Page 159

www. przystan ekd . pl

polska Konferencja Szybowcowa, po dokładnym rozpatrzeniu tego zagadnienia, zwraca się do MK z gorącym apelem o  zapewnienie zatrudnionym siłom instruktorskim minimum egzystencji, przez przyznanie poza stałymi, płaconymi przez MK poborami: a. dodatku lotniczego 1500 złotych miesięcznie, b. dodatku dla ciężko pracujących, c. przydziałów żywności, d. zaopatrzenia w  mundury i  obuwie, e. przyznania sum okolicznościowych, pomocy zimowej, połogowej, pośmiertnej itp., f. bezpłatnego biletu kolejowego,   g. premii za wydajną oraz bez wypadków pracę. W  przypadku trudności w  realizowaniu punktów c i  d instruktorzy winni otrzymywać równoważnik pieniężny według cen rynkowych. Konferencja uważa, że powyższe dezyderaty są wysunięte tylko na okres przejściowy i  stanowią minimum potrzeb dla kontynuowania trudnej i  odpowiedzialnej pracy instruktora szybowcowego.

Komisja Metod Szkolenia Szybowcowego obradowała w składzie: prze-

wodniczący – prof. Wł. Humen, członkowie: mjr  M. Zabłocki, inżynierowie: R. Bartel, W. Leja, R. Weigl, M. Kałużyński oraz instruktorzy: J. Andrzejewski, L. Kwiatkowski, Fr. Kępka, I. Kempówna, Jan Jankowski, B. Puzej i  St. Kopiński. Komisja ta przedstawiła zebraniu w  dniu 21 listopada następujące wytyczne w  sprawie metod szkolenia szybowcowego: 1. DLC MK powoła komisję do opracowania instrukcji dla potrzeb szkolenia podstawowego i  wyczynowego (loty bez widoczności, akrobacja). Sprawy te Komisja powierza inż. W. Leji, instr. P. Mynarskiemu, inż. R. Weiglowi, prof.  Wł. Humenowi, instr. J. Andrzejewskiemu, instr. Irenie Kempównie i  J. Zielezińskiemu. 2. Dla popularyzacji szybownictwa wśród szerokich rzesz młodzieży i  podniesienia wyników nauczania Komisja uważa za konieczne reaktywowanie kursów teoretycznych dla organizacji młodzieżowych, z  tym, że programy naukowe powinny być zwięzłe, przystępne i  przystosowane do zawodowego wykształcenia danej grupy młodzieżowej. Prace powyższe powinny podjąć w  pierwszym PRZYSTANEK D OLNY ŚLĄSK 1(10)/2016 | 159

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Advertisement