Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb OIB: 73544751790, RNO: 0053325 MB: 01463357, Šifra djelatnosti: 9491

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2009.

DONACIJE U NOVCU •

• •

European Parliament / Romanian Academic Society – „Property issues in Romania, Bulgaria and Western Balkans“ IP/C/PETI/IC2009-002 od 01.09.2009.- 31.05.2010. kao partner u projektu u iznosu od € 5,822.33 Embassy of Finland- projekt „Yes for Parliament with Clean Hands“ 52,538.10 kn. Delegacija Europske komisije u Zagrebu – projekt: „Civic Society AntiCorruption Response“ /2004-0102-010401/ od 19.09.2006. - 19.12.2008. u iznosu od 337,191.60 kn.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI 494.140 Prihodi od donacija: 431.709 Prihodi od imovine: 275 Ostali prihodi: 62.156 RASHODI 579.117 Rashodi za radnike: 355.912 Materijalni rashodi: 216.317 Financijski rashodi: 4.377 Ostali rashodi: 2.511 Višak /manjak/ prihoda: 84.977

BILANCA Imovina: 112.720 0 Nefinancijska imovina 62.772 01 Neproizvedena dugotrajna imovina 9.599 02 Proizvedena dugotrajna imovina 53.173 1 Financijska imovina 49.948 Obaveze i vlastiti izvori: 112.720 2 Obaveze: 66.292 5 Vlastiti izvori: 46.428 Manjak prihoda: 16.345


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. Partnerstvo za društveni razvoj 10 000 Zagreb Lomnička 1 OIB: 73544751790 Matični broj : 01463357 RNO: 0053325 Šifra djelatnosti: 9491

3 PRIHODI 34 Prihodi od imovine 341 Prihodi od financijske imovine 3412 Prihodi od kamata po vrijedonosnim papirima 35 Prihodi od donacija 352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 36 Ostali prihodi 361 Prihodi od naknade štete i refundacija 3611 Prihodi od naknada šteta

494.140 275 275 275 431.709

4 RASHODI 41 Rashodi za radnike 411 Plaće 4111 Plaće za redovan rad 412 Ostali rashodi za radnike 413 Doprinosi na plaće 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4132 Doprinosi za zapošljavanje 42 Materijalni rashodi 421 Naknade troškova radnicima 4211 Službena putovanja 4213 Stručno usavršavanje radnika 423 Naknade volonterima 4233 Naknade ostalih troškova 425 Rashodi za usluge 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4255 Zakupnine i najamnine 4257 Intelektualne i osobne usluge 4259 Ostale usluge 426 Rashodi za materijal i energiju 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4262 Materijal i sirovine 4263 Energija 4264 Sitni inventar i auto gume 429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4291 Premije osiguranja 4295 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

579.117 355.912 302.938 302.938 2.600 50.374 45.410 4.964 216.317 25.861 4.474 21.387 1.905 1.905 134.160 30.545 62.464 17.576 16.038 7.537 38.269 4.141 12.207 20.614 1.307 16.122 7.198 8.294

431.709 62.156 62.156 62.156


44 Financijski rashodi 4.377 443 Ostali financijski rashodi 4.377 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.539 4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 488 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 350 46 Ostali rashodi 2.511 461 Kazne, penali i naknade štete 2.000 4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.000 462 Ostali nespomenuti rashodi 511 4624 Ostali nespomenuti rashodi UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 579.117 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 84.977 5221 Višak prihoda preneseni 68.632 Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 16.345 DODATNI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 89.413 11 dugovno Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 867.264 11 potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 924.045 11 Stanje novčanih sredstava na kraju godine 32.632 Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja 4

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2009. godinu  

Financijsko izvješće za 2009. godinu  

Advertisement