__MAIN_TEXT__

Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, 10 000 Zagreb, OIB: 73544751790 MB: 146 3357, RNO: 53325, Šifra djelatnosti 9491

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012. DONACIJE U NOVCU: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU projekt: „Civil Initiative Monitoring – CIMON“ Contract n° 2009-0101-050207 u iznosu od 580.846 kn Državni proračun Republike Hrvatske sufinanciranje EU projekta: „Civil Initiative Monitoring – CIMON“ Contract n° 2009-0101-050207 u iznosu od 145.290 kn Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU projekt: „Anti-Corruption Response to Implementation of the Procurement Policies – ACRIP“ Contract n° 2009-0101-050207 u iznosu od 386.975 kn Državni proračun Republike Hrvatske sufinanciranje EU projekta: „AntiCorruption Response to Implementation of the Procurement Policies – ACRIP“ Contract n° 2009-0101-050207 u iznosu od 110.893 kn Cenzura plus - Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda partner na projektu: „Active civil society – guaranty of the real reforms“ u iznosu od 32.470 kn Embassy of Finland projekt: “The IMAN Campaign (Interest Management Advocacy Campaign)” u iznosu od 63.489 kn Partnership for Transparency Fund projekt: „Active Policy Advocacy Project“ u iznosu od $ 12.900 Expert Forum- Balkan Trust Fund projekt: „Clientelism at your Fingertips“ u iznosu od $ 4.475 Goteborgs Universitet EC Project „ANTICORP“ u iznosu od € 24.684 ASTRA- Sevice Contract „Make it work“ u iznosu od € 12.500


RAČUN PRIHODA I RASHODA: PRIHODI 1.708.035 Prihodi od imovine 539 Prihodi od donacija 1.707.493 Ostali prihodi 3

RASHODI 1.628.310 Rashodi za radnike 580.896 Materijalni rashodi 764.167 Donacije 273.314 Financijski rashodi 9.933 Višak prihoda 79.725 Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 141.782

BILANCA: IMOVINA 204.374 0 Nefinancijska imovina 125.583 01 Neproizvedena dugotrajna imovina 17.450 02 Proizvedena dugotrajna imovina 46.323 05 Nefinancijska imovina u pripremi 61.810 1 FINANCIJSKA IMOVINA 78.791 11 Novac u banci i blagajni 56.644 12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo 22.147 OBVEZE 204.373 2 Obveze 42.162 24 Obveze za rashode 42.162 5 Vlastiti izvori 162.211 51 Vlastiti izvori 20.429 5221 Višak prihoda 141.782


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012. Partnerstvo za društveni razvoj 10 000 Zagreb Lomnička 1 OIB: 73544751790 Matični broj : 01463357 RNO: 0053325 Šifra djelatnosti: 9491

3 PRIHODI

1.708.035

34 Prihodi od imovine

539

341 Prihodi od financijske imovine

539

3412 Prihodi od kamata po vrijedonosnim papirima

539

35 Prihodi od donacija

1.707.493

351 Prihodi od donacija iz proračuna

256.183

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

451.019

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 36 Ostali prihodi 4 RASHODI

1.000.291 3 1.628.310

41 Rashodi za radnike

580.896

411 Plaće

507.607

4111 Plaće za redovan rad

507.607

413 Doprinosi na plaće

73.289

4131 Doprinosi na zdrastveno osiguranje

65.390

4132 Doprinosi za zapošljavanje

7.899

42 Materijalni rashodi

764.167

421 Naknade troškova radnicima

152.027

4211 Službena putovanja

145.584

4213 Stručno usavršavanje radnika

6.443


422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

190.974

4221 Naknade za obavljanje aktivnosti

152.290

4222 Naknade troškova službenih putovanja

38.684

423 Naknade volonterima

87.545

4231 Naknade za obavljanje djelatnosti

87.545

425 Rashodi za usluge

253.851

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza

66.456

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.980

4255 Zakupnine i najamnine

42.863

4257 Intelektualne i osobne usluge

84.498

4259 Ostale usluge

39.054

426 Rashodi za materijal i energiju

54.395

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

13.535

4263 Energija

30.838

4264 Sitan inventar i auto gume

10.022

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

25.375

4291 Premije osiguranja 4292 Reprezentacija

8.610 15.565

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

1.200

44 Financijski rashodi

9.933

443 Ostali financijski rashodi

9.933

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.852

4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

4.646

4433 Zatezne kamate 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

326 2.109

45 Donacije

273.314

451 Tekuće donacije

273.314

4511 Tekuće donacije

273.314

4622 Otpisana potraživanja

25.591


UKUPNI RASHODI

1.628.310

VIŠAK PRIHODA

79.725

5221 Višak prihoda preneseni

62.057

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

141.782

DODATNI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku godine

46.918

11 dugovno Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

4.677.011

11 potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

4.667.285

11 Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja

56.644

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

6

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

5

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2012. godinu  

Financijsko izvješće za 2012. godinu  

Advertisement