__MAIN_TEXT__

Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUTVENI RAZVOJ Lomnika 1, Zagreb MB: 146 3357, ifra djelatnosti: 9491 FINANCIJSKI IZVJETAJ ZA 2008. DONACIJE U NOVCU • •

• •

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga drutva - institucionalna potpora od 01.01.- 31.12.2008. u iznosu od 62.403,50 kn. National Endowment for Democracy / Romanian Academic Society – partner u projektu: „Strengthening the Political Integrity Network“ /2007-900.0/ od 01.10.2007.- 30.09.2008. u iznosu od $ 6.970 Embassy of Finland- projekt „Yes for Parliament with Clean Hands“  14. 394 i 103.925 kn. Open Society Budapest, Think Tank Fund- Institutional support $ 79.990

RAUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI 721.735 Prihodi od doprinosa: 720.434 Ostali prihodi: 1.301 RASHODI 1.234.254 Materijal: 39.596 Usluge: 291.963 Trokovi za zaposlene: 596.067 Nematerijalni trokovi: 105.118 Transferi: 142.611 Rashodi za investicije: 87.745 Ostali rashodi: 58.899 Viak /manjak/ prihoda: - 512. 519

BILANCA Aktiva: 173.800 Dugotrajna imovina: 84.387 Kratkotrajna imovina: 89.413 Pasiva: 173.800 Obaveze: 20.781 Vlastiti izvori: 84.387 Viak prihoda: 68.632


IZVJETAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. sijenja do 31. prosinca 2008. 3 PRIHODI 34 Prihodi od imovine 341 Prihodi od financijske imovine 3412 Prihodi od kamata po vrijedonosnim papirima 35 Prihodi od donacija 352 Prihodi od inozemnih vlada i meunarodnih organizacija 3521 Prihodi od inozemnih vlada i me unarodnih organizacija 3551 Ostali prihodi od donacija 4 RASHODI 41 Rashodi za zaposlene 411 Plae 4111 Plae za redovan rad 413 Doprinosi na plae 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4132 Doprinosi za zapoljavanje 42 Materijalni rashodi 421 Naknade trokova zaposlenima 4211 Slubena putovanja 4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 4213 Stru no usavravanje zaposlenika 422 Naknade trokova lanovima u predstavnikim i izvrnim tijelima i slino 4221 Naknade trokova lanovima u predstavni kim i izvrnim tijelima i sli no 424 Rashodi za materijal i energiju 4241 Uredski materija i ostali materijalni rashodi 4242 Materijal i sirovine 4243 Energija 4244 Sitni inventar i auto gume 425 Rashodi za usluge 4251 Usluge telefona, pote i prijevoza 4252 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 4255 Zakupnine i najamnine 4257 Intelektualne i osobne usluge 4259 Ostale usluge 429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4291 Premije osiguranja 4292 Reprezentacija 4294 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44 Financijski rashodi 443 Ostali financijski rashodi 4431 Bankarske usluge i iusluge platnog prometa 4432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula 45 Donacije 451 Tekue donacije 4511 Tekue donacije

721.735 1.301 1.301 1.301 720.434 660.095 660.095 60.339 1.234.255 537.011 458.019 458.019 78.992 71.206 7.786 541.518 59.056 21.764 636 36.656 105.117 105.117 39.597 13.515 1.958 16.586 7.538 291.963 28.553 4.470 37.237 139.775 81.928 45.785 6.768 31.549 7.468 12.015 12.015 2.943 9.072 142.611 142.611 142.611


46 Ostali rashodi 1.100 461 Kazne, penali i naknade tete 1.100 4612 Penali i learine 1.100 UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 1.234.255 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 512.520 5221 Viak prihoda preneseni 581.152 Viak prihoda i primitaka raspoloiv u slijedeem razdoblju 68.632 DODATNI PODACI 11 Stanje novanih sredstava na poetku godine 651.754 11 dugovno Ukupni priljevi na novane raune i blagajne 2.262.516 11 potrano Ukupni odljevi s novanih rauna i blagajni 2.824.857 11 Stanje novanih sredstava na kraju godine 89.413 Prosjean broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvjetajnog razdoblja 4 Prosjean broj zaposlenih na osnovi sata rada 4 Kontrolni zbroj 5.828.548

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2008. godinu  

Financijsko izvješće za 2008. godinu  

Advertisement