Page 1

Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Índex

Bon govern i transperència 

El Bon Govern......................................................................................4

Transparència i compromisos de participació .....................................6

Compromís ètic per un Bon Govern a l’Ajuntament ............................7

Propostes 

Projecte urbà / Espai públic ................................................................ 8

La seguretat és el primer fonament de la llibertat ............................12

El dret a l’habitatge .......................................................................... 14

Medi ambient ....................................................................................17

Salt, un poble per treballar ...............................................................19

La cultura com a motor de Salt .........................................................22

Polítiques d’atenció a les persones i famílies ....................................24

Salt, ciutat educadora .......................................................................29

Joventut, esport i lleure .....................................................................32


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

El Bon Govern Els socialistes ens comprometem amb una nova forma de governar des de la proximitat: la bona governança. Els ajuntaments han de liderar la gestió dels interessos públics locals, considerant les interdependències entre els agents socials, econòmics i la resta d’administracions públiques i fomentant el compromís actiu de la ciutadania. Aquesta nova forma de governar els afers públics reconeix la pluralitat d’actors en la construcció del poble o la ciutat i fomenta la corresponsabilitat de tots ells durant el procés. Ho farem des del treball transversal i en xarxa, posant al servei d’aquests actors les eines necessàries per portar-lo a terme. La participació dels ciutadans i de les entitats i associacions en el futur de cadascun dels pobles i de les ciutats és la condició necessària per millorar la qualitat de la democràcia local. Les ciutats participatives són el millor aval d’un bon govern local. Governar amb la complicitat i cooperació de les entitats civils i la ciutadania contribueix a incrementar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics, enforteix el sentiment de pertinença i canalitza amb fluïdesa les demandes ciutadanes. La participació política universal i democràtica és un dret que va requerir d’un procés llarg i dur per ser consolidat i per això defensem que tots els membres de la nostra comunitat hem de compartir la responsabilitat d’aquest dret. El Bon Govern, inclou més participació i més transparència, és el concepte que resumeix aquesta voluntat política i sintetitza els mitjans necessaris per aconseguirho permetent la rendició de comptes i l’avaluació de l’acció de les institucions. Defensem un exercici de l’autoritat responsable que escolti i respecti les opcions diverses permetent plantejar alternatives que puguin generar un nivell d’acceptació suficient per al conjunt de la societat, tot tenint en compte que la defensa del bé comú és una responsabilitat irrenunciable dels governs. L’acció política no es pot fer des de cap veritat científica, sinó des de la humilitat de la representació i la il·lusió del projecte compartit. Per això, haurà de comptar amb canals de diàleg i debats regulars amb la ciutadania i les seves organitzacions i promourà el contrast d’arguments sobre les diferents actuacions municipals. El nostre compromís pel bon govern implica treballar de forma conjunta per a la construcció d’un projecte compartit que tota la comunitat se senti com a seu.

Per això proposem: 

Promoure formes diverses i creixents de col·laboració, cooperació, coordinació i corresponsabilització entre els ajuntaments, la resta d’administracions, la societat civil, els agents socials, les empreses i la ciutadania, per tal de facilitar el debat públic sobre idees i propostes.

Donar suport al moviment associatiu de tota mena (cultura, veïnal, esportiu, educatiu, etc) en aspectes de formació, assessorament, recolzament en material i espais, etc., per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat i la millora del seu funcionament democràtic.

4


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Implicar la ciutadania en processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques municipals, articulant un conjunt d’eines i canals que permetin el debat ciutadà i la recollida d’aportacions i propostes.

Ordenar i millorar els canals de participació ciutadana, promovent la presentació d’iniciatives ciutadanes que afavoreixin el debat polític sobre les actuacions públiques municipals. Ens comprometem a modificar el ROM perquè tal possibilitat sigui efectiva.

5


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Transparència i compromisos de participació La transparència ha de ser el principal objectiu de qualsevol govern. Una nova governança basada en la transparència i la informació i on el ciutadà formi part activa en la pressa de decisions mitjançant processos participatius. Una ciutadania que pot accedir a la informació municipal i que pot participar de l’activitat municipal i amb els suficients elements de judici sobre aquesta és una ciutadania activa. És un fet indiscutible que durant els darrers anys ha incrementat l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre la ciutadania, això, sumat a la demanada social de transparència en les administracions i de més eines de participació. Aquest nou model ha de permetre a l’Ajuntament adaptar-se a les necessitats de la gent. I sobre tot, que amb la utilització de les noves tecnologies es faci més, amb menys recursos. Un nou model que amb la participació i col·laboració de totes les parts sigui una realitat. 

El conjunt de la ciutadania ha de participar de manera contínua i enriquidora en el govern de la ciutat. Per això, es necessita una àrea de participació dotada dels recursos necessaris i dirigida amb voluntat política des d’alcaldia. Es dotarà i ampliarà el Consell de Ciutat per tal que sigui el veritable centre de la participació al municipi.

Celebrar anualment dins el Consell de Ciutat un fòrum obert de debat sobre l’Estat de la Ciutat. Una jornada per tenir un debat obert amb la ciutadania, i amb la seva participació, en el qual es passi compte i es debati l’estat de la ciutat.

Aplicació de mesures de transparència per fer conèixer a la ciutadania, de manera immediata, la gestió dels serveis públics per part dels servidors públics, utilitzant les noves tecnologies. Publicació de l’agenda de l’alcaldessa, dels projectes polítics, de l’acció política en desenvolupament; publicació del percentatge del compliment del programa i dels projectes en funcionament.

Enquestes i avaluadors externs del bon funcionament de serveis a la ciutadania.

6


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Compromís ètic per un Bon Govern a l’Ajuntament El principal objectiu és restablir la credibilitat en la política i en els polítics i per això és necessari articular una nova forma de governar. Sota els principis de transparència, connexió amb la comunitat i innovació en la gestió dels serveis públics la candidatura socialista adopta els següents compromisos de bon govern local:

1. Compromís de transparència: Els ajuntaments socialistes no poden tenir absolutament res a ocultar. Totes les decisions, dades i accions han de ser públiques. 2. Compromís amb la legalitat: Els governs, més que ningú, han de ser estrictes amb el compliment de la llei. Els governs fan les lleis i les normes i les han de respectar abans que ningú. 3. Compromís amb l’eficiència en la despesa o inversió pública: Els diners públics han de ser utilitzats amb cura extrema. Ens comprometem a aplicar criteris d’eficiència en totes les despeses públiques. 4. Compromís amb la separació entre política i gestió: La ciutadania censura que els partits colonitzin l’administració pública, per aquest motiu ens comprometem a separar de forma clara les responsabilitats polítiques i les administratives. 5. Compromís per governar des del consens: En una societat complexa cal governar a través de la mediació entre els diferents actors i interessos, de forma sostenible i amb respecte cap a la comunitat i la seva història. 6. Compromís amb l’equitat: La desigualtat és una de les principals amenaces a les quals s’enfronten les societats democràtiques a principis del s. XXI. Les comunitats locals s’han de convertir en forces reequilibradores tendència que la crisi ha accentuat al nostre país. Tots els ciutadans han de tenir assegurat el seu mínim vital i de vida digna, així com les oportunitats que el seu talent mereixi. 7. Compromís amb la ciutadania i la seva capacitat col·laborativa: Les polítiques de benestar, educatives i culturals a nivell local han de comptar amb la implicació de la societat organitzada. L’expansió permanent de grans màquines administratives públiques per ocupar-se dels problemes ja no és solució. Hem de continuar proporcionant serveis públics, però sota formes de prestació més lleugeres, pel que fa a costos de producció o administració. Cal aprofundir en fórmules de coproducció amb la ciutadania i les seves associacions. La participació en els afers públics no és quelcom que depengui de l’existència d’un reglament.

7


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Projecte urbà / Espai públic Salt ha estat històricament una vila que ha crescut urbanísticament d’acord amb les onades migratòries que han anat rebent. El Salt que es va gestar i néixer al barri vell es va estendre també al barri del Veïnat que va rebre la primera onada migratòria provinent de la resta de les comarques gironines que venia a treballar a les fàbriques. Això passava a finals del segle XIX. Durant la dècada dels anys 60 i 70 del segle XX Salt va créixer de forma important amb la construcció de pisos al sector centre. Des de finals del segle XX i principis de l’actual, Salt ha tingut el seu creixement al sud del municipi amb sectors millor ordenats pel que fa a l’espai, amb els barris de la Massana i Mas Masó. Comptem amb un terme municipal petit, de poc més de 6 km² i més d’una tercera part d’aquest són hortes i les Deveses de Salt, un espai d’especial protecció i que constitueix un patrimoni important en el nostre municipi. Actualment els terrenys més importants que queden per desenvolupar són al sud del nostre municipi. En aquests creixements volem que es prioritzin les activitats econòmiques que generin llocs de treball que tant necessaris són en el nostre municipi. Salt és un lloc d’oportunitats i està estratègicament situats en el mapa. Barcelona a una hora, França menys d’una hora, ben connectats amb la Costa Brava. Hem de saber aprofitar aquest excepcional situació geogràfica per atraure activitat econòmica. El planejament urbanístic és clau en el model de ciutat que volem i desitgem per ara i pel futur. És on es plasmen les línies d’un municipi i s’hi demostren les prioritats de creixement i d’infraestructures. Salt demana canvis en profunditat. Els nous desenvolupaments urbans de Salt han de procurar creixement econòmic, preservació del patrimoni i un creixement racional, sostenible i equilibrat d’una societat canviant. Un millor tracte en polítiques d’habitatge hauria estalviat moltes de les problemàtiques actuals. Les noves polítiques de planejament han d’incidir de forma decisiva i valenta en aquests aspectes per no recaure en els errors del passat. Actualment a Salt hi ha una quantitat important d’habitatges buits, el mercat immobiliari de Salt està saturat i la creació de nous habitatges no és una prioritat. S’ha de reconduir el model de creixement urbanístic que Salt ha seguit en els darrers 15 o 20 anys. Cal recuperar l’equilibri poblacional. En aquest sentit i en relació a les zones de nou creixement, ha de prevaldre la promoció i la creació d’activitat econòmica que generi riquesa i nous llocs de treball. En mandat 2007-2011 es va guanyar un contenciós important respecte el bypass del tren de mercaderies que trinxava el nostre territori. La justícia va donar la raó a l’ajuntament en la suspensió de la construcció de la via que passava paral·lela a l’autopista. Seguirem defensant el nostre territori, com hem fet sempre.

Planificació urbana Modificarem el Pla Parcial del Vallvera Sitjar. Replantejarem el creixement del municipi prioritzant els serveis a les persones amb criteris de sostenibilitat.

8


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Prioritzarem la creació d’activitat econòmica amb la promoció de la implantació d’empreses generadores d’ocupació permanent. Impulsarem un nou campus educatiu on ubicar-hi els nous equipaments escolars d’educació primària, secundària i universitaris del municipi. Proposem també nodrir-lo d’infraestructures públiques com centres de salut o equipaments esportius. Finalment també volem recuperar difinitivament el Mas Sitjà i convertir-lo en un patrimoni municipals que puguin gaudir tots els saltencs. Donarem continuïtat al PERI Barri Vell. Adequarem els paràmetres constructius dels futurs habitatges de la zona, vetllant perquè no superin els dos pisos d’alçada en futurs habitatges. Desenvoluparem urbanísticament, juntament amb Vilablareix, els terrenys que hi ha entre el Pla de Salt, l’autopista i el carrer Marquès de Camps. Es tracta d’una zona propera a l’AP7, al costat del corredor del Mediterrani. És un lloc ideal per ubicar-hi activitat econòmica comercial que generi llocs de treball. Juntament amb l’Espai Gironès ha d’esdevenir un centre d’activitat econòmica pel nostre municipi. Els ingressos que generin aquestes activitats han d’ajudar a l’ajuntament a invertir en les zones més malmeses de Salt. Transformació dels barris. Nous espais de convivència Hi ha blocs d’habitatges i zones de convivència amb situacions importants d’insalubritat. Són barreres arquitectòniques per a la remodelació dels barris. L’antiguitat dels edificis i la continuada falta de manteniment i conservació fa que necessitin una reforma integral i, fins i tot en alguns casos, estan tant malmesos que no tenen la possibilitat de ser rehabilitats. Per això en aquells blocs que estan en pitjor estat cal una intervenció de l’Administració. Proposem recuperar espais públics per a la ciutadania i ajudar les persones que viuen en edificis malmesos puguin tenir un habitatge digne. Som conscients que és un projecte complicat que necessitarà de la col·laboració amb altres administracions, però creiem que és una mesura necessària i urgent pel bé de tots els saltencs i saltenques. Proposem que l’Ajuntament adquireixi habitatges per dedicar-los a lloguer social i als col·lectius més necessitats. El mercat immobiliari fa que aquest sigui el millor moment per adquirir habitatges a un cost raonable. Creiem que és una mesura necessària per garantir el dret a un habitatge digne i evitar que aquests immobles acabin en mans d’especuladors poc sensibles a les necessitats dels ciutadans de Salt. Comprar pisos permetria tenir una borsa d’habitatges per destinar-los a emergències socials i a millorar l’accés a l’habitatge de col·lectius en risc d’exclusió social. Aquests pisos en un futur podrien canviar de finalitat, i un cop superada l’emergència social, l’Ajuntament tindrà a disposició un parc d’habitatges que es podran destinar a fomentar el lloguer per estudiants, emancipació, etc. Crearem el PERI del Veïnat de manera participativa entre l’Ajuntament i els veïns del barri per tal de dissenyar un pla de reformes que inclogui els carrers, els aparcaments, l’enllumenat i les zones verdes.

9


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Actuacions urbanístiques als barris Les plusvàlues que generi la dinàmica urbanística i comercial es destinaran a rehabilitar i millorar els sectors ja urbanitzats, a iniciar una política d'habitatge dirigida als sectors de la població amb més dificultats d'accés, com ara joves i gent gran, i a la incentivació continuada del petit comerç. També proposem que les inversions a desenvolupar a cada barri siguin propostes sorgides de processos participatius i votades pels veïns de cada zona. Seguirem amb el pla de soterrament de contenidors en diversos sectors de la Vila. Xarxa viària, mobilitat i sostenibilitat La mobilitat és important en tot el municipi i cal treballar-la i planificar-la amb els ciutadans. Per això proposem que dins del Consell de Ciutat es creï una comissió de mobilitat per tal que realitzar un estudi que incorpori la totalitat del municipi i els fluxos provinents dels municipis veïns. L’objectiu és trobar propostes consensuades que facin possible una millor mobilitat, viable i sostenible. Vàlida pel comerç, però també pels ciutadans. Cal proposar nous eixos de vianants, zones de 30, camins segurs per escolars, zones d’aparcament, etc. Infraestructures Seguirem defensant el nostre territori per igual, exigint un model de creixement coherent. Qualsevol nova infraestructura ha de ser adequada al creixement potencial, pactat amb el territori i que garanteixi al màxim la protecció medi ambiental. Apostem pel traçat de la N-141 per sota de Montfullà que va a sortir al Camí dels Carlins. Estem en desacord amb l’actual proposta de la Generalitat que divideix el nostre territori travessant el riu des de Sant Gregori, molt a prop de la Pilastra, i fins al polígon de la Mirona. Apostem per un procés de recuperació de la Sèquia Monar. Ha estat una infraestructura clau en el passat de la vila i ha de tornar a ser un espai de transició entre l’entramat urbà i les Deveses. Ha de ser un itinerari més a recuperar per fer rutes a peu i en bicicleta pels espais naturals de Salt. Millora i conservació dels espais públics Reforçarem els plans de conservació i millora dels espais públics dirigits a la renovació de paviments, mobiliari urbà, senyalització, jardins, il·luminació,... dels diferents barris de la ciutat. Reforçarem la fiscalització i el control de les empreses que realitzen els treballs de manteniment dels espais públics.

Oficina tècnica de Control i Vigilància de les obres i dels serveis municipals Crearem una oficina tècnica d’inspecció d’obres, comerços i serveis municipals amb l’objectiu de que tothom compleixi en igualtat de condicions amb les normes i les

10


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 exigències que marquen les ordenances municipals i els contractes de prestació de serveis de les empreses subministradores de l’Ajuntament. Xarxa viària, transformació als barris Cal fer inversió en els barris i sobretot al centre. Hem de reinvertir les plusvàlues i subvencions que l’ajuntament ingressi de les noves zones comercials que es puguin crear a la zona sud en les zones més desafavorides i degradades de la ciutat. Cal també que a través de la participació ciutadana i dins el marc del consell de ciutat els ciutadans puguin decidir quines inversions volen pel seu barri. Espais públics Els parcs infantils estan degradats, hi ha molta brutícia i es nota que ens els últims 4 anys no s’hi ha fet un exercici de manteniment i millora. Cal fer una posta apunt en els parc públics i els parcs infantils. Cal dignificar els espais públics.

11


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

La seguretat és el primer fonament de la llibertat La seguretat és una premissa indispensable per a la democràcia i la llibertat i el PSC de Salt farà tots els esforços perquè tothom tingui garantit el dret a viure en pau i bé a Salt. Garantir la seguretat ciutadana per a l’exercici igual de drets i llibertats ha de ser un dels objectius prioritaris de qualsevol societat democràtica. Cap ciutadà ni ciutadana, sigui quina sigui la seva situació socioeconòmica o el territori en el qual visqui, ha de quedar privat del dret a estar i sentir-se segur, o el que és el mateix, privat del dret a ésser i sentir-se lliure. Els socialistes hem d’oferir a la societat una política basada en la cohesió social, en la prevenció, en la integració de tots els ciutadans en una mobilitat més segura, en l’enfortiment del servei públic de seguretat en tots els nivells de l’administració, una política basada en el compliment dels deures i en el gaudi dels drets per part de tota la ciutadania. A Salt hi ha problemes de seguretat i conflictes relacionats amb la convivència, el civisme i el bon veïnatge. Aquests problemes s’han d’abordar des de l’autoritat que ha de tenir una policia municipal ben dotada, formada, organitzada i amb tot el suport de la ciutadania, característiques actualment inexistents. La prevenció ha de ser un element bàsic en la nostra política local de seguretat, en la qual és del tot imprescindible la incorporació de polítiques transversals i la potenciació dels valors de convivència i de civisme per corregir els petits delictes i els actes incívics que generen un fort sentiment d’inseguretat.

Més policia municipal El més important és que la ciutadania se senti segura. I es sent segura quan té als agents de Policia a prop, i és per això que es crearà una oficina de la Policia Municipal a l’edifici de l’Ajuntament. La localització de la comissaria en un extrem de la ciutat ha fet que molts veïns se sentin lluny dels qui els han de protegir. Aquesta oficina que podria ser la seu de la policia administrativa, s’hi podran fer denúncies i garantirà la presència policial. Volem potenciar la policia municipal com agent de proximitat. Aquest agent ha de ser un bon coneixedor dels problemes de convivència més habituals i poder actuar en conseqüència. Demanarem al Departament la creació de patrulles mixtes ( MMEE/PPMM) fixes i estables al municipi. Dins les possibilitats pressupostaries, ampliarem la plantilla de policies. Insistirem en reivindicar l’àrea regional de MMEE a Salt davant del Delegat del Govern i el Departament d’Interior. Cal mantenir els compromisos ja adquirits i assegurar la demanda d’efectius policials.

12


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Instal·larem més càmeres de seguretat Acabarem de completar la instal·lació de càmeres de seguretat a totes les zones on calgui més vigilància. En els propers 4 anys, instal·larem càmeres per millorar la seguretat a Salt. Aquesta implementació progressiva ha de fer possible la cobertura de la totalitat dels possibles punts conflictius del municipi. Mediació cívica Implantarem el servei de policia comunitària. La Policia Local coordinarà, juntament amb mediadors i agents cívics, un servei per a la resolució de conflictes veïnals i comunitaris, per millorar la convivència i la cohesió social. Alhora, desenvoluparem polítiques de proximitat, de servei d’atenció al ciutadà o víctima. Continuarem el Pla d’agents cívics perquè puguin fer tasques més preventives. Compromisos en seguretat Seguirem apostant, per la Junta Local de Seguretat, com a mitjà per fer arribar a la resta de cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guardia Civil) propostes per una fluïda i estreta relació de col·laboració, iniciatives d’actuacions policials, presencia en el territori dels agents,... Desenvoluparem el Pla Local de seguretat que ha d’estar present en la doble vessant: prevenció integral dels diferents riscos a la seguretat i convivència de la ciutat, i participació ciutadana en definició i detecció dels riscos, i en la col·laboració i compromís per enfortir-los. Treballs en benefici de la comunitat Oferirem la possibilitat a les persones que tenen multes pendents i no hi poden fer front per la manca de recursos econòmic, puguin pagar el seu deute mitjançant treballs per a la comunitat. Ordenança de convivència Serem molt curosos en l’aplicació de l’ordenança de convivència i farem campanyes periòdiques, en temes concrets com ara els sorolls, les defecacions dels animals, els usuaris incívics de les bicicletes a sobre la vorera,...

13


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

El dret a l’habitatge Salt s’ha significat massa vegades per ser un parc d’habitatges. En poc més de 6 km² hi vivim més de 30.000 persones tenint en compte que, a més a més, quasi la meitat del terme municipal és el Parc de les Hortes i les Deveses de Salt. La construcció de l’habitatge a Salt ha seguit la tendència de nord – sud, des del barri vell cap al sud de la població. Primer foren el barri vell i el barri del veïnat i a continuació el sector centre (anys 60 i 70), Pl. Catalunya (anys 70-80), Sector Massana 1 (anys 90) Massana 2, Pla de Salt, Mas Masó,… Fora dels pisos de protecció oficial que es van edificar durant el període franquista, no hi ha hagut promoció pública d’habitatge. Durant el mandat en què l’alcaldia va ser governada pel PSC, per una banda es va crear l’Oficina d’Habitatge, que entre d’altres gestiona la borsa de lloguer social, cèdules d’habitabilitat i eficiència energètica,… assessorament i orientació legal per persones en risc de perdre habitatge. Per altra banda, des d’aquesta es van coordinar i gestionar les subvencions per a les comunitats de propietaris dins el programa de Salt 70. També vam iniciar els programes d’acompanyament, formació i gestió de comunitat de propietaris, així com la mediació en conflictes veïnals. Tots aquests programes han ajudat a mantenir la convivència en moments molt complicats d’una crisi que encara no ha acabat. Un altre objectiu aconseguit durant el període 2007-2011 fou la redacció del Pla d’habitatge 2009-2011, per tal de fer un estudi sobre la situació de l’habitatge i poder projectar les necessitats en aquest àmbit durant un període determinat. El mandat 2007-2011 va acabar en plena crisis de la construcció que va tenir una clara repercussió a l’habitatge. Es començaven a iniciar les execucions hipotecàries per part dels bancs contra famílies que a causa de la pèrdua del treball no podien fer front al pagament de la hipoteca. Així moltes famílies es van quedar sense casa i es va iniciar el fenomen d’okupació d’habitatges amb finalitats irregulars. Posteriorment, i arran dels procediments hipotecaris, la mobilització ciutadana va anar desenvolupant-se al voltant de les Plataformes d’afectats per la Hipoteca. Aquests moviments han servit per apoderar a les persones i famílies que es trobaven en aquesta situació, evitant fer-los els únics culpables d’aquesta situació i com a moviment de conscienciació de la societat i de lluita activa pel manteniment de les persones en la seva vivenda o bé per lluitar per l’accés al dret a l’habitatge. A Salt, arran de les mocions presentades pel PSC o bé per la PAH, vam aconseguir que es creés la Taula pel Dret a l’Habitatge. Aquesta taula ha estat totalment inoperant degut als continus enfrontaments entre el govern i la PAH. A més, la informació que proporciona el govern de CiU sobre el tema d’habitatge és confosa, no hi ha rigor, fet que s’evidencia amb la falta de transparència de la situació real de l’habitatge a Salt.

Serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge Volem donar continuïtat als programes que ja té actualment l’Oficina Municipal d’Habitatge com el de deute comunitari (el qual dóna suport i articula solucions

14


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 pels presidents i juntes de les comunitats de veïns), la prevenció de pisos ocupats, la mediació comunitària (mediant en els possibles conflictes dels veïns), borsa de lloguer per a joves i/o estudiants, borsa de lloguer municipal, formació continuada dels càrrecs de les comunitats de veïns, suport jurídic a les comunitats de veïns i la tramitació de prestacions vinculades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Habitatges de lloguer social És una evidència que el nostre municipi està mancat d’habitatges dedicats al lloguer social, per aquest motiu proposem diverses mesures per a activar aquesta borsa: - Sancionarem a aquells bancs que no posin a disposició de la borsa de lloguer social de l’Ajuntament aquells pisos que tenen buits. - Crearem un servei d’assessorament per a bancs i particulars on s’orientarà sobre quines reformes caldria realitzar per a fer habitable l’habitatge i per facilitar que ens cedeixin aquells pisos que no estan en condicions de ser llogats. - Crearem un programa econòmic/laboral per tal de rehabilitar aquells pisos que els bancs cedeixin a la borsa i que calgui posar en condicions per a ser habitables. Aquest programa permetrà a l’Ajuntament fer la reforma i recuperar la inversió amb el que cobrarà de lloguer. L’Ajuntament serà el beneficiari del lloguer fins que s’hagi cobrat la totalitat de la inversió feta. - Volem incidir en la possibilitat d’una mediació entre l’Oficina Municipal d’Habitatge i els bancs en casos de famílies que estiguin ocupant un pis per ajudar-los a regularitzar la situació, possibilitar la compra d’habitatges per part de l’ajuntament per posar a disposició d’aquesta borsa i crear una borsa d’habitatges socials a través de fórmula de la masoveria urbana.

L’Ajuntament al costat de les Comunitats de Veïns Continuarem tenint un paper clau com a mediadors en els problemes de les comunitats de veïns amb el Pla d’Ajuts a les Comunitats. Reforçarem els programes de mediació en els l’assessorament legal i el projecte de deutes comunitaris.

conflictes

comunitaris,

Continuarem la lluita contra els pisos ocupats per fer-ne un mal ús amb un treball conjunt entre l’ajuntament i les comunitats de propietaris. Càmeres de seguretat De la mateixa manera que es subvencionen les reformes a les comunitats, crearem una línia de subvencions per poder instal·lar càmeres de seguretat a les comunitats de veïns.

15


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Pla de Rehabilitació d’habitatges Promourem que les comunitats s’acullin a subvencions a fons perdut per la rehabilitació d’edificis. Es concediran subvencions a fons perdut que podran superar el 50% de la inversió. Es negociarà el pagament de la resta de la inversió amb crèdits a llarg termini amb diferents entitats bancàries. L’objectiu és millorar l’habitabilitat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Crearem una nova línea per tal que les comunitats no incloses a l’àmbit del SALT-70 s’hi puguin acollir.

16


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Medi ambient Si en el segle XX, vam apostar per la sostenibilitat a través d’actes formals com la signatura de la Carta de Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat -Carta d’Aalborg- o a través de l’impuls del Pla d’ Acció Local de l’ Agenda 21, que va prioritzar actuacions encaminades al desenvolupament sostenible com l’aprovació en aquest mandat del Pla Especial de les Deveses que regula els usos d’Hortes i arbredes; en el segle XXI, Salt s’ha implicat, per exemple, en posicionar-se frontalment contra el pas pel municipi d’infraestructures amb elevat impacte ambiental (frontissa de Sta. Eugenia, AP7, A2, N-141, gasoducte Martorell-Figueres, tren de mercaderies). Amb tot, Salt 2015-2019 s’ha d’implicar més i més directament. Malgrat que la preservació del pulmó verd del municipi es troba assegurada - atesa la declaració de les ribes del Ter com a Lloc d'Importància Comunitària, l’ aprovació del Pla Especial de les Deveses -parc de les terres i aigües del Ter- i l’Ordenança de Construccions i Instal·lacions-, s’ha de continuar actuant decididament per assolir una economia plenament sostenible en aquesta i altres línies. A Salt, s’han de liderar iniciatives que entenguin de la importància de preservar el patrimoni i la biodiversitat o del manteniment dels recursos naturals per a la relació amb el nostre entorn i la comunitat o de l’excessiu consum energètic en equipaments públics o llars particulars. En el mandat 2007-2011, vam demostrar que som sensibles a aquests aspectes i que ens preocupen: es va crear una xarxa d’itineraris de les Deveses per potenciarne l’ús públic, es va participar en el projecte europeu Life Ripària Ter, es va definir un pla ocupacional específic per al manteniment i recuperació de les Deveses, es va crear un arborètum de plantes autòctones, es va reduir el consum energètic en canvis en l’enllumenat públic, entre altres. Des de l’àmbit local, hem de continuar contribuint a donar solucions que, en línia amb les orientacions europees actuals, marquin un creixement sostenible del municipi que utilitza de forma eficaç els recursos, és més verd i, alhora, més competitiu. El lideratge d’iniciatives que preservin el nostre patrimoni i entenguin de la importància de l’ús racional dels recursos és avui una prioritat indiscutible.

Una gestió eficaç amb el medi ambient Portarem a terme mesures d’estalvi energètic per mitjà d’una gestió eficaç del servei d’enllumenat públic i ampliarem la presencia de la deixalleria mòbil al municipi. Farem una auditoria energètica dels edificis municipals per a la implantació progressiva d’energies renovables tant per reduir les emissions com per augmentar l’estalvi, amb la finalitat d’optimitzar recursos i reduir-ne els costos, proposem la creació d’un sistema informàtic de control de consums elèctrics. Elaborarem un Pla Municipal de Gestió de Residus.

17


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Les Hortes, les Deveses i el Pla dels Socs Aprofitant instal·lacions existents, com ara el Museu de l’Aigua, crearem un centre d’informació, estudi i interpretació de les Deveses. Hem de posar en valor la feina feta per particulars i entitats a la zona de les Deveses i treballar conjuntament per convertir les Deveses en el gran referent de lleure i turisme verd del Gironès a través dels nous itineraris i del Camí de Sant Jaume que s’han afegit a la via verda, facilitarem nous serveis complementaris que donin una nova empenta promocional i econòmica al municipi i que, al mateix temps, conjuguin la pràctica esportiva de competició o de lleure amb l’ús sostenible de les Deveses de Salt. Continuarem amb el desenvolupament del Pla de Manteniment i conservació de les Hortes i Deveses de Salt. On puguin conviure diferents usos, nous o tradicionals, que respectin el medi ambient i la idiosincràsia pròpia de la zona. Cal donar una valor afegit a la zona, com a eina divulgativa situarem panells informatius dels diferents indrets i elements històrics. Cal articular un pla conjuntament amb els propietaris i menerons de les hortes i deveses per mantenir les finques en bones condicions. Consolidarem el Pla dels Socs com àrea d’esbarjo, dotant l’espai d’una zona de picnic amb espais fixes per fer foc i una guingueta que permeti el servei de bar i la vigilància de la zona.

Compromisos mediambientals Realitzarem campanyes de formació i sensibilització. En concret, sumar-se al projecte Escola Verda. Les escoles tenen compromís mediambiental i l’Ajuntament els hi dóna suport. Aquestes escoles han liderat experiències com una central fotovoltaica, la setmana de l’energia, diverses campanyes de reutilització i reciclatge de paper i de gestió de residus, la racionalització del consum de paper o l’establiment de sistemes de reg aprofitant l’aigua de la pluja. Implementarem de forma gradual els eixos verds proposats en el Pla Especial de les Deveses per relligar els diferents barris i el Parc de les Deveses amb zones verdes i carrers pacificats. Reeditarem campanyes educatives destinades al reciclatge i la reducció de residus que contribuirà a reduir el volum d'impropis. Control de l’incivisme en la tinença d’animals domèstics (especial incidència en el control dels excrements de gos a la via pública, places i jardins). Incrementarem gradualment les zones 30 al municipi, que ens ha de permetre una pacificació del transit en bona part del municipi. Introduirem mesures fiscals que bonifiquin la taxa d’escombraries als usuaris de la deixalleria municipal.

18


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Salt, un poble per treballar Salt té potencialitats i actius per convertir-se en un pol d’atracció econòmica i així poder crear noves oportunitats de treball pels saltencs i saltenques. Aquest és un dels nostres principals objectius, la creació de llocs de treball, i treballarem per fer les polítiques més adients perquè les empreses vegin les potencialitats de negoci que els pot oferir Salt. Crearem els espais i els plans estratègics adequats per a poder oferir aquest marc atractiu a les empreses. En el seu moment, el riu Ter, va ser la font de riquesa i captació d’empreses tèxtils. Avui, Salt pren la capitalitat a Girona en comunicacions i proximitat a la xarxa viària. És, en aquest sentit, que cal aprofitar la privilegiada posició geoestratègica del municipi per tal de fer créixer de forma sostenible i sostinguda l’economia local. Després de la tèxtil, la màxima indústria productiva, va estar la construcció, però aquest període econòmic va acabar i ara cal trobar un nou filó d’ocupació: el comerç. La realitat actual contrasta amb les possibilitats de canvi i millora en un futur molt proper si sabem aprofitar les sinergies generades en els projectes urbanístics iniciats, en les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) o en les indicacions del Pla Estratègic Comercial (PEC). El creixement futur de Salt ha d'anar acompanyat d’un model de desenvolupament econòmic que consolidi una activitat econòmica potent i competitiva dins l’àrea urbana. Més encara, quan el comerç de proximitat, expansiu en les zones de creixement demogràfic, està en decadència i transformació en altres zones, en part per l' allau migratori dels darrers temps. El resultat delimita un perímetre urbà de forta activitat econòmica al voltant de tota la ciutat, perfectament diferenciat a cada costat, i que s’ha de vertebrar i interrelacionar amb l'activitat comercial del centre de la vila: -

-

A l’Est, el Parc Hospitalari i Socio-Sanitari. Naixement d’un nou barri i d’un motor d’activitat econòmica relacionat amb el sector educatiu i de serveis. Al Sud, la implantació d’una àrea industrial que combina amb una altra de tipus comercial al llarg del recorregut del vial d’accés a l’autopista (frontissa sud). A l’Oest, el centre comercial i d’oci Espai Gironès i la zona esportiva s’afegeixen a l'activitat industrial dels sectors de Torremirona i La Maret. I al Nord, la Factoria Cultural de la Coma-Cros i el Teatre han d'esdevenir els motors per generar activitats econòmiques relacionades amb l' àmbit social, cultural i educatiu.

Salt es troba en una immillorable situació per convertir-se en els pròxims anys en una ciutat, no només per viure-hi, sinó també per treballar-hi. Estem davant un model de promoció econòmica amb personalitat pròpia; que contempla: territori, paisatge i cultura com a elements de referència; comerç, indústria i serveis; i, qualitat, sostenibilitat i gestió eficient i respectuosa amb els recursos naturals.

19


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Pla Estratègic Comercial Desenvoluparem el Pla Estratègic Comercial per regular els usos i millorar la qualitat del comerç local de Salt, començant per la zona centre. Alhora, i en aquest marc, crearem un portal del comerç i de serveis a Salt, una finestreta única, i reforçarem la senyalització comercial i turística. També cal continuar reforçant les inspeccions i el control dels comerços. Proposem un programa de promoció de l’emprenedoria lligada al comerç local incidint en la zona centre i el mercat municipal per tal de donar eines als joves i als col·lectius amb més dificultats per fer del comerç local un projecte viable i sostenible en el temps. Aquest pla, es desenvoluparà principalment en dos àmbits: -

Per una banda, en potenciar el sector comerç al centre de Salt amb un acompanyament i suport als projectes per tal d’avaluar la seva viabilitat i ajudar a que siguin un èxit. ( s’estudiaran també beneficis fiscals) D’altra banda, es farà un pla específic de promoció d’aquest comerç i la seva imatge per tal de fer-lo atractiu i obert.

-

Per una altra banda, es treballarà amb els col·lectius de marxants per tal de facilitar i reservar unes places amb caràcter temporal per tal de que els joves puguin donar viabilitat als seus propis projectes comercials amb major facilitat i que després puguin amb l’experiència adquirida, concórrer amb majors possibilitats en els circuits de marxants existents.

Es tracta en definitiva de posar en valor l’emprenedoria lligada a la creació de negocis de comerç local, com a factor de revitalització local i de suports als joves i als col·lectius amb més dificultats per accedir a una feina autònoma amb majors garanties Per a fer tot això creiem que és molt important la participació dels comerciants, i per aquest motiu, volem crear un Consell de Comerç format per representants de comerços dels diferents carrers, la Federació de Comerç de Salt i representants de l’Oficina de Promoció Econòmica. Aquest consell de caràcter deliberatiu analitzarà el desenvolupament de les actuacions a dur a terme pel Pla Estratègic Comercial, com endreçar l’ocupació del comerç a la via pública amb la creació de normes d’estandardització i qualitat en l’exposició de productes, entre altres. Proposarem als professionals de la gestió Inmobiliaria (API’S) un conveni per tal de gestionar els locals buits amb una borsa de lloguer de locals segura. Ajustarem la taxa d’escombraries dels establiments comercials i de serveis a la tipologia i al volum de les seves deixalles. .

Activitat econòmica El Pla parcial Mas Marroc, juntament amb el Vallvera-Sitjar, són els emplaçaments que promourem – en sòl industrial i comercial- per la instal·lació d’empreses amb valor afegit que creïn llocs de treball i millorin la imatge de Salt. Hem de posar en valor els grans potencials de que disposa Salt, com ara la seva situació estratègica en quant a comunicació i treballarem perquè això sigui un fet i pugui ser pels ciutadans de Salt un nou filó professional.

20


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Servei Municipal d’Ocupació Ens agradaria reconvertir l’EMO, però no només en un espai propagandístic sinó en un Servei Municipal d’Ocupació. Crearem una borsa de treball competitiva per a poder oferir als empresaris de la ciutat. Aquesta borsa reforçarà la formació continua dels seus candidats en funció de cada perfil (competències TIC, formació ocupacional, GES, coaching, etc). L’altra part important d’aquest servei serà la relació que crearem amb l’empresariat de la ciutat. Volem que sigui el servei de referència, que la borsa els doni resposta a les seves necessitats i per això hi haurà tècnics dedicats exclusivament a la prospecció d’empreses. A aquest nou servei també hi estaran vinculats els diferents plans ocupacionals i programes subvencionats per altres administracions per a la creació de llocs de treball temporals. Emprenedoria Ens els temps que estem vivint l’emprenedoria té un paper clau en el desenvolupament econòmic, i per això posarem esforços perquè les persones que vulguin crear i desenvolupar un projecte empresarial trobin a Salt les facilitats i possibilitats de fer-ho. Dins el Servei Municipal d’Ocupació cal oferir un servei d’assessorament i orientació a l’emprenedor (com fer el pla d’empresa, viabilitat de la proposta, com aconseguir finançament,...). Per aquests motius ens agradaria promoure els vivers d’empreses privats, desenvolupar el conveni signat amb la Maret i continuar desenvolupant el funcionament de la incubadora creativocultural de la Coma Cros. Fires, fem ciutat Continuarem amb el programa de Fires a Salt. Consolidarem les fires existents (Fira del Cistell, Fira Tèxtil, Fira de la flor i el planter) amb l’objectiu d’atraure nous visitants a la ciutat. Introduirem la fira de Comerç del Món i Cuines del Món amb caràcter cohesionador, d’interrelació i coneixement mutu. Recuperarem l’Exposició de Flors, ampliant el seu àmbit a diferents indrets del municipi, demanarem la participació de la ciutadania i que aquesta pugui aportar també espais privats a tal efecte. Creiem que caldria fomentar estades d’interès cultural, mediambiental – hortes/Deveses, Museu de l’Aigua i esportiu – aprofitant els equipaments dels quals disposem- per a col·lectius externs al municipi (IMSERSO, esportistes, naturalistes, escolars,...). Mercats Setmanals Conjuntament amb les Associacions de marxants, AAVV i Associacions de comerciants de la població, caldrà incidir en el desenvolupament dels dos mercats setmanals i estudiar la seva possible ampliació i model de productes a comercialitzar, per tal de dignificar i ampliar la seva oferta comercial. Es proposarà la possibilitat d’incorporar mercats mensuals, com ara d’antiguitats o segona mà.

21


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

La cultura com a motor de Salt Salt sempre ha estat un pol d’intensa acció cultural i ha desenvolupat iniciatives el món de les arts escèniques i que tenen ressò internacional. Continuarem apostant per la cultura de prestigi a l’abast de tothom. Salt és un pol d’atracció cultural. No tan sols per comptar amb un equipament cultural de primer ordre com és la Coma Cros, més de 16.000 m² destinats al desenvolupament cultural, amb serveis estrictament d’abast municipal com la Biblioteca Pública de Salt o l’Ateneu d’Entitats; i, serveis supramunicipals com l’ERAM, el Centre d’Arts Escèniques, l’UOC, l’UNED, el Museu de l’Aigua o la incubadora creativo cultural. Sinó també, perquè disposa d’altres generadors de contingut cultural com són la Mirona, el Teatre de Salt, l’Escola de Belles Arts i el Centre d’Arts Escèniques el CANAL que situen Salt com a referent cultural a Catalunya i a Europa. Salt ha de continuar sent pioner en temes culturals i motor cultural en la seva àrea d’influència. La cultura no va únicament vinculada a estar suficientment dotats d’una estructura o d’uns equipaments culturals. Els equipaments culturals necessiten capital humà. A Salt, hem de continuar recolzant i reforçant el nostre teixit associatiu. Un teixit que ens identifica cultural i tradicionalment com a poble i que s’obre a l’acceptació de la diversitat. La Coma Cros Desenvoluparem la Coma Cros com a espai social, cultural i popular amb possibilitats de futur a través d’una gestió col·laborativa entre l’Ajuntament i l’assemblea de l’Ateneu de la Coma-Cros. Mitjançant la participació ciutadana, elaborarem un Pla Director d’Acció Cultural i de Lleure que contempli tots els equipaments. Amb especial incidència en la Factoria Cultural Coma Cros. On, entre altres compromisos, proposem la confecció i aprovació d’un reglament d’usos de la totalitat de les diferents instal·lacions esportives i de lleure. La finalitat de potenciar els usos compartits envers als privatius és la de dotar a la ciutadania d’una veritable xarxa d’equipaments de proximitat. Proposem la construcció d’un bar-cafeteria perquè sigui un punt de trobada i de relació entre les entitats. Arts escèniques, Temporada Alta i La Mirona Continuarem apostant pel festival Temporada Alta, el Black Music Festival, i el CANAL Centre d’Arts Escèniques, que contribueixen a expandir el bon nom de Salt arreu de Catalunya i Europa. El teatre i la música continuaran essent apostes d’identitat cultural saltenca. El CANAL Centre d’Arts Escèniques actualment es troba totalment desaprofitant i s’ha frenat el seu creixement. El CANAL ha d’esdevenir un motor de creació teatral i cultural i ha de permetre sinèrgies al món de les arts escèniques.

22


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Entitats culturals saltenques Donarem suport a la creació i continuïtat de la cultura popular i les seves activitats amb totes les entitats saltenques. Comunicació cultural Publicarem de forma periòdica en paper i a la pàgina web de l’Ajuntament l’agenda d’activitats que es fan al municipi, donant veu i publicitat a les diferents activitats organitzades per la societat civil. La correcta difusió de la informació permetrà afavorir una major participació i promoció de les actuacions del propi municipi. Establirem rètols lluminosos informatius de les activitats a l’entrada i sortida del poble, similars als que existeixen en altres municipis.

Compromís amb la cultura Potenciarem l’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA). Continuarem el Pla de Lectura Pública. Donarem suport a la proximitat de l’art al carrer. Entre altres, vetllant pel Parc Escultòric saltenc i continuant el projecte d’apadrinament d’escultures que afavoreix el seu manteniment.

23


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Polítiques d’atenció a les persones i famílies Els serveis socials i l’atenció a les persones ha fet un gir cap a la universalitat durant els governs progressistes i d’esquerres encapçalats pel PSC, gràcies a l’aprovació de les següents lleis: Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència; la Llei 12/2007, de 11 d’octubre de serveis socials; i, la Llei 4/2010, de 12 de maig de drets i oportunitats de la infància i adolescència. Malauradament, en els darrers temps, les polítiques de retallades que tant el govern de CIU a la Generalitat com el del PP al govern central han fet que les polítiques socials siguin les més afectades. El finançament del contracte programa va amb anys de retard i a més any rere any la quantia és inferior, la llei de dependència ja és quasi residual si la comparem amb l’original. I just aquestes retallades es produeixen en el moment en què l’índex d’atur a Salt és dels més alts i les situacions de pobresa i pobresa extrema van en augment. Situacions molt preocupants com la de famílies que no poden donar uns àpats equilibrats als seus fills, o no poden pagar els subministraments i en molts casos tampoc el lloguer o l’hipoteca. Estretament vinculat a serveis socials, hi ha les actuacions a realitzar en matèria de salut que han d’aportar beneficis a tota la ciutadania i sobretot als col·lectius més vulnerables. Quan hi ha diferències culturals i socials s’incrementa la dificultat de dur a terme projectes de millora d’estils de vida i d’hàbits saludables, a Salt, s’han d’establir programes de promoció de la salut efectius i que arribin als col·lectius que més ho necessiten (promoció de l’envelliment actiu, de la salut i l’autonomia, etc). És d’aquesta manera que podrem afrontar casos de manca d’hàbits higiènics a la llar que deriven en situacions d’insalubritat, manca d’accés a la xarxa d’abastament d’aigua potable, desconeixement i desinformació de tots aquells aspectes relatius a la salut (sistemes sanitaris, salut alimentaria, ambiental,…), manca de recursos per part de les comunitats que s’abasteixen d’aigua de pou, etc. Els últims anys estem essent espectadors de l’empobriment de la població i l’administració n’és un simple espectador o només està retallant drets socials i de l’estat del benestar. Cal replantejar-nos la viabilitat de continuar dins el consorci ja que l’actual model de gestió no pot continuar igual. En aquest moment només té un paper executor de serveis i cal també que sigui l’espai on desenvolupar un conjunt de polítiques socials amb criteris de justícia social i igualtat d’oportunitats.

Pobresa L’actual context econòmic, polític i social està abocant a moltes persones i famílies a situacions d’empobriment i de risc d’exclusió social. És preocupant el creixement de les situacions de risc de pobresa i de privació material severa en la que es troben moltes famílies saltenques.

24


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Ara més que mai, cal garantir les inversions socials necessàries per a fer possible la igualtat d’oportunitats. Cal que garantim uns mínims vitals de dignitat a tots els saltencs i saltenques. Cal implementar amb coherència polítiques públiques efectives i reals que tinguin com a objectiu reduir l’augment de les desigualtats socials. També ens cal tenir millor coordinació amb les organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit de la cohesió social per a millorar els programes i polítiques socials. El nivell d’atur de Salt és dels més alts de tot Catalunya i això vol dir que la pobresa en el nostre poble també està per sobre de la mitjana. Aquesta evidència no ha anat acompanyada de l’increment d’ajuts sinó que s’ha anat mantenint el que hi havia. Les famílies no poden cobrir les necessitats bàsiques de subsistència (alimentació, habitatge i subministraments) i molt menys totes les despeses extraordinàries (material escolar dels fills, ulleres, compra d’electrodomèstics bàsics, etc). Davant d’aquesta conjuntura és imprescindible que podem dotar i oferir una resposta adequada als saltencs i saltenques, és per això que: - Dotarem d’un pressupost raonable els ajuts econòmics d’urgència. - Continuar buscant recursos perquè els infants i joves amb dificultats econòmiques i socials del municipi tinguin l’alimentació coberta.

Atenció a la infància i adolescència Redacció i implementació del Pla local de l’infància i adolescència amb els objectius principals d’assolir un desenvolupament equilibrat i saludable, garantir l’igualtat d’accés al coneixement i suport en la transició al treball, prevenir el risc mitjançant un entorn segur, participar i integrar-se a la comunitat; i, reforçar i consolidar el sistema de serveis i abordatge d’infants i adolescents. Especial atenció a aquells nens i joves que són als carrers de Salt. Dins aquest pla es pretén crear programes i recursos per l’atenció i educació de famílies amb fills menors de 6 anys, promocionant així l’educació i la prevenció i intentant evitar situacions de risc. Cal continuar treballant amb la idea del projecte Juguem perquè pugui arribar a més nens i nenes. Creiem que el projecte ha de ser més transversal. Ha d’implicar altres àrees, programes municipals i les entitats, per tal de sumar esforços i poder oferir millors oportunitats als infants, com per exemple la possibilitat de becar infants i joves en entitats esportives, socials o culturals. Crear altres recursos de reforç escolar (tipus èxit escolar amb UdG), per a reforçar els espais de suport en temes escolars que moltes famílies no poden oferir als seus fills per baix nivell formatiu. El treball preventiu amb la família és imprescindible per a evitar situacions de risc socials en els menors, per això crearem un servei per atendre a famílies i poder oferir-los suport, orientació, habilitats en la cura dels seus menors.

25


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Estudiarem la viabilitat de l’ampliació del centre obert Infantil i del centre obert juvenil per poder intervenir en més famílies. Projectes comunitaris Al 2015 finalitza l’ICI (Intervenció Comunitària Intercultural) i en principi els recursos i personal que estan treballant en aquest projecte deixaran de prestar els seus serveis a Salt. Caldria organitzar el traspàs i veure si és possible que alguns d’aquests serveis o taules multidisciplinaris que s’han creat puguin quedar com a estructura de la organització. Polítiques d’igualtat Creació del consell de dones. Fer un pas més en la visualització-apoderament de les dones a través de la creació d’un consell. Aquest consell ha de tenir com a objectiu la creació d’un pla d’igualtat d’oportunitats (conciliació, corresponsabilitat, violència, sensibilitat, formació, cultura, lleure, inquietuds, etc). Potenciarem les associacions de dones. Treball col·laboratiu amb el CIE que està ubicat a Salt. Voluntariat i col·laboració Col·laborar i fer partícips de les polítiques d’atenció a les persones, als serveis intervinents, a les entitats de salt, al tercer sector que treballa amb col·lectius vulnerable i a grups de ciutadans. Aquesta col·laboració és una eina bàsica per a fomentar el treball en xarxa Vincular formació i subvencions per aquelles entitats que treballin a nivell PREVENTIU amb col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social (gent gran, discapacitats, dones, infància i família). Enfortir el teixit del voluntariat tant juvenil com sènior a través de la promoció dels programes existents (E3 voluntariat de la gent gran o el Banc del Temps) o amb creació d’altres programes. Millorar l’atenció Millorar la xarxa de serveis i l’atenció a les persones (reduir llistes d’espera, agilitzar tràmits, canalitzar tots els serveis de gent gran a través del servei integral). Treballarem per tenir més professionals que s’incorporin a aquests serveis superant la ràtio que marca la llei de serveis socials. Renegociar el marc de finançament amb la Generalitat, tenint el compte el perfil de la població saltenca per a poder fer més polítiques social.

26


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Participació Recuperar la regidoria de Participació Ciutadana perquè creiem en la democràcia participativa. Farem del Consell de Ciutat una vertadera eina de participació. En les polítiques del segle XXI la participació de la ciutadania en la política és imprescindible. La ciutadania implicada reclama poder tenir espais on expressar les seves inquietuds i que aquestes siguin tingudes en compte. Cal doncs que aquest Consell s’articuli amb consells participatius sectorials on tècnics i ciutadans puguin compartir visions i arribar a acords de diagnòstic i així poder aplicar polítiques socials de diferents àmbits. Gent Gran La població major de 64 anys representa el 11,59% de la població. Per aquest motiu és important posar èmfasi en les polítiques a favor de la gent gran perquè puguin tenir un envelliment actiu i perquè aquelles persones que per raons socials o de salut necessiten una atenció més acurada en el domicili la puguin tenir. És per això que: Promourem des del Servei d’Esports de l’Ajuntament i els Centres d’Assistència Primària, cursos i activitats per tal que la gent gran es pugui mantenir en forma i prevenir malalties. Volem estructurar el servei de l’atenció domiciliària perquè més persones se’n puguin beneficiar i perquè el preu sigui equitatiu als ingressos de la persona gran. Avaluar la proba pilot del Càtering per a valorar la viabilitat i l’ampliació del servei perquè hi hagi més persones beneficiàries. El cost també ha d’anar en funció dels ingressos de la unitat familiar. Potenciarem el Consell Municipal de la Gent Gran.

Salut pública i comunitària En el mandat en que varem governar es va crear l’àrea de salut pública i comunitària i es va dotar de personal. Donats els bons resultats aconseguits, continuarem treballant amb els programes creats, i així millorar la salut pública: -

Establir programes de promoció de la salut per treballar temes d’alimentació saludable, activitat física, hàbits higiènics, per a infants i joves, gent gran i col·lectius més vulnerables.

-

Sensibilitzar la població enfront la detecció i prevenció de les situacions de risc. Desenvolupament d’activitats educatives i informatives per aconseguir reduir la incidència dels principals problemes de salut derivats, molt sovint, de la manca d’informació en l’àmbit de la prevenció de la malaltia.

-

27


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

-

Educació i sensibilització en temes d’insalubritat i manca de condicions higièniques mínimes en habitatges.

Oferirem ajudes econòmiques per facilitar l’accés a la xarxa d’aigua potable a les comunitats de veïns que s’abasteixen d’aigua de pou i que no disposen de recursos per accedir. Es dotarà de recursos per ajudar a les comunitats de propietaris a solucionar problemes d’insalubritat en espais comunitaris i que moltes vegades deriven en conflictes de convivència.

Promoció de la salut Promocionarem l’envelliment saludables i vida social activa.

actiu

a

través

d’activitats

Promocionarem els parcs de salut urbans per a totes les edats.

28

esportives,

hàbits


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Salt, ciutat educadora L’educació és la millor garantia perquè les persones, al marge de la seva condició social, cultural i econòmica, tinguin oportunitats per poder desenvolupar els seus projectes personals i millorar les possibilitats per trobar feina. Per això, a Salt, l’educació és una prioritat. Una bona educació permet que els individus prosperin, passin d’una classe a una altra i es garanteixi el funcionament de l’ascensor social, en definitiva, la igualtat d’oportunitats i la millor preparació per un futur laboral. La nostra política va dirigida a fer de Salt una veritable ciutat educadora i a donar resposta principalment a aquests tres objectius:   

Millorar els resultats escolars Millorar la cohesió social Millorar la imatge educativa de Salt

La ciutat educadora pretén ser una ciutat de i per les persones. On s’hi desenvolupin polítiques educatives que portin al desenvolupament personal, social, moral i cultural dels ciutadans. Amb espais públics accessibles i cohesionadors que generin un clima de qualitat cívic i de convivència. Una ciutat amb identitat pròpia però oberta al món. Una ciutat sempre disposada a educar en el seu sentit més ampli. En el marc del nostre Estat de Benestar, correspon a les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències, garantir el dret fonamental a l’educació. Es tracta d’una prerrogativa en mans majoritàriament del govern estatal i autonòmic que ha deixat molt poc marge d’intervenció i decisió als ens locals. Els municipis, malgrat conèixer de primera mà i ser plenament conscients de la realitat educativa del seu territori, es troben limitats no només competencialment sinó també en recursos per actuar i fer front a les pròpies expectatives i a les de la comunitat educativa. Davant aquest panorama comú a totes les administracions municipals, les propostes en matèria educativa per Salt es centren, a través dels mitjans que tenim a l’abast, en perseguir una educació digna i de qualitat per a tots, oberta i arrelada a la comunitat, que actuï com a centre d’irradiació formativa i cultural, tenint sempre present on som: un municipi singular amb escoles amb un 95% de població nouvinguda i un percentatge de fracàs escolar gairebé del 40% però, en arribar a la selectivitat, un percentatge d’excel·lència del 99%.

Un espai digne per una educació de qualitat Es poden dignificar els espais educatius de dues maneres: per una banda s’han cedit espais per la nova construcció del Gegant del Rec, el SES Salvador Sunyer i Les Arrels i vetllarem per tal que la Generalitat els doti d’un espai adequat pel seu ús. I d’altra banda, la del manteniment i conservació dels espais existents. És per això, que definirem un Pla d’actuació amb el Departament d’Ensenyament per definir els drets i obligacions de cada escola. És necessari que entre tots, tant pares com membres de les escoles ens conscienciem, siguem capaços de planificar i sobretot prioritzar quines actuacions són realment necessari i dur-les a terme. S’ha

29


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 d’instar a la Generalitat per demanar “Espais dignes per a una educació de qualitat”. Hi ha edificis que necessiten un manteniment més gran per l’ús intensiu que se’ls hi ha donat. Espai família ( de 0 a 6 anys) Proposem la creació de dos centres innovadors d’educació i família de 0 a 6 anys. L'objectiu d'aquests centres és unificar en un mateix espai els dos cicles de l' educació infantil: el primer cicle corresponent a l' escola bressol (0-3 anys) i el segon cicle corresponent al parvulari (3-6 anys). D'aquesta manera, impulsarem el treball en xarxa entre escoles bressol i escoles d’educació infantil amb un mateix projecte educatiu per a tota l' etapa infantil. Es tracta de centres pensats única i exclusivament pels infants i les famílies d' aquesta etapa educativa: amb espais de relació per les famílies, aules adaptades a cada edat i espais d'esbarjo adequats a les necessitats, espais de relació pels infants de les diferents edats... Per tant, es treballarà amb les famílies. Cal inculcar en els pares i mares la importància de l’educació dels seus fills i filles des de la primera infància.

Escola-institut (6-16 anys) Demanarem al Departament d’ensenyament que al igual que s’ha fet en forma pilot a altres municipis creia a Salt una escola-institut públic en la mateixa ubicació, on els menors puguin cursar tots els estudis obligatoris sense haver de canviar de centre. Creiem que això afavorirà els resultats escolars i la cohesió social. La conjuntura actual fa que l’alta demanda de places de primària que hi ha hagut als darrers anys s’estigui traslladant a l’educació secundària. La tendència actual ens diu que els propers anys ens sobraran places de primària i en faltaran de secundària. Som conscients de la dificultat per a invertir en noves edificacions, amb l’escola – institut creiem que podem disminuir la necessitat d’aquesta construcció. L’institut escola promourà encara més en el conjunt de la comunitat una educació integral, inclusiva, de qualitat i compromesa amb la societat actual en educació infantil, primària i secundària. Escola d’adults Cedirem al Departament d’Ensenyament un espai de 800 m² a les naus Guixeres on ubicar la nova escola d’adults. Aquest espai concentrarà tota la formació per adults a partir de 16 anys en un sol lloc de referència. Comptarà amb aules de català, formació continua, alfabetització i formació per a l’ocupació. Universitats a Salt Salt, amb la UdG,l’EUSES, la UOC, l’ERAM i la UNED es referma com a ciutat universitària.

30


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Planificarem una zona universitària al Vallvera Sitjar per tal d’instal·lar-hi estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de la salut, esports i nutrició. Formació permanent Assegurarem que totes les persones que es vulguin formar ho puguin fer, a través de programes existents o amb la creació de nous (via Escola d’Adults, joves per l’ocupació, FIAP,...). Assegurarem l’existència d’oferta i/o l’increment de cicles formatius de grau mitjà i superior en tots els instituts. Insistirem perquè tant a l’Institut Vallvera es puguin cursar aquells cicles relacionats amb la imatge i so com a l’Institut Salvador Sunyer es puguin cursar també cicles formatius un cop tingui el nou edifici. Estarem oberts a noves formes d’educar, formar i aprendre: des de projectes intergeneracionals amb el desenvolupament del programa europeu Xploit de formació al llarg de la vida o amb programes específics per apropar les famílies amb mancances d’habilitats socials a les escoles.

Plus de compromisos educatius Buscarem els mecanismes per fer acollida matinal en tots els centres de Salt que ho necessitin. Potenciarem la taula de planificació dels equipaments educatius on estiguin representats tots els agents educatius. Procurarem que les AMPAs participin de forma activa en la Planificació Estratègica. Treballarem i col·laborarem de forma activa amb les AMPAs per assegurar l’oferta d’activitats extraescolars de qualitat per a totes les famílies. Fent especial incidència en les activitats extraescolars de música aprofitant el treball en xarxa que estan fent els mestres d’aquesta especialitat en l’escola publica. Donarem continuïtat a les actuacions recollides en el Pla Educatiu d’Entorn i en garantirem la seva sostenibilitat. Donarem continuïtat al programa Juguem, potenciant l’obertura de patis en temps no lectiu, comptant amb un monitor que hi dinamitzi activitats esportives. Crearem un plenari de joves, ara més que mai cal que conscienciem als joves de la importància de la democràcia i del seu funcionament. I perquè no és el mateix explicar-ho que participar-hi farem que els joves de segon cicle d’educació secundària obligatòria s’autogestionin i escullin els representants del plenari de joves per tal que trimestralment es pugui celebrar un plenari i puguin prendre resolucions. Per fer-ho els dotarem amb una quantitat econòmica.

31


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

Joventut, esports i lleure Els joves són el futur de la nostra societat. Els interessos i expectatives d’aquest col·lectiu ens han de resultar, i són, tan o més importants que la resta. Des de les administracions s’ha de crear la situació per treballar explícita i implícitament (ocupació, habitatge, formació, salut) pels i amb els joves. A Salt, se segueix aquesta metodologia. Alhora, en relació a l’esport, Salt compte amb un gran dinamisme de les seves entitats, clubs i associacions a les quals se n’hi estan afegint de noves que funcionen i generen una oferta diversificada. (Esport salut, com a eina de cohesió social, esport per “treure nens carrer!”). Joventut Cada quatre anys els consistoris hem d’aprovar el nostre Pla Local de Joventut, on hi consten totes les polítiques i accions que realitza el municipi vers els joves. Hi ha dues maneres de fer el PLJ, tancats en un despatx o fent-lo participatiu amb tots els que hi intervenen. Els tècnics de l’ajuntament no només de joventut, sinó també els d’ensenyament, cultura salut, urbanisme.. Els joves necessiten polítiques transversals que atenguin totes es seves necessitats, ja siguin en matèria d’educació, d’ocupació o d’esbarjo. Realitzar el PLJ de manera participativa amb tècnics, professionals, polítics i joves és la millor manera de garantir l’èxit del pla. L’any 2008 el vàrem realitzar d’aquesta manera i el resultat: dels 3 millors de Comarques Gironines i dels 10 millors de Catalunya, fet que es va traduir en inversions. Ens va permetre rebre moltes més subvencions que altres PLJ no tan elaborats i treballats. Per a la joventut, com a part vital de la nostra societat, implantarem espais d’ús intensiu de les noves tecnologies específiques per a ells amb la finalitat de crear un accés generalitzat per a tots. Posarem a disposició dels joves els bucs d’assaig de la Coma Cros perquè els puguin utilitzar com a lloc d’assaig per a grups musicals. Establirem programes específics de lleure als nostres infants i joves que incideixin en l’educació en valors i civisme. Crearem una borsa de lloguer específica per estudiants universitaris que vulguin compartir pis en col·laboració amb les diverses escoles universitàries del nostre municipi. Executarem un programa que, a través de l’habitatge, vinculi gent gran amb joves estudiants. Continuarem creant espais on els joves es puguin expressar, com el projecte Aquí Pots on s’habiliten espais per a l’art del grafit. Construirem un parc adequat per a la realització de parkour i skate per garantir un espai reservat per a ells i la seguretat i el manteniment d'altres espais públics utilitzats fins el moment per aquests.

32


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Garantirem que l’espai jove “la Fàbrica” esdevingui un referent pel que fa a la creació de relacions entre els joves. Ha de ser un punt de partida tal que nodreixi associacions existents com que en creï de noves. A més de continuar amb les activitats que es realitzen fins ara, sobretot pel que fa al suport escolar. Vetllarem perquè els interessos dels joves es tinguin en compte en el desenvolupament de les actuacions del Consell de Ciutat. Per aconseguir-ho, garantirem la presència mínima de dos joves al Consell de Ciutat. Formarem una xarxa d’informadors juvenils locals, continuant amb el programa dels agents de salut amb tots els temes que són d’interès per als joves. Realitzarem un conveni amb el Centre Jove de Salut amb l’objectiu de tractar temes relacionats amb sexualitat, drogues, alimentació i salut emocional a un nivell més especialitzat i individualitat. Servei anònim i confidencial on els joves puguin rebre orientació i suport Crearem ofertes de lleure pel cap de setmana. Durant el cap de setmana hi ha moltes hores sense cap obligació on els joves han de tenir la possibilitat de trobar entreteniment dins d’un marc saludable lluny de l’ociós carrer. Ampliarem la presència dels educadors al carrer, aquesta proposta el que pretén és lligar els infants/joves als recursos existents. Esports Instal·lacions esportives Salt compta amb instal·lacions esportives molt diverses, al 2010 es va aprovar el MIE (mapa d’instal·lacions esportives), el revisarem per tal de poder incloure i projectar segons les possibilitats pressupostaries els següents nous equipaments: Un espai cobert, sense grades ni laterals, que es podria situar a la zona entre pavellons o cobrint una de les pistes de l’Era del Cigarro, aquest espai podria donar resposta per a activitats esportives o de lleure. Cercar un espai i projectar en ell una pista Coberta Polivalent al veïnat per completar l’oferta existent a la zona esportiva del Veïnat. Projectarem una zona esportiva en una zona de nou creixement , com ara el sector Vallvera-Sitjà. Aquesta estaria dotada entre d’altres espais d’una pista d’atletisme que pugui acabar de configurar el mapa d’instal·lacions esportives. Mentre no sigui possible la seva construcció, adequarem un circuit a l’Era de cal Cigarro per la pràctica de l’atletisme. Projectarem una zona que permeti la instal·lació d’un rocòdrom, per a la practica de l’escalada esportiva. Cercarem les subvencions necessàries per tal que els dos centres de tecnificació situats al nostre municipi estiguin en les millors condicions possibles.

33


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019 Aprovarem un pla de manteniment d’instal·lacions esportives. Reglamentarem l’ús de totes les instal·lacions esportives municipals. Concertarem convenis amb les entitats esportives que utilitzen aquestes instal·lacions. Entitats Consell Esportiu El Consell Esportiu en els darrers anys sols ha estat un ens consultiu compost entre entitats esportives del municipi i l’Ajuntament. L’objectiu s’ha reduït en reunir-se un cop l’any per fer les propostes pels premis de l’esport. Durant aquest darrer mandat únicament s’ha reunit una vegada. Proposem que el Consell Esportiu sigui un òrgan de promoció i suport de les entitats esportives de Salt. Ha de ser un ens d’orientació en noves normatives i formació a les entitats. Ha de ser no només funcioni com a central de compres per a les diferents entitats, fent compres conjuntes, sinó que també serveixi de suport per cercar fòrmules de finançament i esponsorització. Proposem, també, que des del Consell d’Esports s’organitzi una fira anual de promoció de les entitats esportives que serveixi per donar-les a conèixer entre els nostres petits i joves i perquè les entitats captin. En definitiva, es tracta de fer una festa popular de l’esport del nostre municipi. L’esport com a eina inclusiva Farem de l’esport una eina inclusiva comptant els diferents programes de les diferents administracions que hi ha al territori. Així és com l’esport es converteix en l’eix central de relació dels infants i adolescents, promocionant la convivència i la cohesió social. Desenvoluparem una xarxa de monitors esportius que, a través del programa existent Juguem, articuli unes lligues interescolars de diferents esports on puguin participar el màxim d’alumnes possible. Promourem la pràctica de l’esport no competitiu per tal que els seus practicants puguin fer ús de les instal·lacions esportives municipals. Fomentarem les sinèrgies entre les entitats esportives municipals i l’EUSES de Salt per tal que es pugui produir un aprofitament mutu. Juntament amb el centre de recursos de la gent gran crearem un programa d’envelliment actiu per tal de fomentar l’activitat física entre els majors de 65 anys, reunint totes les activitats que actualment ja ofereix l’Ajuntament per aquest col·lectiu. Lleure Donarem continuïtat al programa Juguem, potenciant l’obertura de patis en temps no lectiu, dinamitzant el joc a les places amb monitors.

34


Creiem en Salt PSC-CP Programa electoral 2015-2019

35

Programa 2015 - 2019  

CREIEM EN SALT Programa electoral PSC-CP