__MAIN_TEXT__

Page 1

P A R T N E R S T V O

Z A

D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č H R V A e - m a i l : p d c @ z a m i telefon: 00 385 (1) 60

K A 1 T S K A r . n e t 55 668

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669

PREPORUKE ZA REVIZIJU I DOPUNU MJERA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE Na početku smo dužni napomenuti kako smo iznijeli kritički osvrt na prijedlog Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (studeni 2005., na zahtjev Delegacije Europske komisije u Zagrebu) te i na sam Program (ožujak 2006.) gdje smo upozorili da će određeni propusti u formulaciji Programa nužno dovesti i do problema u njegovoj provedbi (kritički osvrti dostupni su na www.psd.hr). Od mjera u kojima se kao provoditelji izrijekom spominju i organizacije civilnog društva, Partnerstvo za društveni razvoj bilo je uključeno ili je dobro upoznato s mjerama navedenima pod „VII JAVNO DJELOVANJE“:

3. Organizirati okrugle stolove, druge forme i načine educiranja novinara i civilnog društva o problemu korupcije i načinima njenog otkrivanja. DOSADAŠNJE ISKUSTVO: Tijekom 2007. godine Ministarstvo pravosuđa organiziralo je diljem Hrvatske seminare kojima je svrha bila osvijestiti javnost o štetnosti korupcije te educirati hrvatske dionike o inozemnim iskustvima u borbi protiv korupcije. Partnerstvo za društveni razvoj bilo je redovito pozivano na ove seminare kao i udruge članice mreže BURA, mreže nevladinih udruga za borbu protiv korupcije kojoj je Partnerstvo za društveni razvoj suosnivač i član. Želimo naglasiti kako su pozivi stizali redovito i na vrijeme te na organizacijski dio ove aktivnosti nemamo primjedbi. Ono što smatramo nezadovoljavajućim je sam sadržaj seminara gdje je došlo do preklapanja ove i mjere 5. „Pokrenuti informativnu kampanju o štetnosti korupcije ...“. Naime, otkrivanje korupcije kao tema bilo je slabo zastupljeno tijekom seminara nauštrb općenitijih tema kao što su štetnost korupcije i njezin utjecaj na opći društveni razvoj. Temeljeno na našem skoro petogodišnjem iskustvu u pružanju pomoći građanima koji smatraju da su žrtve korupcije te na temelju rezultata istraživanja „Procjena stanja korupcije u Republici Hrvatskoj“ kojeg smo zajedno s mrežom BURA proveli krajem prošle i početkom ove godine, sa sigurnošću možemo reći kako ne postoji potreba osvještavanja građana o štetnosti korupcije. Građani već imaju vrlo visoku razinu svijesti o različitim oblicima štete koju proizvode koruptivne radnje. Također, nejasno je nam je na što bi se „educiranje civilnog društva o problemu korupcije i načinima njenog otkrivanja“ trebalo odnositi. Napominjemo da su neke organizacije civilnog društva aktivno radile na borbi protiv korupcije puno prije no što je ovaj Program bio predložen i usvojen (Transparency International, inicijativa „Građani imaju pravo znati“, Partnerstvo za društveni razvoj) a o kvaliteti njihova rada svjedoči i činjenica da su za svoje aktivnosti gotovo uvijek imale financijsku podršku Europske unije. Stoga smatramo da nije potrebno da tijela vlasti ili javne uprave educiraju organizacije civilnog društva o problemu korupcije na način na koji je to izneseno u Programu. Istovremeno, postoji potreba da se građane i organizacije civilnog društva (koje nisu aktivne na polju borbe protiv korupcije) educira o tome što je točno korupcija, koji sve oblici korupcije postoje, koja su tijela nadležna za koje oblike korupcije isl. Predlažemo da ove oblike edukacije osmisle i provedu predstavnici nadležnih državnih tijela (državno odvjetništvo, USKOK, MUP) u suradnji s organizacijama civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije (molimo, pogledati pod 5.). Napominjemo kako smatramo da bi edukacija za novinare trebala biti posebno osmišljena i provedena odnosno prilagođena njihovom konkretnom iskustvu i normama novinarske struke.


P A R T N E R S T V O

Z A

D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č H R V A e - m a i l : p d c @ z a m i telefon: 00 385 (1) 60

K A 1 T S K A r . n e t 55 668

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669

PREPORUKE:  Osmisliti zasebne programe edukacije za novinare  Pri osmišljavanju ovih edukacijskih programa aktivno uključiti organizacije civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije  U osmišljavanje i provedbu ovih programa aktivno uključiti predstavnike/ce USKOK-a, državnog odvjetništva i MUP-a  Pažljivo birati inozemne goste/predavače tj. pozivati osobe koje, za razliku od teoretskog, imaju praktično znanje i iskustvo u borbi protiv korupcije (strani novinari istraživači, državni odvjetnici isl.) Nositelji: Ministarstvo pravosuđa RH, udruženja novinara, organizacije civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije 4. Potrebno je poticati rad nevladinih udruga i organizacija civilnog društva koje se bave problemom korupcije i poticati njihovu suradnju s državnim tijelima. DOSADAŠNJE ISKUSTVO: Ravnatelj USKOK-a, g. Dinko Cvitan i zamjenica ravnatelja, gđa. Nataša Đurović pozvali su predstavnike Partnerstva za društveni razvoj na sastanak kojemu je svrha bila bolje međusobno upoznavanje i dogovor oko moguće buduće suradnje. Ovaj smo potez ocijenili dobrodošlim iako je udruga u posljednje četiri godine USKOK-u podnijela velik broj kaznenih prijava te bila na više sastanaka s bivšim ravnateljem g. Žganjerom i sadašnjim ravnateljem g. Cvitanom. PREPORUKE:  Aktivno uključivanje organizacija civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije u izradu i/ili reviziju javnih politika važnih za učinkovitu borbu protiv korupcije  Aktivno uključivanje organizacija civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije u osmišljavanje svih javnih kampanja Nositelj: Ministarstvo pravosuđa RH

5. Pokrenuti informativnu kampanju o štetnosti korupcije putem dnevnih novina i dijeljenje letaka u tijelima državne uprave, sudovima i državnim poduzećima. DOSADAŠNJE ISKUSTVO: Kao što smo već naveli pod 3., smatramo da je provedba kampanje o štetnosti korupcije nepotrebna. Hrvatska javnost ima vrlo razvijenu svijest o štetnosti korupcije te će ovakvu kampanju općenitog cilja većina građana i građanki RH shvatiti kao dokazivanje „da je voda mokra“ i na istu negativno reagirati. Također, vrlo je izvjesno da će građani i građanke imati ozbiljne prigovore na trošenje sredstava iz državnog proračuna na aktivnosti koje utvrđuju poznate činjenice a ne nude ni riješenja niti pomoć u učinkovitoj borbi protiv korupcije. Stoga je naša snažna preporuka da se odustane od provedbe informativne kampanje o štetnosti korupcije.


P A R T N E R S T V O

Z A

D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č H R V A e - m a i l : p d c @ z a m i telefon: 00 385 (1) 60

K A 1 T S K A r . n e t 55 668

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669

PREPORUKE:  Temeljeno na našem višegodišnjem radu s građanima koji smatraju da su žrtve korupcije, razaznaje se potreba da se građane na jednostavan, razumljiv i pristupačan način informira o tome: 1. Što su točno koruptivna kaznena djela 2. Koja je razlika između koruptivnih i sličnih kaznenih djela (npr. kazneno djelo prijevare) 3. Koje su točno nadležnosti najvažnijih tijela za borbu protiv korupcije (MUP, državno odvjetništvo, USKOK) 4. Kako se i kome prijavljuje korupcija 5. Koje su najčešće pogreške koje građani čine u prijavama korupcije 6. Koje su moguće koristi i koje su moguće štetne posljedice po građane koji prijavljuju korupciju  U osmišljavanje informativnih kampanja aktivno uključiti organizacije civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije Nositelji: Ministarstvo pravosuđa RH, organizacije civilnog društva aktivne na polju borbe protiv korupcije

Profile for Partnership for Social Development

Preporuke za reviziju i dopunu mjera nacionalnog programa suzbijanja korupcije  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2007.

Preporuke za reviziju i dopunu mjera nacionalnog programa suzbijanja korupcije  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2007.

Advertisement