__MAIN_TEXT__

Page 1

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

DISKRIMINACIJA - ISKUSTVA UDRUGE PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Prema iskustvima koja je udruga Partnerstvo za društveni razvoj stekla radeći izravno s građanima koji su oštećeni koruptivnim aktivnostima, diskriminacija u sektoru poslovanja i zapošljavanja može se podijeliti na sljedeće segmente: 1. Diskriminacija pri zapošljavanju 2. Diskriminacija pri raspodjeli radnih mjesta i dodjeli otkaza 3. Diskriminacija pri raspisivanju natječajima javne nabave Diskriminacija pri zapošljavanju Prema našem iskustvu, kod zapošljavanja u velikoj je mjeri prisutna diskriminacija prema ženama, osobama manjinskih etničkih skupina, pogotovo srpske, prema osobama zrele životne dobi te prema osobama koje «nemaju vezu» odnosno ne pripadaju interesnim ili moćničkim skupinama (diskriminacija prema socijalnom ili financijskom statusu). Među građanima koji su nam se obratili za pomoć značajan je broj osoba koje su posao izgubile zbog stečaja tvrtke za koju su radile ili drugih postupanja uzrokovanih privatizacijom. To su osobe u zreloj životnoj dobi i najvećim dijelom žene. Iste se već nekoliko godina nalaze na burzi jer ih zbog njihove dobi poslodavci ne žele zaposliti. Isto tako, zbog nedovoljnih primanja ovim je osobama onemogućena do-edukacija odnosno materijalna im situacija u kojoj se nalaze onemogućuje da steknu dodatna znanja ili vještine koje bi im povećale mogućnost zaposlenja. Ovakvim postupanjem osobe koje su diskriminirane po jednom osnovu nađu se u poziciji žrtve i po drugim diskriminacijskim osnovama. Još uvijek je česta nažalost dobro poznata praksa zapošljavanja «preko veze». U većini slučajeva koje smo obradili pojavljuju se takozvani lažni natječaji koji se raspisuju pro forma jer se unaprijed zna osoba koja će se zaposliti na predviđeno radno mjesto.

Diskriminacija pri raspodjeli radnih mjesta i dodjeli otkaza Određeni broj građana koji su nam se obratili za pomoć u zaštiti njihovih prava bio je suočen s diskriminacijom po nacionalnoj osnovi. Konkretnije, radi se o razmještanju osoba pripadnika/ca manjinskih etničkih skupina na radna mjesta koja ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i/ili iskustvu tj. razmješteni su na radna mjesta koja su slabije plaćena i za koja nije potrebna stručna osposobljenost koju spomenute osobe imaju. Ovaj vid diskriminacije je izuzetno teško dokaziv budući da je Zakonom o radu u dobroj mjeri zanemarena zaštita radnika pri dodjeli poslova koji odgovaraju stručnoj spremi. Zakon se osvrće uglavnom na predmet otkaza djelatnici/ku, te se jedan broj poslodavaca «snalazi» na način da dodjeljujući slabije plaćena radna mjesta «prisiljava» osobu da sama ode. Ovime se izbjegavaju sustavi financijske i socijalne zaštite koji su predviđeni za ove djelatnike. Jedinstveni oblik diskriminacije dogadja se na takozvanoj managerskoj razini. Vodeće osobe javnih poduzeća prije izbora kako nacionalnih tako i na lokalnoj razini nalaze se pod izrazitim pritiskom da financijski podrže određene političke opcije. Kada određena politička struktura dođe na vlast rukovoditelji u javnim poduzećima koji istoj nisu pružili financijsku pomoć ili su je spriječili gube radno mjesto. Jednako se menagersku strukturu diskriminira i po političkim opredjeljenjima. Naime, vrlo je čest slučaj da se rukovodeće osobe u javnim ustanovama, institucijama i poduzećima smjenjuju nakon smjene vlasti. Ovakvi primjeri osim što su izrazito diskriminatorski također i štete osobama koje obnašaju određene funkcije te uvelike potpomažu koruptivnu praksu i razvoj korupcije kao općeg

1


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

društvenog problema. S druge strane, kako bi se ovakva praksa ozakonila u većini javnih poduzeća managerima se daju jednogodišnji ugovori, kako bi se bez većih problema moglo smjeniti osobu s određene funkcije jednostavnom mjerom ne produžavanja ugovora. Diskriminacija pri raspisivanju natječaja javne nabave Tijekom rada na provedbi svog Antikorupcijskog programa udruga je prikupila veliki broj slučajeva koji pokazuju da pri raspisivanju natječaja za javnu nabavu postoji već dugo uspostavljena diskriminacijska praksa kada se radi o tome koja će pravna osoba pobijediti na natječaju. Ovdje se ponovno susrećemo s diskriminacijom prema onim pravnim osobama koje ne pripadaju interesnim i/ili moćničkim skupinama. U 90% slučajeva takvim je tvrtkama onemogućena pobjeda na natječaju. Ponovno stvaranje ovakvog okružja narušava opću gospodarsku sliku RH, a posljedice se najviše osjete u segmentu cijene i kvalitete usluga krajnjim potrošačima (građankama/ima). MJERE SPREČAVANJA DISKRIMINACIJE Budući da je izgradnja mehanizama sprečavanja diskriminacije jedna od važnih mjera u procesu pridruživanja Europskoj uniji, a i u procesu društvenog razvoja općenito, predlažemo sljedeće:  Izgradnju sustava javnosti podataka vezanih uz natječaje za zapošljavanje. Ovaj sustav se može unaprijediti zakonodavnim rješenjima u smislu obavezujućih mjera objavljivanja procedura i rezultata na natječajima za zapošljavanje s posebnim osvrtom na zapošljavanje u javnim insititucijama i poduzećima.  Izgradnja sustava monitoringa ranije navedenih procesa (dostupnost podataka udrugama i drugim relevantnim tijelima za zaštitu prava građanki/a).  Educiranje javnih ustanova i gospodarskih subjekata o štetnosti diskriminacijske politike na proces razvoja predmetnog subjekta, kvalitetu usluge te opći društveni standard.  Jačanjem represivnih mjera (kroz Zakon o radu, Zakon o javnoj nabavi, te Kazneni zakon) spram subjekata koji su skloni diskriminacijskoj praksi.

2

Profile for Partnership for Social Development

Diskriminacija - iskustva udruge Partnerstvo za društveni razvoj  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2004.

Diskriminacija - iskustva udruge Partnerstvo za društveni razvoj  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2004.

Advertisement