Page 28

a:=:> a..__ _-->

11

DEWEY, /\. D. lh"story and S nr·iolnrJ!t

ET IIE :.Y N

J. M.

H OW IE,

.J. L A wnJ·:~n: F:,xsor-: . .·\.R .. , \. M.

A. B.

M c~ th enutti c.<.t

l.!. :llflli.'{h

R OTII M.

Sper> f: h

.T . W. PAn .. B . .'c. Monuol.

A1·t~'~

WILI., AM S

F:dur·r1 l 1.n 11

E s T ;i i·:H A. Ci. .\Hl\,

A. I L . A . !VI.

Ltlli·H uod s ,,a ·uislt

T ·we 11l J.J - 1 , .,

Profile for Peru State College Library

1922 - The Peruvian  

1922 yearbook for Peru State College, Peru, Nebraska

1922 - The Peruvian  

1922 yearbook for Peru State College, Peru, Nebraska

Advertisement