Page 149

www. przystan ekd . pl

Państwowa polityka lotnicza to czynnik decydującej wagi i niezbędny warunek siły państwa i  jego wpływów zarówno na wewnątrz, jak i  na zewnątrz. Jakież są więc obiektywne warunki skutecznej pracy i  widoków rozwoju naszego lotnictwa? Nowo powstające z  gruzów i  zniszczenia wojennego, niebywałego w  historii świata, państwo polskie, opieramy szczęśliwie właśnie o  ścisłą współpracę polityczną i  gospodarczą z  wielkimi sojusznikami świata. Ten stan rzeczywistości politycznej stwarza nader pomyślne warunki dla rozwoju i  przyszłości polskiego lotnictwa, a  równocześnie pozwala na aktualne rozwiązanie problemu organizacyjnego polskiego lotnictwa o  wszelkich szansach ciągłości i  trwałości. Co więc wobec tego należy uczynić zaraz i  jakie przedsięwziąć prace organizacyjne, ażeby projekt rozwiązania zagadnienia lotnictwa polskiego znalazł swój należyty wyraz zarówno w  strukturze prawno-organizacyjnej, jak i  w  bieżących pracach państwowych organów lotniczych? Wieloletnie wysiłki twórcze, rezultaty wieloletnich prac podjętych nad rozwiązaniem interesującego nas zagadnienia, były dokonywane i  osiągane

zarówno przez państwa w tej wojnie zwycięskie, jak i  zwyciężone. Doświadczenie wieloletnie dało wszystkim tym państwom zadziwiająco zgodne wyniki i  doprowadziło do wniosków już przed wojną obecną niespornych, jaka forma organizacyjna lotnictwa daje najlepsze rezultaty. Zapanował jednolity pogląd na kwestie należytego rozwiązania w  płaszczyźnie państwowej zagadnienia lotnictwa. Zwyciężył i  powszechnie został wprowadzony w  życie pogląd, sprowadzający się do dwóch zasad: 1. ciężar gatunkowy potęgi lotniczej państwa ześrodkowuje się w  lotnictwie cywilnym, 2. otrzymuje ono formę i  powagę samodzielnej organizacji, w  której zespolone są wszystkie zagadnienia lotnicze państwa. Czyli zostaje przestrzegana bezwzględna zasada jednotorowości. Praktycznie rzecz ujmując, forma działalności prawno-organizacyjnej lotnictwa we wszystkich państwach sprowadza się do zasady: jedna polityka, jedna władza, jedna odpowiedzialność. To znaczy: jeden człowiek, jeden budżet, jedna polityka lotnicza. Oto hasło pracy organizacyjnej państwa nowoczesnego! Istotnym jest więc, żeby kierownictwo lotnictwa było samodzielne, jednoPRZYSTANEK D OLNY ŚLĄSK 1(10)/2016 | 149

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Advertisement