Page 1

(JLSLIYH[PVUVM[OLSPMLHUKHY[VM

;646996>9,=0:0;,+

L


(JLSLIYH[PVUVM[OLSPMLHUKHY[VM

 ;646996>9,=0:0;,+  (SHZ[HPY*YVTW[VU

>P[O[OLILZ[VMOPZVYPNPUHS HY[^VYRMPUHSS`WYPU[LKHZ P[^HZTLHU[[VILZLLU ;OL IVVR PZ JYHTTLK ^P[O Z\WLYI L_HTWSLZ VM /HTWZVU»Z ILZ[ ^VYR WYPU[LK PU M\SS JVSV\Y MYVT VYPNPUHS HY[ IVHYKZ ZV `V\ JHU ZLL HSS [OL HTHaPUN KL[HPS HUK WHPUZ[HRPUN IHJRNYV\UKZ /HTWZVU ^HZ ZV NVVK H[ JYLH[PUN >OLU OL OHK JVTWSL[LKº;OL9VHKVM*V\YHNL»/HTWZVU^LU[ VU [V JYLH[L ZL]LU V[OLY Z[YPW JHY[VVU JOHYHJ[LYZ PU[LUKLK MVY ,HNSL 5V^ [OLZL HTHaPUN Z[YPWZ HYL WYPU[LK MVY [OL ÄYZ[ [PTL [VNL[OLY ^P[O IHJR NYV\UKZ VM OV^ [OL` ^LYL KYH^U HUK ZVTL VM [OL PU[LUKLKZ[VY`SPULZ ;646996>9,=0:0;,+

HSZV JVU[HPUZ ZRL[JOLZ MYVT /HTWZVU»Z UV[LIVVRZ HUKZVTLVM[OLTHU`O\UKYLKZVMWOV[VZOL[VVR[V OLSWOPTJYLH[L[OLZ[YPW

8; IZ\ &33/7

<2‰ 

HI WMK R GSQQYRMUYI

; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

* / ( 7 ; , 9 6 5 ,

),.05505.;/,>693+ ¶:DUHQGHGDQG,EHJDQ· )UDQN+DPSVRQ +\YPUN OPZ `LHYZ VU WSHUL[ ,HY[O·UV[ Z\JO H SVUN [PTL MVY ZWHJLHNL 4HU·-YHUR /HTWZVU SP]LK [OYLL SP]LZ -VY OPZ Ã&#x201E;YZ[ `LHYZ OL ^HZ HU LULYNL[PJ JHWHISL HTIP[PV\Z N\` ^OV MV\NO[ OPZ JVYULY K\YPUN [OL :LJVUK >VYSK >HY HUK HM[LY^HYKZ ^HZ WYLWHYPUN MVY Z\JJLZZ HZHJVTTLYJPHSHY[PZ[5V[L]LUOL^V\SKOH]LN\LZZLKH[[OPZZ[HNL[OH[OPZWLLYZ^V\SKVULKH` WYVJSHPTOPT[OLILZ[Z[YPWJHY[VVUZ[VY`[LSSLYPU[OL^VYSK

-YVT [OL HNLZ VM [V OL ^HZ Z\WLYO\THU

;OL MHTPS` SP]LK H[ (\KLUZOH^ 9VHK·(\KLUZOH^

JYLH[PUN HUK KYH^PUN VY Z\WLY]PZPUN V]LY WHNLZILPUN [OLU H ]PSSHNL VM WLVWSL PU [OL IVYV\NO VM

VM +HU +HYL 7PSV[ VM [OL -\[\YL HUK ;OL 9VHK VM

;HTLZPKL ZVTL ML^ TPSLZ KPYLJ[S` LHZ[ VM 4HUJOLZ[LY

*V\YHNL [OL SPML VM 1LZ\Z *OYPZ[ ([ OL ^HZ Z\IQLJ[

0M`V\L]LY^HSRI`[OLOV\ZL[OLYL»ZHIS\LWSHX\L[VOPZ

[V H WZ`JOVSVNPJHS [YH\TH ZV JY\LS HUK WYVMV\UK OL

TLTVY`\U]LPSLKPUI`OPZZVU7L[LY ^HZUV

UL]LYKYL^JVTPJZHNHPU0ZH`UL]LY·UV[X\P[L[Y\L·OL

LHZ` [PTL [V HYYP]L" TPSSPVU WLVWSL HYV\UK [OL ^VYSK

Z[LWWLKPU[V[OLIYLHJOVUJLVY[^PJL^OLUV[OLY HY[PZ[Z [VVR [OLPY OVSPKH`Z I\[ `V\ ULLK [V ZLHYJO KPSPNLU[S` [V Ã&#x201E;UK [OPZ ^VYR 6UL YLZ\S[VM[OL[YH\TH^HZ[OH[MVY[OLYLZ[

^LYLPU[OLWYVJLZZVMK`PUNMYVTº:WHUPZO-S\»· JVTWHYLK^P[O ZVTLTPSSPVULZ[PTH[LK [V OH]L KPLK PU [OL .YLH[ >HY ^OPJO LUKLK [OL TVU[O WYL]PV\ZS` (UK

VMOPZSPMLOPZ^VYRYH[L^HZSPTP[LK

 )YP[PZO ZVSKPLYZ ^LYL

[V[^VTH`IL[OYLLZTHSSYLMLYLUJL

^HP[PUN[OLPY[\YU[VILKLTVIPSPZLK

IVVRZ MVY JOPSKYLU LHJO `LHY

[OL VSKLY HUK SVUNLYZLY]PUN TLU

(M[LY H SPML HZ HU H[OLPZ[ OL KPLK

ILPUNNP]LUWYPVYP[`

H9VTHU*H[OVSPJJVU]LY[LKI`H U\U ^OV ^HZ OPZ JVTWHUPVU

TVU[OZ VSK [OL /HTWZVUZ

HZ OL Z[\KPLK ^P[O [OL 6WLU

TV]LK ZVTL Ã&#x201E;M[` TPSLZ ^LZ[

>OLU -YHUR ^HZ [OYLL

<UP]LYZP[` >OV ^V\SK SVVR PU[V

[V *YVZZLUZ PU :V\[OWVY[

[OLZLLKZVM[PTL&

H ZLHZPKL [V^U ^P[OPU [OL-YHUR^HZIVYUVUZ[+LJLTILY

)VYV\NOVM:LM[VUPU4LYZL`ZPKL

 ZLJVUKZVU[V9VILY[4HZVUHUK ,SZPL(UUPL/HTWZVUUtL3PNO[/PZIYV[OLY ,YPJ OHK ILLU IVYU [^V `LHYZ WYL]PV\ZS`

3VJH[LK VU [OL 0YPZO :LH JVHZ[ UVY[O VM 3P]LYWVVS HUK ZV\[O ^LZ[ VM

7YLZ[VU

:V\[OWVY[·WVW\SH[PVU


; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

.YL[H ;VTSPUZVU MYVT :SHKL (Y[ :JOVVS ZH^ [OL

^LYLPULMMLJ[ZHJRLK*HU»[YLTLTILYOV^SVUN0^HZ

HK]LY[PZLTLU[ PU (K]LY[PZLY»Z >LLRS` º(Z ZVVU HZPU:V\[OWVY[!0SV]LKT`^VYRI\[0^HZU»[NVPUN[VKPLMVY

0ZH^^OH[-YHUR^HZKVPUN0JV\SKU»[^HP[[VILWHY[VM

P[0YL[\YULK[VT`9\PZSPWOVTLT`^PMLHUKT`HNLU[

P[ /PZ PSS\Z[YH[PVUZ ^LYL Z\WLYI" 0»K UL]LY ZLLU HU`[OPUN

HUK^LU[VUMYLLSHUJPUN»

SPRL [OLT 0 N\LZZLK P[ ^HZ MVY H IV`Z» WHWLY I\[ ^OH[P[^HZJHSSLK^OV^HZW\ISPZOPUNP[HUK^OLU0^HZU»[

THUHNLK [V WLYZ\HKL >HSSZ 0JL *YLHT [V I\` H ^OVSL

;OL^VYRSVHKOLH]`HZP[^HZPUJYLHZLK^OLU/\S[VU

[VSK0L]LU[VVR[OLQVI^P[OV\[JVUÄYTPUN^OH[T`^HNL

WHNL HK]LY[PZLTLU[ PU ,HNSL 5V[ Z\YWYPZPUNS` 4HYJ\Z

^V\SKIL"MVVSPZOILJH\ZLP[^HZMV\YWV\UKZ[LUZOPSSPUNZ

^HZRLLU[OH[HK]LY[PZLTLU[ZZOV\SKTLSKPU[V[OLJVTPJ

H^LLR(IV\[[OYLLWV\UKZVM[OH[^LU[VUT`KPNZZV

HZ \UVI[Y\ZP]LS` HZ WVZZPISL <UVI[Y\ZP]L OV^L]LY

0^HZZ[YL[JOLK[VNL[T`ZOVLZTLUKLK0Z[HY[LK^VYR

^HZ HUH[OLTH [V HK]LY[PZLYZ [OL` OHK [V IL ZLLU

VU [O -LIY\HY` ZHTL [PTL HZ /HYVSK 1VOUZ ^OV»K

( JVTWYVTPZL ^HZ YLHJOLK ^OLU /\S[VU VMMLYLK [V

ÄUPZOLKH[:V\[OWVY[(Y[:JOVVS>L^LYLPUH^LVM^OH[

YLK\JL[OLWYPJLVM[OLZWHJL[VHU`HK]LY[PZLY^PSSPUN[V

-YHUR ^HZ KVPUN"

Y\U H Z[YPW JHY[VVU

L]LU

4VYLV]LY HU ,HNSL

IL[[LY

^L

RUL^ [OH[ HS[OV\NO

HY[PZ[

^V\SK

IL

^L ^LYL J\[[PUN V\Y

HZZPNULK [V OLSW

[LL[O HZ HY[PZ[Z V\Y

[OL HK]LY[PZLY NL[

LMMVY[Z^LYLNVPUN[V

[OL TVZ[ MVY OPZ

ILW\ISPZOLK»

TVUL` >HSSZ 0JL)Y\JL *VYU^LSS

*YLHT [VVR \W [OL

HYYP]LK H ML^ ^LLRZ

VMMLY·HSS[OL`HZRLK

SH[LY /L ^YP[LZ! º0

^HZ [OH[ [OLPY Z[YPW

KPKU»[ RUV^ H[ ÄYZ[

IL KYH^U I` [OL

[OH[ 0»K OH]L [V NV

HY[PZ[ ^OV KYL^ º[OL

UVY[O

JOHPULK MVV[ MYHTL»

HUK

Z\MMLY

KPNZ I\[ [OL TVUL`

VU HU LHYS` .YLH[

^HZ NVVK HUK 0

(K]LU[\YLY

KPKU»[L_WLJ[[OLQVI

;OPZ^HZVMJV\YZL

WHNL

[VSHZ[SVUN0HYYP]LK

-YHUR ^OVZL VUS`

H[ [OL )HRLOV\ZL

JVUZVSH[PVU^HZ[OH[

HIV\[ [^V ^LLRZ

;VTT` >HSSZ JHTL

ILMVYL ,HNSL ^LU[

^P[O H ZJYPW[ >HSSZ

[V WYLZZ 0 ^HZ 

WHPK ]LY` ^LSS MVY

HUK \ZLK [V OHYK

[OLPY HY[^VYR ZV P[

^VYR ZV P[ [VVR

^HZUV[YPHSMVY-YHUR

H ^OPSL MVY TL [V YLHSPZL 0»K LU[LYLK H [\UULS ^P[O H

[V NP]L SLZZ H[[LU[PVU [V +HU +HYL HUK JVUJLU[YH[L VU

WPUWVPU[ VM SPNO[ H[ [OL LUK ^OPJO ^HZ UL]LY NVPUN

[OL PJL JYLHT ISVUKL 5V[ MVY SVUN 4HYJ\Z KLSP]LYLK H

[V NL[ HU` IPNNLY >P[OV\[ ^PZOPUN [V IL KPMÄJ\S[

TLZZHNL! º-YHUR 7SLHZL NV IHJR [V KYH^PUN +HU +HYL"

0[HSRLK[V-YHURHIV\[[OPZLTWOHZPZPUN0OHKUVWYVISLT

^P[OV\[OPT[OLYL^VU»[ILH;VTT`>HSSZ»

^P[O [OL X\HSP[` VM [OL ^VYR VY [OL Z\IQLJ[ TH[[LY ;OPZ,U[PYLS` ^YHWWLK \W PU Y\UUPUN [OL )HRLOV\ZL HUK

^HZHIZVS\[LS`[OL^YVUNTV]L4`ZLSMHUKHMLSSV^HY[PZ[

WV\YPUN V\[ ILH\[PM\SS` KYH^U Z[YPWZ -YHUR SLM[ 4HYJ\Z

;LYY`4HSVUL`^LYLZOPM[LKV\[VM[OL)HRLOV\ZL[V^VYR

[V OHUKSL [OL SLNHS HNYLLTLU[ IL[^LLU [OLTZLS]LZ HUK

ZVTLKPZ[HUJLH^H`0UYLHSP[`[OH[^HZPTWYHJ[PJHSZV^L

/\S[VU*SLHYS`/\S[VUKYL^\WHJVU[YHJ[HUKWYLZLU[LK


 

    

:PKLWHULS :09/<),9;:/6;-964+6>5:;(09: 7OV[VNYHWOH]HPSHISL

;OL` SP[LYHSS` IYV\NO[ [OL JLPSPUN KV^U [V [HRL OPNO HUK SV^HUNSLWOV[VNYHWOZ

)(@-69+36+.,·,7:644(:;,92,@ ,YPJ,KLU»ZKLZR +LZRW\[[VVULZPKLWLYPVKPJHSS`\ZLKI` .LYHSK7HSTLYHUK4H_+\USVW 2LP[O>H[ZVU»ZKLZR (PYIY\ZOWLUHUKOLH[LY .YHU[WYVQLJ[VY /HSS^P[OWHWLYYHJRZHUK\UKLYZ[HPYZWHWLYJ\WIVHYK )H[OYVVTHKQHJLU[[VMYVU[KVVY  +VU/HYSL`»ZKLZR :[VYHNLHUKÄSPUNJHIPUL[Z -YHUR/HTWZVU»ZKLZR^P[OÄSPUNHUKZOLS]PUN[V [OLIHJRHUKSLM[OHUKZPKLVU^OPJOZ[VVKHYHKPV [LSLWOVULL[J 1VHU7VY[LY»ZKLZRHUK[`WL^YP[LY -PSPUNJHIPUL[Z 3HYNLYPUNÄSLWOV[VIVVRZ ;YLZ[SL[HISL +HYRYVVT 3HYNLZPURZ[VKLHS^P[OJOLTPJHSZ 7OV[VNYHWOPJZ[\KPV -PYZ[ÅVVYIHSJVU`\ZLKMVYJLY[HPUWOV[VHUNSLZ ;OPZWHNL!:WHJLZOPW(^H`.YHOHT)SLH[OTHUPSS\Z[YH[PVUVM[OL)H`MVYK3VKNL ,YPJ,KLUHUK+VU/HYSL`H[^VYRPU[OL3VKNL 6WWVZP[LWHNL!:SLLWPUNVU[OLQVI0[»ZILLUHOHYKKH`»ZUPNO[HUK2LP[O>H[ZVUOHZZPNULKVMM


; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

H Ã&#x201E;ST ^OPJO JHU J\[ MYVT H SVUNKPZ[HUJL LZ[HISPZOPUN

,]LY`[OPUN ^HZ WLZZPTPZ[PJ ^OH[ ^P[O [OL )VTI [OL

ZOV[[VHTLKP\TZOV[VM[OLOLYV»ZOLHKHUKZOV\SKLYZ

HYTZYHJL[OLPYVUJ\Y[HPU0^HU[LK[VTHRL[OLM\[\YL

[VHJSVZL\WVMOPZOHUKSPNO[PUNHJPNHYL[[L;OLZLJYL[

TVYL OVWLM\S 0 ILSPL]L PU [OL <UP[LK 5H[PVUZ ^OPJO PU

PZ[VIHSHUJL[OLZL[VJYLH[LTH_PT\TWPJ[\YLPU[LYLZ[

YLHS SPML KVLZU»[ ZLLT [V ^VYR I\[ P[ KPK PU +HU +HYLº0[ TLHUZ OV^L]LY [OL HY[PZ[ T\Z[ IL HISL [V ¸ZLL¹

0U +HU»Z [LHT ^L OHK HU (TLYPJHU HUK H -YLUJOTHU

[OLZJLULPUOPZTPUK»ZL`LILMVYLOLZ[HY[Z[VKYH^>OLU

HUK 0 ^HU[LK [V PUJS\KL H 9\ZZPHU 0»T HMYHPK [OH[ ^HZ

`V\YZJLULPZJSLHY`V\JHUTV]L`V\Y]PL^WVPU[YV\UKP[

]L[VLK»

[VHZTHU`HUNSLZHZ`V\ULLK[V[LSS[OLZ[VY`=PZ\HSPZL^OLYL`V\YJOHYHJ[LYZHYL0M`V\JHU»[¸ZLL¹[OL]LU\L

+HU;VVULOLPUZPZ[LKOL»KKLJPKLKVUHZJPLUJLÃ&#x201E;J[PVU

^OLU `V\ JOHUNL [OL ]PL^WVPU[ `V\Y IHJRNYV\UKZ

-YHUR ^HZ X\PaaLK I` QV\YUHSPZ[Z THU` [PTLZ HIV\[ YH[OLY[OHUHJV^IV`Z[VY`ILJH\ZLº[OLYL^HZUV^H`

SHJR JVU]PJ[PVU *VTTVU YLTLK`! OH]L

0JV\SKKYH^OVYZLZ»;VHUV[OLYOLZHPK!

UVIHJRNYV\UKZH[HSS 

º0^HU[LK[VOVSK\WPUZJPLUJLHU

º-PUHSS` [OLYL PZ H WHYHSSLS

L_HTWSL VM HK]LU[\YPUN SPRL

^P[O ^YP[PUN ;OL ^LSS RUV^U

H\[OVY

JYP[PJ

:PY

[OL LTWPYLI\PSKPUN ZHNHZ

HUK

VM . ( /LU[` 0»K YLHK

(Y[O\Y

HZHIV`0[^HZ4HYJV

8\PSSLY *V\JO ZHPK! ¸>OLUL]LY

7VSV

`V\

KPZJV]LYPUN

*OPUH

IYV\NO[

MLLS HU PTW\SZL

\W [V KH[L ^P[O

[V

KPMMLYLU[ [`WLZ VM

WLYWL[YH[L

H

WPLJL

VM

JP]PSPZH[PVUZ[OLPY

L _ J L W [ P V U H S S `

OPZ[VYPLZ

Ã&#x201E;UL

J\S[\YLZ» ;V H

^YP[PUN

VIL`

P[^OVSL

OLHY[LKS`

[OPYK!

HUK

VM [OL = YVJRL[Z

`V\Y

^OPSL \UKLY H[[HJR

THU\ZJYPW[ [V WYLZZ

H[ (U[^LYW HUK OHK

4\YKLY `V\Y KHYSPUNZ¹ 0

ILSPL]L

LTWOH[PJHSS` WPJ[\YL

ILLU [HRLU I` [OL

TVZ[ [OH[

ZOV\SK

OHK

ZLLU [OL PUUHYKZ

KLSL[L P[ ILMVYL ZLUKPUN

º0

HUK

ILH\[`HUKWYLJPZPVUVM[OL

L]LY` IL

^VYRPUN WHY[Z 0[ ZLLTLK  [V

KYH^U

TL·ZVTL^OH[ PYVUPJHSS` ZPUJL

MYVT SPML )\[ PM H JOVPJL OHZ [V IL

^L ^LYL \UKLY JVUZ[HU[ IVTIHYKTLU[

THKL IL[^LLU PUJS\KPUN ZVTL WHY[PJ\SHYS`

I` [OLZL THJOPULZ·[OH[ OLYL ^HZ [OL IPY[O VM

UPJL WPLJL VM KYH^PUN HUK RLLWPUN [OL Z[VY` JSLHY

ZWHJL[YH]LS»

[OLU[OLKYH^PUNZOV\SKILZHJYPÃ&#x201E;JLK»

>VSM 4HURV^P[a ZHPK [OH[ PU JYLH[PUN +HU +HYL

VU +HU +HYL" [OH[ [OL ^OVSL VM P[ JHTL V\[ VM OPZ V^U

-YHURJYLH[LKZVTL[OPUNIPNNLY[OHUOPTZLSM>HZ-YHUR

OLHK HUK UV ºJVUZ\S[HU[Z» SLU[ Z\WWVY[& 6UL UHTL

L]LYH^HYLVM[OPZ&º0^HZKL[LYTPULK[VWYVK\JLHYLHS

JYVWZ \W VU [OL PU[LYUL[ PU 4HYJ\Z 4VYYPZ»Z IPVNYHWO`

JOHYHJ[LYHUKHJVUZPZ[LU[JOHYHJ[LYMVY[OLMYVU[WHNL

HUK PU MHUaPULZ! (Y[O\Y * *SHYRL 0[ ZLLTZ 4HYJ\Z

:VTL[OPUN WLVWSL ^V\SK UV[PJL :JPLUJL -PJ[PVU ILPUN

^HU[LK OLSW ^OLU [OL` ^LYL JYLH[PUN *OHWSHPU +HU

Z\JO H Ã&#x2026;L_PISL TLKP\T ^HZ PKLHS MVY [OPZ 0 MLS[ `V\UN

+HYL HUK [OV\NO[ ^OV IL[[LY [V [OLVYPZL HIV\[ ZWHJL

WLVWSL OHK OHK H YH^ KLHS HM[LY [OL LUK VM [OL ^HY

[YH]LS HUK SPML VU V[OLY WSHUL[Z [OHU H WVW\SHY \WHUK0Z P[ [Y\L [OH[ -YHUR OHK UV PTHNPUH[P]L OLSW H[ HSS


4,,;(<:;9(30(»:=0:0;05.;,:;;,(4657(.,

 $3 5, /  9R O 1 R 

;OPZWHNL!º9VN\L7SHUL[»ZH^-YHUR/HTWZVUH[OPZTVZ[PU]LU[P]LZPUJL[OLÃ&#x201E;YZ[º=LU\Z»Z[VY`/LKL]PZLK7OHU[VZP[Z[LYYHPU[OL[LYYPM`PUN^HYYPVY YHJLVM[OL7OHU[Z[OLPYHYJOP[LJ[\YLJVZ[\TLZOHYK^HYLHUK^LHWVUY`HSS[OV\NO[[OYV\NO[V[OLSHZ[KL[HPS 9LWYVK\JLKMYVT[OLVYPNPUHSHY[^VYRJYLH[LKI`-YHUR/HTWZVUMVYº9VN\L7SHUL[»(WYPS 6WWVZP[LWHNL!/HTWZVU[VVR[PTL[VZRL[JOH7OHU[OLHKPTWVZLKVU[OLPYLTISLTMVY[OLJV]LYVMHZ[\KPVMVSKLY OVSKPUNWOV[VNYHWOZVMHTVKLS7OHU[OLHK


; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

[VKH` HUK [OL YLHZVU MVY [OPZ IVVR >P[O H ^LLRS`

Z[PSS SLZZ OV^ [V NV HIV\[ THRPUN ÄSTZ -PSTZ JVZ[

JPYJ\SH[PVU^OPJOMYVT YHYLS`MLSSILSV^

H MVY[\UL KPKU»[ [OL`& (UK PM ,HNSL NLULYH[LK SHYNL

HUKHYLHKLYZOPWVMWVZZPIS`[^PJL[OH[U\TILY+HUJV\SK

WYVÄ[Z [OH[ JHZO ^HZ ULLKLK [V VMMZL[ SVZZLZ PU V[OLY

QPUNSLJVPUZPUOPZWVJRL[/HTWZVU^HU[LKZVTLVM[OPZ

WHY[ZVM[OLPYI\ZPULZZ

TVUL` I\[ UV[ MVY OPTZLSM! OPZ ‰ ZHSHY` TLHU[ OL^HZ TVYL OPNOS` WHPK [OHU HU` Z[YPW JHY[VVU HY[PZ[ OHK

HUNY` [OLU IP[[LY H[ [OL ^H` OPZ WSHUZ [V L_WSVP[ OPZ

L]LY ILLU )\[ OL ^HZ TVYL [OHU HU HY[PZ[ OL ^HZ HU

JOHYHJ[LY ^LYL PNUVYLK VY [V`LK ^P[O OHSMOLHY[LKS`

5V[ \UUH[\YHSS` -YHUR ILJHTL ÄYZ[ MY\Z[YH[LK [OLU

LU[YLWYLUL\Y^P[OO\NLWSHUZ[VKL]LSVWOPZZWHJLTHU HUKOL^LU[[VOPZNYH]LILSPL]PUN+HU+HYLJV\SKOH]L

/LSLM[,HNSLHUHUNY`THU0KVU»[^HU[[VZV\UKSPRL[OL

ILJVTLHIPNTVUL`ZWPUULYHUKIPNI\ZPULZZ

IV`ZJV\[MYVTZWHJLI\[NP]LU[OLPTWYLZZP]LZ\TZ+HU)\[ [^V [OPUNZ OL KPKU»[ OH]L HUK [OLPY HIZLUJL

+HYLOHZLHYULKV]LY[OLSHZ[ZP_[``LHYZJV\SK/\S[VU»Z

JH\ZLK OPT [V MLLS [\YTVPS HUK YLZLU[TLU[ HUK

H[[P[\KL[VOPZHZWPYH[PVUZOH]LILLUHSP[[SLZOVY[ZPNO[LK&

JVUJLP]HIS`KLWYP]LK\ZVMH[SLHZ[ VUL +HU +HYL ÄST /L KPKU»[ V^U [OL JVW`YPNO[ [V +HU +HYL UVY KPK OL OH]L [OL TVUL` [V L_WLYPTLU[ HUK L_WHUK ([ VUL Z[HNL PU OPZ SPMLOLKPKU»[OH]L[OLYPNO[[VKYH^ HU`[OPUN TVYL VM +HU [OHU [PU` ZRL[JOLZVMOPZOLHKHUKZOV\SKLYZ [VPSS\Z[YH[LH\[VNYHWOIVVRZ3H[LY OV^L]LY PU [OL SH[[LY WHY[ VM [OL ZL]LU[PLZ OL ^HZ HSSV^LK [V KYH^ HUK WHPU[ SHYNLY WVY[YHP[Z HUK H JV\WSLVM+HUHUK[OL4LRVU^LYL ZVSK MVY OPT I` HU HY[ NHSSLY` PU ,WZVT 

0U

[OL

TPKÄM[PLZ

ZLJ\YL

PU [OL JLY[HPU[` [OH[ +HU ^HZ H

WOLUVTLUVU

-YHUR

HZRLK

/\S[VU [V OLSW OPT /L ^HU[LK [V [Y` [V MYHUJOPZL H ZWLJPHSS` KYH^U +HU +HYL Z[YPW PU [OL (TLYPJHU :\UKH` Z\WWSLTLU[Z /L HSZV ^HZ KLZWLYH[L [V [Y` [V THRL H WPSV[ HUPTH[LK +HU +HYL ÄST 6M JV\YZL ^L JHU ZLL UV^ [OH[ [OL L_LJ\[P]LZ H[ /\S[VU ^YLZ[SPUN ^P[O KLJSPUPUN ZHSLZ VM [OLPY V[OLY W\ISPJH[PVUZ OHK UV [PTL MVY

/HTWZVU»Z

LU[YLWYLUL\YPHS

KYLHTZ ;OL` OHK UV PKLH OV^ [V IYLHR PU[V [OL (TLYPJHU THYRL[
;OPZWHNL!(SSPSS\Z[YH[PVUZMVY[OPZJHYKNHTL^LYL[HRLUMYVT-YHUR»ZWYL]PV\ZS`KYH^UWHULSZPU,HNSL 6WWVZP[LWHNL!(K]LY[PZLTLU[MYVT[OL7PJ[\YL7VZ[·[OPZVULPZL_JP[PUNI\[P[^HZUV[\ZLK[VSH\UJO,HNSLI\[[VWYVTV[LHUL^+HU+HYLZ[VY` 4HYJ\Z^HZZJHYLK^OLU[OLÄYZ[Z[VY`LUKLKYLHKLYZ^V\SKMHSSH^H`


; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

VM *\Z[LY»Z 3HZ[ :[HUK /VSKPUN [OLU ZLU[ -YHUR [OL

^HZ[VILHJVUMYVU[H[PVU[OH[4H[[OL^Z^HU[LKVULVY

WHWLY^VYR ULLKLKMVYOPT[VPSS\Z[YH[LHZ[VY`PU,HNSL

TVYLV[OLY*VTWHU`TLUPU[OLYVVTPMVUS`[VILSLNHSS`

I\[\UOHWWPS`ºVU[OLZHTLKH`»-YHURMLSSPSS^P[OHNHZ[YPJ

JVYYLJ[ :V PU HKKP[PVU [V /VSKPUN [OLYL TH` OH]L ILLU

\SJLY+VYV[O`/HTWZVUWOVULK[VL_WSHPUHUK/VSKPUN

WLVWSL MYVT [OL WLYZVUULS VMÄJL [OL SLNHS KLWHY[TLU[

P[ ZLLTZ º^HZ L_[YLTLS` WSLHZHU[ HUK \UKLYZ[HUKPUN»

VYIV[O

6U OPZ PUZ[Y\J[PVUZ +VYV[O` ZLU[ [OL WHWLY^VYR [V HU\UPKLU[PÄLKHS[LYUH[P]LHY[PZ[

HJJLW[LKHUK\ZLKSH[LY^P[OV\[JOHUNLZ;OLU[OLTVVK;OL NHZ[YPJ \SJLY RLW[ -YHUR VMM ^VYR ºIL[^LLU [OL

KHYRLULK [OL Z\IQLJ[ JOHUNLK HUK WLYOHWZ 4H[[OL^Z

LUKVM:LW[LTILYHUK5V]LTILY »HUKºHZZVVUHZ

SHPK KV^U H JOHSSLUNL ( Z\TTHY` VM ^OH[ OL ZHPK [V

OL^HZÄ[HNHPUOL[LSLWOVULK/VSKPUNMVYPUZ[Y\J[PVUZ»

-YHURTPNO[IL!º>LOH]LILLUWH`PUN`V\MYVT(WYPS[V

/VSKPUN HZRLK MVY HUV[OLY JV]LY MVY :^PM[·H ]LYZPVU

5V]LTILYHUKK\YPUN[OVZLLPNO[TVU[OZ`V\OH]LZLU[

VM [OL JVYVUH[PVU VM ,SPaHIL[O 0·[V IL KLSP]LYLK VU

\Z VUS` VUL WPLJL VM HY[^VYR HU PSS\Z[YH[PVU VM *\Z[LY»Z

[O+LJLTILYI`-YHURPUWLYZVU

3HZ[ :[HUK (SS [OPZ [PTL ^L OH]L WYPU[LK UV[OPUN LSZL0KVUV[RUV^^OH[OHWWLULK^OLU-YHURHYYP]LKH[

VM`V\YZ»>OL[OLY[OPZ^HZZHPKPU[OLZLWYLJPZL[LYTZ

[OL,HNSLVMÄJLZMVYHS[OV\NO[OLTLL[PUN^HZUVKV\I[

0 KV UV[ RUV^·[OL WVPU[ PZ P[ ^HZ [Y\L HUK 4H[[OL^Z

TPU\[LK[OVZLTPU\[LZHYLSVZ[HUK[OLWLVWSLPU]VS]LK

L_WLJ[LK-YHUR[VL_WSHPU

KLJLHZLK )\[ P[ PZ VUS` WYVWLY MVY \Z [V [Y` [V YLJYLH[L[OL L]LU[Z ILJH\ZL [OL` ^LYL [V KPZY\W[ -YHUR»Z SPML

OHK [OV\NO[ TVYL JHYLM\SS` HIV\[ OPZ WVZP[PVU HUK RLW[

IYPUNHIV\[HULY]V\ZIYLHRKV^UHUKSLHKÄUHSS`[VOPT

PU YLN\SHY JVU[HJ[ ^P[O [OL ,HNSL VMÄJLZ /L JV\SK MVY

SVZPUN OPZ QVI >L JHU IL Z\YL OL ^HZ HZRLK [V NV [V

L_HTWSL OH]L [VSK PUJVTPUN LKP[VY /VSKPUN ^OH[ OHK

3VUKVU ILJH\ZL YLJV]LYPUN HZ OL ^HZ MYVT H NHZ[YPJ

ILLUHNYLLK^P[OV\[NVPUNLKP[VY4HRPUZ5V[VUS`[OH[

\SJLY OL ^V\SK UV[ V[OLY^PZL OH]L THKL [OL QV\YUL`

P[^V\SKOH]LILLULHZ`MVYOPTYLSPZOPUN[OLWSLHZ\YLVM

/L^HZJLY[HPUS`UV[MYPLUKS`LUV\NO^P[O/VSKPUN[V^HU[

OPZSH[LZ[JYLH[PVUZ[VYPUN3VUKVUHUKZH`!º/L`0»]LNV[

[VZLLOPTZVJPHSS`

ZVTLNYLH[UL^Z[YPWZ>HU[[VZLL&»0MOLOHKKVUL[OH[>HZ [OLYL HU`VUL LSZL ILZPKLZ /VSKPUN H[ [OPZ

^OLU 4H[[OL^Z ILNHU [V IL Z\ZWPJPV\Z /VSKPUN JV\SK

TLL[PUN& 0 ILSPL]L ZVTLVUL VM OPNO H\[OVYP[` ^P[OPU [OL

OH]LZL[[OLYLJVYKZ[YHPNO[0[JV\SKILHYN\LKPU-YHUR»Z

º1\]LUPSLZ» KP]PZPVU VM [OL 4PYYVY .YV\W ^HZ JLY[HPUS`

KLMLUJL [OH[ H NVVK THUHNLTLU[ ^V\SK HM[LY H ZOVY[

[OLYL HUK 0 OHaHYK P[ ^HZ 3LVUHYK 4H[[OL^Z [OL VUL

[PTL OH]L W\[ V\[ MLLSLYZ [V JOLJR ^OH[ OL ^HZ KVPUN

THU^OVJV\SKÄYL/HTWZVU0[PZHSZVSPRLS`ZPUJL[OLYL

/LJVTWSHPULKSH[LY[OH[HM[LY4HRPUZX\P[UVVULHZRLK-YHUR KLSP]LYLK OPZ ,SPaHIL[O 0 HY[^VYR ^OPJO ^HZ

4H[[LYZ ^V\SK UV[ OH]L JVTL [V [OPZ WVPU[ PM -YHUR


;OPZWHNL!*VUJLW[ZRL[JOMVYº;LYYH5V]H»  6WWVZP[LWHNL!4H_+\USVWTVKLSZ[OLHSPLU»ZJVZ[\TL


; 6 4 6 9 9 6 > 9 , = 0 : 0 ; , +

;OH[SHZ[ZOV^Z-YHUR^HZZ[PSSUV[H^HYL[OL4PYYVY

ZH`Z!º6I]PV\ZS`0^HZU»[[OLYLB)H`MVYK3VKNL,WZVTD

WLVWSL^LYLKL[LYTPULK[VILYPKVMOPT;OLPYPU[LU[PVU0JHU»[ZH`HU`[OPUNVM[OLKL[HPSZ0VUS`OLHYKT\JOSH[LY»

VUS` ILJVTLZ JSLHY ^OLU [OH[ ZVSPJP[VY»Z SL[[LY VM [O(WYPS [LSSZ-YHUR!º(UHWWVPU[TLU[OHZILLUTHKLH[

OVTLPU /LOHKOLZHPKWSHJLKH[LSLWOVULJHSS

-YHUR[VSKTLHSP[[SLVM[OLL]LU[K\YPUNH]PZP[[VOPZ

T`VMÃ&#x201E;JLVU;O\YZKH`HM[LYUVVU^OLUJVU]LYZH[PVU^PSS

[V,HNSL»Z3VUKVUVMÃ&#x201E;JL[V[Y`[VKPZJV]LY^OL[OLYHU`

ILHPTLKH[[Y`PUN[VYLHJOHKLJPZPVUHIV\[`V\YM\[\YL

VM OPZ UL^ PKLHZ ^LYL ILPUN JVUZPKLYLK MVY W\ISPJH[PVU

0[ PZ UV[ ULJLZZHY` VY KLZPYHISL MVY `V\ [V IL WYLZLU[»

;OL [LSLWOVUL JHSS ^HZ WHZZLK H[ [OL 3VUKVU LUK [V

;OLTLL[PUN^HZH[[LUKLKI`/\TWOYL`)V^SLZ-YHUR»Z

HQ\UPVYTLTILYVMZ[HMM^OVH^HYL,HNSLTHUHNLTLU[

ZVSPJP[VY

4HZVU

^HZ YLS\J[HU[ [V ZWLHR [V

-SLL[^H` (ZZPZ[HU[ 3LNHS

4Y

/HTWZVU^HZTH`ILTVYL

(K]PZLY 4Y 9PJOHYKZVU

VMMOHUK [OHU OL ZOV\SK

(ZZPZ[HU[.LULYHS4HUHNLY

OH]L ILLU -YHUR ^HZ

3VUNHJYL 7YLZZ HUK 4Y

MVIILK VMM HUK [VSK UVUL

/VSKPUN JYLKP[LK PU [OL

VM OPZ ^VYR ^V\SK IL \ZLK

SL[[LYHZ[OLLKP[VYVM.PYS

UVUL L]LY ^HZ ;OL ^H`;OLYLPZSP[[SLVYUV[OPUN

[OLJHSS^HZOHUKSLK-YHUR

VU YLJVYK HIV\[ -YHUR»Z

PTWSPLK P[ ^HZ PUZVSLU[ PU

]PL^ VM [OLZL L]LU[Z 0U HU

[VUL [VNL[OLY ^P[O [OL

PU[LY]PL^ PU 1HU\HY` 

ZOLLY KPZHWWVPU[TLU[ [OH[

OLZHPK!º-PYZ[/\S[VU»Z^LYL

HSS OPZ YLJLU[ ^VYR ^HZ MVY

[HRLU V]LY» B)` 6KOHTZ

UV[OPUN

7YLZZDº;OLU[OLÃ&#x201E;YT[HRPUN

HUK[OYL^OPTPU[VKLZWHPY

V]LY

[OLTZLS]LZ

/L ^LU[ [V [OL TLKPJPUL

^LYL

LUYHNLK

-YHUR

[HRLU V]LY» B)` [OL 4PYYVY

JHIPUL[ Z^HSSV^LK WPSSZ

.YV\WD º;V^HYKZ [OL LUK

[OLYL ^HZ HSTVZ[ JLY[HPUS`

0 ^HZ [YLH[LK SPRL HU VMÃ&#x201E;JL

H SHYNL U\TILY H]HPSHISL

IV`¯0 [YPLK [V JVTTP[

ILJH\ZL OL ^HZ ILPUN

Z\PJPKL» (WWHYLU[S` PU [OL

[YLH[LK

H

ULY]V\Z

PU[LY]PL^ -YHUR L_WHUKLK

IYLHRKV^U·HUK

^LU[

ZSPNO[S` VU [OL Z\PJPKL

[V ILK [V KPL 4LHU^OPSL

H[[LTW[ HUK OV^ OL ^HZ

OPZ

ZH]LKI\[HM[LYYLHKPUN[OL

OLY ^H` [V JH[JO H I\Z

[YHUZJYPW[VW[LK[VYLTV]L

[V ^VYR JOLJRLK OLY

MVY

^PML

+VYV[O`

VU

TVZ[VM^OH[OL»KZHPK;OL

OHUKIHN HUK UV[PJLK ZOL

0U[YVK\J[PVU [V [OPZ IVVR

OHK SLM[ LP[OLY OLY NSV]LZ

YLMLYZ[VºISHJROVSLZ»PU/HTWZVU»ZZ[VY`![OPZPZVUL>L

VYTVYLWYVIHIS`OLYW\YZLIHJRH[)H`MVYK3VKNL0[»Z

KVU»[ L]LU RUV^ MVY Z\YL ^OH[ `LHY [OL Z\PJPKL H[[LTW[

SPRLS`ZOLJV\SKOH]L[YH]LSSLK^P[OV\[NSV]LZ"PTWVZZPISL

^HZTHKLI\[P[PZSPRLS`MYVT-YHUR»ZV^UYLTHYRZ[OH[

ZOL JV\SK OH]L [YH]LSSLK ^P[OV\[ OLY MHYL :OL YL[\YULK

P[^HZZVTL[PTLPUSH[L4H` -YHUR»ZZVU7L[LY^HZ

OVTLMV\UK-YHURJHSSLKHUHTI\SHUJLHUK^LU[^P[O

[OLU HNLK MV\Y[LLU HUK OPZ TV[OLY SPRLS` ZOPLSKLK OPT

OPT[VOVZWP[HS^OLYL[OL`KPKL]LY`[OPUN[OL`JV\SKMVY

LU[PYLS`MYVT[OLJYPZPZMVYOLPZVUS`HISL[VZH`!º0KVU»[

OPTHUKHM[LYHKH`»ZYLJ\WLYH[PVUZLU[OPTOVTL

YLTLTILYHU`[OPUN0JHU»[ZOLKHU`TVYLSPNO[VU[OPZ»4HYNHYL[ /HTWZVU ^OV ^HZ PU :V\[OWVY[ H[ [OL [PTL

TL :JHYJLS` RUV^PUN [OL THU [OLU \UWYLWHYLK MVY;OPZ ^HZ [OL VUS` [PTL OL ZWVRL VM [OL PUJPKLU[ [V


;OPZHUKVWWVZP[LWHNL!;^VVM[OLT\YHSZJVTWSL[LKI`-YHUR/HTWZVUMVY[OL:JPLUJL4\ZL\TPU 


7,;,996*2 

/HTWZVU ZHPK [OH[ 7L[LY

9VJR^HZTLHU[[VILºHZ[YPW JHY[VVU VM [OL TVZ[ Z\WLYPVY HUK S\_\YPV\Z RPUK» 0[ ^HZ WYVK\JLK PU KHPS` LWPZVKLZ VM [OYLL MYHTLZ HUK ^HZ TLHU[ [V IL Z\ITP[[LK [V [OL +HPS` /LYHSK /HTWZVU ^YP[LZ! º;OL ZVJPVSVNPJHS HPT ILOPUK [OPZ Z[YPWPZ[VH[[HJR[OLJVSV\YIHY I` PNUVYPUN P[ >L WYLZLU[ H M\[\YLZ[H[LPU^OPJOHWLYZVU»Z JVSV\YPZPTTH[LYPHS ;O\Z 9VJR»Z IVZZ 3H\YH PZ ISHJR I\[ UVVUL YLMLYZ [V [OL MHJ[ 0[ PZ I` PTWSPJH[PVU

;OL HJ[PVU [HRLZ WSHJL PU [OL M\[\YL B-YHUR KH[LK

HJJLW[LK[OH[ZOLPZVML_HJ[S`

[OLVWLUPUNLWPZVKLPU[OL`LHYDI\[VU,HY[O

[OL ZHTL ZVJPHS Z[HUKPUN HZ

0[PZUV[JVUJLYULK^P[OZWHJLZOPWZHUKWSHUL[HY`

H ^OP[L NPYS KVPUN [OL ZHTL

TVUZ[LYZI\[^P[OKHPS`SPML(TIYVZL9VJR»ZMYPLUKZ

QVI 0[ PZ HSZV HJJLW[LK [OH[

HUKHZZPZ[HU[PZPUHJVUZ[HU[MLYTLU[HNHPUZ[Z[H[\Z

9VJR ZOV\SK Ã&#x201E;UK UV[OPUN

ZLLRLYZ"OLZOV\SKYLÃ&#x2026;LJ[[OLMHJ[VY`Ã&#x2026;VVYH[[P[\KL

\U\Z\HS HIV\[ ^VYRPUN \UKLYZVTLVUL ^OV PZ IV[O ISHJR

KLWHY[TLU[VMZJPLU[PÃ&#x201E;JPU]LZ[PNH[PVU·HS[LYUH[P]LS`

HUK MLTHSL ;OL ZHTL [OPUN

P[JV\SKILHWYP]H[LJVTWHU`PU[OLZHTLJHWHJP[`

º3H\YH 9VJR HUK (TIYVZL HSS ^VYR MVY H <5

HWWSPLZ VM JV\YZL [V HSS [OL

;OL[^VTLUHYL¸[YV\ISLZOVV[LYZ¹(ZHZ\NNLZ[LK

V[OLY JOHYHJ[LYZ PU [OL Z[VY`

VWLUPUN ZP[\H[PVU P[ PZ HZZ\TLK [OH[ H[ [OPZ WLYPVK [OL,HY[O»Z^LH[OLYOHZILLUIYV\NO[\UKLYJVU[YVS HUK [OH[ HNYPJ\S[\YL VM HSS RPUKZ PZ [OLYLMVYL IHZLK VU H YPNPK ZJOLK\SL VM ^LH[OLY HYYHUNLK [V Z\P[ PU[LUZP]L J\S[P]H[PVU VM ]HYPV\Z WYVK\J[Z HSS V]LY [OL ^VYSK +LSPILYH[L HUK THSPNUHU[ PU[LYMLYLUJL ^P[O [OLZL ZJOLK\SLZ JV\SK JH\ZL \U[VSK OH]VJ [V HNYPJ\S[\YL HUK PM W\YZ\LK VU H SHYNLY ZJHSL YLZ\S[PU[OLHY[PÃ&#x201E;JPHSJYLH[PVUVM¸UH[\YHS¹KPZHZ[LYZ -PYZ[PUKPJH[PVUZVMZ\JOPU[LYMLYLUJLHYL[OLJH\ZLVM 9VJRHUK(TIYVZLILPUNOHZ[PS`Z\TTVULK[V/8 PU[OLZWLJPTLUVWLUPUNKYH^PUNZ»
;646996> 9,=0:0;,+ ;OPZLKP[PVUPZ^OVSS`YL^YP[[LU MYVTPUMVYTH[PVUIHZLKVUZV\YJLZWYL]PV\ZS` \UH]HPSHISLHUKJVU[HPUZT\JOUL^TH[LYPHS PUJS\KPUN/HTWZVU»ZºSVZ[»Z[YPWJHY[VVUZ:VTL LHYSPLYPSS\Z[YH[PVUZHYLYLWLH[LKILJH\ZLUVÄULY L_HTWSLZVMOV^/HTWZVU^VYRLKL_PZ[ ;OLZLHYLH\NTLU[LKI`HKKP[PVUHSWPJ[\YLZ UL]LYW\ISPZOLKILMVYL

8; IZ\ &33/7

5V[Z\YWYPZPUNS`[OLTLKPHJVU[PU\LK[VZOV^HU PU[LYLZ[PU/HTWZVUHM[LYOLX\P[,HNSL/LYLOL WVZLZHTVUNZ[[OLHY[LMHJ[ZPUOPZZ[\KPVHS[OV\NO OLOHKSVUNZPUJLZ[VWWLKKYH^PUNIV[O+HU+HYL HUK;OL9VHKVM*V\YHNL^OLU[OPZWPJ[\YL

<2‰ 

^HZ[HRLU

Frank Hampson - Tomorrow Revisted  

With the best of his original artwork finally printed as it was meant to be seen! The book is crammed with superb examples of Hampson’s bes...