijeljen je u 7 regija:

Regije

županije

Regija I Dalmacija LičkoSenjska Zadarska Šibenskokninska Splitskodalmatinsk a Dubrovačk oneretvansk a

Regija II Karlovac, Primorje Karlovačka Primorskogoranska

Regija III Sjever

Regija IV Posavina

Krapinskozagorska Varaždinsk a. Međimursk a Koprivničko - križevačka

Sisačkomoslovačka Bjelovarskobilogorska Brodskoposavska

1

Regija V Slavonija Virovitica Virovitičkopodravska Požeškoslavonska Osječkobaranjska Vukovarskosrijemska

Regija VI Zagreb

Reg VII Istra

Zagrebačka Grad Zagreb

Istarska


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Broj ispitanika/ca po regijama

48 5%

203 20% REGIJA I 20%

247 25%

REGIJA II 10% REGIJA III 13% 103 10%

REGIJA IV 11% REGIJA V 16% REGIJA VI 25% REGIJA VII 5%

129 13%

159 16% 111 11%

Uzorak ispitanika/ca sačinjen je prema podacima Državnog zavoda za statistiku (broj stanovnika/ca regija, njihova dob i spol). Podjela po spolu izgleda ovako: Broj ispitanika/ca 1,000

ŽENE 526 53%

MUŠKARCI 474 47%

Ispitanici su podijeljeni u 4 dobne skupine:

2


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Dobne skupine ispitanika/ca

55 - 74 28%

75 7%

18-34 29%

35 - 54 36%

Podjela po spolu i dobnim skupinama:

Ispitanici/e po dobnim skupinama i spolu

broj ispitanika/ca

1000 800 600 400 200

148 143

181 183

122 154 23 46

0 18-34

35-54

55-74

dobne skupine MUŠKARCI

3

ŽENE

75+


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Stupanj obrazovanja ispitanika/ca 1%

2%

8%

nezavr. osnovna škola 2%

19% 8%

osnovna škola 8% nezavr. srednja škola 8% srednja škola 48%

14% viša stručna sprema 14% visoka stručna sprema 19% magisterij/doktorat 1%

48%

Radni status ispitanika/ca (u %)

postotak ispitanika/ca

100 80 60 37

40

23 20

12

7

5

2

13 5

3

vi na m iro

ca

.

et ni k/

du z

ap oš po

m e

po

ljo p

r./ s

en

am oz

o

vr ije

m e vr ije od re đ

ne

od

re đe n

o

no ra rn o

ca

ho

en t/i

st ud

cr na ra d

ne

za

po s

le n

/a

no

0

Radni status ispitanika/ca: navedeni postoci se ne mogu zbrajati jer su ispitanici imali više mogućih izbora pri odgovoru na ovo pitanje.

4


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Izvor prihoda ispitanika/ca (u%) 21

privatna tvrtka/nisam vlasnik vlastita tvrtka obrt/nisam vlasnik vlastiti obrt tvrtka mješ. vlasništvo tvrtka/vlasništvo lok. uprave tvrtka/vlasništvo drž. uprave u tijelu lok. uprave u tijelu drž. uprave drž. služba civilno društvo/crkva socijalni programi nemam prihode drugo

4 5 4 3 2 5 1 1 11 7 7 10 25 0

10 20

30 40

50 60

70 80

90 100

postotak ispitanika/ca Izvor prihoda: navedeni postoci se ne mogu zbrajati jer su ispitanici imali više mogućih izbora pri odgovoru na ovo pitanje.

5


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Obiteljski status ispitanika/ca (u %) 14

samac bračna zajed.

50 7

izvanbr. zajednica

24

s roditeljima/djecom

4

samohrani roditelj instit.soc.skrbi

0

beskućnik

0 4

razveden/a

9

udovac/ica

2

drugo

0

20

40

60

80

100

postotak ispitanika/ca Obiteljski status: navedeni postoci se ne mogu zbrajati jer su ispitanici imali više mogućih izbora pri odgovoru na ovo pitanje.

6


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Materijalni status ispitanika/ca - prihodi

4% 28% 26%

nedovoljno za osn. potrebe 28% dovoljno za osn. potrebe 42% mogu planirati troškove 26% imam viška 4%

42%

Materijalni status ispitanika/ca: 28% ispitanika/ca izjavilo je da ne prihoduje dovoljno za pokrivanje osnovnih potreba, 42% ispitanika/ca izjavilo je da prihoduje dovoljno za osnovne potrebe ali si ne može priuštiti nepredviđeni/neplanirani trošak. Možemo zaključiti kako je 70% ispitanika neposredno ugroženo koruptivnim ponašanjem, tj. ostvarivanje njihovih prava bit otežano ili ponekad nemoguće u određenim segmentima. Budući da je uzorak ispitanika/ca nacionalni, te budući da je izbor ispitanika/ca bio slučajan, možemo smatrati da 70% građana RH ne može podnijeti eventualni dodatni „trošak korupcije“ pri ostvarivanju svojih prava. Što građani/građanke smatraju korupcijom? % NAJČEŠĆI ODGOVORI „DA“ Kada predstavnici/e državnih tijela toleriraju aktivnosti organiziranog kriminala u zamjenu 96,21 za novčanu vrijednost ili protuuslugu Kada odgovorna osoba u tijelu javne vlasti od mene traži protuuslugu ili novac za pozitivno 94,71 rješenje mog predmeta Kada liječnik ili liječničko osoblje primi novac ili drugu vrijednost ili protuuslugu za izvršenje 94,61 usluge liječenja u javnoj zdravstvenoj ustanovi Kada mi osoba koja ima pristup podacima tijekom prikupljanja ponuda u javnom 93,91 nadmetanju ponudi informacije o konkurenciji u zamjenu za novac ili drugu vrijednost 93,71 Kada sud u zamjenu za materijalnu korist donese presudu koja nije utemeljena u zakonu NAJČEŠĆI ODGOVORI „NE“ Kada zaposlenik/ca u javnoj administraciji primi mali poklon za pravovremeno rješavanje mog predmeta sukladno zakonu Kada odgovorna osoba zaposlena u tijelu javne vlasti odugovlači s odlukom u mom predmetu Kada se na posao u tijelu javne vlasti primi osoba koja je iste stranačke pripadnosti kao i stranka na vlasti

7

27,64 23,85 22,75


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Kada se bojim prijaviti korupciju zbog straha od odmazde

16,87

Kada kod javnog natječaja dođem do odgovorne osobe u tijelu javne vlasti i dobijem informacije o drugim natjecateljima NAJČEŠĆI ODGOVOR „NE ZNAM“ Kada podaci prikupljeni putem obavještajnih službi završe na novinskim naslovnicama

16,67

Kada se sustavi obavještajnih službi koriste za denunciranje političkih protivnika

14,47

Kada mi nije dostupna informacija što su obaveze tijela javne vlasti pri odlučivanju u mom predmetu i koji su koraci koje tijelo javne vlasti mora poduzeti u svim sličnim predmetima Kada se dužnosniku tijela javne vlasti ili osobi koja je zaposlena u nekoj od državnih službi (zdravstvo, školstvo, soc. skrb, policija itd.) oprosti kršenje zakona zbog toga što je „dobra osoba“ ili je priznata kao stručnjak/inja u svom području Kada kod javnog natječaja dođem do odgovorne osobe u tijelu javne vlasti i dobijem informacije o drugim natjecateljima

12,48

14,57

12,38 10,78

Ispitanic/e su odgovarali na 38 pitanja s opcijama DA, NE, NE ZNAM Pitanja 11-36 Nacionalni uzorak: Na pitanje ima li i koliko korupcije u sljedećim institucijama ispitanici/e su odgovorili na sljedeći način. Pri izboru odgovora na skali postavljeni su samo ekstremi (1 – korupcije apsolutno nema i 10 korupcija je osnovno pravilo ponašanja, to jest jedini način da nešto dobijete). Kategorije za ocjenjivanje definirane su prema Projektu praćenja i dokumentiranja korupcije udruge Partnerstvo za društveni razvoj, tj. prema prijavama građanki i građana u posljednje 3 godine. Institucije su određene prema frekvenciji prijavljivanja sumnji u korupciju (3 i više prijava/pritužbi) te prema nazivima za institucije koje građani najčešće koriste pri prijavljivanju sumnji. Iz tog razloga, neki od naziva u upitniku ne odgovaraju stvarnim i punim nazivima institucija. U budućim istraživanjima i mjerenjima (planirana mjerenja su jednom godišnje), prema navedenom principu institucije mogu doći na listu za ispitivanje javnog mnijenja ili „ispasti“ s nje. Nacionalni uzorak pokazuje da veliki broj institucija ima vrlo visoku ocjenu, to jest indeks korumpiranosti. Čak 11 institucija/tijela ima indeks korumpiranosti (prema percepciji građana/ki) veći od 7, što možemo smatrati vrlo lošom ocjenom. Dakle građani/građanske smatraju da je korupcije najviše: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Političke stranke Pravosuđe Zdravstvo Javna uprava/lokalna razina (gradska i općinska poglavarstva) Javna uprava na državnoj razini (Vlada RH) Hrvatski Sabor Predstavnička tijela na lokalnoj razini (gradska i općinska vijeća) Policija Inspekcijske službe Velike domaće tvrtke Državno odvjetništvo

8,23 8,18 7,96 7,84 7,77 7,56 7,45 7,39 7,34 7,25 7,17

Prema percepciji ispitanika samo u 2 kategorije su institucije ocijenjene sa ocjenom manjom od 5 a to su udruge građana (4,30) i predsjednik države (4,56).

8


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

U sredini ljestvice su : vjerske zajednice (5,25), međunarodne organizacije (5,47), investicijski fondovi (5,58), vojska, banke, malo i srednje poduzetništvo, socijalna skrb, osiguravajuća društva, obrazovanje, obavještajne službe, velike međunarodne tvrtke, mediji (6,54) te carina sa (6,93). Važno je naglasiti da se većina isntitucija koje bi trebale nositi sustav borbe protiv korupcije (političke stranke, Sabor i Vlada- kreiranjem političke volje), pravosuđe, policija državno odvjetništvo i inspekcijske službe kao neposredna izvršna tijela vlasti; te tijela lokalne vlasti i zdravstvo kao institucije u okviru kojih građani najčešće ostvaruju svoja neposredna prava - nalaze se u području visoke percepcije korupcije.

Indeks korumpiranosti političke stranke pravosuđe zdravstvo javna uprava/lokalna razina javna uprava/državna Hrvatski Sabor predstavnička tijela/lokalna policija inspekcijske službe velike domaće kompanije državno odvjetništvo carina mediji velike međunarodne tvrtke obavještajne službe obrazovanje osiguravajuća društva socijalna skrb malo i srednje banke vojska investicijski fondovi međunarodne organizacije vjerske zajednice institut predsjednika države udruge građana

8,23 8,18 7,96 7,84 7,77 7,56 7,45 7,39 7,34 7,25 7,17 6,93 6,54 6,54 6,39 6,25 6,12 6,10 6,09 6,02 5,64 5,58 5,47 5,25 4,56 4,30

0

1

2

3

4

5 ocjena

9

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Index po spolu

Ocjena

Muškarci

Žene

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

r a e a e e e e a vi a o a e t. b e a e iji je ja ije va vo ije an ržav dnic ac nd o ojsk ank uze skr ušt van lužb tvrtk ed arin išt an lužb lici prav abo azin azin vstv suđ ank đ z o u r m c e tn mp i S . r . r ra o str s n. a a s b o e d v o d f j p r d i n v n o z j . g k p ijal ća o ik za rga ski rž /lok zd pra ke v ke ra jne u lok ats /d ij d. u ge dn e c od će k cijs č ob šta međ la/ Hrv ava rava re so vaj o ru sje rsk ar. o stic k liti e a s e n j d e j r a e e i d i v v u re p m t po vj đun n ve ur up a up lo a ža do in s ba velik g p i r a k i o a e d ke ič m os vn ja vn m li vn ja ve ta s ed pr Institucije

Rezultati na nacionalnoj razini ne pokazuju bitnu razliku u percepciji korupcije između muškaraca i žena.

Percepcija temeljena na iskustvu (u %) zdravstvo policija pravosuđe javna uprava/lokalna razina banke obrazovanje vjerske zajednice osiguravajuća društva carina inspekcijske službe Hrvatski Sabor socijalna skrb državno odvjetništvo udruge građana mediji političke stranke malo i srednje poduzetništvo predstavnička tijela/lokalna uprava velike domaće kompanije javna uprava/državna razina vojska međunarodne organizacije investicijski fondovi velike međunarodne tvrtke obavještajne službe predsjednik države

45,28 33,10 28,93 27,46 26,78 26,66 25,94 25,32 21,47 20,35 19,94 19,90 19,38 18,93 18,69 18,62 18,27 17,87 13,99 13,19 12,53 11,05 10,38 7,82 7,17 6,84 0

10

20

30

40

50

60

70

postotak ispitanika/ca

10

80

90

100


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Na čemu temeljite svoj stav? Odgovor p.5 u svim pitanjima od 11 – 36 - „Svoj stav temeljim na vlastitom iskustvu/slučaju“ (kao odgovor na popratno pitanje uz pitanja 11-36): iz odgovora na pitanja od 11 do 36 vidljivo je da osobno iskustvo u kategorijama zdravstva, policije, pravosuđa i javne uprave na lokalnoj razini najviše utječe na kreiranje indeksa korumpiranosti. Osobno iskustvo najmanje utječe na kreiranje stava građana o predsjedniku države, obavještajnim službama, velikim međunarodnim tvrtkama te investicijskim fondovima.

Odgovor p.5 u svim pitanjima od 11 – 36 - „Svoj stav temeljim na informacijama iz medija“: Iz odgovora na pitanja od 11 do 36 vidljivo je da najviše građana svoj stav o razini korupcije u institucijama temelji na medijskim izvješćima u kategorijama: Hrvatski Sabor, političke stranke i javna uprava/državna razina (Vlada RH). Istovremeno medijska izvješća najmanje utječu na kreiranje stava u oblastima obrazovanja, vjerskih zajednica, socijalne skrbi i udruga građana.

Percepcija na temelju medijskih izvješća (u %) 50,80 51,46 51,59 53,42 55,57 56,26 57,07 57,56 57,67 57,69 58,68 60,04 61,26 62,45 62,81 65,24 65,36 66,97 67,73 69,34 70,25 70,95 72,43 73,11 76,92 78,72

obrazovanje vjerske zajednice socijalna skrb udruge građana osiguravajuća društva mediji carina vojska banke malo i srednje poduzetništvo inspekcijske službe investicijski fondovi predstavnička tijela/lokalna policija javna uprava/lokalna razina međunarodne organizacije zdravstvo obavještajne službe državno odvjetništvo predsjednik države pravosuđe velike međunarodne tvrtke velike domaće kompanije javna uprava/državna razina političke stranke Hrvatski Sabor 0

10

20

30

40

50

60

postotak ispitanika/ca

11

70

80

90

100


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija I političke stranke pravosuđe zdravstvo javna uprava/lokalna razina predstavnička tijela/lokalna javna uprava/državna razina Hrvatski Sabor inspekcijske službe policija državno odvjetništvo velike domaće kompanije obavještajne službe velike međunarodne tvrtke carina mediji banke socijalna skrb malo i srednje poduzetništvo osiguravajuća društva vjerske zajednice međunarodne organizacije vojska obrazovanje investicijski fondovi udruge građana predsjednik države

8,43 8,24 8,19 7,83 7,66 7,40 7,23 7,11 6,99 6,95 6,77 6,46 6,43 6,43 6,31 5,76 5,76 5,66 5,61 5,59 5,57 5,31 5,26 5,23 3,70 3,63 0

1

2

3

4

5 ocjena

12

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija II političke stranke zdravstvo pravosuđe javna uprava/lokalna razina velike domaće kompanije javna uprava/državna razina Hrvatski Sabor predstavnička tijela/lokalna uprava velike međunarodne tvrtke inspekcijske službe državno odvjetništvo socijalna skrb policija carina malo i srednje poduzetništvo osiguravajuća društva mediji obrazovanje obavještajne službe banke međunarodne organizacije investicijski fondovi vojska vjerske zajednice predsjednik države udruge građana

8,21 7,83 7,75 7,73 7,55 7,54 7,50 7,43 7,26 7,19 6,88 6,72 6,72 6,55 6,52 6,50 6,43 6,33 6,31 6,12 5,95 5,91 5,73 5,44 4,34 4,28 0

1

2

3

4

5

ocjena

13

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija III javna uprava/državna razina zdravstvo pravosuđe Hrvatski Sabor političke stranke javna uprava/lokalna razina policija inspekcijske službe velike domaće kompanije carina predstavnička tijela/lokalna malo i srednje poduzetništvo državno odvjetništvo osiguravajuća društva obrazovanje mediji velike međunarodne tvrtke banke obavještajne službe vojska socijalna skrb vjerske zajednice investicijski fondovi međunarodne organizacije institut predsjednika države udruge građana

7,92 7,91 7,83 7,78 7,66 7,23 7,19 6,98 6,95 6,84 6,70 6,22 6,10 6,05 5,92 5,76 5,75 5,73 5,24 5,17 5,05 4,88 4,83 4,35 3,78 3,56 0

1

2

3

4

5

ocjena

14

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija IV 7,99 7,86 7,71 7,69 7,49 7,47 7,41 7,31 7,14 7,07 6,97 6,97 6,91 6,57 6,35 6,24 6,14 6,10 6,05 6,05 6,05 5,82 5,59 5,39 5,19 4,98

javna uprava/lokalna razina političke stranke javna uprava/državna razina pravosuđe zdravstvo Hrvatski Sabor policija predstavnička tijela/lokalna uprava inspekcijske službe velike domaće kompanije mediji državno odvjetništvo carina obavještajne službe obrazovanje socijalna skrb banke investicijski fondovi velike međunarodne tvrtke vojska malo i srednje poduzetništvo osiguravajuća društva vjerske zajednice predsjednik države udruge građana međunarodne organizacije 0

1

2

3

4

5 ocjena

15

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija V političke stranke zdravstvo pravosuđe Hrvatski Sabor javna uprava/državna policija državno odvjetništvo javna uprava/lokalna razina predstavnička tijela/lokalna inspekcijske službe velike domaće kompanije carina mediji obavještajne službe obrazovanje velike međunarodne tvrtke socijalna skrb banke malo i srednje osiguravajuća društva vojska investicijski fondovi međunarodne organizacije predsjednik države vjerske zajednice udruge građana

8,51 8,34 8,32 8,21 8,13 7,92 7,83 7,77 7,67 7,61 7,36 7,31 6,93 6,89 6,85 6,67 6,62 6,32 6,28 6,23 6,12 5,89 5,75 5,27 5,04 4,78 0

1

2

3

4

5 ocjena

16

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija V političke stranke zdravstvo pravosuđe Hrvatski Sabor javna uprava/državna policija državno odvjetništvo javna uprava/lokalna razina predstavnička tijela/lokalna inspekcijske službe velike domaće kompanije carina mediji obavještajne službe obrazovanje velike međunarodne tvrtke socijalna skrb banke malo i srednje osiguravajuća društva vojska investicijski fondovi međunarodne organizacije predsjednik države vjerske zajednice udruge građana

8,51 8,34 8,32 8,21 8,13 7,92 7,83 7,77 7,67 7,61 7,36 7,31 6,93 6,89 6,85 6,67 6,62 6,32 6,28 6,23 6,12 5,89 5,75 5,27 5,04 4,78 0

1

2

3

4

5 ocjena

17

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija VI pravosuđe političke stranke javna uprava/lokalna razina javna uprava/državna razina zdravstvo inspekcijske službe državno odvjetništvo policija velike domaće kompanije predstavnička tijela/lokalna uprava Hrvatski Sabor carina velike međunarodne tvrtke mediji obavještajne službe socijalna skrb osiguravajuća društva obrazovanje malo i srednje poduzetništvo banke međunarodne organizacije investicijski fondovi vojska vjerske zajednice predsjednik države udruge građana

8,60 8,36 8,20 7,83 7,82 7,80 7,77 7,71 7,61 7,61 7,40 7,32 6,95 6,67 6,58 6,43 6,42 6,36 6,13 6,11 6,04 5,73 5,67 5,01 4,85 4,62 0

1

2

3

4

5 ocjena

18

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Indeks korumpiranosti - Regija VII političke stranke javna uprava/državna razina zdravstvo pravosuđe Hrvatski Sabor velike domaće kompanije policija predstavnička tijela/lokalna uprava javna uprava/lokalna razina inspekcijske službe mediji obavještajne službe velike međunarodne tvrtke državno odvjetništvo carina osiguravajuća društva obrazovanje malo i srednje poduzetništvo banke socijalna skrb vjerske zajednice vojska investicijski fondovi međunarodne organizacije predsjednik države udruge građana

8,35 8,13 8,00 7,96 7,85 7,63 7,60 7,42 7,19 7,10 6,75 6,72 6,64 6,62 6,48 6,29 6,29 6,00 6,00 5,66 5,57 5,57 5,39 5,24 5,07

3,72 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prema percepciji građana u Regiji I (Dalmacija) najkorumpiraniji su: 1. političke stranke, 2. pravosuđe, 3. zdravstvo, 4. javna uprava na lokalnoj razini (poglavarstva), te predstavnička tijela na lokalnoj razini (gradska vijeća); Istovremeno, najmanje korumpirani su: 1. predsjednik države, 2. udruge građana, 3. Investicijski fondovi, 4. obrazovanje, 5. Vojska. Prosječni indeks: 6,37. Prema percepciji građana u Regiji II (Karlovac i Primorje) najkorumpiranije su: 1. političke stranke; 2. zdravstvo; 3. pravosuđe; 4. javna uprava/lokalna razina (poglavarstva); 5. javna uprava državna razina (Vlada RH). Istovremeno, najmanje korumpirani su 1. udruge građana; 2. predsjednik države; 3. vjerske zajednice; 4. vojska i 5. investicijski fondovi; Prosječni indeks 6,64 Prema mišljenju građana u Regiji III (Sjever Hrvatske), najkorumpiraniji su: 1. javna uprava/državna razina (Vlada RH); 2. zdravstvo; 3. pravosuđe; 4. Hrvatski Sabor; 5. političke stranke. Istovremeno, najmanje korumpirani su 1. udruge građana; 2. predsjednik države; 3. međunarodne organizacije; 4. investicijski fondovi i 5. vjerske zajednice. Prosječni indeks 6,13 Prema mišljenju građana u Regiji IV (Sisak i Posavina) najkorumpiraniji su: 1. javna uprava/lokalna razina (poglavarstva); 2. političke stranke; 3. javna uprava državna razina (Vlada RH), 4. pravosuđe; 5. zdravstvo. Istovremeno najmanje korumpirani su: 1. međunarodne organizacije; 2. udruge građana; 3. predsjednik države; 4. vjerske zajednice i 5. osiguravajuća društva. Prosječni indeks 6,64

19

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Prema mišljenju građana u Regiji V (Slavonija) najkorumpiraniji su: 1. političke stranke; 2. zdravstvo; 3. pravosuđe; 4. Hrvatski sabor i 5. javna uprava državna razina (Vlada RH). Istovremeno, najmanje korumpirani su: 1. udruge građana, 2. vjerske zajednice, 3. predsjednik države, 4. međunarodne organizacije, 5. investicijski fondovi. Prosječni indeks 6,95 Prema percepciji građana u Regiji VI (Zagreb i Zagrebačka županija) najkorumpiraniji su: 1. pravosuđe, 2. političke stranke, 3. javna uprava/lokalna razina (poglavarstva), 4. javna uprava/državna razina (Vlada RH) te 5. zdravstvo. Istovremeno, najmanje korumpirani su: 1. udruge građana, 2. predsjednik države, 3. vjerske zajednice, 4. vojska, 5. investicijski fondovi. Prosječni indeks 6,83 Prema percepciji građana u Regiji VII, (Istra) najkorumpiraniji su: 1. političke stranke, 2. javna uprava/državna razina, 3. zdravstvo, 4. pravosuđe, 5. Hrvatski sabor. Istovremeno, najmanje korupmpirani su: 1. udruge građana, 2. predsjednik države, 3. međunarodne organizacije, 4. investicijski fondovi, 5. vojska. Prosječni indeks 6,44 Prosječni index korupcije po regijama (od najvećeg prema najmanjem) je: 1. Regija V-Slavonija (6,95); 2. Regija VI-Zagreb (6,83); na trećem mjestu su Regija IV (Sisak) i Regija II (Karlovac) sa 6,64, na 5. mjestu je Regija VII (6,44), na 6. mjestu je Regija I-Dalmacija (6,37) i zadnja je Regija III-Sjever (6,13). Prema percepciji korupcije po regijama: političke stranke, pravosuđe i zdravstvo su u svih 7 regija među 5 najkorumpiranijih tijela/institucija Javna uprava na državnoj razini (Vlada RH) je u 6 regija među 5 najkorumpiranijih institucija Javna uprava na lokalnoj razini je u 4 regije među 5 najkorumpiranijih institucija Prema percepciji građana i građanki po regijama, najmanje korumpiranima smatraju: predsjednika republike i udruge građana u svih 7 regija , investicijske fondove u njih 6, vjerske zajednice u 5 regija te vojsku i međunarodne organizacije u 4 regije.

20


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Najčešći oblici korupcije iznuda mita za nešto neophodno

56,67

bogaćenje bez dokaza o porijeklu imovine

53,36

veliki iznosi koji se daju visokim dužnosnicima

49,75

nuđenje mita/usluga - stjecanje prednosti

48,04 45,64

Oblici korupcije

iznuda mita za izbjegavanje sankcija davanje visokih iznosa polit. strankama/"osiguranje"

42,63

zlouporaba moći na državnoj razini

42,33

zlouporaba moći na lokalnoj razini

41,32

isprepleteni interesi politike/financ. i posl. sektora

40,92

nepotizam

39,92

nuđenje mita za izbjegavanje sankcija

37,31

sukob interesa

36,41

netransparentno financiranje političkih stranaka

21,87 19,66

neformalni lobiji koji razmjenjuju usluge davanje neistinitih podataka/skrivanje podataka od strane dužnosnika

15,95 14,24

otkrivanje povjerljivih podataka

0

10

20

30

40

50

60

Postotak

21

70

80

90 100


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Korupciju bih prijavio/la: ne znam

20,40

ne bih prijavila/o

17,29

međunarodnoj organizaciji ili instituciji

16,78

USKOK-u

29,05

udruzi građana

27,14

vjerskoj zajednici

3,52

političkoj stranci

2,11

lokalnoj upravi

4,92

policiji

46,83

državnom odvjetništvu

29,15

medijima

50,45

Vladi RH

3,52

predsjedniku države

12,16 0

10

20

22

30

40

50

60

70

80

90

100


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Zadovoljstvo radom institucija udruge građana predsjednik države vjerske zajednice/organizacije carina banke vojska obrazovanje investicijski fondovi međunarodne organizacije osiguravajuća društva velike međunarodne tvrtke međunarodne donatorske institucije zdravstvo domaće tvrtke inspekcijske službe javna poduzeća (Elektra, HEP, komun. poduzeća itd.) policija nacionalne i lokalne donatorske institucije različiti pravobranitelji institucije i centri socijalne skrbi regionalna samouprava: županije ministarstva obavještajne službe lokalna samouprava: gradovi i općine državni uredi/vladini uredi političke stranke državno odvjetništvo Hrvatski Sabor Vlada RH sudstvo

6,88 6,34 5,67 5,55 5,54 5,30 5,23 5,19 5,17 5,10 5,07 5,06 4,88 4,85 4,78 4,71 4,66 4,43 4,38 4,38 4,19 4,16 4,16 3,99 3,96 3,95 3,89 3,63 3,58 3,43 0

1

2

3

4

5 ocjena

23

6

7

8

9

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Komunikacija s institucijama u 2006. 71,80 64,80 58,60

zdravstvo banke javna poduzeća (Elektra, HEP, komun. obrazovanje policija lokalna samouprava: gradovi i općine osiguravajuća društva domaće tvrtke udruge građana sudstvo institucije i centri socijalne skrbi vjerske zajednice/organizacije regionalna samouprava: županije ministarstva carina državni uredi/vladini uredi političke stranke inspekcijske službe međunarodne donatorske institucije međunarodne organizacije investicijski fondovi nacionalne i lokalne donatorske institucije velike međunarodne tvrtke različiti pravobranitelji državno odvjetništvo vojska Hrvatski Sabor predsjednik države vlada RH obavještajne službe

39,40 37,10 35,20 35,00 34,40 32,00 30,80 30,70 27,80 23,70 23,00 22,90 19,00 18,30 16,90 14,20 14,00 13,90 13,60 12,00 12,00 11,30 11,10 8,30 7,70 7,60 5,80 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

postotak ispitanika koji je komunicirao s institucijom

24

100

Profile for Partnership for Social Development

Istraživanje o stanju korupcije u Republici Hrvatskoj  

Istraživanje o stanju korupcije u RH provela je mreža nevladinih udruga za borbu protiv korupcije BURA te Centar za građanske inicijative, P...

Istraživanje o stanju korupcije u Republici Hrvatskoj  

Istraživanje o stanju korupcije u RH provela je mreža nevladinih udruga za borbu protiv korupcije BURA te Centar za građanske inicijative, P...

Advertisement