__MAIN_TEXT__

Page 1

NARATIVNI IZVJEŠTAJ 01.01.– 31.12.2012. Partnerstvo za društveni razvoj, Lomnička 1, 10 000 Zagreb OIB: 73544751790, MB: 146 3357, RNO: 53325, Šifra djelatnosti 9491

2012


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

PROJEKTI KOJE PROVODI PSD KAO NOSITELJ: Ime projekta:

Antikorupcijski program- kontinuirano: a) Projekt praćenja i dokumentiranja korupcije b) Antikorupcijska informacijska kampanja Trajanje: 2003. – nadalje Opis PSD je nastavio provoditi Projekt praćenja i dokumentiranja slučajeva korupcije kao Projekta: potprojekt Antikorupcijskog programa: građanska akcija na više razina za rješavanje problema prouzročenih koruptivnim radnjama u Republici Hrvatskoj. Projekt pruža potporu građanima koji vjeruju da su žrtve korupcije. U slučajevima gdje postoje indicije kriminalnog ponašanja, PSD prijavljuje takve slučajeve nadležnim Vladinim institucijama, uključujući DORH, MUP, USKOK. Objava izvješća i izjava za medije vezano uz određene slučajeve korupcije na internet stranici PSD-a i redovitim slanjem izjava svim dostupnim medijima. Redovito slanje izvještaja relevantnim veleposlanstvima u RH i Delegaciji Europske unije u Zagrebu. Organizacija okruglih stolova vezanih uz određene slučajeve korupcije ili teme. Ostvareni  Zaprimanje i pregled prijava građana/ki vezano uz informacije i pojedinosti o rezultati u korupciji u različitim sektorima unutar javne uprave RH navedenom  Slanje upita na temelju prijava građana/ki tijelima javne uprave unutar RH razdoblju:  Dokumentiranje i analiza slučajeva s ciljem da se dobije matrica korupcije unutar sustava  Prijava/prosljeđivanje slučajeva Uredu glavnog državnog odvjetnika i USKOK-u  Pisanje izvješća o rezultatima analize slučaja  Dodatna aktivnost: angažiranje međunarodne zajednice i hrvatske javnosti oko određenih pojedinačnih slučajeva  Savjetovanje i pomoć žrtvama korupcije  Uspostavljen novi princip analize slučajeva  Elektronska baza podataka cijelog projekta u izradi (30% je završeno)  U 2012. godini održana su ukupno 74 sastanka; poslano je ukupno 29 zahtjeva/ dopisa/ prijava nadležnim institucijama. Partneri N/A

1


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

IPA 2008: „Anti-Corruption Response to Implementation of the Procurement Policies ACRIP“ 15.4.2011. - 15.4.2013. Projekt „Antikorupcijske mjere u provedbi politika javne nabave“ financiran je u sklopu europskog programa IPA, a osmišljen je kako bi omogućio svim relevantnim korisnicima primjerenu provedbu hrvatskih politika javne nabave uz istovremenu primjenu europskih principa dobrog upravljanja (integritet, transparentnost, odgovornost).

Kroz edukaciju i jačanje kapaciteta 8 lokalnih zajednica (4 grada i 4 općine), ovaj projekt će omogućiti lokalnim zajednicama da usvoje i provedu u svojim zajednicama tzv. mehanizam unutarnje revizije integriteta u svom radu. Neke od ključnih aktivnosti i rezultata koji će proizaći iz ovog projekta su: • dizajn i uspostava Portala za praćenje javne nabave na lokalnoj razini, • uspostava i objava elektroničke baze podataka sa svim procedurama javne nabave i poduzećima koja sudjeluju u procedurama javne nabave u 8 lokalnih zajednica, • uspostava mehanizma unutarnje revizije integriteta u radu lokalnih zajednica, • edukacija predstavnika 8 lokalnih zajednica o propisima iz područja javne nabave te mehanizmima antikorupcije pri javnoj nabavi. Ostvareni  Proveden je natječaj za izradu baze podataka i portala javne nabave rezultati u  Izrađen integrityobservers.eu web portal navedenom  Provedeno 10 radionica „Postupak revizije integriteta u općinama Republike razdoblju: Hrvatske“ za predstavnike 18 općina, 4 grada i 2 LAGa  Ojačani kapaciteti 18 jedinica lokalne samouprave  Razvijen Alat samoprocjene integriteta  Organizirano i provedeno Studijsko putovanje u Nizozemsku 26.-28.03.2012. za delegaciju od 14 sudionika Partneri: Udruga opcina u RH, Nicalaas Witsen Foundation - Nizozemska

2


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta: Trajanje: Opis Projekta

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

IPA 2009: „Civil Initiative Monitoring - CIMON“ 15.1.2012. - 15.1.2014. Od 15. siječnja 2012. udruga Partnerstvo za društveni razvoj u okviru IPA 2009 (Building Capacities of the CSOs for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern) započela je s provedbom projekta „Civil Initiative Monitoring- CIMON“. Partner u projektu je Udruga žena Vukovar. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca. Opći cilj projekta je stvoriti legitimnu i autentičnu ulogu nevladinih organizacija u projektiranju, strukturiranju, provedbi, praćenju i vrednovanju državnih i lokalnih antidiskriminacijskih napora, zaštiti ljudskih prava i povratku srpske manjine u Slavoniji s ciljem maksimiziranja koordinacije i utjecaja civilnog društva na tom području. Glavna ciljana skupina sastoji se od organizacija civilnog društva u 16 općina (u Vukovarsko-srijemskoj županiji) i 5 gradova (Vukovar, Osijek, Vinkovci, Ilok, Beli Manastir) koje zastupaju interese posebno ranjivih skupina (u ovom slučaju srpske manjine i povratnika) u području promocije i zaštite ljudskih prava, demokratizacije i manjinskih prava. Nadalje, ciljane skupine sastoje se od političkih dionika srpske manjinske populacije u ciljanim područjima te općoj populaciji Slavonije i Republike Hrvatske.

Ostvareni  rezultati u navedenom  razdoblju:    

Partner:

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

Dvodnevni sastanak tima za upravljanje projektom održan 19.-21.03.2012. u Vukovaru Press konferencija projekta održana u Vukovaru 17.04.2012. 17 ljudi educirano o PCM-u putem 2 trodnevna treninga u Vinkovcima 08.11.05.2012 i 03.-06.06.2012. 16 ljudi iz 6 NVO educirano o istraživanju javnih politika tijekom dvodnevnog treninga održanog u Iloku 18.-21.06.2012. Provedeno CIMON istraživanje: Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine u ciljanim lokalnim zajednicama Prikupljeni empirijski podaci o utjecaju relevantnih politika u dvije županije (Vukovarsko srijemska županija, Osječko baranjska županija), 5 gradova (Vukovar, Osijek, Vinkovci, Ilok, Beli Manastir) i 16 općina (Negoslavci, Jankovci, Nuštar, Markušica, Erdut , Šodolovci, Borovo, Trpinja, Bogdanovci, Tovarnik, Lovas, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Popovac, Ernestinovo, Bilje) prema indikatorima o Faza 1A: 01.7.- 01.9.2012. – Istraživanje regulatornog i institucionalnog okvira, analiza dionika, analiza proračuna o Faza 1B:01.07. - 30.09.2012. – Prikupljanje podataka o Faza 2: 15.09. - 15.11.2012. - Analiza rezultata/indikatora o Faza 3: 15.11.2012. - 01.02.2013. - Mjerenje učinka o Faza 4: 01.02.2013. - 01.4.2013. – Pisanje izvješća Održana dva mentoring sastanka u srpnju i listopadu 2012. s istraživačkim grupama. Udruga žena Vukovar

3


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta: Trajanje: Opis Projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Kampanja zagovaranja instrumenta za upravljanje sukobom interesa - The IMAN Campaign (Interest Management Advocacy Campaign) 1.10.2011.- 31.10.2012. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje okruženja za izradu odgovarajuće strategije za sprječavanje sukoba interesa u RH putem javnog širenje točnih informacija vezanih za sukob interesa, podizanje razine svijesti, predstavljanje i zagovaranje na lokalnoj razini (5 gradova - Zagreb, Čakovec, Sisak, Split i Vukovar), nacionalnoj razini (nacionalni politički dionici kao što su odgovarajuća ministarstva, Hrvatski sabor, nevladine organizacije i stručnjaci), te na internacionalnoj razini (Europska komisija i druga tijela EU koja sudjeluju u odlučivanju). Nadalje, ciljevi projekta su: • podizanje svijesti o problemu sukoba interesa, političkom integritetu i odgovornosti u cjelini; • pokretanje društvenih promjena na lokalnoj razini i podizanje interesa političkih interesnih skupina i šire javnosti za temu sukoba interesa; • povećanje sudjelovanja građana u procesima odlučivanja i promicanje participativne demokracije; • zagovaranje promjena na lokalnoj razini u području sukoba interesa - preporuke koje proizlaze iz istraživanja o pitanjima sukoba interesa za svaku ciljanu jedinicu, s odgovarajućim promišljanjima o cjelokupnom Zakonu o pravu na pristup informacijama, planiranju proračuna , izvršenju i transparentnosti u izvještavanju, pitanjima javne nabave, kao i imenovanjima na određene pozicije i zapošljavanju.

Aktivnosti i  Radionice "Zakon o javnoj nabavi i upravljanje sukobom interesa“ održane su u: rezultati u Čakovcu - 6.7.2012., Sisku - 10.7.2012, Splitu - 13.7.2012. i Vukovaru - 18.7.2012. navedenom  Radionica „Sustav integriteta i primjena novog Zakona o javnoj nabavi“, održana u razdoblju: ponedjeljak 24.09.2012.  Završna prezentacija projekta Kampanja zagovaranja instrumenta za upravljanje sukobom interesa održana je u utorak 25.09.2012.  3 zagovaračka sastanka održana su 20.09.2012. u Bruxellesu sa sljedećim institucijama: o Europski ured za suzbijanje prijevara (OLAF) o Opća uprava za proširenje, Nacionalne jedinice – Hrvatska i Crna Gora o Europski parlament - G. Libor Rouček, izvjestitelj za Hrvatsku.  1.500 primjeraka letaka o Javnoj nabavi distribuirano u pet gradova;  300 nacionalnih i regionalnih izvješća o upravljanju sukobom interesa (BACCI knjiga) distribuirano na općinskoj i nacionalnoj razini  Više od 100,000 građana je informirano o sukobu interesa i povezanim problemima u Hrvatskoj putem sudjelovanja u lokalnim TV emisijama  120 osoba iz lokalnih i nacionalnih tijela izravno uključeno u događaje i rasprave o sustavu integriteta i javnoj nabavi Partneri: N/A

4


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

PROJEKTI U KOJIMA PSD SUDJELUJE KAO PARTNER: Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

ANTICORRP - Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (2012 - 2016) 1.3.2012. - 1.3.2016. Ovaj projekt nadilazi cross-sektorski model "dobrog upravljanja" zasnovan na indikatorima, a koji je pokazao svoja ograničenja u odnosu na povijesno utemeljen model. Cilj projekta je razumjeti korupciju kao društveni fenomen, te utvrditi okolnosti i strategije koje su dovele do postavljanja pravnih i normativnih ograničenja koja su omogućila kontrolu. Na teorijskoj razini, ovaj projekt nastoji proizvesti razvojni model tranzicije ka nepristranoj vladi koja bi omogućavala bitnim dionicima motivaciju i strategije, lepezu mogućnosti i osnažujuće temelje. Prateći proces slučaja uspješnih tranzicija na model dobrog upravljanja, ANTICORP će doprinijeti boljem razumijevanju procesa promjene i kritičnih točaka. Metodološki, ANTICORP želi razviti alat za kvalitativnu procjenu načina upravljanja, koji omogućava identifikaciju pravila igre i trenutnih normi upravljanja, razdvajajući javne politike i administraciju, da bi se stvorila relevantna rješenja za javne politike. ANTICORP cilja na širi, koordiniran i održiv pristup borbi protiv korupcije, fokusirajući se na osnaživanje nevladinih dionika. Posebice što se tiče politike razvoja i povećanja EU, ovaj projekt doprinosi razumijevanju mehanizama uspješnog uvjetovanja u vanjskoj razvojnoj pomoći vezanoj uz kvalitetu upravljanja. Da bi ovo postigao, ANTICORP će proizvesti set preporuka i razdijeliti ih za upotrebu međunarodnim organizacijama, te među donatorima, da bi pomogli strateški usmjeriti njihove napore, te da bi stvorili lepezu mogućnosti za osnaživanje dionika antikorupcijskih mjera uz uobičajene "pakete" dobrog upravljanja (zakonodavstvo, reforma državne službe, reforma pravosuđa). Aktivnosti i  Sudjelovanje na Kick-off sastanku u Gothenburgu 19. - 21.5.2012. rezultati u navedenom razdoblju: Nositelj: GOETEBORGS UNIVERSITET QOG, Sweden Partneri: 1. HERTIE SCHOOL OF GOVERNANCE GGMBH HERTIE, Germany 2. EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE EUI, Italy 3. UNIVERSITY COLLEGE LONDON UCL, United Kingdom 4. Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politikis (HELLENIC FOUNDATION FOR EUROPEAN AND FOREIGN POLICY) ELIEEP (ELIAMEP), Greece 5. TRANSPARENCY INTERNATIONAL EV TI, Germany 6. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIAM, Netherlands 7. The Gallup Organisation Europe GALLUP, Belgium 8. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA UNIPG, Italy 9. GIGA GERMAN INSTITUTE OF GLOBAL AND AREA STUDIES GIGA, Germany 10. Center for the Study of Democracy CSD, Bulgaria 11. BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE BIG, Switzerland 12. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BCE, Hungary

5


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

13. Societatea Academica din Romania SAR, Romania 14. SABIEDRISKAS POLITIKAS CENTRS PROVIDUS PROVIDUS, Latvia 15. HACETTEPE UNIVERSITESI HAT, Turkey 16. Skola komunikacie a medii, n.o. SKAMBA, Slovakia 17. INICIATIVA KOSOVARE PER STABILITET IKS, Kosovo resolution 18. THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM UNOTT, United Kingdom 19. Partnership for Social Development, Croatia

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

"Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi" 5.5.2011. - 5.5.2013. Projekt "Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi" financiran je sredstvima EU iz programa IPA 2008 "Jačanje sudjelovanja organizacija civilnog društva u praćenju provedbe pravne stečevine EU, u području borbe protiv korupcije i ukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave" Osnovni ciljevi: Doprinijeti borbi protiv korupcije i cjelokupnoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave, povećavanjem uključenosti građana i organizacija civilnog društva u praćenju i evaluaciji reforme javne uprave i provedbi antikorupcijske politike, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini

Aktivnosti i  rezultati u navedenom  razdoblju: 

Nositelj projekta: Partneri:

Gostovanje u TV emisiji Prevencija korupcije - CENZURA Plus i partnerski sastanak sa Cenzurom Plus u Splitu 13.7.2012. 20.- 21.10.2012. Baška voda, RADIONICA: Mehanizmi za suzbijanje korupcije, Munir Podumljak, Partnerstvo za društveni razvoj Izravna pomoć: Besplatne informacije, pravna i socijalna podrška žrtvama korupcije, zviždača i drugim osobama prijavljivačima korupcije- u 2012. godini održana su ukupno 68 sastanka; poslano je ukupno 28 zahtjeva/ dopisa/ prijava nadležnim institucijama.

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Split Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Institut STINE H-alter GONG Centar za mirovne studije Partnerstvo za društveni razvoj

6


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

'Make it work! - fighting trafficking and exploitation of workers'

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

"Tehnička pomoć i podrška za uspostavljanje i koordiniranje mreže lokalnih istraživačkih dopisnika o korupciji (LRCC-TAS)" 1.5.2012. – 1.5.2014. Projekt obuhvaća širok spektar pitanja vezanih uz korupciju, od općeg cjelokupnog nadzora i istraživanja u području kaznenog prava ili drugih pravnih aspekata, sociologije, ekonomije ili politologije, do konkretnih specifičnih pitanja vezanih uz korupciju. Mreža se sastoji od 28 dopisnika, iz 27 članica EU i Hrvatske. PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC) koordinira prikupljanje i obradu pravovremenih, objektivnih i pouzdanih relevantnih informacija unutar mreže i analize o stanju antikorupcijskih politika u svim državama članicama EU. Projekt će osigurati učinkovito prikupljanje i obradu podataka za potrebe EU antikorupcijsko izvješće. PSD kao lokalni istraživački dopisnik sudjeluje u sljedećim aktivnostima: - Pruža Komisiji redovitim ažuriranje o promjenama u pitanjima vezanim za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj - Provodi konkretne analize / studije na zahtjev Komisije - Služi kao referentna skupina koja je na raspolaganju za kontaktiranje od strane Komisije, i odgovara na konkretna pitanja koja proizlaze povremeno na ad hoc osnovi u cilju priprema za EU antikorupcijsko izvješće - Daje ukupnu analizu pokrivajući cijelu referentno razdoblje relevantno za EU antikorupcijsko izvješće, koje se koristi kao prateća tehnička dokumentacija koja prati analize zemalja u EU antikorupcijskom izvješću.

01.07.2011. - 12.6.2012. Cilj projekta je podizanje razine svijesti o EU standardima i praksi u području radnih prava, te je usmjeren na smanjenje rizika da radnici postanu žrtve trgovine ljudima i izrabljivanja u čemu leži njegova najveća važnost. Projekt je usmjeren na organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, državna tijela i javnost. Nadalje, kao zemlja koja radi na dobivanju statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u EU, projekt će pomoći da Srbija usvoji europske standarde iz područja ljudskih i radnih prava (propise pravne stečevine) prije dobivanja samog statusa zemlje kandidatkinje za članstvo, jačajući tako sveukupnu reformu Srbije. Umrežavanjem više država pri provedbi projekta (Srbija, Hrvatska i Slovenija), ojačat će mehanizmi kontrole i praćenja u području trgovine ljudima i kršenja radnih prava. Aktivnosti i Partnerstvo za društveni razvoj je odradilo istraživanje koje je objavljeno kao rezultati u publikacija pod nazivom „TRGOVINA LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE“. navedenom razdoblju: Nositelj ASTRA, Beograd, Srbija projekta: Partneri: Društvo KLJUČ, Slovenia Partnerstvo za društveni razvoj

7


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Ostvareni rezultati od strane PSDa u navedenom razdoblju:

PSD sudjeluje kao dopisnik za Hrvatsku preko zemalja EU koje dostavljaju izvješće o pitanjima vezanim uz korupciju na DG Home Affairs. Projekt se sastoji od četiri različite vrste usluga koje se provode između 2012-2014, s mogućnošću obnove za razdoblje od dvije godine, do 2016: 1) redovitog ažuriranja podataka za Hrvatsku, 2) posebnih analitičkih studija i izvješća, 3) smjernica i savjeta o ad-hoc pitanjima, 4) godišnjeg antikorupcijskog izvješća. Do sada odrađeno: - Sudjelovanje na kick off sastanku 21.9.2012. u Brussels-u - pripremljeno godišnje izvješće o stanju korupcije u Hrvatskoj

Nositelj projekta: Partneri:

PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC), Belgium Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu istraživačkog dopisnika o korupciji

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

COUNTRY REPORT - CROATIA. CONFLICT OF INTEREST AND INCOMPATIBILITIES Izvješće za Hrvatsku. Sukob interesa i inkompatibilnosti. 1.5.2012.-15.12.2012. Cilj projekta je kroz istraživanje dobiti podatke o: - antikorupcijskoj politici; tko ju je započeo i zašto - važnosti utjecaja EU na razvoj antikorupcijske politike - kako se sukob interesa i inkompatibilnost uklapa u antikorupcijsku politiku - mehanizmima za provedbu antikorupcijske politike i institucijama - sankcijama za kršenje odredbi zakona koji se bave ovom tematikom - implementaciji i utjecaju zakona - 10 studija slučajeva primjene zakona. Jednom prikupljeni i objavljeni podaci služe kao temelj oblikovanja zagovaračke politike i kao izvor podataka koji će biti iskomunicirani s dionicima. Aktivnosti i Izrada publikacije „Izvješće za Hrvatsku. Sukob interesa i inkompatibilnosti.“ na rezultati u engleskom i hrvatskom jeziku, te predstavljanje rezultata istraživanja 5.12.2012. pred navedenom Europskim parlamentom u Brussels-u. razdoblju: Nositelj: Expert Forum, Romania Partneri:

Journalistic Investigations Center, Moldova Partnerstvo za društveni razvoj

8


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta Trajanje: Opis Projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

MEASUREMENT OF CLIENTELISM IN CROATIA, ROMANIA, MOLDOVA, SERBIA AND BULGARIA. „Mjerenje klijentelizma u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Moldaviji, Srbiji i Bugarskoj“. 1.3.2012. - 1.12.2012. Tema pod povećalom u ovom projektu je upotreba javnog novca u transferima između različitih nivoa vlasti. Poštena raspodjela, koja ne podliježe političkoj pristranosti, je ključna za uravnotežen i učinkovit razvoj regija. Stoga su ciljevi ovog projekta, u smislu zagovaranja slijedeći: • Umanjiti politički pristrana izdvajanja za financiranje lokalne i pokrajinske razine. To će osigurati poštene šanse za sva područja triju država za pristup investicijama i drugim financijskim sredstvima, neovisno o njihovom političkim opcijama njihovog biračkog tijela. • Podizanje troškova za političke stranke koje odstupaju od pravila izričito navedenih u zakonu, ispred "suda javnog mnijenja". Zapravo, stroga primjena formule prijenosa će osigurati poštene, objektivne mehanizme za raspodjelu javnih resursa; problemi proizlaze iz odluke političara na vlasti da iskoriste zamršenost i opskurni proračunskih mehanizama i zaobiđu ili zloporabe formulu. Izbori dovode do razdoblja od većih rizika za povlaštena izdvajanja i do mogućnosti koje proizlaze iz povećanog javnog interesa za praćenje i reagiranje na takva pitanja. Stoga, dostavljanje podataka ključnim dionicima: političarima, medijima, nevladinim organizacijama, građanima itd., će usmjeriti rasprave o toj temi, temeljene na stvarnim podacima i činjenicama, a ne samo glasinama. Operativno, ciljevi su: 1. Izraditi i provesti niz objektivnih pokazatelja za mjerenje odstupanja od pravila o alokacijama resursa, što može biti politički motivirano; 2. Učiniti proces i rezultate javnim koristeći interaktivnu i pravovremenu bazu podataka; 3. Pokrenuti javnu raspravu o toj temi, u medijima i relevantnim političkim krugovima, na nacionalnoj i na razini Europske unije. Srednji cilj je mobilizacija difuznog znanja koje postoji u društvu o tim aspektima lošeg upravljanja i postupno poboljšanje instrumente, kako javna rasprava dobiva na brzini i vidljivosti. Krajnji cilj je da se, kroz zagovaračke aktivnosti, stvori pritisak odozdo - ne toliko za promjenu zakona ili ustanove, jer do sada su uvelike usklađeni s međunarodnom dobrom praksom u sve tri zemlje - nego za aktivnu provedbu postojećih zakona i jačanje institucija, da funkcioniraju na transparentan i odgovoran način, tako da se kvaliteta i učinkovitost upravljanja poboljša. Projekt će se nastaviti izvan izbornog perioda budući da preferencijalna izdvajanja obično ne prestaju između izbora i dio su političkih pregovora, čak i izvan granica predviđenih zakonom.

Aktivnosti i rezultati u navedenom razdoblju: Nositelj:

Izrada publikacije „Mjerenje klijentelizma u Hrvatskoj“ na engleskom i hrvatskom jeziku, te predstavljanje rezultata istraživanja 5.12.2012. pred Europskim parlamentom u Brussels-u. Expert Forum, Romania 9


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Partneri:

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Independent think tank “EXPERT-GRUP”, Moldova Fund for an Open Society, Serbia Partnerstvo za društveni razvoj

10

Profile for Partnership for Social Development

Izvješće o radu za 2012. godinu  

Izvješće o radu za 2012. godinu  

Advertisement