Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, 10 000 Zagreb, OIB: 73544751790 MB: 146 3357, Šifra djelatnosti 91 330

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011. DONACIJE U NOVCU: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU projekt: Anti-Corruption Response to Implementation of the Procurement Policies - ACRIP Contract n° 2009-0101-050207 u iznosu od 1.003.065,28 kn Cenzura plus - Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda partner na projektu: Active civil society – guaranty of the real reforms u iznosu od 16.097 kn Donacija fizičke osobe u iznosu od 5.000 kn Embassy of Finland projekt: “The IMAN Campaign (Interest Management Advocacy Campaign)” 250,924.77 kn Partnership for Transparency Fund projekt: Active Policy Advocacy Project $ 9,989.671 Europska komisija Brisel projekt: „BACCI- Balcan Anti-Corruption Initiative“ /2009/225-116/ od 23.12.2009. - 23.05.2011. u iznosu od € 45,167.532

RAČUN PRIHODA I RASHODA: PRIHODI 1.278.721 Prihodi od imovine 736 Prihodi od donacija 1.275.087 Ostali prihodi 2.898 RASHODI 1.219.081 Rashodi za radnike 482.171 Materijalni rashodi 361.239 Donacije 343.350 1

prihod priznat 2010

2

prihod priznat 2010


Financijski rashodi 6.730 Ostali rashodi 25.591 Višak prihoda 59.640

BILANCA: IMOVINA 133.845 0 Nefinancijska imovina 46.647 01 Neproizvedena dugotrajna imovina 9.599 02 Proizvedena dugotrajna imovina 37.048 1 FINANCIJSKA IMOVINA 87.198 11 Novac u banci i blagajni 46.918 12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo 40.280 OBVEZE 133.845 2 Obveze 38.011 24 Obveze za rashode 5 Vlastiti izvori 95.834 51 Vlastiti izvori 33.778 5221 Višak prihoda 62.056

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. Partnerstvo za društveni razvoj 10 000 Zagreb Lomnička 1 OIB: 73544751790 Matični broj : 01463357 RNO: 0053325 Šifra djelatnosti: 9491

3 PRIHODI

1.278.721

34 Prihodi od imovine

736

341 Prihodi od financijske imovine

736

3412 Prihodi od kamata po vrijedonosnim papirima

736

35 Prihodi od donacija

1.275.087

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.253.990


353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

16.097

354 Prihodi od građana i kućanstava

5.000

36 Ostali prihodi

2.898

363 Ostali nespomenuti prihodi

2.898

4 RASHODI

1.219.081

41 Rashodi za radnike

482.171

411 Plaće

413.714

4111 Plaće za redovan rad

413.714

413 Doprinosi na plaće

68.457

4131 Doprinosi na zdrastveno osiguranje

61.744

4132 Doprinosi za zapošljavanje 42 Materijalni rashodi

6.713 361.239

421 Naknade troškova radnicima

27.845

4211 Službena putovanja

27.845

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

55.091

4221 Naknade za obavljanje aktivnosti

13.596

4222 Naknade troškova službenih putovanja

41.495

423 Naknade volonterima

5.000

4231 Naknade za obavljanje djelatnosti

5.000

425 Rashodi za usluge 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

226.250 28.489 8.480

4255 Zakupnine i najamnine

42.220

4257 Intelektualne i osobne usluge

40.599

4259 Ostale usluge

106.462

426 Rashodi za materijal i energiju

30.248

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

11.486

4263 Energija

16.429

4264 Sitan inventar i auto gume 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 4291 Premije osiguranja

2.333 16.805 6.276


4292 Reprezentacija

8.305

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

2.224

44 Financijski rashodi

6.730

443 Ostali financijski rashodi

6.730

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.736

4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

167

4433 Zatezne kamate

2.827

45 Donacije

343.350

451 Tekuće donacije

343.350

4511 Tekuće donacije

343.350

46 Ostali rashodi

25.591

462 Ostali nespomenuti rashodi

25.591

4622 Otpisana potraživanja

25.591

UKUPNI RASHODI

1.219.081

VIŠAK PRIHODA

59.640

5221 Višak prihoda preneseni

2.417

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

62.057

DODATNI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku godine

5.077

11 dugovno Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

2.927.702

11 potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

2.885.861

11 Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja

46.918

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

4

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

4

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2011. godinu  

Financijsko izvješće za 2011. godinu  

Advertisement