Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

10 stycznia

ROK XVIII NR 1 (910) 10.01.2018 r.

2018 r.

Orszak Trzech Króli po raz piąty w Wieruszowie więcej, str. 2

Reklama

Uroczyste otwarcie najważniejszych inwestycji drogowych 2017 roku str. 4


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Orszak Trzech Króli po raz piąty w Wieruszowie Już po raz piąty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wieruszowa. Tegoroczny pochód maszerował pod hasłem Bóg jest dla wszystkich. Orszaki poszczególnych parafii przeszły alejami miasta do miejsca na skrzyżowaniu ulic za mostem na Prośnie i dalej wspólnie ulicą Wrocławską do Rynku, wokół którego odbyły się wspólne Jasełka. Każda parafia ma przewidziany inny kolor: niebieski – parafia p.w. Nawiedzenia NMP, czerwony – parafia p.w.

Zesłania Ducha Św., zielony – parafia Św. Stanisława B i M. Następnie pochód ruszył ul. A Mickiewicza do ulicy Klemensa Wierusza, gdzie obok biblioteki umiejscowiona była stajenka. Tam królowie i Orszak oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli dary. Hasło „Bóg jest dla wszystkich” jest przypomnieniem uczestnikom Orszaku, że Bóg przyszedł, aby odkupić każdego człowieka i czeka na wszystkich. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w

scenariuszu Orszaku. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 poza jej granicami (Rwanda, Kongo, Stany Zjednoczone, Austria, Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy). W 2018 roku obchodzić będziemy 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i można powiedzieć, że Orszak Trzech Króli będzie jedną z największych imprez w roku świętowania.

jęć więcej zd y.pl iatow www.pow

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Reklama

3

Reklama

Kronika strażacka Od dnia 02.01.2018do dnia 07.01.2018r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8 zdarzeń. 1.W dniu 02.01.2018 o godz. 9:47 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o wypadku samochodowego w miejscowości Wieruszów przy ul. Bolesławieckiej. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp JRG PSP W-ów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który wypadł z drogi i znajdował się na dachu. Kierowca opuścił pojazd przed przybyciem straży. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojeździe oraz na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. 2.W dniu 04.01.2018 o godz. 2:36 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o palącym się budynku gospodarczym w miejscowości Łubnice. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp straży pożarnej JRG PSP W-ów oraz po jednym zastępie OSP Łubnice i OSP Dzietrzkowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu OSP Łubnice zastano pożar drewnianej szopy przylegającej bezpośrednio do murowanej stodoły. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. Następnie podano jeden prąd wody w natarciu do wnętrza szopy na palącą się konstrukcję budynku. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. 3.W dniu 04.01.2018 o godz. 19:43 SKKP PSP w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Czastary. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG PSP W-ów oraz dwa zastępy OSP KSRG Czastary. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku inwentarskiego wraz z inwentarzem. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu energii elektrycznej do budynku. Następnie ewakuowano żywy inwentarz i równocześnie podano dwa prądy wody w natarciu na ognisko pożaru. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Przypuszczalną przyczyną pożaru było: Pęknięcie żarówki ogrzewającej inwentarz. 4. W dniu 06.01.2018 o godz. 21:52 SKKP PSP w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o pożarze hali magazynowej wypełnionej słomą. Zdarzenie to miało miejsce w Józefowie gm. Czastary. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz osiem zastępów straży OSP . Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar całkowity hali magazynowej wraz z znajdującą się w środku słomą w balotach. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu sześciu prądów wody w natarciu na palącą się słomę oraz na metalową konstrukcję dachu w celu jej chłodzenia. Dalsze czynności straży polegały na przelewaniu i przerzucaniu słomy w celu jej dogaszenia. Straty oszacowano na ok.350 tyś. zł. Uległo spaleniu ok. 800 szt. bali słomy. 5. Pozostałe zdarzenia do których dysponowane były Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej to między innymi pożary sadzy w kominach, neutralizacja plam ropopochodnych oraz inne miejscowe zagrożenia. mł. bryg. Dariusz Górecki D-ca JRG w Wieruszowie.

Projekt „Ja też Potrafię” Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie od wielu lat jest organizatorem i realizatorem projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu wieruszowskiego. Od września do grudnia dla beneficjentów Ośrodka, realizowany był projekt pt. „Ja też potrafię”, współfinansowany ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. W ramach projektu organizowane były wyjazdy na zajęcia specjalistyczne, m.in. dogoterapię i hipoterapię w Domu Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie. Beneficjenci tego projektu uczestniczyli również w seansie w Grocie Solnej w Bralinie oraz wzięli udział w zajęciach na basenie krytym w Ostrzeszowie. Udział w zajęciach specjalistycznych był nie tylko okazją do integrowania się dzieci, ich rodziców oraz opiekunów, ale przede wszystkim wpłynął na poprawę ich zdrowia. W godzinach popołudniowych realizowane były zajęcia grupowe i indywidualne w zależności od potrzeb beneficjentów. W tym celu prowadzona była rehabilitacja ruchowa, rewalidacja, arteterapia, terapia psychologiczna oraz społeczna. Prowadzone zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

pomagały w korygowaniu deficytów oraz rozwijaniu mocnych stron dziecka oraz wspieraniu ich wszechstronnego rozwoju. Uczestnicy projektu w ramach terapii społecznej brali udział w konkursie „Twórczość – Terapia – Sukces”, który organizowany był przez naszego partnera – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie. Podczas zajęć arteterapeutycznych wspólnie z terapeutą wykonali prace manualne, które zostały wyeksponowane podczas wystawy w holu Urzędu Miasta i Gminy w Wieruszowie. Podsumowaniem działania było spotkanie mikołajkowo – wigilijne z udziałem opiekunów prawnych, terapeutów prowadzących zajęcia oraz przedstawicieli władz samorządowych. Po symbolicznym przełamaniu się opłatkiem, każdy beneficjent projektu otrzymał upominek. Spotkanie było okazją do zebrania informacji zwrotnych na temat realizowanego projektu, oraz dalszych planów związanych z działalnością terapeutyczno-rehabilitacyjną na 2018r. W imieniu realizatorów i beneficjentów projektu Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dziękuje za pomoc grantodawcom tj. RCPS (Regionalne Centrum Polityki Społecznej), PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), beneficjentom, rodzicom, opiekunom, wolontariuszom oraz terapeutom.


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Zebranie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej W czwartek 4 stycznia br odbyło się spotkanie członków Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wieruszowie. Na spotkaniu omówiono sprawozdanie z działalności spółki w 2017 roku oraz ustalono wstępny harmonogram prac, które planowane są w roku 2018. Obecni składali wnioski dotyczące realizacji zadań spółki oraz zapoznali się z realizacją budżetu spółki za 2017 rok i planami na rok 2018. Ustalono również termin Walnego Zebrania na dzień 22 stycznia 2018 roku godz. 10.00.

Uroczyste otwarcie najważniejszych inwestycji drogowych 2017 roku Grudniowe obrady Rady Powiatu Wieruszowskiego sprzyjały podsumowaniu najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w bieżącym roku. Po zakończeniu sesji, radni udali się na symboliczne otwarcie dróg, które w 2017 roku zostały przebudowane, bądź zmodernizowane. Członkowie Zarządu oraz radni Powiatu wraz z wójtami, radnymi i sołtysami dokonali uroczyste-

go przecięcia wstęgi na kluczowych odcinkach wyremontowanych dróg. Starosta wraz z wójtami podkreślili znaczenie dokonanych inwestycji, które bez wątpienia poprawiają estetykę miejscowości, ale również zwiększają komfort, a często bezpieczeństwa jazdy. Zaznaczono przy tym pomyślnie układającą się współpracę pomiędzy samorządami w zakresie wspólnie podejmowanych inwestycji publicznych. Do najważniejszych inwestycji drogowych wykonanych przez Powiat Wieruszowski w bieżącym roku należą: Przebudowa drogi powiatowej na odcinki Galewice – Ostrówek (6,166 km) Wartość zadania: 6.627.783,49 zł, w tym budżet Powiatu: 2.130.746,49 zł, budżet Gminy Galewice: 1.500.000,00 zł, dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 2.997.037,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sokolniki – Bagatelka – Czastary (4,437 km) Wartość zadania: 1.928.946,19 zł, w tym budżet Powiatu: 400.989,19 zł, budżet Gminy Sokolniki: 306.000,00 zł, dotacja w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020: 1.221.957,00 zł; Modernizacja drogi powiatowej w Bolesławcu – ulica Polna (460 m) Wartość zadania: 548.330,36 zł, w tym budżet Powiatu: 293.639,36, budżet Gminy Bolesławiec: 155.741,00 zł., budżet Samorządu Województwa Łódzkiego: 98.950,00 zł. powiat-wieruszowski.pl

Spotkanie opłatkowe w Gminie Sokolniki Stało się już tradycją, że w pierwszych dniach Nowego Roku w naszej gminie rok rocznie organizowane są noworoczne spotkania opłatkowe dla seniorów, osób starszych oraz samotnych. Organizatorem tegorocznego spotkania była Gmina Sokolniki oraz GOKSiT w Sokolnikach. Spotkanie odbyło się 4 stycznia w sali GOKSiT w Sokolnikach. Po serdecznym powitaniu wszystkich uczestników przez organizatorów, goście zasiedli do odświętnie zastawionego stołu. Nie zabrakło akcentów artystycznych. Wystąpiła grupa wokalistów z GOKSiT w Sokolnikach w repertuarze kolęd i pastorałek przenosząc wszystkich uczestników spotkania w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Mogliśmy wysłuchać wiersza o tematyce bożonarodzeniowej napisanego przez naszą lokalną poetkę Panią Jani-

nę Owczarek. Zagrał również Zespół Folklorystyczny „Sokolniki” w różnorodnym repertuarze oraz duet akordeonowy Grzegorz i Roman. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, pełne wspomnień, życzeń, wzruszeń i uśmiechów. Można było wspólnie śpiewać kolędy, a w drugiej części spotkania również zatańczyć. To niezwykłe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Wicewójt Gminy Pan Henryk Niedźwiecki, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Jopek, Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Żóraw, Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Mirosław Urbaś. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za tak liczne przybycie oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób uświetnili to wyjątkowe spotkanie.

Dzień Krwiodawstwa w Staszicu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w dniu 5 stycznia oddali honorowo krew. Byli to uczniowie naszej szkoły, absolwenci i mieszkańcy powiatu wieruszowskiego, w sumie 30 osób (zgłosiło się 35). Dziękujemy Paniom ze Stacji Krwiodawstwa w Wieluniu za – jak zwykle profesjonalne i sprawne przeprowadzenie akcji. Krwiodawstwo to honorowe oddawanie krwi na rzecz innych osób. Tak najprościej można to określić. Dawcą krwi może być każdy zdrowy człowiek w przedziale wiekowym 18- 64 lata, waży co najmniej 50 kg. Ludzie powinni oddawać krew, ponieważ jest to często jedyny środek, który może uratować życie innego człowieka. Nie ma żadnego zamiennika ludzkiej krwi. Krew przetaczana jest osobom poszkodowanym w wypadkach, po operacjach, podczas leczenia. Jeśli zabraknie krwi do przetoczenia, to nie ma jak pomóc osobie potrzebującej. Krew to często jedyna droga ratunku. Jeśli nie zostanie przetoczona, to nic choremu nie pomoże. Dlatego jest to takie ważne. Każdy z nas może kiedyś potrzebować krwi, więc nie powinniśmy pozwolić, żeby jej bra-

kowało. Oddanie krwi dla dawcy nie ma żadnych negatywnych skutków. Jedyne, co może odczuwać, to osłabienie do końca dnia. Dawca do końca dnia, w którym oddał krew, musi wyrzec się używek (papierosów, alkoholu itd.) oraz przemęczania fizycznego (pracy fizycznej, uprawiania sportu itp.

Konkurs „Gwiazdka 2017”

22 grudnia 2017r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żdżarach rozstrzygnięto konkurs „Gwiazdka2017”, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W ramach konkursu uczniowie klas I-III przygotowywali ilustrację Świątecznej Kartki Bożonarodzeniowej, a uczniowie klas IV- VII wykonywali Bożonarodzeniowego Anioła. Wybór najładniejszych prac był bardzo trudny, wszystkie były piękne i ciekawie wykonane. W skład jury weszli wszyscy uczniowie. Po zliczeniu głosów zdobywcami nagród zostali: z klas I-III: pierwsze miejsce zdobył Dominik Lepszy, drugie miejsce – Emilia Majewska,

trzecie Zofia Fiołka i Nikola Żurek z klas IV- VII: pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Szczepańska, drugie Kacper Fiołka, Marta Mania, Klaudia Tomczak, trzecie miejsce Julia Dobrogoszcz. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki. Uroczystość uświetniły wspólnie śpiewane kolędy przez uczniów ze szkoły i dzieci z przedszkola oraz gra kolęd na instrumentach w wykonaniu uczniów klasy V, VI i VII. Lila Zawada


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Powiat Wieruszowski przekazał Ministerstwu lututowską szkołę

5

Co z tym Nowym Rokiem? Felieton Jędrzeja Kuzyna

I nadszedł. Zawsze nadchodzi, wcale nie obiecywał, że przyjdzie, ale z dokładnością do ułamka sekundy zjawił się jak przewidziano. Ani razy się nie spóźnił, albo nie odwrócił na pięcie i poszedł po rozum do głowy i dał ludziom wytchnienie i nadzieję na dłuższe życie. Po prostu przyszedł. Wszedł jak do siebie, jakby to on był gospodarzem całego naszego kramu na planecie Ziemia. A my ucieszyliśmy się tak, jakby przynajmniej kolejny zbawiciel się pojawił. Strzeliły korki od szampana, fajerwerki w niebo. Nikt mu nie zakrzyknął, ej ty Nowy przyjdź za rok! My sobie tutaj spróbujemy jeszcze raz poukładamy nasze ludzkie sprawy. Może czegoś więcej się przez to nauczymy. Na przykład nie będziemy strzelać w powietrze głośnymi i kolorowymi światłami. Przecież kochamy zwierzęta, czasami bardziej niż ludzi, a jednak to im czynimy. Więc może poczekaj, przyjdź za rok, a my się pozbieramy i poprawimy. Z dniem 1 stycznia 2018 roku, Powiat Wieruszowski przekazał Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiat Wieruszowski był organem prowadzącym szkoły przez 19 lat. W tym czasie dokonano wszelkich starań, aby Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie był szkołą odpo-

wiadającą wymogom i potrzebom współczesnej edukacji. 3 stycznia 2018 roku był dniem symbolicznego przekazania placówki. W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów placówki, podczas której przedstawiono historię szkoły.

Złoty Kordelas dla działaczy antykomunistycznych W przeddzień 36 rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Podczas posiedzenia Wiesław Kucharski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, wręczył odznaczenia Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego – to najwyższe leśne wyróżnienie. Wśród odznaczonych znaleźli się działacze opozycji antykomunistycznej: Stanisław Płatek, dr Andrzej Sznajder, dr Andrzej Drogoń, Stanisław Brzeźniak i Piotr Morta - dwóch ostatnich działa między innymi w „Solidarności”-80. Stanisław Płatek to członek Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r. w Katowicach. Piotr Morta jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu, a także przewodniczącym Krajowego Sekretariatu BDOŚ (Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska) NSZZ „Solidarność”-80 obejmującego swoim zakresem działania Lasy Państwowe i Parki Narodowe. Stanisław Brzeźniak jest prezesem Niezłomnych i Niepokornych Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych 1956-1989 RP. Dr Andrzej Sznajder to Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, a dr Andrzej Drogoń - przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Osoby wyróżnione to działacze opozycji antykomunistycznej, obecnie angażujący się w różnych obszarach, działający w organizacjach społecznych, gospodarczych, państwowych, naukowych i szkolnictwie wyższym. Aktywni w kreowaniu strategii długofalowej w zakresie Polskiej Racji Stanu, strategia ta dotyczy zachowania przez Państwo

Polskie w swoim posiadaniu zasobów leśnych. Ich aktywność jest szczególnie widoczna w Komitetach Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Często inicjują i wspierają swoim zaangażowaniem realizację projektów, które prowadzą do upamiętnienia wydarzeń historycznych. W powyższym zakresie ściśle współpracują z kierownictwem Lasów Państwowych. Z inicjatywy powyższych osób w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości realizowany będzie projekt, który przy współpracy Lasów Państwowych i IPN -u pozwoli zidentyfikować i ocalić od zapomnienia miejsca pamięci narodowej ukryte w lasach. W okresie komunizmu miejsca te były pilnie szczerzone przez przyrodę przed likwidacją. Niestety świadkowie tych wydarzeń często już nie żyją. Istnieje więc konieczność odnalezienia i odrestaurowania tych miejsc, aby ocalić je od zapomnienia. Po zakończeniu pierwszej części spotkania uczestnicy udali się pod KWK Wujek, gdzie, pod Pomnikiem - Krzyżem poświęconym Górnikom Kopalni „Wujek,” Komitet, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”-80 Marek Mnich oraz Piotr Morta wraz z Tomaszem Podsiedlikiem reprezentującymi KS BDOŚ złożyli białoczerwone wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem uświetniali leśni sygnaliści. Po oddaniu hołdu poległym górnikom członkowie Komitetu i uczestnicy posiedzenia zwiedzili ekspozycję Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, po której oprowadzał  Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w 1981 roku.

fot. IPN

Pirat drogowy próbował przekupić policjantów

Wieruszowscy policjanci zatrzymali 38-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o 83 km/h. Aby uniknąć skutków własnej brawury mężczyzna próbował przekupić funkcjonariuszy. Teraz odpowie zarówno za wykroczenie jak i poważne przestępstwo zagrożone karą nawet do 10 lat więzienia. 29 grudnia 2017 r przed godziną 22.00 na drodze wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Tyble wieruszowscy policjanci zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa. Samochód poruszał się w terenie zabudowanym z prędkością 133 km/h. Podczas kontroli ustalono, że mercedesem kierował 38-letni mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna był

trzeźwy. Zrozumiał, że w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 83 km/h policjanci zatrzymają jego prawo jazdy. Aby do tego nie dopuścić, 38-latek wręczył funkcjonariuszowi 200 złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Dopiero w tym momencie popadł w prawdziwe tarapaty. Został zatrzymany i osadzony w komendzie policji. Teraz odpowie zarówno za wykroczenie drogowe jak i za przestępstwo łapownictwa. Za taki czyn grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

I gdyby Nowy Rok był aniołem zapewne nie byłby głuchy na nasze prośby. Ale aniołem nie jest. W takim razie kim jest, albo kim może być? Może jest spowiednikiem. Bo każe ludziom się rozliczać z przeszłości i jak co roku odnawiać postanowienia. Rzucam palenie. Będę mniej pił, więcej czasu spędzał z żoną i dziećmi, nauczę się gotować i nigdy nie przesolę ziemniaków. I wiele podobnych postanowień zaprząta myśli ludzi w pierwsze dni stycznia. A potem to już jak na zjeżdżalni, coraz szybciej do przodu. Gdyby nie było tej granicy między latami może nikt by postanowień nie planował, po prosty zmieniałby się, tak z dnia na dzień. A tak to zawsze może przełożyć trudne sprawy na następny rok. I następny i następny, mijają wieki, a człowiek jak był głupi tak głupim pozostaje. Odwołując swoje życie do czasu przyszłego, albo powraca do przeszłości, a tak rzadko przebywa u siebie w teraźniejszości. Bierze kredyty na długie lata i potem je spłaca. Bo życie większości to jest taki kredyt, który spłaca się od lat i nie widać końca. I dokładnie nie wiadomo dlaczego i u kogo go brało się? Jędrzej Kuzyn

Sylwestrowa Noc w Lututowie

Lututowianie tradycyjnie przywitali Nowy Rok 2018 na Lututowskim Rynku. Zabawa Sylwestrowa rozpoczęła się o godz. 22.00, na którą z minuty na minutę przybywało coraz więcej mieszkańców by bawić się w rytmach dyskotekowej muzyki odtwarzanej przez Dj. Rok 2018 uczciliśmy lampką szampana oraz pokazem fajerwerków. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z OSP w Lututowie. Życzenia noworoczne złożyli Wójt Gminy Lututów Pan Marek Pikuła oraz Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Pan Marian Fita. Organizatorzy imprezy dziękują wszystkim mieszkańcom za liczny udział i życzą Szczęśliwego Nowego Roku.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Sport łączy pokolenia Na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3, im Jana Kategoria Junior Młodszy – Prosna Wieruszów I, Pawła II w Wieruszowie zorganizowano Międzypokolenio- Kategoria Senior – Prosna Wieruszów I, wy Halowy Turniej Piłki Nożnej. Pomysłodawcą rozgrywek Kategoria Oldboy – Oldboy Wieruszów był zarząd WKS Prosna Wieruszów. W turnieju rywalizowało ze sobą 12 drużyn z podziałem Rozgrywki przebiegły w spokojnej i rodzinnej atmosferze. na kategorie. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy WieruZwycięzcy w poszczególnych grupach: szów. Kategoria Żak – AP Reissa Wieruszów,

Świąteczny Turniej Brydżowy W dniu 27 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutu- pary to; towie Zarząd Sekcji Brydżowej zorganizował Rozgrywki Par I miejsce Julian Grzybek i Ireneusz Perdek Brydża Sportowego. II miejsce Andrzej Maciejewski i Wacław Zabłocki Stanowiska przygotowano z samego rana. Przypomniano III miejsce Katarzyna i Zbigniew Wyczałkowscy zasady obiegu zestawów i przechodzenia par. Potem roz- IV miejsce zajęli wspólnie; Danuta Wróbel i Marian Wrółożono zestawy licytacyjne. I dokonano tasowania rozdań i bel można było przystąpić do rozgrywek. Zwycięskie pary turnieju w nagrodę otrzymały drobne Nie było zaskakujących układów. Raczej karta wyrówna- upominki ufundowane przez Samorząd Gminy Lututów. na i wymagająca spokojnej gry. Po rozegraniu dwóch tur Zdjęcia i relacja Wacław Zabłocki. rozdań przystąpiono do podliczenia wyników. Zwycięskie

Relacja z walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie W sobotę 6 stycznia br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie. Miniony rok był dla druhów bardzo pracowity ale również owocny. Dzięki pozyskanym środkom finansowym oraz bardzo dużego wkładu własnej pracy, udało się wyremontować wnętrze sali OSP. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł około 38 tys. zł. Strażacy przepracowali 580 godz. Dzięki współpracy z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem Roz-

woju Wsi Lubczyna, w minionym roku przeprowadzono liczne imprezy o charakterze sportowym i społeczno – kulturalnym Na zakończenie zebrania burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył pogratulował wszystkim zebranym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej wyników prac na rzecz lokalnej społeczności oraz życzył wszelkiej pomyślności w bieżącym roku.


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

O czym na sesji Rady Miasta?

Nowa sala rehabilitacyjna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie

Zakończono przebudowę i zmieniono sposób użytkowania pomieszczeń gospodarczo-garażowych na sale zajęć rehabilitacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. M. J. Piłsudskiego w Wieruszowie. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową to kwota 64.830,53 zł. Inwestycję zrealizowała firma SKLADOKIEN.PL z Bykowa. Gmina Wieruszów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (PFRON) z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi kwotę 24.000,00 zł. Pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby rehabilitacyjne uczęszczających do placówki dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

wieruszow.pl

W czwartkowe popołudnie (28.12.2017) w budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Obrady rozpoczęto od podziękowań dla burmistrza Rafała Przybyła z rąk delegacji Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków. Jak twierdzi prezes Barbara Bezen – Na naszym terenie w ciągu tygodnia przybywa od 5 do 7 nowych osób do lekarzy diabetologów. W ciągu roku jest to około 300 osób. Jest to bardzo duża liczba. Łącznie od stycznia do listopada br. lekarze przebadali 1500 osób z naszego terenu. Na ręce burmistrza skarbnik Jan Kruszyński w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przekazał Złotą Odznakę za zasługi. W kolejnym punkcie przewidziano czas na interpelacje i zapytania radnych. Nikt nie pilnuje tej inwestycji – takie słowa wypowiedział radny Adam Musiała. Chodzi tutaj o remontowany chodnik na ul. Szkolnej. Jest to ulica w sąsiedztwie dwóch szkół, co daje jasny i zrozumiały sygnał, że stan chodnika w takim miejscu musi być przynajmniej zadowalający. Radny tłumaczył dlaczego jest zbulwersowany takim obrotem spraw. Jest to miejsce w którym raz po raz kilka razy dziennie się znajduję i kontroluję tą firmę, która robi ten chodnik. Okazało się, że ściągnęli te stare płytki (chodnikowe przyp. red.) i położyli nowe tylko na podsypce z czarnej ziemi. Zrobiłem rozeznanie w Urzędzie Miasta. Na miejscu robót zjawiła się pani z działu inwestycji i okazało się, że miało być 15 cm podsypki. Musieli to wszystko rozebrać. Jeśli zlecamy jakąś inwestycję to ktoś musi to nadzorować. Do tej wypowiedzi odniósł się naczelnik Piotr Kołodziej. Wyjaśniał, on że ulice takie jak ul. Szkolna nie były remontowane przez wiele lat i niespodzianki, na które trafia się zaraz pod kostką są spowodowane dawnymi rozwiązaniami. – Firma weszła do pracy w sobotę i w poniedziałek już były pierwsze uwagi. Interweniowaliśmy i okazało się, że chodnik na ul. Szkolnej został zrobiony na zwykłej ziemi a nie jak spodziewaliśmy się na piasku. To automatycznie produkuje kolejne koszty. Co dalej z przejściem dla pieszych na ul. Mirkowskiej? Radny Mirosław Jakubczak pytał burmistrza na jakim etapie jest realizacja dotycząca montażu sygnalizacji świetlnej na ul. Mirkowskiej. Jak wiadomo droga ta od wielu, wielu lat nie jest w najlepszym stanie. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu. Obecnie są wykonywane pozwolenia. Tak jak mnie przekonywano w Urzędzie Marszałkowskim jest to kwestia 2-3 miesięcy żeby przebrnąć przez te wszystkie procedury. – tak sytuację skomentował burmistrz Rafał Przybył. Rondo Żmijewskiego. Mirosław Mojsa z kolei dopytywał burmistrza jak wygląda sytuacja z nadaniem imienia Kazimierza Żmijewskiego rondu przy skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Bursztynowej. – Jest duże zainteresowanie tym tematem. My jako spółdzielnia składaliśmy wniosek i zostałem zobligowany jako prezes tej spółdzielni by przyjrzeć się co dalej z tą sytuacją. W wyniku konsultacji społecznych właśnie ten kandydat zwyciężył z osobą ks. Szczepana Walkowskiego. Przypomnijmy, że na podstawie różnych źródeł nasza redakcja złożyła doniesienie do prokuratury o możliwej współpracy Kazimierza Żmijewskiego ze Służbami Bezpieczeństwa. Przewodniczący rady Adam Śpigiel odpowiedział, iż policja odmówiła wszczęcia postępowania. – Z nieoficjalnych źródeł wiem, że policja odmówiła wszczęcia postępowania. Jak wiadomo kolej rzeczy zatwierdza prokuratura i nie wiemy czy w tej chwili ktoś odwoła się na to postanowienie do prokuratury czy nie. Trzeba by najpierw ustalić w prokuraturze jaki jest dalszy tok postępowania i wtedy ewentualnie możemy przystąpić naszych tutaj postępowań w tej sprawie, ale można to ustalić. Burmistrz dodał, że szczegółowej odpowiedzi udzieli jeśli Urząd zorientuje się na jakim etapie jest weryfikacja czy Kazimierz Żmijewski współpracował ze Służbami Bezpieczeństwa. Czy ulice Wrocławska i Warszawska będą za wąskie? Na sesji obecny był wicestarosta wieruszowski – Mirosław Urbaś. Z tej sposobności skorzystał Czesław Wróblewski – Jak wygląda przebieg prac na naszej głównej ulicy? Niektórzy mówią, że będzie ona za wąska? Czy może pan wyjaśnić tą sytuację? Mirosław Urbaś wywołany do odpowiedzi od razu ruszył, aby udzielić wyjaśnień. Co do szerokości jezdni – jest ona normatywna. 5,5 m powinna wystarczać. Na pewno chcemy większego bezpieczeństwa, czyli spowalniać ruch na terenie miasta. Tak jak obiecywaliśmy w rozmowach z mieszkańcami zaplanowane jest jedno wyniesione przejście dla pieszych na wysokości budynku starostwa. Jeżeli kierujący będą parkować w zatokach do tego przeznaczo-

nych to nie powinno być problemów. Wicestarosta zdradził także, że przez niezbyt sprzyjające warunki i nieprzewidywalną pogodę o tej porze roku Starostwo Powiatowe zgodziło się na przesunięcie terminu ukończenia prac do kwietnia przyszłego roku. Zakończenie I etapu będzie jednocześnie zbiegać się z rozpoczęciem II etapu budowy, czyli od mostu na Prośnie aż do miejsca w którym ul. Kępińska styka się z drogą popularnie nazywaną „starą ósemką”. Rada Miejska w Wieruszowie przyjęła budżet na 2018 rok. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został zaopiniowany przez RIO i przekazany w ustawowym terminie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wieruszowie. Przyjęty budżet Gminy Wieruszów na rok 2018 obejmuje: – dochody w wysokości – 63.207.678,02 zł – wydatki w wysokości – 67.679.766,02 zł – deficyt budżetu – 4.472.088,00 zł – przychody – 8.000.000,00 zł – rozchody – 3.527.912,00 zł – przychody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 330.000,00 zł – wydatki na realizację programu profilaktyki alkoholowej – 276.500,00 zł – wydatki na realizację programu profilaktyki narkomanii – 53.500,00 zł – dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.680.000,00 zł

– rezerwa ogólna – 550.000,00 zł – rezerwa celowa na wydatki oświatowe i kulturalne – 500.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 174.000,00 zł Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej mówi, że zaplanowano na rok 2018 wydatki majątkowe/inwestycyjne w łącznej kwocie 8.613.272,27 zł. W budżecie Gminy Wieruszów zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania majątkowe/inwestycje: – modernizację ul. Sportowej w Wieruszowie w związku z budową stadionu i obiektów na stadionie – 300.000,00 zł – wykupy gruntów w związku z trwającą procedurą scaleniową – 762.112,00 zł – dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na przebudowę II etapu ul. Wrocławska w Wieruszowie – 742.040,00 zł – modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Wieruszowie – 564.805,66 zł – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy Al. Solidarności w Wieruszowie w związku z trwającą procedurą scaleniową – 1.705.000,00 zł – dofinansowanie do zakupu i montażu kotłów co zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika – 700.000,00 zł – wydatki na objęcie akcji w Przedsiębiorstwie Komunalnym SA – 300.000,00 zł – modernizacja boiska i bieżni przy ul. Sportowej w Wieruszowie – 3.400.000,00 zł Dotacje podmiotowe dla jednostek gminy: – Wieruszowski Dom Kultury – 654.600,00zł – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie – 619.000,00 zł – Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie – 772.370,00 zł – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie – 2.869.056,00 zł Wydatki na oświatę gminną i żłobek to łączna kwota wydatków – 22.965.521,00 zł w tym: – subwencja oświatowa – 10.961.872,00 zł – dotacja ‚złotówkowa” – 463.060,00 zł – środki własne gminy – 11.540.589,00 zł Zabezpieczono środki finansowe na realizację funduszu sołeckiego (zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich, które odbyły się jesienią 2017 r) – 317.652,93 zł Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach minionych zaplanowano kwotę – 3.527.912,00 zł

www.powiatowy.pl

Miejsce na Twoją reklamę


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Odblaski mogą uratować życie

Propozycja podziału miasta Wieruszów na dzielnice Zanim uruchomimy procedurę konsultacji społecznych prosimy Państwa o opinie w sprawie ewentualnego podziału miasta Wieruszów na dzielnice. Czy pomysł utworzenia dzielnic jest w Państwa ocenie godzien rozważenia? Czy ewentualny proponowany przez nas podział administracyjny miasta jest sensowny? Czy proponujecie Państwo inny podział administracyjny? Wszystkie Państwa opinie weźmiemy pod uwagę i wdrożymy procedurę konsultacji społecznych w tym temacie lub nie podejmiemy tematu, jeśli uznacie Państwo że nie ma to sensu. Jako samorząd uważamy, że zasadnym byłoby utworzenie takiego podziału w mieście, ponieważ niesie to wiele korzyści dla mieszkańców miasta. Spowoduje to integrację mieszkańców zamieszkujących poszczególne dzielnice. Usprawni to kontakt między mieszkańcami miasta a samorządem. Ułatwi Państwu sygnalizowanie potrzeb w poszczególnych dzielnicach. Umożliwi spotkania z władzami miasta i przedstawianie istotnych dla Państwa dzielnic problemów. Podział administracyjny miasta może w przyszłości skutkować skuteczniejszą realizacją zadań na terenie każdej z dzielnic, jak to ma miejsce w sołectwach gminy. Dzięki osobom reprezentującym poszczególne dzielnice (zarząd i rada dzielnicy) będziecie Państwo mieli wpływ na realizację zadań na terenie dzielnicy oraz ułatwi to Państwu bezpośrednie kontakty z osobami, które będą zaangażowanie w działania podejmowane w dzielnicy. Luźna propozycja Urzędu Miejskiego, która wynika z naszej obserwacji i z w miarę sensownego (naszym zdaniem) jeśli chodzi o lokalizację na mapach podziału administracyjnego miasta Wieruszów, to utworzenie 4 dzielnic: – centrum (tzw stare miasto i przylegające do nich ulice: Buźnicza, Braci Polaków, Ciasna, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego, Getta Wieruszowskiego, Jacka i Agatki, Jana Pawła II, Kaliska, Kilińskiego, Klasztorna, Klemensa Wierusza, Kopernika, Krótka, Mała, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Parkowa, Piskorska, Polna, Poprzeczna, Przechodnia,

Przejazd, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, cza, Spacerowa, Szpitalna, Warszawska (prawa strona jadąc w kierunku Pieczysk), Wieluńska, Witosa, Zamkowa, Zielona) Wiśniowa). – Podzamcze (ulice: Gajowa, Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Kuźnicka, Mirkowska, ks. Oczekujemy na Państwa opinie w w/w sprawie Myszkowiaka, Ostrzeszowska, Podzamcze, ks. w terminie do końca stycznia 2018 roku. MożeRzadkiego, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Tekli- cie je Państwo kierować do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie za pośrednictwem: nowska, Willowa, Wrocławska) – oficjalnego profilu Gminy Wieruszów na FB – osiedle tzw dużej płyty (ulice: Aleja Solidar- (wpisy bezpośrednio pod tym postem lub w wianości, Biskupa Bareły, Bursztynowa, Fabryczna, domości PRIV) Jałowcowa, Leśna, Osiedle Fabryczne, Osiedlo- – e-poczty: um@wieruszow.pl wa, Pogodna, Prusa od ronda na skrzyżowaniu ul. Bursztynowej do skrzyżowania z ul. Warszaw- Jeśli będzie zainteresowanie z Państwa strony ską, Sosnowa, Spokojna, Waryńskiego, Osiedle i otrzymamy zielone światło ogłosimy konsultaWaryńskiego, Ustronna, Warszawska (lewa stro- cje społeczne w tym zakresie, które odbędą się na jadąc w kierunku Pieczysk), Wschodnia) w postaci zebrań z mieszkańcami miasta. – osiedle domków (ulice: Akacjowa, Broniew- Kolejnym etapem będzie wprowadzenie konskiego, Brzozowa, Bolesławiecka, Handlowa, kretnych zmian administracyjnych. Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kocha- Z góry dziękujemy wszystkim osobom, które nowskiego, Konopnickiej, Kordeckiego, Krasic- wyrażą swoje opinie w w/w kwestii. kiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Prusa od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Bolesławiecką, Orzeszkowej, Sienkiewi-

wieruszow.pl

Tylko w ciągu ostatnich dni na terenie województwa łódzkiego doszło do kilku wypadków, w których zginęli bądź odnieśli obrażenia piesi. W trosce o ich bezpieczeństwo policjanci apelują o noszenie elementów odblaskowych. Obowiązkowe używanie odblasków dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym. Odblaski znacząco poprawiają widoczność pieszego i mogą uratować mu życie. Kierowca o wiele wcześniej zauważy pieszego wyposażonego w kamizelkę lub opaskę odblaskową . Przypominamy: Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do nowych przepisów, niestety zdarzają się osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach, w których wcześnie zapada zmrok. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających samochodach zapominając, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej. Używanie odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym, to OBOWIĄZEK. Używanie odblasków przez pieszych w mieście, to ROZSĄDNA KONIECZNOŚĆ. Opracował : Oficer Prasowy KPP w Wieruszowie asp. sztab. Damian Pawlak

Miejsce na reklamę


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Wiadomości z policji Potrącenie pieszego

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

WASZE BOBASY

Na drodze nr 8, na skrzyżowaniu drogi z drogą w kierunku Chojęcina, doszło do potrącenia. 7 stycznia br. około godz. 18.40 na drodze nr 8, 37-latek kierujący audi, nie zauważył przechodzącego przez drogę mężczyzny prowadzącego rower. W wyniku uderzenia 61-latek z gm. Kępno odniósł obrażenia ciała i został zabrany do szpitala w Kępnie oraz hospitalizowany. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci Grupy Operacyjno - Dochodzeniowej KPP w Kępnie. Ruch na tym odcinku był czasowo utrudniony.

Interwencja zakończyła się w areszcie

30-latek z gm. Kępno awanturował się w okolicach jednego z kępińskich lokali. Zaczepiła przechodniów, obrażał policjantów. Teraz usłyszy zarzuty. 6 stycznia br. w godzinach wieczornych, oficer dyżurny KPP w Kepnie otrzymał zgłoszenie, że w okolicach ul. Warszawskiej dochodzi do zakłoceń ładu i porządku publicznego. Trzej nietrzeźwi mężczyźni zakłócali spokój i zaczepiali przechodzące osoby. kiedy patrol Ogniwa patrolowo-Interwencyjnego KPP w Kępnie dotarł na miejsce zdarzenia, żaden z nietrzeźwych nie słuchał poleceń patrolu. Mężczyźni zachowywali się agresywnie. Jeden z nich znieważył mundurowych obelżywymi słowami. najbardziej krewki z mężczyzn, 30-latek z gm. Kępno trafi przed oblicze sądu za znieważenie funkcjonariuszy. Jego dwaj nieco spokojniejsi koledzy, zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.

Mieszkaniec Kostowa zatrzymał pijanego kierowcę

„Wężykiem” jechał po krajowej drodze nr 11 kierowca Polak, mieszkający we Francji. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 4 promile alkoholu. 5 stycznia br. do KPP w Kępnie zadzwonił mieszkaniec Kostowa, który poinformował, że kierowca audi jadącego przed nim, porusza się wężykiem. Kiedy w okolicach Klasaka, audi gwałtownie zahamowało, kostowianin wyszedł z auta i zabrał kluczyki. Jak się okazało po przyjeżdzie patrolu, kierowca audi 47-latek z okolic Kluczborka, mieszkajacy we Francji, był kompletnie pijany. Miał w wydychanym powietrzu 4 promile alkoholu. Prosto z jezdni trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Nie był to jedyny problem pijanego 46-latka. Od lat unikał funkcjonariuszy Policji i był poszukiwany 3 listami gończymi. Teraz wpadł przez własną lekkomyślność. Prosto z kępińskiego aresztu pojedzie do zakładu karnego.

Nietrzeźwa rowerzystka wjechała pod auto

Nietrzeźwa 29-latka z gm. Bralin wjechała pod auto 01 stycznia br. przed południem na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem doszło do zdarzenia drogowego. Patrol, który udał się na miejsce zdarzenia ustalił, że 29-latka kierujaca rowerem, w ostatniej chwili wjechała pod wyprzedzający ją właśnie samochód marki Fiat. Rowerzystka miała w wydychanym powietrzu 2,5 promila. Postępowanie prowadzi KPP Kępno. Rowerzystka usłyszy zarzuty związane z kierowaniem jednośladem pod wpywem alkoholu oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (http://www.kepno.policja.gov.pl/)

Blanka Jeziorna, córka Aleksandry i Marcina z Miechowa urodziła się 19.12.2017 r. o godz. 8.50. Ważyła 2580 g i miała 50 cm.

Anastasia Borachok, córka Sołomonii i Tarasa z Kępna urodziła się 20.12.2017 r. o godz. 15.11. Ważyła 3040 g i miała 53 cm.

Blanka Perkiewicz, córka Magdaleny i Dawida z Tybli urodziła się 18.12.2017 r. o godz.11.15. Ważyła 3160 g i miała 52 cm.

Leon Pichlak, syn Justyny i Krzysztofa ze Świby urodził się 19.12.2017 r. o godz. 13.08. Ważył 3750 g i miał 57 cm.

Tymon Kempiński, syn Magdaleny i Michała z Kępna urodził się 20.12.2017 r. o godz. 12.55. Ważył 3560 g i miał 56 cm.

G r R a o tu d z lu i c em o m y !

XLVI Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska W piątek 29 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska XLVI Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska. Do porządku obrad dołożono punkt dotyczący wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Łęka Opatowska niezrealizowanych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Na ostatniej sesji informacje o działach w okresie międzysesyjnym złożył przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska Michał Jerczyński. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał przedstawił wójt Adam Kopis. Następnie radni przystąpili do podejmowania uchwał.

Lądowisko wpisane do ewidencji lądowisk Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2017 roku lądowisko wyniesione zlokalizowane na dachu kępińskiego szpitala uzyskało wpis do ewidencji lądowisk. Niniejsza decyzja jest ostatnim krokiem w długiej procedurze odbiorowej tego typu obiektów. Uzyskanie wpisu na użytkowanie obiektu oznacza pełne przystosowanie wybudowanego lądowiska wyniesionego do startów i lądowań śmigłowców o maksymalnej masie startowej wynoszącej 5700 kilogramów. Tym samym lądowisko SPZOZ w Kępnie jest w pełni gotowe by w razie konieczności służyć pacjentom. (www.starostwo.kepno.pl/)

Rada Gminy Łęka Opatowska podjęła uchwałę o zmianach uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2017 rok. Dochody na rok 2017 ustalono na kwotę 29.118.363,34 zł a wydatki 28.786.494,16zł. Radni dokonali również stosownie do zmian w budżecie na 2017rok zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-2023.Kolejna uchwała dotyczyła wykazu niezrealizowanych kwot zamieszczonych w budżecie Gminy Łęka Opatowska, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.Są to zadania: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej Działka nr 384/3 ul Wrzosowa – 146.050,00zł ( termin ostateczny dokonania wydatków -30.06.2018 r. Kanalizacja – dokumentacja – 208.878,00zł -31.03.2018r. Przebudowa dróg gminnych – ul. Reymonta, ul. Konopnicka i ul. Sienkiewicza – 766.141,00zł. - 30.06.2018r. Budowa oświetlenia ulicznego – Granice – 60.000,00zł Ogółem 1.264.724,00zł. Gmina Łęka Opatowska ma podpisane już umowy a których realizacja musi się zakończyć do końca czerwca 2018 roku. To są środki, które są w naszym budżecie, które muszą przejść jako zapisane (5 inwestycji). Następnie przewodniczący poszczególnych komisji odczytali sprawozdania z rocznej działalności Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej. Wiceprzewodniczący przedstawił informacje z ostatniego z 21 grudnia posiedzenia Rady Społecznej ZOZ. Wójt i przewodniczący rady złożyli obecnym na sesji życzenia noworoczne. MaŁa

Świąteczne podarunki dla podopiecznych Domu Dziecka W naszej szkole odbyła się zbiórka dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Na apel aktywnie odpowiedziała cała społeczność szkolna. Uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele przekazali słodycze, książki, pomoce szkolne oraz gry i zabawki, które tuż przed świętami zostały przekazane dzieciom. Akcja, mimo że organizowana po raz pierwszy, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Za jej sprawne przeprowadzenie odpowiadały nauczycielki: Agata Piotrowiak, Katarzyna Krupa oraz Krystyna Hołoś. Wychowankowie Domu Dziecka nie kryli łez wzruszenia. Z radością otwierali kolejne prezenty. Kierujemy serdeczne podziękowania do rodziców, uczniów i wszystkich, którzy wrażliwym sercem byli otwarci na drugiego człowieka i wsparli to przedsięwzięcie. Wierzymy, że udało nam się podarować dzieciom odrobinę radości. Razem możemy więcej. Mamy nadzieję, że z Waszą pomocą będziemy kontynuować tę piękną tradycję.

Agata Piotrowiak


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

Budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok Dochody budżetu Gminy Trzcinica na 2018 rok zapla- wej w Laskach. Zmodernizowany zostanie kolejny odcinek nowano w kwocie 23 679 153,01 złotych. Natomiast wydat- drogi w miejscowości Teklin. Ponadto przygotowana zostaki zaplanowano w wysokości 27 765 810,01 złotych w tym nie dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kwa6 704 317,23 złote to wydatki na programy finansowane sielina. Przekazana zostanie dotacja na przebudowę droz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Euro- gi powiatowej Trzcinica-Laski w zakresie budowy ścieżki pejskiej. Na inwestycje zaplanowano 8 816 730,50 złotych. pieszo-rowerowej na tym odcinku. Modernizowany będzie Wśród zadań znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej, Dom Ludowy w Kuźnicy Trzcińskiej, Dom Ludowy w Pow tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa sys- mianach otrzyma nową elewację. Przy Domu Ludowym w temu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w Piotrówce utwardzony zostanie plac za budynkiem, a przy miejscowości Trzcinica etap I. Wyłoniony został już wyko- Domu Ludowym w Smardzach powstanie altana grillowa. nawca tego zadania, którym będzie Przedsiębiorstwo Bu- Dom Ludowy w Wodzicznej zostanie wyposażony w centraldowlane „M. Wawrzyniak”, z którym podpisano umowę. ne ogrzewanie a do Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej Na powyższe zadanie pozyskano 3 242 332,56 złotych środ- i Domu Ludowego w Trzcinicy zostanie zakupione wyposaków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Pro- żenie. Modernizowany będzie garaż OSP w Trzcinicy. Pogramu Operacyjnego Wybudowany zostanie także odci- wstaną place zabaw w Laskach i Trzcinicy, w styczniu 2018 nek wodociągu w miejscowości Granice. roku zostanie ogłoszony przetarg. W Wodzicznej zaplanowano siłownię zewnętrzną. Doposażone zostaną place zabaw w Aniołce Pierwszej i Piotrówce. Przy stadionie w Laskach utwardzony zostanie plac, a w Trzcinicy zakupione zostaną ławki i parasole. Rozpoczęta zostanie przebudowa z rozbudową przedszkola w Laskach. Na to zadanie Gmina Trzcinica pozyskała 999 957,19 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Został już wyłoniony wykonawca a 8 stycznia 2018 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie prac. Udzielone zostaną dotację na realizację projektu E-Gmina, budowę bazy śmigłowcowej SRM w Michałkowie. Przekazane zostaną także środki do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na wymianę kolejnych 70 lamp oraz zaprojektowanie i dobudowanie linii kablowych w miejscowościach Gminy Trzcinica. Jak uzupełnia Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok podczas jego realizacji będzie wymagał sporo wysiłku i wielu działań organizacyjnych. Myślę Dokończona zostanie budowa drogi Piotrówka kierunek jednak, iż uda się go zrealizować z pożytkiem dla mieszkańKępno oraz Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska. Po- ców. Jednocześnie chciałbym życzyć mieszkańcom wszelwstaną drogi na ulicy Młyńskiej w Trzcinicy oraz Czereśnio- kiej pomyślności w Nowym Roku.

„Przedszkolne Kolędowanie” w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekają nie tylko dzieci, ale również dorośli, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. 22 grudnia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbyło się spotkanie pn. „Przedszkolne Kolędowanie”. Wśród gości znaleźli się Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Dyrektor Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość, Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Ewa Hetmańczyk, Przewodnicząca Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy Agnieszka Dubiel, nauczyciele oraz pracownicy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy oraz rodzice. Wszystkich obecnych powitała Kierownik PPS w Trzcinicy Mariola Bednarek. Przedszkolaki pod kierunkiem pań wychowawczyń przygotowały przedstawienie, które zostało nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności i umiejętności recytatorskie, wokalne, przepięknie recytując wiersze oraz śpiewając piosenki związane z tematyką świąteczną. Na koniec przedstawienia każdy z gości otrzymał wykonaną przez dzieci ozdobę choinkową. Wójt Gminy Trzcinica podziękował za zorganizowane spotkanie, pochwalił umiejętności wokalne dzieci życząc im wymarzonych prezentów oraz przekazał przedszkolakom upominki. Dużą niespodzianką dla dzieci okazały się nowe zabawki do przedszkola, które otrzymał każdy oddział przedszkolny. www.trzcinica.com.pl)

Promocja albumu fotograficznego – Piękno Perzowskiej Przyrody W Gminie Perzów miała miejsce wystawa fotograficzna mali gadżety w postaci toreb lnianych i smyczy. połączona z promocją albumu fotograficznego „Piękno Perzowskiej Przyrody – co jej zagraża”. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt projektu pod nazwą „Wydanie albumu fotograficznego poprzedzone warsztatami edukacyjnymi, wystawą i konkursem fotograficznym poszerzającymi wiedzę przyrodniczą i ekologiczną obszaru Gminy Perzów” wynosił 12 045,94zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu to kwota 10 000,00zł. Album to piękna publikacja przedstawiająca walory perzowskiego krajobrazu z jednej strony, z drugiej zaś wskazuje na zagrożenia wynikające z nie ekologicznych zachowań i postaw samego człowieka. Wydanie albumu poprzedzone było warsztatami edukacyjnymi przyrodniczo – ekologicznymi oraz konkursem fotograficznym „Piękno Perzowskiej Przyrody i co jej zagraża”. Podczas wystawy Wójt gminy Perzów Danuta Froń oraz sekretarz gminy Weronika Urbańska wręczyły nagrody laureatom konkursu fotograficznego. Nagrody w postaci aparatów fotograficznych otrzymali: Kinga Slotta, Marcin Fras i Radosław Domagała. Wszyscy uczestnicy projektu otrzy-

MaŁa


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Uroczyste otwarcie pływalni Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem W środę 3 stycznia 2018 roku uroczyście oddano do użytku gruntownie wyremontowaną krytą pływalnię stanowiącą część kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Realizacja tak dużej inwestycji możliwa była dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wdrażanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali wspólnie: Grażyna Jany – wicestarosta, Beata Lebek – dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem oraz dwójka uczniów szkoły: - Wojciech Kolebski i Kacper Klein utytułowanych pływaków odnoszących coraz większe sukcesy pływackie. W uroczystości udział wzięło także sze-

reg zaproszonych osób w tym: członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego, radni, włodarze gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego, przedstawiciele parlamentarzystów. Najważniejsi byli jednak uczniowie szkoły specjalnej, którzy z wielkim entuzjazmem zaprezentowali możliwości, jakie daje im wyremontowana pływalnia. Kompleksowo zmodernizowana pływalnia, wywołała spore zaskoczenie wśród przybyłych gości. Większość z nich w pamięci miało ten obiekt sprzed remontu. Inwestycja zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie objęła dwa zasadnicze elementy tj. kompleksowy remont stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu wraz z remontem pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest stacja oraz kapitalny remont niecki. który wykonany został ze stali nierdzewnej. Remont objął również profilowanie dna basenu, wykonanie górnego przelewu wody oraz niezbędne instalacje zasilające basen. Swoje oblicze zmieniło również pomieszczenie pływalni, które zyskało nowy podwieszany sufit oraz nowe okładziny ścienne oraz posadzki. Niezwykle istotnym aspektem realizacji inwestycji było pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do tej pory mogli oni w bardzo niewielkim stopniu korzystać z pływalni. Basen wyposażono m.in. w schody wejściowe w części płytkiej basenu oraz specjalny dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Całkowity koszt inwestycji to 2 565 144,00 złotych, w tym 977 400,00 złotych to środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałą część stanowi wkład własny Powiatu Kępińskiego. (http://www.starostwo.kepno.pl/_)

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Opatowe Zakończyły się prace związane zagospodarowaniem terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem rynien odwadniających, montaż opaski granitowej o szerokości 0,5m, wykonanie schodów, montaż obrzeża, utworzenie rabaty z nasadzeniami zielenią ozdobną oraz montaż elementów małej architektury. Wykonawcą zadania była firma FUH JULEX Julia Ziomko z Domanina, natomiast wartość robót opiewała na kwotę 67 245,98 zł. brutto. (leka-opatowska.pl/)

Gmina Kępno jako jedyna w powiecie kępińskim otrzymała dotację ! Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie na rok 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 2018 rok znalazło się 26 zadań wnioskowanych przez

gminy i 13 zadań wnioskowanych przez powiaty. Wniosek Gminy Kępno na przebudowę ul. Ruchu Oporu w Kępnie zajął 20 pozycję na liście wniosków zakwalifikowanych. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 3 mln zł. Kwota dofinansowania wynosi 1.497.238,00 zł.


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Kępińska iluminacja wyróżniona!

Kępno zdobyło wyróżnienie w konkursie Radia Poznań na „Wielkie Iluminacje 2017”. Już po raz drugi Radio Poznań postanowiło wyróżnić najbardziej pomysłowych gospodarzy miejscowości, w których przed Bożym Narodzeniem w sercu miasta powstały iluminacje zaskakujące i zachwycające świąteczną atmosferą.

W tegorocznej edycji laureatem I miejsca został Gostyń, drugą lokatę ex aequo zdobyły Leszno i Września, zaś trzecie - Grodzisk Wielkopolski. Kępno znalazło się wśród dwunastu nagrodzonych i wyróżnionych miast. Organizatorzy konkursu w podsumowaniu przyznali, że cieszył się on ogromnym zainteresowaniem a komisja konkursowa miała trudne zadanie, ponieważ nadesłane zdjęcia pięknie prezentowały rozświetlone miasta Wielkopolski. W konkursie na najładniejszą i najciekawszą iluminację świetlną mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wielkopolski. Wystarczyło w terminie od 9 do 20 grudnia 2017 r. zgłosić swoje propozycje miejscowości, które na świąteczny czas przygotowały budzący podziw wystrój.

FB Dzień dobry w Kępnie

Inwestycje wodno - kanalizacyjne w Łęce Opatowskiej

Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Łęce Opatowskiej”spośród 4 złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła firma PPHU INKADRO Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. W związku z powyższym, w dniu 29 grudnia 2017 r. pomię-

dzy Gminą Łęka Opatowska reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Kopisa oraz Skarbnika Gminy Alinę Brząkała, a Zenonem Woźniakiem- Prezesem Zarządu PPHU INKADRO Sp. z o. o. została zawarta stosowna umowa. W ramach zadania zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości ok. 292 m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 305 m wraz ze studzienkami, a także 5 szt. przyłączy kanalizacji do posesji. Zgodnie z podpisaną umową, prace na ul. Wrzosowej zostaną zakończone do połowy kwietnia 2018 roku, a ich całkowita wartość wyniesie 116 082,59 zł. brutto. Ponadto, w drugiej połowie grudnia zakończone zostały prace związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej oraz ul. Krótkiej w Łęce Opatowskiej. Wartość tych robót wyniosła 58 587,91 zł. brutto. (leka-opatowska.pl/)

Briefing prasowy na temat: Kępińska Karta Seniora Seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują gminę Kępno, mogą starać się o wyrobienie karty. Wnioski będą dostępne dla mieszkańców od 20 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, w punkcie obsługi interesanta. Mamy podpisanych 23 porozumień z Partnerami, którzy wyrazili chęć przyłączenia się do programu „Kępińskiej Karty Seniora” Partnerzy programu: 1. „Apteka pod Wagą” Bartosz Fiołka - ul. Rynek 37, Kępno; 2. Monika Stryjak Salon Kosmetyczny „Monika” – al. Marcinkowskiego 4a/1, Kępno, 3. Ryszard Kurzawa - Sklep przemysłowy Sprzedaż biżuterii i dewocjonalia – ul. Krótka 3, Kępno; 4. „Flos” Sklep Zielarsko – Medyczny Katarzyna Różewska – ul. Szkolna 8, Kępno; 5. Firma „Kratka” Karolina Frąszczak, ul. Kilińskigo 9 – Stara Wozownia, Kępno; 6. Sklep Art. Przemysłowy – Tomasz Olejniczak, ul. Sienkiewicza 10, Kępno; 7. Studio Mebli Kuchennych - Klaudiusz Olejniczak, ul. Warzywniaka 14, Kępno; 8. „Lawanda” sp. z o .o . (Intermarche) – ul. Broniewskiego 2, Kępno; 9. Salon Kosmetyczny „Image” Tatiana Sikora – ul. Warszawska 36, Kępno; 10. Mirosław Kubacki Zakład i Sklep Fotograficzny „Emax” – ul. Rzeźnicka 2, ul. Stara 2, Kępno; 11. Elżbieta Kałużna Gabinet Kosmetyczny – ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, Kępno; 12. „Krisdent” Stomatolodzy (Krisdent s.c. Katarzyna i Paweł Warteccy) – ul. Turowskiego 3, Kępno; 13. Sklepy Jubilerskie - Sławomir Król – ul. Rynek 26, ul. Rynek 17, Kępno; 14. „Ewa” Katarzyna Gmerczyńska – Biżuteria Srebrna, Zegarki i Usługi Zegarmistrzowskie, ul. Rynek 26, Kępno; 15. „Optyk” s.c. Beata, Jarosław, Kamil Piotrowscy – ul. Poniatowskiego 4, Kępno; 16. Księgarnia „Wolumen” Anna Zawda – ul. Rynek 13, Kępno; 17. Sklep Spożywczy Maria i Jacek Noculak – ul. Rynek 7, Kępno; 18. Sklep „Męski” – Olga Sułkowska – ul. Warszawska 6, Kępno; 19. Sklep „Uroda i Elegancja” Katarzyna Banaś – ul. Broniewskiego 14c/1, Kępno; 20. Restauracja ,,P jak Pysznie” Paweł Powroźnik - ul. Sportowa 9, Kępno; 21. Felona – „Bricomarche” – ul. Broniewskiego 2b, Kępno; 22. Apteka „Pod Kasztanami” sp. j. – ul. Sienkiewicza 48, Kępno; 23. Zakład Usługowo-Handlowy „As-Atelier” Agnieszka Staszak – ul. Broniewskiego 14/1, Kępno. Zapraszamy podmioty gospodarcze do współpracy i przystąpienia do programu Kępińskiej Karty Seniora. Partnerem programu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który przystąpi do programu i zaproponuje zniżki, ulgi lub zwolnienia w świadczonych przez siebie usługach na rzecz seniorów. Przystąpienie partnera do programu następuje poprzez podpisanie porozumienia. red

Reklama

28 grudnia 2017 w Ratuszu w Kępnie obradowała po raz ostatniu w 2017 roku Rada Miejska XLVIII sesja Rady Miejskiej, tzw. „czyszcząca”, podczas której radnym zostały przedstawione uchwały: a. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041, b. zmiany w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok, c. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2017 rok stawki dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie – zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów użytkowania hali sportowej, d. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kępno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, e. zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu zasad udzielania dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienionej uchwałą nr XLV/315/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku,

f. likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie, g. powierzenia spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie zadania własnego Gminy Kępno polegającego na świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poprzez udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dedykowanych do usług sportowo – rekreacyjnych, h. powierzenia spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie zadania własnego Gminy Kępno polegającego na świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poprzez zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie przy ulicy Polnej, i. powierzenia spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie zadania własnego Gminy Kępno polegającego na świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poprzez zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna. j. Zmiany w statucie Miejsko Gminnego Ośrodk Pomocy Społecznej w Kępnie fb


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Nowe witraże w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie!

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

VI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Gminie Trzcinica

6 stycznia 2018 roku tradycyjnie jak co roku odbył się VI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Laskach. Śpiewanie kolęd to tradycja jednocząca pokolenia, a także prezentacja przepięknych utworów dawnych oraz współczesnych.

W dniu 18 sierpnia 2017 została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kępno reprezentowaną przez Piotra Psikusa – Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Jarosława Ciesielskiego – Skarbnika Miasta i Gminy Kępno. Na podstawie umowy kępiński samorząd otrzymał dotację na odnowienie i odtworzenie zabytkowych okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie. Wysokość dotacji 30 000,00 zł. Przedstawiamy Państwu zdjęcia przed i po remoncie.

FBDzień dobry w Kępnie

Ostatnia sesja w Bralinie

Wszystkich zebranych gości oraz uczestników powitał Proboszcz Parafii w Laskach ks. Rafał Czmyr Wspólne kolędowanie rozpoczął Chór VIOLINO z Zespołu Szkół w Laskach pod kierunkiem pani Danuty Wieczorek. Następnie dzieci i młodzież z terenu Gminy Trzcinica

zaprezentowała kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne z podziałem na grupy wiekowe: przedszkole, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP oraz gimnazjum. Utwory przygotowano w tradycyjnych jak również nowoczesnych aranżacjach muzycznych, zarówno solowo jak i w zespołach. Wszyscy uczestnicy festiwalu byli przygotowani wzorowo i włożyli wiele wysiłku pracę nad przygotowaniem utworów. Dzieci przedszkolne i młodsi uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali także oryginalne stroje. Przegląd zakończył występ Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy pod batutą pani Renaty Adamskiej. Po występach głos zabrał Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dziękując uczestnikom za udział w festiwalu oraz zapraszając na jego kolejne edycje. Pogratulował również uczestnikom, ich opiekunom i rodzicom wspaniałych występów oraz zaangażowania w przygotowanie. Słowa podziękowania skierował również do ks. Rafała Czmyra za wsparcie i pomoc oraz udostępnienie kościoła, a także do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie festiwalu. Wszyscy uczestnicy kolędowania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz aniołki, które wręczyli Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Renata Ciemny oraz Proboszcz Parafii Laski ks. Rafał Czmyr. Na zakończenie festiwalu wspólnie odśpiewano kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

W czwartek 28.12.2017 obradowała ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Bralin. Podjęto trzy uchwały. Podczas posiedzenia radni zajęli się głównie uchwałami dotyczącymi budżetu. I tak dokonano zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 . Po stronie dochodów zapisano kwotę 26.730.539,39 zł, a po stronie wydatków 29.550.182,20 zł. Druga uchwała budżetowa podjęta przez Radę była w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ostatnia w tym roku przyjęta uchwała przez Radę Gminy Bralin dotyczyła Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. G. Banaszak


www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

ZATRUDNIĘ LEKARZA DENTYSTĘ NA DOBRYCH WARUNKACH. KONTAKT TEL. 43 881 00 52 NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/WYNAJMĘ

Sprzedam działkę budowlaną na Kowalówce. Cena 1 ar 2 000. zł lub 1,5 ha po 1 000 zł. Działka ma zezwolenie pod budowę. Tel. 661 737 461 (05.06) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15 arów na Osiedlu w Mikorzynie przy drodze asfaltowej. Na działce znajduje się woda. Tel. 62 78 194 23(dzwonić po 20.00) ( grudzień) Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku. Sprzedam grunty obręb Węglewice gmina Galewice dz. 1433 o pow. 0,8701, dz. 1482 o pow. 0,1421, dz. 1568 o pow. 0,1458 Sprzedam dz. 803 o pow. 0,1200, dz. 806 o pow. 0,1000, dz. 1170 o pow. 3. 6300, dz. 1173 o pow. 0,0700 obręb Ostrówek gmina Galewice (może być w częściach np. 1.0500 lub 2.5800). Tel. 600 352 284 Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheniu, o pow. 2

500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284

PRACA DAM

firma meble Elmar Jerczyńscy sp. j. zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy KIEROWNIKA PRODUKCJI. Kontakt pod numerem telefonu 62 7912020 lub osobiście w siedzibie firmy Jankowy 1c. (15.01)

Ogłoszenia 694 215 335. Zatrudnimy także obywateli Ukrainy (20.12) Zatrudnię kierowcę kat. C+E, teren kraj, codziennie w domu, dobre warunki płacy. Tel. 608878581 Firma SKOMAR – MEBLE zatrudni tapicera, pomocnika tapicera, krawcową, krojczą. Tel. 601 153 600 Pracuj jako OPIEKUN/KA SENIORÓW w Niemczech! Już wkrótce BEZPŁATNY Firma Albero z Mroczenia zatrudni stolarzy na dobrych warunkach pracy i płacy. Tel. 509 538 987

na 1.600 zł. Tel. 609-622090

ODDAM

Jednoroczne koty oddam w dobre ręce z powodu wyjazdu za granicę. Tel. 603 305 906

TOWARZYSKIE

3

związku. Tylko poważne oferty. PILNE. Tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów

Lekko niepełnosprawny 28 la- na portalu i listów do redakcji tek szuka dziewczyn do stałego

USŁUGI

Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranów ul. Strumykowa 3. Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 (31.12) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

Firma Meble-Marzenie poszukuje pracownika biurowego ze znajomością j.niemieckiego. Wykształcenie średnie. Tel: 519190122 (04.02) Zatrudnię szwaczkę - praca w okolicy Wieruszowa (Ochędzyn Stary). Więcej informacji tel.

Drewno opałowe, suche z dowozem do klienta. Dzwonić w dni robocze w godz. 7-17. Tel. 62 78 10 366 (03.2018) Sprzedam Volkswagen Golf IV 1.4 z instalacją gazową, kombi. Rok produkcji 1999 r. Telefon 788 143 208. Sprzedam drewno opałowe oraz drewno rozpałkowe w workach (20 zł za worek). Tel. 603 241 068 (03.2018) Sprzedam polską dmuchawę do zboża, silnik 7,5 KW, siewnik zbożowy Poznaniak 3 m z agregatem. Tel. 605 240 387 lub 62 781 92 33 Sprzedam stół bukowy po rozciągnięciu 3,5m+10 krzeseł z wysokim oparciem wyścielanych naturalną czerwoną skórą. Stan kompletu idealny. Ce-

ORTODONCJA lek. stom. Magdalena Stasierska

SPECJALISTA ORTODONTA APARATY STAŁE I RUCHOME

PRZYJĘCIA: Ostrzeszów, ul. Leśna 45 tel. 62/732 79 50, 601 98 51 11 Środa i piątek: 15:00-20:00

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112


2

Wiadomości lokalne

www.powiatowy.pl 10 stycznia 2018 r.

Nastrojowe kolędowanie w Kępnie W niedzielny wieczór w murach kępińskiej świątyni zabrzmiał jeden z najpiękniejszych głosów polskiej piosenki. Dla licznie przybyłych wystąpiła Krystyna Giżowska, która zaśpiewała doskonale wszystkim znane pastorałki i kolędy oraz największe przeboje sprzed lat. Artystka koncertowała na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Kępińskiego Ośrodka Kultury. Piosenkarka o nieprzeciętnym talencie i wyjątkowym głosie urzekła publiczność nastrojowymi kolędami i piosenkami świątecznymi. Wspólnie śpiewano: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, „Hej kolęda, kolęda” czy „Pada śnieg”. Tego wieczoru nie mogło zabraknąć

największych przebojów, które artystka śpiewała wraz z publicznością: „Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat” czy „Nie było ciebie tyle lat”. Utwory te sprawiły że ożyły emocje, radości przeplatanej z nostalgią. Giżowska, której towarzyszył akompaniament Marka Lewandowskiego oraz poetyckie prezentacje Filipa Borowskiego dowiodła, że muzyka nie tylko leczy duszę ale i przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Za wspaniałą atmosferę publiczność nie szczędziła braw. Nastrojowy i pełen magii koncert dopełniły gratulacje i podziękowania, które Krystyna Giżowska odebrała od Burmistrza Piotra Psikusa i proboszcza ks. Jerzego Palpuchowskiego. (fb)

Nie chcemy być statystycznymi Polakami – my czytamy książki Aby zachęcić do częstszego sięgania po książki, uczniowie spotkali się z emerytowaną bibliotekarką Reginą Marczak. W ramach działań zmierzających do poprawy stanu czytelnictwa wśród uczniów szkoły Podstawowej w Bralinie odbyło się już siódme spotkanie z ciekawą osobą. Tym razem zaproszenie przyjęła Regina Marczak, emerytowana bibliotekarka, która zachęcała uczniów wszystkich klas pierwszych do świadomego sięgania po książkę. W spotkaniu – na zaproszenie Krystyny Hołoś, wychowawczyni klasy I b – udział wzięły pozostałe klasy pierwsze. Pani Regina z wielkim zaangażowaniem i ekspresją czytała dzieciom opowiadania o tematyce świątecznej, które uczyły empatii i wrażliwości. Mali słuchacze wykazywali ogromne zaciekawienie i chętnie rozmawiali o lekturze. Uczniowie aktywnie uczestniczyli

w konkursie zaproponowanym przez czytającą, zdobywając upominki w postaci pamiątkowych książeczek. Spotkanie przyniosło dzieciom mnóstwo frajdy i zapewniło wartościową zabawę i rozrywkę! Ogromne zaciekawienie, aktywne uczestnictwo, miła atmosfera oraz symboliczny kwiatek były wyrazem wdzięczności i podziękowań ze strony dzieci. Każde spotkanie z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi ma wpływ na większe zainteresowanie dzieci księgozbiorem bibliotecznym i przekłada się na częstsze wizyty w bibliotece szkolnej i nie tylko. Będzie to przedmiotem stosownej analizy. Uczniowie, obcując z zaproszonymi gośćmi, których pasją jest czytanie książek, również w sobie spróbują odkryć to zainteresowanie. Krystyna Hołoś

Ulica Braci Grossków zamiast 21 Stycznia W Bralinie nastąpiła zmiana jednej z ulic. Obowiązuje od 29.12.2017 r. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman pismem z 28 września 2017 r. wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o wydanie stosownej opinii mając na uwadze, że wydanie zarządzenia zastępczego wymaga takiej właśnie opinii. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa poinformował w odpowiedzi 3 listopada 2017 r., że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa ulicy 21 Stycznia w miejscowości Bralin jest niezgodna z obowiązującym prawem o zakazie propagowania komunizmu z dn. 1 kwietnia 2016 r. IPN dołączył notę historyczną, w której czytamy między innymi: „Dnia 21 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Bralin w woj. Wielkopolskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie z faktami historycznymi – jako dzień wyzwolenia oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 19441945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. Stacjonowanie Armii Czerwonej/ Sowieckiej w Polsce po 1944 r. uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, któ-

ry zapewnił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm” – czytamy w piśmie z IPN. Działający przy Wojewodzie Wielkopolskim „Zespół do spraw wykonywania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli i urządzeń użyteczności publicznej”, przedłożył wojewodzie nowe propozycje nazwy ulicy. Wojewoda z przedstawionych propozycji postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę Braci Grossków. Bracia Grosskowie w historii odznaczyli się zwłaszcza Melchior i Stanisław, synowie Tomasza i Moniki, którzy wywodzą się z rodziny Grossków mocno związanej z Bralinem. Melchior Grossek urodził się 6 stycznia 1889 r. w Bralinie. Studiował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1913 r. Od 1924 do 1964 r. pełnił posługę kapłańską w Berlinie, gdzie zmarł 9 lipca 1967 r. Był rysownikiem, malarzem, pisarzem poszukującym duchowego kontaktu z odbiorcą. Stanisław Grossek – najmłodszy brat Melchiora, urodził się 20 kwietnia 1907 r. w Bralinie. Był absolwentem Gimnazjum w Kępnie i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. W 1939 r. walcząc w 29 Pułku Piechoty w stopniu podporucznika dostał się do niewoli sowieckiej. Został zamordowany w Charkowie, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju 1940 r. W 2010 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika. G. Banaszak

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Przemek, Piotr Kołodziejczyk, Rafał Wróbel, Przemek, Maria Rafał Nowaczyk, Wróbel, Andrzej Maria Olbromski, Nowaczyk,Wacław Andrzej Zabłocki, Olbromski, Jerzy Wacław Maciejewski, Zabłocki,Zbigniew Jerzy Maciejewski, Machelak,Zbigniew o. Krzysztof Machelak, Wasiuk o. sscc, Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

10 stycznia

ROK XVIII NR 1 (910) 10.01.2018 r.

2018 r.

VI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Gminie Trzcinica czytaj, str. 4

Reklama

Reklama

10 styczeń 2018 r.  
10 styczeń 2018 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 10.01.2018 r.

Advertisement