Page 1

Przyszłość polskiej energetyki Raport badawczy

Warszawa, 1 grudnia 2011


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na temat planów rozwoju energetyki jądrowej w kraju oraz zbadanie możliwych reakcji na podjęcie decyzji o budowie elektrowni jądrowej w Polsce

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line w dniach 19-25 listopada 2011 roku na próbie 2191 panelistów StudentsWatch Wyniki są reprezentatywne dla Polaków w wieku 16-45 lat Błąd oszacowań dla odsetków odpowiedzi nie przekracza 2% dla całej próby i 3% dla podpróby popierających oraz dla podpróby niepopierających budowę elektrowni jądrowej w Polsce


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Wnioski (1) Z deklaracji młodych Polaków wynika, że połowa z nich (49,7%) posiada dużą wiedzę na temat energetyki odnawialnej. Najmniej zgłębioną dziedziną jest energia oparta na gazie łupkowym (19,7%). Niewiele ponad jedna czwarta (28,8%) twierdzi, że orientuje się w prowadzonej polityce energetycznej Polski. Na temat energii jądrowej poziom wiedzy jest wysoki wśród 1/3 Polaków (35,1%) w wieku 16-45 lat. Najlepszą wiedzą dysponują osoby powyżej 35 roku życia (40,4%). Mężczyźni deklarują wyraźnie wyższy poziom wiedzy niż kobiety (44,4% i 26,6%), ale zainteresowanie dodatkowymi wiadomościami z tej dziedziny jest podobne – na poziomie 84%. Znacząca większość Polaków deklaruje potrzebę zwiększenia swojej wiedzy na temat energii i polityki energetycznej. Najwięcej Polaków chciałoby dowiedzieć się więcej na temat energii odnawialnej (88%). W pozostałych przypadkach odsetek zainteresowanych jest równie wysoki ok. 84%. Temat energii jądrowej najchętniej pogłębiłyby osoby w wieku 36-45 lat (88,9%).


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Wnioski (2) Zdaniem młodych Polaków do najbezpieczniejszych, a zaraz najmniej awaryjnych elektrowni należą kolejno: elektrownie słoneczne i wiatrowe. Na środku skali sytuują się elektrownia wodna, oparta na biomasie, nieco większe ryzyko przypisywane jest elektrowniom węglowym. Jako najbardziej awaryjne i mogące spowodować największe szkody postrzegane są elektrownie jądrowe i termojądrowe. Warto podkreślić, że w oczach Polaków, wyższe prawdopodobieństwo awarii oznacza wyższy przewidywany poziom zniszczeń. Opinie na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce dzielą młodych Polaków na dwa równoliczne obozy. Zdecydowanie najwięcej popierających jest wśród osób poniżej 25 roku życia (58,8%), najmniej w grupie 26-35-latków (44,8%). Najczęstsze "Tak" dla elektrowni słychać wśród męskiej części społeczeństwa (66,8%), podczas gdy przeciwko budowie elektrowni jest zdecydowana większość kobiet (56,7%).

Jak na ironię, prawie połowa Polaków (47,8%) jest zdania, że decyzja o budowie elektrowni powinna zostać poddana wynikowi ogólnopolskiemu referendum, a ponad jedna trzecia (37,1%) zaufałaby autorytetowi ekspertów w dziedzinie atomistyki. Warto podkreślić, że jedynie 2,5% uważa, że politycy (w tym rząd) powinien podjąć decyzję w tej sprawie.


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Wnioski (3) Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na percepcję zagrożeń związanych z energetyką jądrowej jest stan wiedzy respondenta na ten temat. Jedna trzecia osób (ok. 34%), która zadeklarowała, że ich poziom wiedzy jest wysoki uważa, że prawdopodobieństwo awarii elektrowni jądrowej jest niskie bądź bardzo niskie. Dla pozostałych osób ten odsetek oscyluje wokół 13%. Osoby, które deklarują słabą wiedzę w zakresie energetyki jądrowej znacznie częściej przekonane są o awaryjności tego rozwiązania. Podobne różnice występują w zakresie postrzegania ewentualnych negatywnych skutków awarii elektrowni jądrowej. Co czwarta osoba (od 24,2 do 27,3%) posiadająca dużą wiedzę uważa, że skutki te cechują się bardzo niskim lub niskim poziomem zagrożenia, podczas gdy wśród pozostałych osób, jest to co dziesiąta osoba (od 9,2 do 10,9%). Większa wiedza w zakresie energetyki jądrowej wpływa na lepsze postrzeganie tego źródła energii, a w efekcie zwiększa poparcie dla tego rodzaju inwestycji w Polsce. Dwie trzecie osób z wysokim deklarowanym poziomem wiedzy popiera budowę elektrowni, podczas gdy wśród pozostałych osób poparcie nie przekracza 40% a najniższe (27,9%) jest wśród osób, które zupełnie nie interesują się tematem energetyki jądrowej.


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Wnioski (4) Spór o elektrownie jądrowe przebiega na linii "ekonomia vs bezpieczeństwo". Popierający budowę elektrowni przekonują, że taka inwestycji zapewni niezależność energetyczną Polski (64,1%) i obniży rachunki za energię elektryczną (49,4%). Z kolei przeciwnicy "atomu" wskazują na wysoki poziom zagrożenia dla mieszkańców (75,5%) i dla środowiska naturalnego (55,7%) w przypadku awarii.

Bardzo trudno wskazać region preferowany dla nowo powstałej elektrowni jądrowej. Z jednej strony, co piąta osoba popierająca budowę elektrowni, chciałaby aby powstała ona w woj. podlaskim (19,5%), ale podobny odsetek (15,4%) twierdzi, że nie jest to dobre rozwiązanie w tym regionie. Podobna sytuacja występuje na Pomorzu (16,2% vs 18,1%). Najmniejszy kontrast obserwowany jest w woj. wielkopolskim, gdzie "za" elektrownią opowiedziało się 12,3%, a przeciw jedynie 6,6%. Drogą eliminacji, największa przewaga przeciwników do zwolenników danego regionu występuje na Mazowszu (19,0% vs10,0%) i na Śląsku (13,4% vs 9,9%).


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Wnioski (5) Przyjmując perspektywę regionalną, największa przewaga zwolenników do przeciwników budowy elektrowni w danym regionie obserwowana jest wśród mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego (43,4% vs 25,8%) i pomorskiego (51,8% vs. 39,8%). Na ogół jednak mieszkańcy danego województwa nie chcieliby, aby to właśnie w ich regionie została wybudowana elektrownia. Wyjątkiem jest woj. świętokrzyskie, którego aż połowa mieszkańców nie chciałaby elektrowni na Pomorzu. Część przeciwników budowy elektrowni dałaby się przekonać korzyściami finansowymi, jednak aż 71% nie zgodziłoby na budowę elektrowni we własnym regionie pod żadnym warunkiem, a ponad połowa 55,1% nie poparła inwestycji w innych częściach kraju. Ponad jedna piąta (21,2%) przeciwników elektrowni jądrowej w Polsce planuje czynnie protestować przeciw tej inwestycji, jednak odsetek ten może ulec zmianie, z uwagi na wysoki odsetek (53,2%) osób niezdecydowanych. Najbardziej prawdopodobne formy protestu to uliczne manifestacje, pochody, demonstracje (34,1%) oraz droga oficjalna - petycje, listy do władz i specjalistów (30,9%)


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Ogólny stan wiedzy na temat energetyki Jak oceniasz swój stan ogólnej wiedzy na temat…: energii odnawialnej

6,3

energii jądrowej

5,9

aktualnej polityki energetycznej Polski

4,9

43,4

44,6

29,2

23,9

55,2

60,8

5,6

9,7

10,4

aktualnych planów Unii Europejskiej dot. 3,1 energetyki

16,7

67,4

12,8

gazu łupkowego

16,5

68,1

12,2

N = 2191

3,2

Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Ogólny stan wiedzy na temat energetyki jądrowej według kategorii wiekowej Jak oceniasz swój stan ogólnej wiedzy na temat energetyki jądrowej: 16-25 lat

7,8

26-35 lat 5,6

36-45 lat 4,2

Ogółem

N = 2191

5,9

29,2

23,7

36,2

29,2

51,4

60,5

11,6

10,3

52,7

55,2

Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

6,9

9,7

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Ogólny stan wiedzy na temat energetyki jądrowej według płci Jak oceniasz swój stan ogólnej wiedzy na temat energetyki jądrowej:

Ogółem

5,9

kobiety

3,3

mężczyźni

N = 2191

8,4

29,2

55,2

22,3

9,7

62,1

36,0

12,3

48,4

7,2

Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Percepcja prawdopodobieństwa stworzenia zagrożenia Dla każdego z poniższych źródeł energii oceń prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia dla życia mieszańców okolicy: Elektrownia jądrowa

6,8

Elektrownia termojądrowa

5,1

Elektrownia węglowa

13,6 11,8

9,1 10,0

11,6

11,7

19,0

Elektrownia wodna

22,8 58,0

Elektrownia słoneczna 3

4

13,9

12,0

33,5

20,1

5

13,8

10,2

11,8 9,6

7,8

8,7

5,4 2,92,3

Bardzo prawdopodobne

5,28

10,9

5,12

5,3 6,4

3,41

4,1 3,32,24,0

2,88

19,9 8,4

18,8 6

3,5

24,7

20,6

64,1 2

10,6

27,2

23,4

Elektrownia wiatrowa

12,6

19,6

38,8

Elektrownia oparta na biomasie

Bardzo mało prawdopodobne

10,2

Średnia

2,84

4,92,0 2,1 1,5 2,6 2,17

4,4 3,52,4 2,1 1,92,9 trudno powiedzieć

N = 2191 Wyniki w %

2,04


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Percepcja prawdopodobieństwa stworzenia zagrożenia według wiedzy na temat energetyki jądrowej

Dla ELEKTROWNI JĄDROWEJ prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia dla życia mieszańców okolicy:

Średnia OGÓŁEM

6,8

13,6

9,1

10,2

12,6

10,6

33,5

3,5

5,28

5,12 Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej

20,3

13,7

11,2

10,4

12,3

4,2

25,0

2,8 3,41

Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

10,9

3,6

23,5

9,1

9,5

9,5

10,5

10,4

12,8

12,8

8,2

12,2

23,3

38,5

1,4

3,8

2,88

2,84

2,17 Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

4,8 9,1

Bardzo mało prawdopodobne

2

4,9

7,6

3

4

11,4 5

12,8 6

40,7

Bardzo prawdopodobne

8,8 trudno powiedzieć

N = 2191 Wyniki w %

2,04


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Percepcja skutków ewentualnego zagrożenia Dla każdego z poniższych źródeł energii oceń poziom niebezpieczeństwa spowodowanego przez ewentualną awarię: Elektrownia jądrowa Elektrownia termojądrowa

Elektrownia węglowa Elektrownia oparta na biomasie

6,6

9,0

5,3

10,0

9,3

5,9 9,0

6,0

10,8

10,7

12,5

17,8

18,5

Elektrownia wodna

26,0

Elektrownia słoneczna

Bardzo niski poziom zagrożenia

2

3

4

5

23,0 14,0

14,9 22,8

47,4

23,3

6

4,3

36,2

13,2

21,3 42,6

45,5

11,8

17,4 21,6

Elektrownia wiatrowa

10,0

Średnia

9,6

11,4

7,0 3,5 7,5

5,6 3,82,3

14,5

8,1

Bardzo wysoki poziom zagrożenia

4,71

3,46

21,1

2,61

5,1 3,2 5,3

2,28

3,82,6 1,35,1

1,71

7,1 4,02,0 1,7 6,5

1,51

9,6

12,6

4,81

9,2

trudno powiedzieć

N = 2191 Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Percepcja skutków ewentualnego zagrożenia Dla każdego z poniższych źródeł energii oceń poziom niebezpieczeństwa spowodowanego przez ewentualną awarię: OGÓŁEM

6,6

Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej

9,0

16,5

Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

10,1

Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

4,1 6,8

Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

5,3

14,1

2

9,3

10,8

5,2

3

8,1

5,7

10,4

4,25,0 2,9 7,4

Bardzo niski poziom zagrożenia

10,0

5

8,9

10,4

9,1

8,0

4

10,0

9,8

9,9

9,0

4,3

34,9

9,6

2,0

39,4

10,4

9,7

6

45,5

0,9

49,5

47,8

Bardzo wysoki poziom zagrożenia

4,5

15,0

trudno powiedzieć

N = 2191 Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Awarie elektrowni percepcja prawdopodobieństwa i zagrożenia Średni poziom zagrożenia z powodu awarii

6,00

Wysokie ryzyko

Elektrownia jądrowa

5,00

Elektrownia termojądrowa 4,00

Elektrownia węglowa

Elektrownia wodna

3,00

Niskie ryzyko

Elektrownia oparta na biomasie

2,00

1,00

0,00 0,00

N = 2191

Elektrownia słoneczna

1,00

Elektrownia wiatrowa

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Średni poziom prawdopodobieństwa zagrożenia awarią elektrowni

Średnie na skali 1-7


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce Czy popierasz budowę w Polsce elektrowni jądrowej?

Zdecydowanie tak

8,4

20,5

18,8

Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

29,3 23,0

Nie wiem, trudno powiedzieć

N = 2191 Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce według kategorii wiekowej

Czy popierasz budowę w Polsce elektrowni jądrowej?

Ogółem

16-25 lat

20,5

29,3

26,7

32,1

26-35 lat

17,9

26,9

36-45 lat

16,9

29,1

Zdecydowanie tak

N = 2191

23,0

Raczej tak

Raczej nie

18,8

18,8

23,5

27,0 Zdecydowanie nie

14,3

21,5

8,4

8,1

10,3

20,5

6,4

Nie wiem, trudno powiedzieć

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce według płci

Czy popierasz budowę w Polsce elektrowni jądrowej?

20,5

Ogółem

kobiety

mężczyźni

9,0

23,6

Raczej tak

23,0

30,9

31,7

Zdecydowanie tak

N = 2191

29,3

34,8

Raczej nie

Zdecydowanie nie

18,8

25,8

15,3

8,4

10,7

12,0

6,2

Nie wiem, trudno powiedzieć

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce według wiedzy

Czy popierasz budowę w Polsce elektrowni jądrowej? 8,4

2,8

18,8

24,1 7,5

4,1 12,7

6,2 20,6

15,3

23,0 24,4

28,5

32,3

29,5 41,2

35,5

21,7

20,5

12,8 Wiem dużo i nie potrzebuję wiedzieć więcej

Zdecydowanie tak

N = 2191

24,4

24,5

29,3

Ogółem

23,1

Raczej tak

Wiem dużo, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

Raczej nie

Wiem mało, ale chciał(a)bym się dowiedzieć więcej

Zdecydowanie nie

6,2 Wiem mało i nie potrzebuję wiedzieć więcej

Nie wiem, trudno powiedzieć

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Argumenty „za” budową elektrowni jądrowej w Polsce Wskaż główne powody, które Twoim zdaniem przemawiają za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Zapewnienie niezależności energetycznej Polski od innych krajów

64,1 49,4

Niższe opłaty za energię elektryczną Brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery i środowiska naturalnego

30,1 18,0

Powstanie nowych miejsc pracy Niezależność miejsca budowy elektrowni od dostępności surowca (elektrownia może powstać w dowolnym miejscu)

14,0 9,8

Wyższy prestiż Polski w Europie i na świecie

7,2

Dotacje dla regionu, w którym powstanie elektrownia Inne

0,8

nie wiem / trudno powiedzieć

0,7

N = 1091 – osoby, które popierają budowę elektrowni w Polsce

Wyniki w %

Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Argumenty „przeciw” budowie elektrowni jądrowej w Polsce Wskaż główne powody, dla których elektrownia jądrowa nie powinna zostać w Polsce wybudowana 75,5

Wysoki poziom zagrożenia w przypadku awarii

55,7

Zagrożenie dla środowiska naturalnego

15,6

Wysokie koszty zabezpieczenia elektrowni i surowców Rozwój technologii jądrowej zostanie wykorzystany w złym celu (np. do prac nad bronią jądrową)

14,7 12,4

Wysokie koszty budowy elektrowni

9,7

Częste awarie Wzrosną ceny energii

5,8

inny powód

1,6

nie wiem / trudno powiedzieć

2,1

N = 1100 – osoby, które nie popierają budowy elektrowni w Polsce lub są niezdecydowane

Wyniki w %

Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Preferowane regiony Polski dla elektrowni jądrowej Wskaż region Polski, w którym chciał(a)byś, aby powstała elektrownia jądrowa.

Trudno powiedzieć: 11,9

Wskaż region Polski, w którym NIE chciał(a)byś, aby powstała elektrownia jądrowa.

Trudno powiedzieć: 18,5

N = 1091 – osoby, które popierają budowę elektrowni w Polsce

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Preferowane regiony Polski dla elektrowni jądrowej według województw Wskaż region Polski, w którym chciał(a)byś, aby powstała elektrownia jądrowa

Preferowany region dla budowy elektrowni

Region zamieszkany przez respondenta POMORSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKOPOMORSKIE

POMORSKIE

51,8

12,5

18,1

0,0

4,5

8,3

ŁÓDZKIE

1,2

18,8

7,7

10,0

0,0

MAZOWIECKIE

2,4

12,5

14,0

6,7

KUJAWSKOPOMORSKIE

9,6

0,0

4,9

ŚWIĘTOKRZYSKIE

8,4

3,1

WIELKOPOLSKIE

4,8

PODLASKIE

ŚLĄSKIE

Inne

OGÓŁEM

8,7

18,1

9,4

19,5

3,3

0,0

7,8

4,7

16,2

0,0

5,0

0,0

8,6

9,9

12,3

43,3

4,5

3,3

8,7

4,3

6,4

10,0

4,4

0,0

27,3

5,0

26,1

6,0

10,2

9,9

21,9

10,7

13,3

4,5

23,3

4,3

7,8

15,8

7,7

6,0

25,0

17,0

10,0

36,4

40,0

30,4

16,4

21,6

6,6

ŚLĄSKIE

10,8

3,1

12,1

3,3

22,7

1,7

8,7

13,8

8,2

6,0

Nie wiem

4,8

3,1

11,2

13,3

0,0

10,0

13,0

17,2

13,7

11,9

ŚWIĘTOKRZYSKIE WIELKOPOLSKIE PODLASKIE

N = 1091 – osoby, które popierają budowę elektrowni w Polsce

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Niepożądane regiony Polski dla elektrowni jądrowej według województw Wskaż region Polski, w którym NIE chciał(a)byś, aby powstała elektrownia jądrowa

Niepożądany region dla budowy elektrowni

Region zamieszkany przez respondenta POMORSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKOPOMORSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WIELKOPOLSKIE

PODLASKIE

ŚLĄSKIE

Inne

OGÓŁEM

POMORSKIE

39,8

12,5

11,0

16,1

52,2

9,7

21,7

10,3

23,4

18,1

ŁÓDZKIE

1,2

40,6

2,2

0,0

0,0

3,2

0,0

2,6

2,0

3,2

MAZOWIECKIE

8,4

9,4

42,7

0,0

13,0

0,0

4,3

8,6

8,2

19,0

KUJAWSKOPOMORSKIE

1,2

0,0

0,8

25,8

0,0

1,6

0,0

0,0

1,2

1,7

ŚWIĘTOKRZYSKIE

3,6

0,0

2,2

0,0

21,7

0,0

8,7

0,9

7,6

4,2

WIELKOPOLSKIE

1,2

6,3

1,4

3,2

0,0

51,6

0,0

0,0

8,8

6,6

PODLASKIE

19,3

3,1

15,6

9,7

4,3

8,1

39,1

6,0

18,1

15,4

ŚLĄSKIE

9,6

21,9

5,8

6,5

4,3

6,5

8,7

47,4

13,5

13,4

Nie wiem

15,7

6,3

18,4

38,7

4,3

19,4

17,4

24,1

17,3

18,5

N = 1091 – osoby, które popierają budowę elektrowni w Polsce

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Finansowo - energetyczny trade-off Zgodził(a)bym się budowę elektrowni jądrowej, jeśli wysokość moich rachunków za energię zostałaby obniżona w stosunku do obecnych o …

55,1

nie zgodził(a)bym się pod żadnym warunkiem

71,0 10,9 12,2

pow. 75%

od 51 do 75%

5,1 3,9

w innym regionie

w moim regionie

23,2

od 26 do 50%

od 1 do 25%

Gdyby elektrownia została wybudowana:

10,4 5,7 2,5

N = 1100 – osoby, które nie popierają budowy elektrowni w Polsce lub są niezdecydowane

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Gotowość do protestów przeciwko elektrowni jądrowej Czy jeśli w Polsce dojdzie do rozpoczęcia prac nad elektrownią jądrową to bierzesz pod uwagę jakąś formę protestu? manifestacje, protesty, pochody, demonstracje

Jaką formę protestów bierzesz pod uwagę? N=233

21,2 53,2

25,7

Nie wiem, trudno powiedzieć

8,9

strajki protest medialny, w internecie, mediach społecznościowych

4,3

blokada ulic, terenów budowy

3,7

inne

Nie

30,9

petycje, listy do władz, specjalistów

wyjazd z kraju

Tak

34,1

0,7

3,0

trudno powiedzieć

N = 1100 – osoby, które nie popierają budowy elektrowni w Polsce lub są niezdecydowane

14,5

Wyniki w %


Przyszłość polskiej energetyki – wiedza i opinie Polaków na temat energii atomowej- Raport

Instytucje podejmujące decyzje ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce Kto przede wszystkim powinien decydować o powstaniu w Polsce elektrowni jądrowej? Całe Społeczeństwo (referendum)

47,8

Naukowcy, eksperci od atomistyki

37,1

Społeczeństwo lokalne

7,6

Politycy (partie, rząd, prezydent)

2,5

Producenci i dystrubutorzy energii

2,0

Biznes

0,7

Kościół

0,6

Ktoś inny

0,3

Nie wiem / trudno powiedzieć

N = 2191

1,3

Wyniki w %


Dziękujemy za uwagę!

Kontakt: StudentsWatch sp. z o.o. sw@studentswatch.pl 533-987-335(6) www.studentswatch.pl

Elektrownia atomowa w Polsce - raport z badania społecznego  

Raport z badania na temat energetyki w Polsce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you