__MAIN_TEXT__

Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb OIB: 73544751790, RNO: 0053325 MB: 01463357, Šifra djelatnosti: 9491

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2010.

DONACIJE U NOVCU •

European Parliament / Romanian Academic Society – „Property issues in Romania, Bulgaria and Western Balkans“ IP/C/PETI/IC2009-002 od 01.09.2009.- 31.05.2010. kao partner u projektu u iznosu od € 33.055,00 (kn 239.796,78) Europska komisija Brisel – projekt: „BACCI- Balcan Anti-Corruption Initiative“ /2009/225-116/ od 23.12.2009. - 23.04.2011. u iznosu od €106.958,10 (kn 781.650,54) Partnership for Transparency Fund $ 7.000,00 (kn. 36.926,75)

RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI 1.487.635 Prihodi od donacija: 1.468.856 Prihodi od imovine: 93 Ostali prihodi: 18.686 RASHODI 1.471.934 Rashodi za radnike: 502.696 Materijalni rashodi: 398.246 Donacije: 555.477 Financijski rashodi: 13.971 Ostali rashodi: 1.544 Višak /manjak/ prihoda: 15.701


BILANCA Imovina: 483.382 0 Nefinancijska imovina 41.607 01 Neproizvedena dugotrajna imovina 9.599 02 Proizvedena dugotrajna imovina 32.008 1 Financijska imovina 441.774 11 Novac u banci i blagajni 13.977 12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo: 17.316 16 Potraživanja za prihode: 410.481 Obveze i vlastiti izvori: 483.382 2 Obveze: 439.357 24 Obveze za rashode 414.357 25 Obveze za kredite i zajmove 25.000 5 Vlastiti izvori 44.025 51 Valastiti izvori 28.324 52 Višak prihoda prihoda 15.701

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010. Partnerstvo za društveni razvoj 10 000 Zagreb Lomnička 1 OIB: 73544751790 Matični broj : 01463357 RNO: 0053325 Šifra djelatnosti: 9491

3 PRIHODI 34 Prihodi od imovine 341 Prihodi od financijske imovine 3412 Prihodi od kamata po vrijedonosnim papirima 35 Prihodi od donacija 352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 36 Ostali prihodi 361 Prihodi od naknade štete i refundacija 3611 Prihodi od naknada šteta

1.487.635 93 93 93 1.468.856

4 RASHODI 41 Rashodi za radnike 411 Plaće 4111 Plaće za redovan rad 413 Doprinosi na plaće 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.471.934 502.696 447.299 447.299 55.397 49.949

1.468.856 18.686 18.686 18.686


4132 Doprinosi za zapošljavanje 42 Materijalni rashodi 421 Naknade troškova radnicima 4211 Službena putovanja 4213 Stručno usavršavanje radnika 423 Naknade volonterima 4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 4233 Naknade ostalih troškova 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 4242 Naknade troškova službenih putovanja 425 Rashodi za usluge 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4255 Zakupnine i najamnine 4257 Intelektualne i osobne usluge 4259 Ostale usluge 426 Rashodi za materijal i energiju 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4263 Energija 429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4291 Premije osiguranja 4292 Reprezentacija 4295 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44 Financijski rashodi 443 Ostali financijski rashodi 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 45 Donacije 451 Tekuće donacije 4511 Tekuće donacije 46 Ostali rashodi 461 Kazne, penali i naknade štete 4612 Penali, ležarine i drugo UKUPNI RASHODI POSLOVANJA VIŠAK PRIHODA Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju DODATNI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 11 dugovno Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 11 potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 11 Stanje novčanih sredstava na kraju godine Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja

5.448 398.246 78.741 16.535 62.206 18.768 17.298 1.470 60.835 60.835 194.417 34.232 246 28.375 34.195 97.369 25.292 7.322 17.970 20.193 384 643 19.166 13.971 13.971 9.684 4.259 28 555.477 555.477 555.477 1.544 1.544 1.544 1.471.934 15.701 15.701 32.632 2.631.550 2.650.205 13.977 4

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2010. godinu  

Financijsko izvješće za 2010. godinu  

Advertisement