Page 1

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Partnerstvo za društveni razvoj, Antikorupcijski program Komentar na usvojeni NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE Vlade Republike Hrvatske za period 2006 – 2008 (od 10. ožujka 2006. godine). Udruga Partnerstvo za društveni razvoj već se 5 godina bavi analizom i sprječavanjem problema vezanih uz korupciju u Republici Hrvatskoj. Budući da je udruga komentirala prijedlog Nacionalnog programa Vlade Republike Hrvatske od 28. listopada 2005. godine ( daljnjem tekstu prijedlog programa) koji je prethodio Nacionalnom programu suzbijanja korupcije od 10.03.2006. godine (u daljnjem tekstu Nacionalni program) i na koji se Program suzbijanja korupcije jednim svojim dijelom oslanja, pokazala se potreba komentiranja i ovog, sada službenog dokumenta Vlade RH koji bi trebao odrediti smjernice, prioritete i glavne aktivnosti na suzbijanju korupcije u Republici Hrvatskoj. Kako je već samim objavljivanjem Nacionalni program suzbijanja korupcije izazvao kontroverze u smislu autorstva nad programom (bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt tvrdila je da je Vlada preuzela program koji je izradila radna skupina pod njenim vodstvom), te kvalitete programa i/ili skepticizma u rezultate provedbe programa, u ovom tekstu pozabavit ćemo se komparativnom analizom dvaju dokumenata, procjenom izvedivosti Nacionalnog programa i kvalitete predloženih rješenja te posebice analizom mogućeg učinka Nacionalnog programa (naravno, na osnovi zasad dostupnih podataka). U daljnjem tekstu vodit ćemo se strukturom Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (redoslijedom članaka programa). Kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi vezani uz ovaj komentar, želimo naglasiti da je ovaj komentar produkt spoznaja i iskustava udruge Partnerstvo za društveni razvoj u periodu 2001.-2006. godine te razumijevanja problema i prioriteta u njihovu rješavanju na način kako ih vidi udruga Partnerstvo za društveni razvoj. U svom radu udruga Partnerstvo za društveni razvoj vodi se definicijom korupcije proisteklom iz dvogodišnjeg procesa indikativne analize i građanskih foruma u pet gradova u Republici Hrvatskoj. Obzirom na važnost ove definicije za razumijevanje stava udruge spram teksta Nacionalnog programa suzbijanja korupcije navest ćemo tekst definicije: «Korupcija je svaka aktivnost ili lanac aktivnosti koji se oslanja na zlouporabu pozicije moći imajući za konačni rezultat zlouporabu javnih dobara i/ili prisvajanje instituta vladavine prava i potiranje instituta jednakopravnosti građana»

1


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

1. Uvod (strane 1-3 dokumenta): U uvodu dokumenta zadržane su opće ocjene i kvalifikacije prethodnog dokumenta (prijedloga Nacionalnog programa suzbijanja korupcije iz 2005. godine). Stoga je i prva primjedba na općenitost pretpostavki bez adekvatnih analiza i razumijevanja problema korupcije. U dokumentu nedostaje 1

operativna definicija korupcije , što za proizvod ima teško praćenje - na koji način predložene aktivnosti korespondiraju s definiranim problemom i ciljevima programa. Nedostatak tzv. «LFA» (Logical Framework Approach) u pisanju dokumenta može dovesti do objektivnih poteškoća u monitoringu i evaluaciji učinjenog i valorizaciji uspjeha/odnosno neuspjeha Vlade u borbi protiv korupcije na kraju predviđenog perioda. Za dokument koji se bavi jednim od ključnih problema hrvatskog društva, ovo je ozbiljna zamjerka. U prilog navedenom govori i činjenica da se na str.1 stav 1. navodi: „U programu Vlade RH za razdoblje 2003. – 2007. godine, prihvaćenom u Hrvatskom Saboru istaknuto je da je Vlada svjesna razmjera korupcije u hrvatskom društvu i odlučna je pristupiti borbi protiv korupcije kao sudbinalnom pitanju uređenja Hrvatske kao slobodne Europske države.“

Naime, iz teksta proizlazi da je u programu Vlade RH pri preuzimanju vlasti usvojen program koji između ostalog predviđa i borbu protiv korupcije kao «sudbinalnog problema». Ni u tom dokumentu, kao niti u ovom koji analiziramo nema opisa problema, jasno određenih ciljeva Vlade, kao ni glavnih aktivnosti koje treba provesti kako bi se problem riješio (što će dovesti do problema pri evaluaciji učinjenog). Na ovaj način Vlada ili nadležne institucije mogu bilo koju svoju aktivnost prikazati kao aktivnost na provedbi Nacionalnog programa (aktivnost na suzbijanju korupcije), bez da se na objektivan način može mjeriti kvaliteta mjera ili kvaliteta provedbe projekta. Potvrdu ovakvog stava nalazimo i u nastavku uvoda u tekst u kojem se u uvodu elaborira dosadašnji učinak Vlade RH na polju suzbijanja korupcije. Naime, kao primjere angažmana Vlade RH na suzbijanju korupcije Vlada navodi niz mjera i projekata koje je provela, a od kojih su najvažniji: EHrvatska (Program HITRO.HR, e-Javna nabava, e-Riznica, e-Carinarnica, e-Porezna uprava, «Sudska praksa» Vrhovnog suda Republike Hrvatske-«SuPra», e-Zemljišne knjige, e-Katastar, eOglasne ploče sudova, Integrirani informacijski sustav upravljanja sudskim predmetima, eObrazovanje, e-Zdravstvo), Zemljišno knjižna reforma, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju

1

Operativna definicija ne mora nužno biti sastavnim dijelom dokumenta, budući da se radi o dokumentu koji bi trebao biti operativna uputa, a ne znanstvenom dokumentu. No, kod strateških i programskih dokumenata dobro ju je imati kako bi se mogao provjeriti logički slijed problema, ciljeva, aktivnosti i rezultata.

2


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

sukoba interesa iz srpnja 2004. kao i Dopunu Zakona o sprječavanju sukoba interesa iz travnja 2005. kada je propisana obveza obavještavanja o izvorima i načinu stjecanja imovine. Već samo prisustvo isključivo taksativnog navođenja mjera koje je Vlada donijela, bez ocjene uspješnosti i rezultata ovih mjera koje bi bile relevantne za program suzbijanja korupcije, može čitatelja dovesti u zabludu. Naime, iz teksta proizlazi da je napravljena ogromna količina aktivnosti sukladno obećanju Vlade RH na početku mandata da će se «ozbiljno uhvatiti u koštac s problemom korupcije». Kod skupine projekata pod nazivom E-Hrvatska, ne možemo zaključiti koji su projekti provedeni, a koji su u provedbi. Isto tako, ne možemo ni ocijeniti efekte projekata koji su već provedeni na rješavanju problema korupcije. Kako je udruga Partnerstvo za društveni razvoj dosad bila u prilici više puta pratiti provedbu određenih protukoruptivnih mjera (npr. Zakon o spriječavanju sukob interesa, Zakon o pravu na pristup informacijama), ostaje bojazan da će se pod zvučnim imenima (Zakon o spriječavanju sukoba interesa) sakriti u stvari potpuno neefikasne i političke mjere suzbijanja korupcije na koje je lako utjecati i koje neće nimalo promijeniti sliku korupcije u Republici Hrvatskoj, te koje će na kraju služiti kao politička oružja stranaka. Niti jedna od navedenih mjera nema sustav neovisnog monitoringa provedbe (neovisnog je ključna riječ) i izvještavanja o uspješnosti odnosno neuspješnosti mjera. Isto tako, valja naglasiti da navedene mjere Izmjena i dopuna Zakona o USKOK-u, Zakona o spriječavanju sukoba interesa i Zakona o pravu na pristup informacijama do sad nisu pokazale apsolutno nikakve rezultate u provedbi, a neke od njih se niti ne mogu nazvati izmjenama u smislu povećanja efikasnosti, već prije osiguranja bolje kontrole ciljanih procesa od strane obnašatelja vlasti. Važan dio teksta u uvodu Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije čini izjava Vlade: «Stvaranje i poticanje političke volje i odlučnosti vlasti presudni su za suzbijanje korupcije. Donošenjem ovog Programa Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski Sabor i sve političke stranke, pokazuju političku volju i odlučnost za suzbijanje korupcije. Ta volja i odlučnost podrazumijeva odmak od stranačkih i uskih političkih interesa u interesu ukupnog društvenog napretka. Odgovornoj vlasti je suzbijanje korupcije prirodni interes i potreba.» Iako ovu izjavu smatramo važnom za samu provedbu Nacionalnog programa, «politička volja» o kojoj se govori u tekstu ne proizlazi iz njega. Naime, demonstracija političke volje bila bi izrada mjerljivog, u ciljevima dostižnog i na

3


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

objektivno analiziranim problemima nastalog dokumenta, a ovaj dokument prema predočenom, još uvijek to nije. O tome nešto više u poglavljima koja slijede.

2. PROCJENA PROBLEMA (str. 3 i 4 dokumenta) Procjena problema je dobrim dijelom zasnovana na «prijedlogu Nacionalnog programa iz 2005. godine», te je samim time i zadržala svoju općenitost i u stvari paušalno izlistavanje «javno dostupnih procjena» različitih

insitucija (Transparency International,

Europska komisija, međunarodne

ekonomske procjene rizika ulaganja itd.) koje, kako smo to naveli i u prvom komentaru na prijedlog programa, ne opisuju problem u cijelosti niti daju sliku sveobuhvatnog razumijevanja problema, što je neophodno pri izradi Nacionalnog programa. Isto tako, važno je navesti da u blagim izmjenama koje «Nacionalni program suzbijanja korupcije iz 2006. godine» sadrži u poglavlju procjene problema u odnosu na «Prijedlog nacionalnog programa suzbijanja korupcije iz 2005. godine» stoji izjava: U ožujku 2002. godine, usvojen je Nacionalni program za borbu protiv korupcije s Akcijskim planom. Programom je, između ostalog, bio predviđen osnutak saborskog Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa kojeg su trebali činiti saborski zastupnici, predstavnici civilnog društva i predstavnici javnosti. Akcijski plan je predviđao niz mjera za suzbijanje korupcije u gotovo svim područjima javne uprave i gospodarstva. Nacionalni program ni Akcijski plan nisu provedeni, a saborsko Povjerenstvo nije osnovano.

Iako pozdravljamo priznanje Vlade da jedan Nacionalni dokument usvojen od prethodne Vlade RH nije proveden (udruga zauzima skoro jednak stav), želimo se osvrnuti na činjenicu da nije napravljena neovisna evaluacija provedbe prethodnog programa, te samim time i ova ocjena ostaje paušalna. Naime, prema primjenjenom principu možemo ustvrditi da niti ova Vlada nije učinila ništa bitno na polju suzbijanja korupcije.

Nedostatak evaluacije provedbe prethodnog programa i neovisne, na analizama zasnovane procjene 2

problema ključni je nedostatak Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, budući da se u stvari ne zna što se želi riješiti, koji su prioriteti u rješavanju, a naveden je niz općih ciljeva (vidi naslov Ciljevi) i želja/potreba (koje su u dokumentu pod naslovom Aktivnosti) u suzbijanju korupcije.

2

Jednako kao i prijedlog Nacionalnog programa suzbijanja korupcije iz 11. mjeseca 2005. godine vidi komentar na www.psd.hr

4


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

3. CILJEVI Skupni cilj je korupciju smanjiti na razinu s koje neće biti zapreka za društveni, gospodarski i politički razvoj, a građani je neće doživljavati za presudnu smetnju. Pojedinačni ciljevi: 1. korumpirane izdvojiti i sankcionirati, kako bi se izbjegle vrlo štetne generalizacije, 2. ojačati profesionalnu etiku, državnoj i lokalnoj upravi, malom i srednjem poduzetništvu i gospodarstvu jamčiti nesmetan razvoj, 3. građanima osigurati odgovornu javnu upravu u njihovoj službi, 4. lokalnoj i državnoj vlasti vraćati povjerenje građana.

U ovom dijelu teksta nastavljaju se poteškoće s tzv. LFA pristupom izradi dokumenta, tj. trudi se slijediti njegovo strukturu, ali sadržajno istoj ne odgovara. Naime, pod sveukupnim ciljem i pojedinačnim ciljevima navodi se u stvari niz općih ciljeva kojima nedostaje mjerljivost. Dakle, postoje opće deklaracije što bi Vlada htjela postići, no ne postoji naveden niti jedan parametar po kojem bi mogli nakon provedbe mjeriti uspješnost programa (ovo je bilo nedostatno i u Prijedlogu programa iz 2005. godine kao i u programu iz 2002. godine). Prema postavljenim ciljevima npr. jedan predmet u kojem je osoba «izdvojena i sankcionirana» u dvije godine može se tretirati kao uspjeh u provedbi programa! Samim time ovakva postavka ciljeva u Nacionalnom programu nije prihvatljiva sa stajališta monitoringa i analize provedbe Nacionalnog programa, a vjerojatne su i poteškoće u provedbi te javni politički ratovi oko provedbe i uspješnosti Nacionalnog programa.

4. PREVENCIJA

U Nacionalnom programu suzbijanja korupcije

(2006.), kao i u Prijedlogu nacionalnog programa

suzbijanja korupcije (2005.) najveći prostor dan je prevenciji. Blage izmjene u odnosu na Prijedlog

5


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

programa iz 2005. je broj oblasti, tj neke nove oblasti koje pokriva (npr. znanost, obrazovanje i šport) i neke izmjene u elaboraciji problema.

Nacionalni program suzbijanja korupcije, u dijelu prevencije, podijeljen je u 6 pod-oblasti:

1.

PRAVOSUĐE; 2. ZDRAVSTVO; 3. LOKALNA SAMOUPRAVA; 4. POLITIKA I JAVNA UPRAVA; 5. GOSPODARSTVO; 6. ZNANOST 4.1. Pravosuđe U velikom dijelu opisa intervencije u oblasti pravosuđa navodi se opis determiniranih problema (bez da se navode procesi kojima su ti problemi utvrđeni), koji je nedostatan i kojeg nije bilo u za to predviđenom poglavlju (opis problema). U poglavlju prevencija/pravosuđe u dokumentu se navode slijedeće mjere prevencije/suzbijanja korupcije: «Radi prevencije i suzbijanja korupcije neophodno je: 1. Analizirati opterećenost sudova s brojem neriješenih predmeta. Neriješene predmete s više opterećenih rasporediti na manje opterećene sudove. 2. Na svakom sudu utvrditi broj predmeta u kojima postupak dugo traje. Odrediti prioritet rješavanja po načelu od najdugotrajnijeg prema predmetima kraćeg trajanja, uvažavajući zakonom određen prioritet pojedinih vrsta predmeta. U svakom sudu donijeti plan rješavanja takvih predmeta i obavljati kontrolu izvršavanja tog plana. 3. Analizirati dosadašnji način raspoređivanja predmeta i opterećenost sudaca u svakom sudu. Utvrditi način objektivnog raspoređivanja i ravnomjernog opterećenja sudaca.

4. Analizirati kadrovsko stanje u svakom sudu, poduzeti mjere prema objektivnim potrebama brzog rješavanja zaostataka i nastavka ažurnog rada. 5. Propisati sucima i državnim odvjetnicima obvezu prijavljivanja imovine i načina njezinog stjecanja, propisati sigurnosnu provjeru kao jedan od uvjeta za izbor, ali i za razvoj profesionalne karijere. 6. Način rasporeda predmeta sucima i pravomoćne presude, putem Interneta i drugim pogodnim načinima, učiniti dostupnim javnosti.

6


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Nositelji: Ministarstvo pravosuđa, Vrhovni sud RH, Državno odvjetništvo RH

Rok: Kontinuirano

1. Analizirati mrežu sudova i državnih odvjetništava, utvrditi koji sudovi odnosno državna odvjetništva će se ukinuti ili spojiti, te koju vrste novih sudova treba osnovati.

2. Organizirati javnosti dostupan pregled sudske prakse i kaznene politike radi njihovog ujednačavanja, ali i predočavanja istih ili sličnih kriterija sudaca i sudova. 3. U sustavu pravnog obrazovanja ugraditi elemente odgoja u profesionalnoj etici i društvenoj odgovornosti. 4. Poduzeti mjere stalnog etičkog obrazovanja. Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, Vrhovni sud RH, Državno odvjetništvo RH Rok: 30. lipanj 2006.» Iz teksta predviđenih mjera/aktivnosti na prevenciji korupcije u pravosuđu nije moguće utvrditi na koji način navedene mjere odgovaraju ciljevima Nacionalnog programa suzbijanja korupcije ili procjeni problema, budući da se mjere niti u jednom svom dijelu ne osvrću na ove, početne i ključne, referalne točke dokumenta. Iako postoje mjere koje bi svojom provedbom mogle ojačati postojeće institucije i programe suzbijanja korupcije (propisati sucima i državnim odvjetnicima obvezu prijavljivanja imovine i načina njezinog stjecanja, propisati sigurnosnu provjeru kao jedan od uvjeta za izbor, ali i za razvoj profesionalne karijere; organizirati javnosti dostupan pregled sudske prakse i kaznene politike radi njihovog ujednačavanja, ali i predočavanja istih ili sličnih kriterija sudaca i sudova; način rasporeda predmeta sucima i pravomoćne presude, putem Interneta i drugim pogodnim načinima, učiniti dostupnim javnosti..), nije jasno kako će cjelokupno navedene mjere smanjiti ili eliminirati problem korupcije u pravosuđu niti koji problem vezan uz prepoznatu korupciju u pravosuđu Vlada RH uzima kao prioritet u rješavanju.

7


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Problem opterećenosti sudova je problem opterećenosti sudova, a ne nužno i problem korupcije u pravosuđu. Iako je za očekivati da će smanjenjem opterećenja porasti kvaliteta presuda, ovaj dokument i mjere ne obrađuju problem korupcije u pravosuđu i način rješavanja problema. Mjere koje su navedene u dokumentu, jesu niz paušalno navedenih mjera reforme pravosuđa, koja je ionako sastavni dio procesa tranzicijskih promjena, a većina njih je ionako zacrtana u Acquis Communitaire i drugim dokumentima koji su obvezujući za Vladu RH. Dakle, u dokumentu nema navedenog spcifičnog instrumenta borbe protiv korupcije u pravosuđu, niti se korupcija spominje kao problem pravosuđa, već se Vlada RH ograđuje sumnjama Građana, navodeći da nitko nema pravo sumnjati u neovisnost pravosuđa u Republici Hrvatskoj niti u časnost sudaca. Ovakvom deklaracijom u stvari Vlada cementira postojeće odnose u kojima građani nikako nisu zadovoljni pravosudnim sustavom, te kontinuirano upozoravaju na korupciju u pravosuđu dok zvanična vlast i sustav pravosuđa o tome «mudro šuti» i/ili zabranjuje komentare pravosudnih postupaka i javnu raspravu o istim, posebnim zakonima.

4.2. Zdravstvo U Nacionalnom programu suzbijanja korupcije u dijelu koji se odnosi na prevenciju korupcije u zdravstvu navodi se niz mjera koje su dosad poduzete: - Kompjuterizirana - Redovito - Popis

primarna

provođenje uzroka

zdravstvena

anketa liste

o

zaštita

korupciji

čekanja

s

među programom

i

početak liječenim uklanjanja

bolničke. pacijentima. uzroka.

- Ubrzana zamjena stare medicinske tehnologije. Kod provedenih mjera, se navode i mjere koje su provele neke nevladine organizacije (npr. TI), no nigdje nemamo opis problema korupcije u zdravstvu, te niti jednog utemeljenog parametra (indikatora) koji bi nam mogao pomoći u mjerenju uspješnosti provedbe mjera (što je slabost svih poglavlja programa). U daljem tekstu se navodi i veliki broj mjera koje treba poduzeti kako bi se korupcija u zdravstvu suzbila ili spriječila, kako slijedi:

8


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

1. Pripremiti projekt temeljite reforme zdravstva s prijedlogom razvoja javnog zdravstvenog sustava i privatnog poduzetništva u zdravstvu. U prijedlogu planirati povećanje broja specijalističkih ambulanata do optimalne mreže bolnica koja uključuje i rezervu kapaciteta za predviđeno povećanje potreba. 2. Pripremiti prijedlog reforme sustava zdravstvenog osiguranja s prijedlogom razvoja javnog zdravstvenog osiguranja i privatnog poduzetništva u zdravstvenom osiguranju građana, oblika financiranja te načina dostupnosti kroz financiranje. 3. Reorganizirati hitni zdravstveni sustav i primarnu zdravstvenu zaštitu. 4. Analizirati zdravstveni sustav uz redovite preventivne i represivne akcije suzbijanja činjenične (ne perceptivne) korupcije uz kvalitetnu medijsku podršku. Prikazati stvarno stanje i odrediti jasne krivce bez uopćavanja sustava, praćeno odgovarajućim zakonskim propisima i aktima. 5. Analizirati bolničke kapacitete i prosječan broj potencijalnih bolesnika po krevetu u svakoj bolnici. Broj bolesničkih kreveta s prosječnim brojem potencijalnih bolesnika po krevetu učiniti dostupnim javnosti

na

području

svake

bolnice.

6. Analizirati broj dijagnostičkih uređaja za skupe i komplicirane preglede i pretrage – po vrstama uređaja – i broj pacijenata po svakom uređaju, u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Broj uređaja s brojem pacijenata po uređaju učiniti dostupnim javnosti na području svake zdravstvene ustanove, vodeći računa o zaštiti podataka o pacijentima. 7. Postaviti jasne kriterije za analizu dijagnostike liječenja te zdravstvene njege prema europskim standardima, uz postavljanje jasnih kriterija i utvrđivanja stručnih pogrešaka uz uvođenje sustavnog praćenja i određivanja vrijednosti. 8. Kombinacijom kronološkog dolaska i zdravstvenih mjerila utvrditi liste čekanja na preglede i pretrage. Liste čekanja, uključujući svaku promjenu, učiniti dostupnima javnosti na području svake zdravstvene ustanove. 9. Kombinacijom kronološkog dolaska i zdravstvenih prioriteta utvrditi liste čekanja kirurških zahvata. Liste učiniti dostupnima javnosti na području svake bolnice. 10. Kroz akreditaciju i kategorizaciju sustava zdravstvene zaštite postavljanjem jasnih kriterija kvalitete omogućiti dostupnosti i pristupačnosti usluga te racionalizaciju sustava.

9


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

11. Poboljšati sustav informiranosti pacijenata o mogućnostima kroz dostupnost podataka (liste čekanja na WEB stranicama i informativnim elektroničkim pultovima). Suradnja s civilnim društvom u području informiranosti građana o mogućnostima. 12. Informatizacija zdravstvenog sustava kao preduvjet brzine prijenosa informacija sustavu i građanima u svrhu dostupnosti informacijama Nositelj: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, uz sudjelovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strukovnih komora Rok: 31. ožujak 2007. Iz navedenih mjera, koje su većim dijelom nerazumljive i na razini teza, teško je razlučiti na koji će način provedene mjere omogućiti ispunjenje ciljeva programa suzbijanja korupcije. Samim time, objektivna evaluacija učinjenog na kraju ili sredinom provedbenog perioda, nemoguća je. Na primjer, kao dosad učinjeno na polju suzbijanja korupcije, navedena je mjera zamjene dotrajalih aparata. Kako je javna nabava u zdravstvu prema svim dosadašnjim analizama udruge Partnerstvo za društveni razvoj jedan od osnovnih problema u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, postavlja se pitanje, na koji način je provedena mjera doprinjela suzbijanju korupcije ako je upitno izvršena nabava roba, usluga i radova. Dakle, navedena mjera se može i podvesti pod naziv «korupcijom protiv korupcije». Isto tako, izrada analize problema (ankete među korisnicima, istraživanja, procjene...) rađene su na netransparentan način, pa se samim time teško odrediti o ciljevima anketa i o njihovom objektivnom korištenju u analizi cjelokupnog problema u sustavu zdravstva i socijalne skrbi.

U tekstu se isto tako ne navodi niti objektivni problem dostupnosti skupih lijekova (koje za neke skupine ili pojedince pokriva sustav HZZO, a za neke ne) te operacija koje pokriva HZZO, a koje se vrše u inozemstvu, gdje je ponovno veliki broj sumnji i prijava građana u korupciju. Problem zapošljavanja u zdravstvu, edukacije i stručnog usavršavanja djelatnika u zdravstvu te imenovanja na upravne funkcije u institucijama u zdravstvu, od kojih niti jedna nije prošla bez prijave u sumnju ili čak javne afere, u programu se ne spominje kao problem. Naime, ovim mehanizmima se ostvaruje kontrola politike nad sustavom zdravstva i očigledno je da ne postoji volja da se navedeni problem riješi. Samim time, Nacionalni program suzbijanja korupcije pokazuje dosljednost u «nedodirljivosti» pravih problema korupcije.

10


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Već planirani i dogovoreni programi provedbe određenih mjera u sustavu zadravstva su na ovaj način i definirani, kako ne bi zadirali u bit odnosa moći u sustavu zdravstva, te kako bi se i organizacije civilnog društva uključile u sveopći «pakt o nenapadanju» u kojem ćemo se svi baviti perifernim problemima i čestitati jedni drugima na postignutim uspjesima.

4.3. Lokalna uprava i samouprava

U dijelu lokalne uprave i samouprave navode se mjere koje bi trebale pridonjeti suzbijanju korucpije na lokalnoj razini: 1. Osigurati nadzor nad zakonitošću rada lokalnih službi. 2. Pojačati mjere za stvaranje posebnih, lokalnim sredinama primjerenih, načina za sprječavanje i otkrivanje korupcije. 3. Promijeniti, usavršiti i unaprijediti model i izvršenje zakona o izborima za tijela lokalne samouprave. 4. Ojačati samostalnost i odgovornost lokalnih jedinica u procesu decentralizacije. Nositelj: Središnji državni ured za upravu Rok: Kontinuirano 5. Pojačati nadzor korištenja lokalnih sredstava. 6. Predložiti potrebne promjene za povećanje transparentnosti donošenja, a naročito trošenja proračuna jedinica lokalne samouprave. Nositelj: Središnji državni ured za upravu, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju Rok: 30. rujan 2006. Sprječavanju korupcije na lokalnoj razini pridonijet će i izmjene izbornog zakonodavstva, od kojih treba istaknuti Zakon o neposrednom izboru župana, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba i općinskih načelnika.

U navedenim mjerama, osim Zakona o izborima, u stvari nije navedena niti jedna konkretna mjera suzbijanja korupcije. Kao i kod ranijih poglavlja, nejasna je veza između programskih ciljeva programa

11


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

suzbijanja korupcije i predviđenih mjera, a o mjerljivosti rezultata ne treba ovaj put niti govoriti. Kao što smo ranije naveli, nedostatak opisa problema, te prioriteta u rješavanju se i dalje provlači kroz tekst. Naime, činjenica da je decentralizacijom javne uprave porasla moć lokalne uprave i samouprave u odlučivanju o projektima, programima i financijama, a da je nedostatan sustav odgovornosti, nigdje nije navedena. Na primjer, prema analizama koje je na osnovu prijava i indikatora provela udruga Partnerstvo za društveni razvoj, upitna je primjena Zakona o spriječavanju sukoba interesa na lokalnoj razini, teško je ili nemoguće dokazivanje objektivne odgovornosti čelnika lokalne uprave i samouprave u predmetima različitih zlouporaba (i drugih koruptivnih djela), te možemo slobodno reći da objektivna odgovornost ili efikasan instrument procesuiranja korupcije na lokalnoj razini ne postoji. Ovaj problem nigdje nije naveden niti ga se na bilo koji način pokušava riješiti. Navedene mjere se zadržavaju na «kozmetičkim» zahvatima u sferi izbora, bez izrade mjera za osnaživanje transparentnog i prije svega društveno odgovornog sustava lokalne uprave i samouprave.

4.4. Politika i javna uprava 4.4.1. Političke stranke U dijelu koji se odnosi na političke stranke, predlaže se usvajanje Zakona o financiranju političkih stranaka. Iako je ovaj zakon nužan u izradi sustava suzbijanja korupcije, prema dosad utvrđenom, postoji objektivna bojazan da će i ovaj zakon završiti kao i Zakon o spriječavanju sukoba interesa, to jest da ćemo dobiti još jedan neefikasan instrument. Naravno, tek po donošenju ovog zakona moći ćemo dati objektivan komentar, no nedostatak inkluzivnog procesa pri izradi zakona, i objektivnih informacija o tome koje probleme zakon treba riješiti, dovodi do toga da će u izradi zakona sudjelovati «podobne institucije i pojedinci» te da će se na taj način izraditi zakon koji neće dublje zadirati u dosadašnje modele funkcioniranja političkih stranaka. Zanimljivo je pratiti izradu zakona i utvrditi da li će se ovom prilikom dodirnuti postojanje tzv «stranačkih zaklada» koje pod nazivnikom civilnog društva služe za tzv. «pranje novca političkih stranaka», postojanje tzv. «crnih fondova političkih stranaka» u inozemstvu (u raznim bankama te, recimo, financiranje određenih nevladinih organizacija za vrijeme vlasti, koje poslije služe kao izborna baza ili instrumenti politike).

12


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

4.4.2. Sprječavanje sukoba interesa Izmjene u Zakonu o spriječavanju sukoba ineteresa su nužne. No, način na koji su ove izmjene predložene u Nacionalnom programu, upućuje da će Zakon o spriječavanju sukoba interesa i dalje ostati politički, a ne pravosudni instrument. Njegova nedorečenost, te stvrana kontrola politike nad provedbom ovog zakona, onemogućuje bilo kakav ozbiljniji utjecaj ovog zakona na stanje korupcije u Republici Hrvatskoj. Ponovno se u raspravama koriste političke teze, a ne stvarni i pretpostavljeni učinci ovog zakona, čime se javnosti onemogućava objektivan stav o eventualnim prekršiteljima, a eventualnih sankcija nema (barem ne onih pravosudnih). 4.4.3. Državna uprava i javne službe U intervencijama suzbijanja korupcije u domeni državne uprave i javnih službi navode se dvije podoblasti kao težište rješavanja:

4.4.3.1. Pravo na pristup informacijama 4.4.3.2. Primopredaja vlasti Iako objektivno obje vrlo važne u održavanju stabilnosti političkih procesa i osiguranja odgovornosti javne uprave, problem je što se u domeni prava na pristup informacijama ne navode dosadašnji problemi u primjeni ovog zakona, kao ni mjere koje bi mogle unaprijediti provedbu ovog zakona. Ovakav odnos, sam za sebe govori o «političkoj volji» da se problem korupcije riješi. Kod primopredaje vlasti, važno je naglasiti težnju programa da zaštiti smjenu javnih službenika. Ovaj važan instrument se istovremeno može protumačiti i kao instrument da se izabrani kadrovi (to jest oni koji se stalno mijenjaju u zadnje vrijeme) zacementiraju na svojim pozicijama. Sustav zapošljavanja, nagrađivanja i napredovanja u javnoj službi ne postoji i ovisi isključivo o političkoj volji vlasti (bilo lokalne i nacionalne) kao ni sustav zaštite «zviždača». Ovakvo stanje dovodi do toga da je vrlo teško ili nemoguće doći do valjanih i eventualno sudu relevantnih činjenica o koruptivnim djelima u javnoj upravi i lokalnoj upravi i samoupravi, a predložene mjere zasad ne pokazuju namjeru rješavanja ovih problema. 4.4.4. Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi U ovom dijelu, program suzbijanja korupcije samo i dalje navodi već učinjeno i planirano, bez jasne veze sa ciljevima programa ili objektivne procjene problema korupcije.

13


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

5. GOSPODARSTVO U sustavu gospodarstva Vlada navodi sljedeće ključne oblasti suzbijanja korupcije: 5.1. Sloboda tržišnog natjecanja U Nacionalnom programu, pod temom zaštite tržišnog natjecanja, samo je naveden niz općih problema koje bi trebalo dalje analizirati. Možemo slobodno zaključiti da niti jedna konkretna mjera nije navedena u smislu stvarne prevencije ili rješavanja nastalih problema. Mjerljivost navedenih prijedloga je nemoguća, a i sama provedba je upitna. 5.2. Privatizacija U domeni privatizacije, prema građanima - jednom od ključnih uzroka korucpije u Republici Hrvatskoj, program navodi dvije mjere vezane uz privatizaciju ostatka svog vlasništva. Budući da postoji stvarna potreba građana za revizijom privatizacije, ovim programom se u stvari jedan od ključnih uzroka zanemaruje. Odgađanje suočavanja s ovim problemom dovodi do toga da se važna koruptivna ponašanja i problemi i dalje neće smjeti javno otvarati niti će biti sudskih postupaka vezanih uz iste, te će se samim time i zadržati neformalne mreže moći koje će nekažnjeno činiti koruptivna djela, a koje će zauzvrat hraniti «crne fondove» političkih stranaka. 5.3. Javne nabave U dijelu javne nabave, iako mjere na neki način korespondiraju sa zasad utvrđenim problemima postupka (npr. kontrola poslije zaključivanja ugovora), ipak postoji niz faktora koji nedostaju (vezanih prije svega uz usvajanje proračuna na nacionalnoj i lokalnoj razini te praćenje proračunske potrošnje vezane uz javnu nabavu). Ključan za praćenje provedbe ove mjere, iako je teško odrediti kojim će se indikatorima voditi Vlada RH, bit će izbor nadzornih tijela. U Republici Hrvatskoj je i dosad bio uspostavljen niz nadzornih mehanizama koji ne funkcioniraju, budući da su svi ili većina članova nadzornih instrumenata ili tijela oni koji su na neki način povezani s ranije navedenim moćničkim mrežama ili ih jednostavno veže zajednički interes materijalne dobiti.

6. ZNANOST U dijelu znanosti, obrazovanja i športa, osim deklaracije o problemu i eventualnog mišljenja autora na što sve taj problem može utjecati, ne postoje konkretne i mjerljive aktivnosti na suzbijanju korupcije.

14


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Osim izjava da treba spriječiti sukobe interesa u svim spomenutim domenama (znanost, obrazovanje i šport) nema izrijekom navedene mjere (osim možda donošenja Zakona o športu). Istovremeno, do usvajanja predviđenog zakona o športu ne možemo sa sigurnošću reći hoće li će on utjecati na smanjenje korupcije ili ne. 7. OTKRIVANJE I KAŽNJAVANJE U mjerama otkrivanja i kažnjavanja navodi se niz mjera koje bi trebalo provesti u USKOK-u i MUP-u RH, te od strane Ministarstva pravosuđa i državnog odvjetništva. Niti jednom rečenicom nije opisan dosadašnji problem vezan uz ova tijela (koja nisu izuzeta od problema korupcije prema prijavama građana). Prema navedenom u programu, na kraju provedbenog perioda možemo očekivati da je proveden niz radionica ili edukacija na temu korupcije u različitim tijelima kaznenog progona, da su napravljene blage izmjene zakona te da su osnovana nova tijela unutar sustava MUP-a RH. Niti jedan mjerljivi idnikator procesuiranja kažnjivih djela nije naveden, te možemo reći da navedene mjere i dalje spadaju u prevenciju problema, a nikako ne mogu biti navedene kao ozbiljne mjere na procesuiranju kaznenih djela vezanih uz korupciju. 8. MEĐUNARODNA SURADNJA Kao i u ranije navedenim oblastima programa, nije jasno koji problem vezan uz

međunarodnu

suradnju Nacionalni program suzbijanja korupcije pokušava riješiti. Predlaže se niz mjera koje su ionako sastavni dio obveza Vlade RH i/ili drugih nacionalnih tijela vezanih uz međunarodno djelovanje na polju suzbijanja korupcije (npr. koordinirati primjenu konvencija Vijeća Europe protiv korupcije, UNove konvencija protiv korupcije, te aktivno djelovati u europskim i regionalnim institucijama – Pakt stabilnosti, GRECO, SPAI, SPOC, PACO i analizirati problem korupcije u procesu europskih integriranja). Isto tako, nije jasno kako će navedene mjere odgovoriti na zadane ciljeve programa.

9. JAVNO DJELOVANJE U dijelu koji se odnosi na javno djelovanje

vezano uz suzbijanje korupcije navodi se sljedeće:

1. Organizirati i provoditi promotivne medijske kampanje za predstavljanje Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Nositelj:

Ministarstvo

Rok: 30. lipanj 2006.

15

pravosuđa


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

2. Uspostaviti zbirku članaka, audio i video zapisa koji obrađuju problem korupcije i učiniti je dostupnom i na raspolaganju svim medijima. Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo RH Rok: 30.lipanj 2006. 3. Organizirati okrugle stolove, druge forme i načine educiranja novinara i civilnog društva o problemu korupcije i načinima njenog otkrivanja. Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo RH, Ured za udruge Vlade RH. Rok: 30. lipanj 2006. 4. Potrebno je poticati rad nevladinih udruga i organizacija civilnog društva koje se bave problemom korupcije i poticati njihovu suradnju s državnim tijelima. Nositelj: Ured za udruge Vlade RH, Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo RH, USKOK Rok: Kontinuirano 5. Pokrenuti informativnu kampanju o štetnosti korupcije putem dnevnih novina i dijeljenje letaka u tijelima državne uprave, sudovima i državnim poduzećima. Nositelj:

Ured

za

udruge

Vlade

RH,

Ministarstvo

pravosuđa,

Državno

odvjetništvo

Rok: 31. listopad 2006. 6. Ustrajno i stalno upozoravati javnost na štetnost korupcije Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Rok: 30. lipanj 2006. 7. Organizirati i sustavno provoditi istraživanja javnog mišljenja o korupciji Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Rok: Kontinuirano 8. Organizirati i sustavno provoditi edukaciju učenika i studenata o štetnosti korupcije Nositelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Rok: Kontinuirano

16

RH


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

9. U suradnji s udrugama gospodarstvenika promovirati etičke norme u poslovanju Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Rok: Kontinuirano Iako se ne može osporiti potreba provođenja ovih mjera, bit će vrlo bitno monitorirati način provedbe, način izbora institucija koje će provoditi ove mjere te kvalitetu i ispunjenje ciljeva provedbe ovih aktivnosti (koji u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije nisu navedeni).

Prema navedenom, bilo koja aktivnost koja se provede, recimo od strane udruge Partnerstvo za društveni razvoj, koju Vlada ne financira i koja je svoje aktivnosti planirala izvan Nacionalnog programa, može biti navedena od strane Vlade Rh ili tijela za nadzor kao «uspjeh programa» što naravno nije, niti može biti. Uspjeh programa mogu bitiu samo one aktivnosti predviđene programom i provedene na način opisan u programu (što Nacionalnom programu suzbijanja korupcije opetovano nedostaje).

10. PROVEDBA PROGRAMA

Na kraju teksta u programu stoji: «To je razlog više da Vlada Republike Hrvatske predloži: 1. Osnivanje Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, kojeg trebaju činiti zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija. 2. Predsjednik Nacionalnog vijeća treba biti iz redova oporbe. 3. Vijeće nadzire provedbu ovog Programa, predlaže mjere za njegovo izvršenje. Ono neće obavljati poslove iz nadležnosti Vladinih tijela i institucija, neće operativno djelovati već će ocjenjivati načine i rezultate provedbe ovog Nacionalnog programa.»

17


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Treba pozdraviti odluku Vlade RH da osnuje vijeće nadzora provedbe programa, no postavlja se pitanje kako će biti birani članovi vijeća, budući je ključ nadzora svih dosadašnjih mjera ležao upravo tu. Prema dosad viđenom, članovi vijeća ili će biti u sukobu interesa (članovi ili djelatnici onih institucija koji sudjeluju u izradi i/ili provedbi projekata/programa vezanih uz Nacionalni program suzbijanja korupcije) i/ili one osobe koje neće inzistirati na objektivnoj ocjeni programa i provedbe programa, kako bi se na kraju stekao pozitivan utisak o «dosad napravljenom». Očekivani pristup bi mogao dodatno pridonijeti širenju beznađa i nedostatka volje građana da se ozbiljno suoče s problemom korupcije te da aktivno počnu sudjelovati na rješavanju problema koji proizlaze iz korupcije.

ZAKLJUČAK: Nacionalni program suzbijanja korupcije ne odstupa bitno od ranije predstavljenog Prijedloga programa suzbijanja korupcije iz 2005. godine. Nedostatak razumijevanja problema, objektivnih i provjerljivih indikatora, te fokusa i prioriteta pri rješavanju, osuđuju ovaj dokument kao i aktivnosti provedene vezano uz nacionalni program na veliku ovisnost o vanjskim i nepredvidivim čimbenicima, što jedan dokument ove razine ne bi smio sadržavati. Pokušaj da se dokument predstavi u naizgled LFA modulu, bez bitnih sastojaka navedenog sustava izrade dokumenta, čini dokument prije «političkim govorom» kojim se želi uvjeriti građane i stručnu javnost da se nešto radi po pitanju korupcije, nego ozbiljnim dokumentom tj. Programom za suzbijanje korupcije, koji bi trebao dovesti do nekih rezultata. Nedostatak sustava monitoringa provedbe (predloženo tijelo Nacionalno vijeće je instrument, a ne sustav), onemogućuje objektivno praćenje provedbe i ocjenu uspješnosti na kraju, što je možda i politički cilj autora dokumenta (da se rezultati, ma kakvi bili, mogu predstaviti kao uspjeh). Prvi neuspjeh ovog dokumenta jest u njegovoj teškoj čitljivosti i upitnoj izvedivosti, budući da npr. nigdje nismo vidjeli predviđena sredstva za provedbu programa, bez kojih ne možemo govoriti o provedbi bilo koje ozbiljne aktivnosti. Lutanje u izradi dokumenta između strategije, općeg opisa problema, programa i listanja aktivnosti dovodi do zbunjenosti i skepse u izvedivost programa, a takav dokument teško da između poglavlja ima poveznice koje su nužne da bi nešto nazvali Nacionalnim programom za suzbijanje jedinstvenog i kompleksnog problema. Velika opasnost koju ovaj dokument krije jest uspostava tzv. «anti-korupcijske koruptivne koalicije», to jest da skupina predstavnika različitih institucija vodi program u smjeru u kojem će se osigurati

18


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

investicije u njihove projekte, te honorare tj. financijsku dobit samih sudionika provedbe programa, a koji zauzvrat neće ozbiljno zadirati u zasad nedostupne političke interese. Netransparentna selekcija i participacija članova radnog tijela koje je radilo program prvi je indikator u ovom smjeru. O samom procesu znamo malo ili skoro ništa, a iskustva iz drugih polja govore nam da tu počinje lanac korupcije i da upravo iz tog razloga dosad nismo uspjeli ozbiljnije narušiti moćničke mreže i skupine koje zlorabe pozicije kako bi osigurali privatne interese te onemogućili ozbiljnije narušavanje dostignutih pozicija. O štetnosti ovakvog pristupa potrebno je napraviti ozbiljnije analize. No, zaključak je da je ovaj dokument izrađen na razini političkog pamfleta ili govora, te da ne tretira ozbiljno problem korupcije. Sukladno tome, rezultati će ostati na razini dosadašnjih dakle, slabi, mali ili nikakvi.

Napisao: Munir Podumljak, Partnerstvo za društveni razvoj

19

Profile for Partnership for Social Development

Komentar na usvojeni NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE Vlade Republike Hrvatske za period 2006  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Komentar na usvojeni NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE Vlade Republike Hrvatske za period 2006  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Advertisement