Page 1

Reklama

Rozpoczął się proces ws. rzekomego molestowania i mobbingu w podwieruszowskim zakładzie mięsnym ISSN 1508-2229 INDEX 321389

str.6

18 grudnia

ROK XVIII NR 24 (960) 18.12.2019 r.

2019 r. W tę noc - Bożego Narodzenia wszystko jest możliwe! Wystarczy tylko uwierzyć, a zobaczy się cuda! Z tej też okazji składamy najserdeczniejsze życzenia cierpliwości, pokoju ducha i ludzkiej życzliwości. Niechaj te święta będą pełne miłości w gronie najbliższych a Nowy Rok 2020 będzie bardziej pomyślny niż poprzedni.

Wszystkiego dobrego życzy Redakcja!


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Lokalne Święto Osób z Niepełnosprawnością

Jubileusz 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Lokalne Święto Osób z Niepełnosprawnością i osób pracujących na ich rzecz, który odbył się w poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w Wieruszowie. Organizatorem spotkania było jak co roku Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieruszowie. W tegorocznej uroczystości oprócz włodarzy Gminy i Powiatu udział wzięli również posłowie RP tj. Cezary Tomczyk, Paweł Rychlik. W imieniu pana Senatora RP Michała Seweryńskiego życzenia przekazał p. Zygmunt Ślęzak. W imprezie uczestniczył również członek Re-

gionalnego Zarządu TPD w Łodzi p. Jerzy Marlicki. Uroczyste spotkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom z niepełnosprawnością za aktywność, zaangażowanie oraz promowanie umiejętności w naszym środowisku. Uhonorowano także rodziców osób z niepełnosprawnością, wolontariuszy pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu. To właśnie dzięki ich pomocy organizacje mogą realizować swoje zadania i projekty. Wszystkim w/w wręczono symboliczne upominki oraz kwiaty. Podczas Gali wręczono także statuetki, medale, odznaki oraz inne wyróżnienia z okazji jubileuszu 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, najstarszej organi-

zacji w Polsce. Historia wieruszowskiego TPD jest znaczenie krótsza i sięga 50 lat jak świadczą o tym dostępne dokumenty. Ceremonia wręczania wyróżnień przeplatała się z programem artystycznym pt. „Dziękujemy Wam za wszystko”. Swój występ taneczny tj. Walc meksykański” pokazały dzieci przedszkolne z grupy ,,Słoneczka” z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie pod kierunkiem Elżbiety Sudomirskiej. Odbył się również recital Maryny Wierzby oraz występ artystyczny uczestników WTZ Wieruszów pod kierunkiem Doroty Okoń i Marty Panek i uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszanowie pod batutą Edyty Jamrozińskiej. Uczestnicy imprezy mogli także zwiedzać pokonkurso-

wą wystawę „Twórczość – Terapia - Sukces”, która mieści się w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Wystawę tą mieszkańcy powiatu mogą jeszcze obejrzeć do 10 stycznia 2020 roku. Organizatorzy Gali wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz naszych organizacji pozarządowych. Życzymy aby praca wolontarystyczna zawsze sprawiała Wam nie tylko dużo satysfakcji ale i społecznej wdzięczności, na którą w pełni zasługujecie. Lista wyróżnionych osób dostępna na www.powiatowy.pl

Wieruszowskie LO najlepsze w województwie! 10.grudnia, w Łódzi, odbyła się uroczysta gala finałowa X edycji konkursu muzycznego pt. „Piosenki stanu wojennego”. Konkurs ten – adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – jest organizowany corocznie przez NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej. Konkurs nagradzany był w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz zespołowej. Tegoroczna edycja okazała się wyjątkowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie ponieważ wzięli w niej udział: Martyna Domal i Amelia Michalczyk- uczennice klas pierwszych LO oraz zespół w składzie:

Kacper Kos, Martyna Domal, Amelia Michalczyk, Marta Taras i Weronika Smiatacz (również uczniowie klas pierwszych LO). Jest nam niezmiernie miło móc się pochwalić, że Martyna Domal zajęła pierwsze miejsce za wykonanie utworu pt.,,Mury” a zespół otrzymał wyróżnienie za ,,Piosenkę dla córki”. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za piękne reprezentowanie szkoły! Wszystkie konkursowe wykonania można było także wysłuchać ,,na żywo” podczas uroczystości upamiętniającej rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, która odbyła się w ,,Koperniku” w zeszły piątek. Wideorelacja z powyższego wydarzenia już niebawem!

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot (chorobowe), tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Uczniowie z Finlandii z wizytą w ZSS w Słupi

W minionym tygodniu w ZSS w Słupi przebywali uczniowie wraz z nauczycielami z Finlandii. Obie szkoły oraz szkoła z Malty realizują projekt wymiany doświadczeń w ramach programu Erasmus+ „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Uczniowie z Finlandii uczestniczyli we wspólnych zajęciach, a nauczyciele odbyli krótkie szkolenie z metody EEG Biofeedback, RSA Biofeedback oraz Picture Exchange Communication System. Jednym z celów projektu jest także wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie mimo różnic językowych świetnie się komuniko-

wali za pomocą aplikacji, gestów oraz obrazków. Po zajęciach był jak zwykle czas na rozmowy, zwiedzanie, poznanie historii i tradycji naszego kraju. Finlandia to kraj Muminków, skoków narciarskich i oczywiście siedziba Św. Mikołaja. Zwłaszcza ten ostatni temat budził w uczniach wiele radości i zadowolenia. W ostatnim dniu pobytu nastąpiło podsumowanie wyznaczonych do realizacji zadań, omówienie wrażeń i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie. Miłą niespodzianką dla gości z Finlandii były upominki promujące Powiat Kępiński, które w imieniu Starosty Roberta Kieruzala i Wicestarosty Alicji Śniegockiej wręczyła dyrektor ZSS Beata Lebek.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z wizytą w Kępnie

W Starostwie Powiatowym w Kępnie gościł świeżo wybrany Wojewoda Wielkopolski – Łukasz Mikołajczyk. Podczas wizyty uczestniczył w podpisaniu dwóch bardzo ważnych umów zarówno dla Powiatu Kępińskiego jak i samego miasta Kępna. Pierwsza umowa dotyczyła przyznania Powiatowi Kępińskiemu dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Będzie ona przeznaczona na zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Nowa karetka to obecnie strategiczna i niezbędna dla mieszkańców inwe-

stycja, biorąc pod uwagę stan techniczny i wysoki stopień zużycia taboru samochodowego będącego w posiadaniu kępińskiego szpitala. Dofinansowanie stanowi 80% kosztu zadania. Podpisanie umowy odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli także Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Damian Marciniak, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Andżelika Możdżanowska, członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: Robert Kieruzal, Alicja Śniegocka, Krystyna Możdżanowska, Renata Ciemny i Marek Potarzycki, Dyrektor

SPZOZ w Kępnie – Beata Andrzejewska oraz Skarbnik Powiatu Kępińskiego – Marcin Trojak. Nowa karetka zgodnie z przeprowadzonym przez Powiat Kępiński postępowaniem przetargowym, kosztować będzie 538 909,04 złotych. W ramach tej kwoty 80% tj. 431 127,23 złotych stanowi dotacja celowa pozyskana przez Powiat Kępiński ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostałą część – 20% tj. 107 781,81 złotych wyłożą ze swoich budżetów Powiat Kępiński (59 711,12 złotych) oraz gminy tworzące powiat. I tak: • Gmina Baranów -7598,62 złotych • Gmina Kępno – 23431,77 złotych • Gmina Łęka Opatowska – 5 065,74 złotych • Gmina Perzów – 3 599,91 złotych • Gmina Rychtal- 3 669,97 złotych • Gmina Trzcinica – 4 704,68 złotych Zadanie obejmuje zakup pojazdu wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym zgodnie z obowiązującą w Polsce normą PN-EN 1789:2008 „Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Dostawa ma być zrealizowana do 23 grudnia br. Drugą umowę wojewoda podpisał z burmistrzem Miasta i Gminy

Kępno Piotrem Psikusem. Umowa dotyczy dofinansowania budowy drugiego etapu ul. Bohaterów Września w Kępnie. Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 709 201,00 zł, z państwowego funduszu celowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”. Zadanie to obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września w Kępnie o długości 973 m, szerokości 6 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową oraz przebudową przejazdu kolejowego. W ramach zadania wybudowane zostaną ponadto dwie drogi wewnętrzne.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 5 191 695,27 zł brutto, a termin realizacji to 31 sierpnia 2020 r. Budowa ul. Bohaterów Września jest kontynuacją realizacji zachodniego obejścia miasta Kępna. Etap I – ul. Ruchu Oporu została wybudowana w 2018 roku. W tym dniu Wojewoda spotkał się z Zarządem Powiatu Kępińskiego, po którym wszyscy zebrani udali się pod pomnik na kępińskim rynku by upamiętnić 38. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie wojewody z seniorami z klubu seniora w Domasłowie w gminie Perzów.

pwr pk www.powiatowy.pl


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Konsultacje w sprawie posterunku Policji w Lututowie już za nami

Reklama

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2020, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Klientom oraz Udziałowcom Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie za dotychczasową współpracę oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Dziękując za zaufanie życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji, oraz realizacji osobistych zamierzeń. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

WYBUCH NIELEGALNEJ BIMBROWNI... CZYLI WSPÓLNE ĆWICZENIA SŁUŻB W miniony czwartek i piątek strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni z powiatów wieruszowskiego oraz kępińskiego uczestniczyli w szkoleniu zakończonym pozorowaną akcją ratowniczą. 5 i 6 grudnia 2019 roku Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie zorganizowała szkolenie, dotyczące prowadzenia akcji ratowniczej na

wypadek zdarzenia masowego. Po czwartkowym szkoleniu teoretycznym, w piątkowe przedpołudnie w Starym Ochędzynie, w gminie Sokolniki przeprowadzono pozorowaną akcję ratowniczą. W ćwiczeniach brali udział strażacy, ratownicy medyczni a także wieruszowscy policjanci. Założeniem ćwiczenia był wybuch w miejscu nielegalnego pędzenia al-

koholu. W pozorowanym zdarzeniu jedna osoba poniosła śmierć i kilkanaście osób zostało rannych rannych. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wspólnie z strażakami oraz ratownikami medycznymi wydostali z gruzowiska płonącego obiektu osoby poszkodowane, udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej a także ustalili przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Po zakończonych ćwiczeniach podsumowano pozytywne efekty współpracy poszczególnych służb, za które podziękował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie bryg. Maciej Dzielecki. asp. sztab. Damian Pawlak

W miniony wtorek w Urzędzie Gminy w Lututowie odbyły się konsultacje społeczne na temat odtworzenia posterunku Policji. W spotkaniu udział wzięli policjanci z wieruszowskiej komendy Policji, samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Lututów. 10 grudnia 2019 roku od godziny 09:00 w Urzędzie Gminy w Lututowie odbyły się konsultacje społeczne na temat odtworzenia Posterunku Policji w Lututowie. W spotkaniu udział wzięli : Wójt Gminy Lututów, Pan Marek Pikuła, Przewodniczący Rady Gminy Lututów, Pan Marek Zgadzaj, Radni i Sołtysi gminy Lututów oraz mieszkańcy. Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie reprezentowali : Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie, podinsp. Adam Stochniałek, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, podinsp. Paweł Moska, Rzecznik Prasowy, asp.szt. Damian Pawlak oraz Referent Zespołu ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego, sierż. szt. Radosław Walczak.

Podczas spotkania podinsp. Moska przypomniał wszystkim o funkcjonowaniu programu „Dzielnicowy bliżej nas”, związanym z aplikacją „Moja Komenda”, który ma na celu ułatwienie kontaktu społeczeństwa z Policją, zwłaszcza z dzielnicowymi. Przypomniał również o funkcjonowaniu punktu przyjęć interesantów, który dzięki użyczeniu przez Urząd Gminy pomieszczenia, jest czynny w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 11:00. Po likwidacji Posterunków Policji w powiecie wieruszowskim utworzono podobne punkty w każdej gminie powiatu. Kolejnym punktem konsultacji, było przedstawienie narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podinsp. Paweł Moska wspólnie z sierż. szt. Radosławem Walczakiem przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, omówili cel i zasadę działania KMZB oraz rodzaje zagrożeń, które można zaznaczać na mapie. Ponadto wyświetlono zagrożenia zaznaczone na KMZB od początku jej funkcjono-

Spotkanie rozpoczął Wójt gminy Lututów oraz Zastępca Komendanta Powiatowego w Wieruszowie podinsp. Adam Stochniałek, którzy powitali wszystkich obecnych oraz przedstawili tematykę spotkania. Komendant omówił również działania związane z odtworzeniem Posterunku Policji, który swym zasięgiem miałby objąć gminy Lututów, Galewice i Sokolniki. Podkreślił, że od 1 stycznia 2020 roku Lututów będzie miastem i zasadnym byłoby, aby właśnie w Lututowie odtworzyć posterunek, który został zamknięty w 2012 roku. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, podinsp. Paweł Moska, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w gminie Lututów w latach 2016 – 2018 oraz w pierwszym półroczu 2019 roku. Podinsp. Moska zwrócił uwagę na czas reakcji policjantów na zdarzenia w gminie Lututów, a także przedstawił liczbę odnotowanych przestępstw i wykroczeń.

wania ze wskazaniem zagrożeń potwierdzonych oraz wyeliminowanych, głównie w gminie Lututów. W trakcie konsultacji uczestnicy wypełnili ankietę, w której mogli odpowiedzieć na pytania dotyczące poczucia bezpieczeństwa, kontaktu z dzielnicowym, korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa a przede wszystkim wyrazić opinię dotyczącą odtworzenia Posterunku Policji w Lututowie. Podczas spotkania samorządowcy i mieszkańcy poruszali tematy, głównie dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Na zakończenie konsultacji głos zabrali Wójt Gminy Lututów, Pan Marek Pikuła oraz Przewodniczący Rady Gminy Lututów, Pan Marek Zgadzaj. Samorządowcy podziękowali za zorganizowanie i udział w konsultacjach społecznych. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na zrealizowanie planów Powstania Posterunku Policji w Lututowie. asp. sztab. Damian Pawlak


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Wycieczka dydaktyczna uczniów w ARiMR

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Biurze Powiatowym w Kępnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wizytowali uczniowie klasy I TD Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, opiekunem grupy był nauczyciel przedmiotów zawodowych Jan Kokot. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu mogli zapoznać się z działalnością ARiMR. Kierownik BP Marek Potarzycki przedstawił główne zadania realizowane przez Biuro Powiatowe oraz omówił najważniejsze założenia i możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bliska z pracą w ARiMR. Młodzież została zapoznana przez specjalistów Paulę Wróbel i Dariusz Lesiczkę z zasadą działania portalu IRZplus, który umożliwia rolnikom składanie zgłoszeń bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz. Uczniowie zachęceni zostali do udzielenia pomocy w zakresie obsługi ww. portalu swoim najbliższym oraz tym wszystkim,

którzy mogą z niego korzystać. Portal IRZplus umożliwia: rejestrację zdarzeń przemieszczeń zwierząt, sprawdzenie złożonych w portalu dokumentów, przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad, zamówienie numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz, złożenie zamówienia na duplikat paszportu dla bydła, import danych uczniów komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt. W trakcie spotkania podkreślano istotę ważności i potrzebę doceniania pracy w rolnictwie oraz to że, przy dużym wsparciu ze strony ARiMR dobrze rozwija się Wielkopolska wieś.

7 grudnia 2019 r. w Pomianach odbyło się podsumowanie sezonu lotów gołębi organizowanych przez PZHGP Oddział w Wołczynie. Spotkanie było okazją do wręczenia pucharów i dyplomów za osiągnięcia w bieżącym roku Wręczenia wyróżnień dokonał Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz Prezes Sekcji w Laskach Mariusz Dybul. Wyniki tegorocznych mistrzostw Gminy Trzcinica przedstawiają się następująco: Kategoria OPEN Pluta Mirosław – mistrz Dybul Miłosz i Mariusz – I wicemistrz Pilarski Jacek i Krzysztof – II wicemistrz

Kategoria gołębi rocznych Dybul Miłosz i Mariusz – mistrz Pluta Mirosław – I wicemistrz Pilarski Jacek i Krzysztof – II wicemistrz Kategoria gołębi młodych Grabowski Jerzy – mistrz Grześniak Marcin – I wicemistrz Zimoch Dawid – II wicemistrz

Tytuł Super Mistrza Sekcji Laski otrzymał duet: Miłosz i Mariusz Dybul.

Marek Potarzycki Kierownik Biuro Powiatowe w Kępnie Wielkopolski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Piękny Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie ma już 70 lat. Ten piękny Jubileusz uroczyście obchodzono w Domu Ludowym w dniu 7 grudnia br. KGW w Chojęcinie liczy około 100 członków, którzy w bardzo aktywny sposób działają na rzecz mieszkańców sołectw Chojęcin, Chojęcin Parcele, Działosze. Na obchodach 70 – lecia istnienia Koła wielu z nich było obecnych. Znakomicie przygotowana uroczystość wzbudziła zachwyt u wszystkich zebranych w sali Domu Ludowego w Choję-

Podsumowanie sezonu lotów gołębi

cinie. W tym miejscu należy wymienić i podkreślić nazwiska Pań, które w znaczący sposób przyczyniły się do organizacji tej uroczystości: Małgorzata Wrzalska, Beata Standziak, Agnieszka Kubot, Ewelina Krawczyk. Panie nie tylko dbają o teraźniejszość Koła, ale również zadbały o historię Koła, dzięki czemu można było zobaczyć piękną wystawę zdjęć z 70 lat działalności tej organizacji. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, sekretarz gminy Ewelina Pieles

oraz pracownicy referatu oświaty, kultury, sportu i promocji Sławomir Bąk i Karol Wanzek. Wszyscy goście serdecznie dziękowali za zaproszenia i z dumą podkreślali, że biorą udział we wspaniałym wydarzeniu. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla uczestników obchodów. Swoje umiejętności zaprezentowały Wiktoria i Dominika Wydmuch, grając pięknie na instrumentach. Na zakończenie obchodów odbył się piękny koncert kolęd, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.

Podziękowanie za pomoc w poszukiwaniach W miniony poniedziałek pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie podinspektor Mirosław Wiśniewski uroczyście podziękował Panu Adamowi Skąpskiemu za pomoc w odnalezieniu osoby zaginionej. 30 listopada dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 77 letniego mężczyzny. Podczas prowadzenia poszukiwań przez naszych funkcjonariuszy na terenie naszego powiatu, do jednostki zadzwonił Pan Adam i przekazał informację, że widział pasującego do naszego opisu mężczy-

znę w okolicach Młynarki. Natychmiast informacja została zweryfikowana przez naszych policjantów i jak się okazało była bardzo pomocna, dzięki tej informacji mężczyznę udało się odnaleźć. W miniony poniedziałek podisnp. Mirosław Wiśniewski p.o Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie przekazał zaproszonemu gościowi podziękowania za wzorową postawę obywatelską i wręczył Panu Adamowi list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Rozpoczął się proces ws. rzekomego molestowania i mobbingu w podwieruszowskim zakładzie mięsnym

W dniu 13 grudnia 2019 r. rozpoczął się w Wieluniu proces w Sądzie Pracy z powództwa jednej z pracownic zatrudnionej w firmie „Wędlinka” w Gminie Wieruszów. Powódka Marzena G. skierowała pozew na okoliczność molestowania seksualnego w miejscu pracy przez jej przełożonego. Uporczywe esemesy o podtekście seksualnym, propozycje spotkań poza miejscem pracy, niepożądany kontakt fizyczny – kobieta, jak twierdzi znosiła przez kilka lat. Czara goryczy się w końcu przelała. Wyraźnie „powiedziała STOP”! Wtedy w miejscu zatrudnienia wobec niej rozpoczęły się, jak mówi czynności mobbingowe, dyskryminowanie, kierowanie do cięższych prac, których nie mogła wykonywać ze względu na wypadek, w wyniku którego ma sztywny kciuk. Pani Marzena o takim stanie rzeczy informowała pracodawcę, niestety brak

było oczekiwanych reakcji. W procesie zeznawały kobiety, które pracowały z powódką w zakładzie. Przeciwna strona również miała swoich świadków. Przed rozpoczęciem wokandy pełnomocnik właścicieli zakładu mięsnego poprosił o oddalenie pozwu w całości oraz o wyłączenie jawności rozprawy i wykluczenie udziału mediów. Do wniosku Sąd jednak się nie przychylił. Powódka za pośrednictwem swego pełnomocnika poprosiła wcześniej o udział mediów w rozprawie. Również nasza redakcja uczestniczyła i rejestrowała dźwięk za zgodą Sądu. W trakcie procesu sąd przesłuchał powódkę i kilkunastu świadków. Ze względu na złożoność sprawy przesłuchania były długotrwałe. Spowodowało to, iż nie udało się przesłuchać wszystkich świadków zgodnie z założonym planem. Sąd przy uzgodnieniu stron

odroczył proces do dnia 4 lutego 2020 r. Stosując się do obowiązującego prawa nie możemy wypowiadać opinii, czyli subiektywnych sądów, twierdzeń, przekonań itp. Owe opinie nie mogą dotyczyć „rozstrzygnięcia”, a zatem merytorycznego sposobu zakończenia sprawy przez sąd. Taka możliwość nastąpi dopiero po rozstrzygnięciu sprawy w I instancji. Kulisy wydarzeń, które doprowadziły do procesu p. Marzeny i jej koleżanki zostały

wcześniej opisane przez Gazetę Wyborczą w wydaniu z dnia 6 grudnia 2019 r. Tytuł reportażu autorstwa Pawła Rutkiewicza brzmiał:”Będzie dupa będzie lżej. Jak nie, to trzeba zapierdalać”. Czy będzie dalszy ciąg medialnego zainteresowania? Przekonamy się zapewne niebawem. Bohaterki reportażu: Panie Marzena i Pani Karolina są gotowe, jak nam powiedziały stanąć przez kamerą telewizyjną. Do sprawy wrócimy. E.Tomaszek

Podsumowanie XXIV Edycji Konkursu „Twórczość – Terapia – Sukces”

12 grudnia miało miejsce uroczyste podsumowanie XXIV Edycji Konkursu „Twórczość – Terapia – Sukces”, którego organizatorem są Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie Warsztat Terapii Zajęciowej.

Jednym z założeń konkursu jest właśnie uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych i wyrabianie poglądów o ich umiejętnościach manualnych, plastycznych często wręcz wrodzonych talentach. Wspólna praca nad projektem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy to nie tylko praca terapeutyczna, ale także przeżywanie pozytywnych emocji, które ułatwiają wzajemne zrozumienie i komunikowanie się.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziło otwarcie wystawy pokonkursowej w holu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Podobnie, jak w latach minionych, wystawa cieszy się Projekt ma na celu również rozbudzanie dużą liczbą zwiedzających, a jej pojawienie się w holu urzędu świadczy o akcen- wśród osób niepełnosprawnych potrzeby cie świąt Bożego Narodzenia. aktywnego działania w środowisku, budowania poczucia bezpieczeństwa oraz Każdego roku prezentowane są prace rozwijania swoich zainteresowań i umieosób niepełnosprawnych w ramach pro- jętności, o których już wspomnieliśmy. jektu „Twórczość – Terapia – Sukces”. Do udziału w konkursie podobnie jak w

roku ubiegłym zapraszano osoby niepełnosprawne z następujących placówek na terenie powiatu: Dom Pomocy Społecznej – Chróścin Zamek, Dom Pomocy Społecznej – Chróścin Wieś, Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku oraz jego Filia w Czastarach, Zespół Szkół w Tyblach, Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej TPD OM w Wieruszowie, Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” Stowarzyszenia Integracyjnego „KOS” w Wieruszowie, Zakład Aktywizacji Zawodowej.

Wystawa pokonkursowa miała zapewne też charakter edukacyjny, zdumiewająca jest jednak wyobraźnia autorów prac. Zapraszamy gorąco do zwiedzania tej wystawy. PK

Reklama

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

[KĘPNO]: 38. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprosił mieszkańców do uczestniczenia w uroczystości 38. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego. W piątek, 13 grudnia 2019 r. na Rynku pod pomnikiem „Bohaterów walk o wolność i demokrację„ delegacje i mieszkańcy Kępna spotkali się, by złożyć pamiątkowe wieńce. 13 grudnia 2019 roku mija 38 lat od wydarzeń które wstrząsnęły całym krajem. Z godziny na godzinę wzbierała się fala napięcia na polskich ulicach. Nic nie było przypadkowe, wcielano w życie dobrze przygotowane procedury. Już wieczorem tego dnia w wielu miejscach obserwować można było przemarsze oddziałów wojskowych i milicyjnych. Węzły łączności oraz ośrodki radia i telewizji zostały opanowane przez państwowe służby, internowano 3,5 tysiąca osób pierwszego dnia. W trybie natychmiastowym do Warszawy transportowano członków Rady Państwa, którzy mie-

V Powiatowy Konkurs Plastyczny z Profilaktyki Uzależnień

Dnia 02.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Plastycznego z Profilaktyki Uzależnień pt. „E-papierosy zatruwają i nam dzieci zabijają”. Uroczystość otworzyła prezentacja filmu profilaktycznego pt. „To nie depresja” w reżyserii Julii Kowalińskiej, przygotowanego przez młodzież z grupy profilaktycznej PaTPORT przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Autorkami scenariusza były Kamila Kryściak oraz Karolina Napierała. Zebranych przywitał i uroczystość zainaugurował Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczeniu p. Andrzej Tyra wraz z koordynatorem konkursu szkolną pedagog, opiekunką PaTPORTU Agnieszką Sitek. Zaproszeni goście: Starosta Kępiński Pan Robert Kieruzal, pracownik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Kępińskiego – Dariusz Baranowski; Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Marcin Wiśniewski ; członek GKRPA w Baranowie Pani Iwona Głowik, przedstawiciel PSSE w Kępnie p. Ewa Marszałek, przedstawiciele Policji, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, uczestnicy i laureaci powiatowego etapu konkursu uczestniczyli w prezentacji filmu profilaktycznego oraz przygotowanej prezentacji zwycięskich prac

plastycznych.

talu

Spośród złożonych 154 prac plastycznych z 11 szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego, niezależna Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący komisji p. Jan Kasendra – plastyk; przedstawiciel Urzędu Powiatowego w Kępnie p. Dariusz Baranowski , członek GKRPA w Baranowie p. Iwona Głowik; przedstawiciel PSSE w Kępnie p. Ewa Marszałek, przedstawiciel Policji- p. Filip Ślęk, wybrała oznaczone loginami prace uczniów w dwóch kategoriach wiekowych, po czym rozkodowano prace w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.

W kategorii: Klasy VII-VIII I miejsce: Zuzanna Wesoła – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie II miejsce: Kornelia Gattner- Szkoła Podstawowa w Mroczeniu III miejsce: Bartosz Górecki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie Wyróżnienie: Bartosz Skowroński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie Wyróżnienie: Kinga Kardaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie Wyróżnienie: Tomasz Wypchło – Szkoła Podstawowa w Rychtalu Nagrody specjalne: Nagroda Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie: Maja Grycman- Zespół Szkół w Laskach Wiktoria Podejma – Zespół Szkół w Laskach Nagroda Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kępnie: Martyna Kulesza- Szkoła Podstawowa Krążkowy Amelia Papiór- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie

Oto jak wyglądają wyniki etapu powiatowego konkursu: W kategorii: szkoła podstawowa klasy V-VI I miejsce: Hubert Kokot – Szkoła Podstawowa w Donaborowie II miejsce: Michał Sitek- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie III miejsce: Maja Albert – Szkoła Podstawowa w Mroczeniu Wyróżnienie: Alicja MielcarekSzkoła Podstawowa w Mroczeniu Wyróżnienie: Rafał Brąś – Szkoła Podstawowa w Łęce Mroczeńskiej Wyróżnienie: Patryk DuchnikSzkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie Wyróżnienie: Sławomir Pawelczyk- Szkoła Podstawowa w Rych-

Nagrody główne ufundował Urząd Powiatowy w Kępnie, wyróżnienia: Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, natomiast nagrody specjalne: Komenda Powiatowa Policji w Kępnie oraz Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kępnie.

li podnieś rękę za terrorem jaki pustoszył cały kraj. Mundurowi byli wszędzie, siejąc postrach wśród ludzi, których mieli przecież chronić. Szok obywateli przewyższała tylko panika, nikt nie wiedział co przyniosą kolejne godziny. Generał Jaruzelski ogłosił przecież stan wojenny, zakazano strajków, zgromadzeń, zawieszono związki zawodowe i niemal wszystkie organizacje społeczne. Rozpoczęła się wojna, tyle że władz państwowych z własnym ludem. Gośćmi szczególnymi w tym dniu byli europoseł Andżelika Możdżanowska oraz nowo wybrany wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Delegacje reprezentowali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, partii politycznych, instytucji i stowarzyszeń oraz jednostek kulturalnych i oświatowych. pwr. pk

Nowe miejsce wypoczynku i zabawy w Kępnie

Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę z firmą Elektromex sp. z o. o. na przebudowę skweru przy Al. Marcinkowskiego i ul. Sportowej. Właśnie tam powstanie nowocześnie zagospodarowane miejsce wypoczynku i zabawy.

zabaw. Otoczenie zagospodarowane zostanie wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników reprezentacyjno – użytkowych wraz z systemem automatycznego nawadniania. Na terenie skweru wykonane zo-

Nowy skwer będzie zachęcał do aktywności i dobrej zabawy. Na terenie nowego skweru wykonane zostaną urządzenia zabawowe, takie jak: sprężynowce, zjeżdżalnie, huśtawki, gniazdo, drabinki, karuzela oraz twister. Wszystkie te urządzenia posadowione będą na nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dedykowanej pod plac

staną ponadto elementy małej architektury m. in.: ławki, donice, ogrodzenie z gabionów, a także chodniki z płyt i kostki betonowej, toalety oraz oświetlenie. Wartość inwestycji to 1 182 342,00 zł a termin wykonania do 15 maja 2020 r. fb/dziendobrywkepnie/


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Na dziedzińcu Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu powstaje Ogród Kultury Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży zajęło II miejsce w konkursie grantowym Tesco „decydujesz pomagamy”, uzyskując 4.198 głosów. W wyniku realizacji projektu powstaje ciekawe miejsce spotkań dla mieszkańców Bolesławca. Zostały posadzone już kwiaty i krzewy ozdobne, które nadają uroku temu miejscu wiosną i latem. Powstał również bajkowy mural,

który wykonał miejscowy artysta Adam Kurzawa. Zapewnimy atrakcje umożliwiające wypoczynek ludziom starszym oraz młodzieży. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na lokalne środowisko. Projekt rozwinie potencjały twórcze, kolejne zainteresowania i motywację do dzielenia się sobą z innymi mieszkańcami. Będziemy promować czytelnictwo. Niebawem na dziedzińcu domu

kultury stanie gablota z książkami do której każdy będzie mógł przynieś swoje książki na wymianę. To najnowsza metoda uwalniania książek, dzielenia się radością czytania. Projekt został sfinansowany w ramach 4 edycji Programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego we współpracy ze spółką Tesco (Polska) oraz fundacją Tesco.

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANYCH

Wieruszowscy policjanci zatrzymali poszukiwanych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. Przestępcy przez dłuższy czas ukrywali się przed Wymiarem Sprawiedliwości. Wieruszowscy policjanci sprawdzają i weryfikują każdą informację dotyczącą osób poszukiwanych. 9 grudnia 2019 roku w Wieruszowie kryminalni zatrzymali 27 - letniego mężczyznę. Następnego dnia, 10 grudnia br. policjanci sprawdzając kolejną informację, w gminie Sokolniki zatrzymali drugiego poszukiwanego. Przestępcy poszukiwani byli przez Sąd Rejonowy w Wieluniu i ukrywali się w różnych miejscach. Skuteczne działania policjantów

sprawiły, że poszukiwani zostali zatrzymani w powiecie wieruszowskim i doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie odbywają karę pozbawienia

wolności za przestępstwa przeciwko mieniu i wolności. asp. sztab. Damian Pawlak


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

9

Podpisano umowę na budowę ul. Bohaterów Września

[Mroczeń] Nowy samochód OSP został poświęcony Dzień 14. grudnia zostanie zapamiętany w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu jako ważna data. Tego dnia bowiem dokonano poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka z Mroczenia starania o nowy pojazd prowadziła od 3 lat. Na przełomie kwietnia i maja pojawiła się szansa na zakup i w październiku b.r. wóz zawitał do remizy. Na inwestycję przeznaczono 760 tys. zł. Taką kwotę zabezpieczyła Rada Gminy w Baranowie. Pojawiła się tylko jedna oferta. Na nieszczęście, przekraczała ona zaplanowa-

ny koszt operacji o niecałe 40 tys. zł. Pomimo tej różnicy jednostka zdecydowała się zaakceptować takie warunki. Dodatkowe środki zabezpieczył Urząd Gminy. Z pomocą przyszli także lokalni przedsiębiorcy, którzy finansowo wspomogli inicjatywę. Jednak zakup nowego pojazdu to nie wszystko. Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczeniu pozyskała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu na wyposażenie samochodu w kwocie 18 tys. zł. Całość zamknęła się w kwocie 25 tys.

zł. Druhowie weszli w posiadanie dwóch nowych pił ratowniczych, drabiny specjalistycznej, agregatu prądotwórczego oraz aparatu oddymiającego. Całkowity koszt nowego pojazdu wyniósł prawie 800 tysięcy. Udział gminy Baranów to 516 tys. zł. Sobotnia uroczystość była okazją do podziękowań wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tej inwestycji. Wyróżniono także strażaków za wieloletnią służbę jednostce. pwr www.powiatowy.pl

We wtorek, 10 grudnia, Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę na budowę drugiego etapu ul. Bohaterów Września. Generalnym wykonawcą robót jest spółka Remost Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Olesna. Umowa opiewa na kwotę 5 191 695,27 zł brutto. Gmina Kępno na realizację tej inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych z państwowego funduszu celowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”. Budowa ul. Bohaterów Września

jest kontynuacją realizacji zachodniego obejścia miasta Kępna. Etap I – ul. Ruchu Oporu została wybudowana w 2018 roku. Drugi etap zadania obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września w Kępnie o długości 973 m, szerokości 6 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową oraz przebudową przejazdu kolejowego. Termin realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2020 r.

Wesołych Świąt! życzy Redakcja

Rozbudowa szkoły w Słupi pod Kępnem

5 grudnia Wójt Gminy Baranów podpisał umowę z Firmą Budowlaną KUBOT dot. rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowych w miejscowości Słupia pod Kępnem. Dokument mówi o rozbudowie o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym łącznika do istniejącej sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną. Lokalizację budynku przedszkola przewidziano w zachodniej części działki nr 695/4, pomiędzy istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym a budynkiem sali gimnastycznej. Obiekt połączony będzie bezpośrednim przejściem z istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym natomiast z salą gimnastyczną poprzez łącznik. Pomiędzy oddziałami znajdować się będzie węzeł sanitarny oraz magazyny, po jednym dla każdego oddziału. Od

strony południowowschodniej przewidziano część budynku z kuchnią oraz stołówką przeznaczoną do jednoczesnego korzystania przez max. 24 osoby. Ponadto w budynku zlokalizowano szatnię, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz gabinet specjalisty. Budynek przedszkola przeznaczony będzie do opieki dziennej dla maksymalnie 50 dzieci w wieku przedszkolnym. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zostaną rozebrane zasypane fundamenty rozpoczętej kilka lat temu rozbudowy budynku. Przewiduje się roboty związane z wykonaniem nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie przyłącza gazowego, wodnego i kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2020 roku.

www.baranow.pl


10

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ /WYNAJMĘ

Sprzedam działkę o pow. 0.8 ha we wsi Kostrzewy k.Wieruszowa. Działka otoczona z dwóch stron lasem, warunki zabudowy mieszkalno – zagrodowa. Blisko zabudowań. Tel. 506 070 492 (31.12) Na sprzedaż nowoczesny dom wolnostojący o pow.

użytkowej 175 m2 wybudowany na działce o pow. 1000 m2. Budynek zlokalizowany w Czastarach na nowym osiedlu wśród domów jednorodzinnych. Cena 375 000,00 zł. Stan deweloperski. Więcej informacji pod nr. tel 604 08 11 08 lub 71- 3524052. (31.12) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków miesz-

kalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

PRACA DAM

Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Usługi remontowe Malowanie, gładzie, płytkarstwo itd. Kontakt: 665 295 595. (19.12) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

Sprzedaż drewna opałowego bukowego, suchego z dowozem. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 78 10 366 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER, Mroczeń 7.

SPRZEDAM

SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

11

Wycinka drzew przy ulicy Nowowiejskiego Przy ulicy Nowowiejskiego w Kępnie wycięto zdecydowaną większość drzew, które tam się znajdowały. Ulica ta zostanie przebudowana, pojawi się parking. Zdezorientowani i zbulwersowani mieszkańcy pytają, czy wycinka na tak szeroką skalę była niezbędna? Kępiński magistrat wydał w tej sprawie dwa komunikaty. W pierwszym z nich czytamy o powołaniu specjalnego zespołu, który ma jak najszybciej wyjaśnić okoliczności. „Burmistrz Miasta i Gminy Kępno w dniu 10 grudnia 2019 r. podjął decyzję o powołaniu zespołu, który ma na celu wyjaśnienie w trybie pilnym zaistniałego zdarzenia”. Zacytowany powyżej komunikat został opublikowany w serwisie Facebook na profilu Dzień Dobry w Kępnie i wzbudził niemałe emocje. Mieszkańcy nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw, czego dowodem są zamieszJeszcze tego samego dnia pojawił się skiego”. czane przez nich komentarze. drugi komunikat. Napisano w nim, że winę ponosi firma, która zajmowała się Firma otrzymała od Urzędu Miasta i „Jak zwykle wszystko po fakcie. wyrębem drzew. Miała ona bowiem sa- Gminy Kępno decyzję Starosty KępińWitaj smogu!!!”; mowolnie wyciąć ich aż 14. skiego zezwalającą na wycinkę wyłącznie części drzew na wskazanym „Szkoda, że po fakcie”..; „W nawiązaniu do wydanego w dniu terenie. Wycinka związana jest z roz11 grudnia 2019 r. Komunikatu nr 1, poczęciem inwestycji „Przebudowa „Inne miasta mają tyle zieleni i o ile na podstawie prowadzonego postępo- ulic Nowowiejskiego, Młynarza, Turowsą dzięki temu piękniejsze. Ale nie wania wyjaśniającego stwierdzamy, iż skiego i Schmidt’a w Kępnie. Kępno- tutaj ciągle coś wycinają lub specjalistyczna firma realizująca prace Jak zapewnił kępiński urząd, postęobcinają tak szpetnie że żal patrzeć. związane z wyrębem drzew, samowol- powanie wyjaśniające jest w dalszym Betonowa pustynia. Tylko dziesiątki nie dokonała wycinki 14 drzew (lip) bez ciągu prowadzone. słupków sadzą nie wiadomo po co”. zlecenia Gminy Kępno jak i niezgodnie z wydana decyzją Starosty Kępińpwr.

Świąteczny klimat w Rakowie Klimat Świąt Bożego Narodzenia można już było poczuć w miejscowości Raków. W ubiegłą sobotę w tamtejszej sali OSP zorganizowano spotkanie opłatkowo-wigilijne gminy Łęka Opatowska.

Wesołych Świąt! życzy Redakcja

W sobotnie popołudnie świętowano również z 55-lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Rakowie. To właśnie panie z KGW przygotowały wiele dań, takich jak ryby, kompot z suszu czy śledź w śmietanie. Potrawy te nie-

rozłącznie kojarzą się z wigilijną wieczerzą. Wystawiono także tradycyjne jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły w Siemianicach.

red.


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

PRZEDŚWIĄTECZNY OKRES TO CZAS ZAKUPÓW NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ !

Szlachetna paczka – 2019 w ZSCKR w Lututowie W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie po raz szósty organizowaliśmy akcję „Szlachetna paczka”. W akcję tę zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i oczywiście Dyrektor Robert Majchrowicz, który przez wiele lat liderował Szlachetnej paczce w szkole. Zna, więc to przedsięwzięcie od przysłowiowej podszewki. W tym roku przygotowywaliśmy paczkę dla rodziny z powiatu wieruszowskiego. Akcja w szkole trwała od 18 listopada 2019r. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Martyna Jasianek, Kinga Kaczmarek, Małgorzata Krause, Agnieszka Parzybut, Wiktoria Parzybut, Łukasz Fajga oraz Łukasz Piaskowski wraz z opiekunem Renatą Przezak oraz pedagogiem szkolnym Barbarą Drylewską – Mieszała zaangażowali się w to duże przedsięwzięcie. Jak co roku udało nam się pozyskać sponsorów, którzy pomogli nam przygotować paczkę. Za zebrane pieniądze kupiliśmy pralkę, artykuły żywnościowe, artykuły che-

miczne, artykuły AGD, pościel, koce, odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki i słodycze. Sponsorzy, dzięki którym mogliśmy spełnić marzenie rodziny to: Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Malowane usta”- z Łęk Małych, które podarowały piękną paczkę dla rodziny; sklep RTV-AGD Pani Barbara Kosiara, która jest z nami od samego początku organizowania kolejnych paczek; pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz społeczność lokalna. Trwała też zbiórka żywności w supermarkecie Vobiano oraz w szkole. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia kolejny raz będą dla nas wyjątkowe. Kiedy będziemy łamać się opłatkiem z bliskimi wspomnimy tych, którym pomogliśmy i sprawiliśmy, że dla nich tegoroczne Święta też będą szczególne. My wolontariusze mamy satysfakcję, że zmieniamy los ludzi. To był czas pięknej pracy, bo fajnie jest pomagać i sprawiać radość innym. Barbara Drylewska-Mieszała Renata Przezak

Zbliżające się święta powodują zwiększenie liczby osób robiących zakupy przez Internet. Bez ruszania się z domu możemy zamówić niemal każdy produkt. Zwolennicy takiej formy zakupów twierdzą, że nie tracą czasu na stanie w kolejkach czy przepychanki między klientami. Niestety, doświadczenie pokazuje, że i w wirtualnym świecie możemy stać się ofiarami przestępstw. Policjanci podpowiadają jakich zasad przestrzegać, aby zakupy w sieci były bezpieczne. 1. Podczas zakupów w Internecie zawsze trzeba kierować się zasadą ograniczonego zaufania do sprzedającego. 2. Nie rób zakupów w sieci przy użyciu komputera dostępnego w kafejce internetowej. W takim miejscu Twoje poufne dane mogą dostać się w tzw. niepowołane ręce. Przechowuj korespondencję ze sprzedawcą. 3. Korzystaj ze znanych i sprawdzonych sklepów internetowych lub portali aukcyjnych – takich, które zapewniają ubezpieczenie od przeprowadzanych tam transakcji, czy proponują zakupy z wykorzystaniem programów ochrony kupujących. 4. Sprawdź rzetelność sprzedawcy (np. sprawdź czy podany numer telefonu jest aktywny, sprawdź autentyczność adresu, zapytaj znajomych o daną firmę). 5. Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki "https". Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze, warto z takiej możliwości korzystać. 6. Kiedy otrzymasz ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki. Możesz uniknąć w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. 7. Kupując sprzęt AGD czy RTV poprośmy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu, ładowarki czy innego osprzętu. 8. Nie daj się ponieść emocjom związanym z tzw. wyjątkową okazją cenową. Często niska, atrakcyjna cena jest chwytem wykorzystywanym przez oszustów. Najważniejszy jest jednak zdrowy rozsądek, który należy zachować również podczas zakupów w sieci! asp.sztab. Damian Pawlak

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Reklamy, Promocje, Oferty, Ogłoszenia, Praca, Usługi, Nieruchomości, Informacje, Opinie


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

13

W Perzowie powstanie nowy plac zabaw

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprezentowało listy oceny operacji w ramach ogłoszonych naborów. Gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne w ramach naboru nr 7/2017/G „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i znalazła się bardzo wysoko na liście wniosków.

Mikołajkowe zajęcia dla dzieci

10 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się zajęcia podsumowujące świąteczne warsztaty kulturalno -edukacyjne dla dzieci. Święty Mikołaj był tematem zajęć kulturalno-edukacyjnych, jakie odbyły się we wtorek, 3 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy. Na początku zajęć mali uczestnicy wysłuchali opowiadania Edyty Wygoni kpt. „List do Świętego Mikołaja” ze zbioru „Zimowe opowieści Świętego Mikołaja. Następnie wzięli oni udział w mini quizie literackim na podstawie opowiadania. Zwycięzcy quizu otrzymali z rąk dyrektor biblioteki – Renaty Gość kalendarze z patronem trzcinickiej Szkoły Podstawowej – kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Następnie dzieci stanęły przed zadaniem wykonania uśmiechniętych Mikołajów. Uczestnicy używali farb, pasteli oraz dużo

waty na brodę i do przystrojenia kubraczka. Wszyscy uczestnicy zajęć dostali słodkie czekoladowe mikołajki, bałwanki lub reniferki. Natomiast 10 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się Mikołajkowe warsztaty, kończące tegoroczny cykl zajęć dla najmłodszych. Na dzieci w tym dniu czekało wiele niespodzianek. Na początku uczestnicy wysłuchali zabawnych przygód Mikołaja, przedstawionych w opowiadaniu Mariusza Niemyckiego „Święty Mikołaj wchodzi kominem”. Następnie wszystkie dzieci wzięły udział w quizie literackim i poradziły sobie znakomicie, za co dostały z rąk dyrektor biblioteki – Renaty Gość Mikołajkowe paczki, w których obok słodyczy znalazły się również dwa nowe wzory zakładek do książek, przedstawiających prace dzieci wykonane podczas zajęć.

Później przyszedł czas na pracę twórczą, w trakcie której uczestnicy mogli częstować się pierniczkami. Każde dziecko otrzymało swój zestaw materiałów i ozdób do stworzenia kartki świątecznej. Najbardziej pracowici przygotowali nawet dwie kartki, którymi obdarzą swoich najbliższych. Po wesołych i pełnych atrakcji zajęciach, dzieci wyruszyły do domów z paczkami oraz przepięknymi kartkami świątecznymi. Całoroczne warsztaty były przygotowane oraz przeprowadzone wg autorskich scenariuszy dyrektor biblioteki Renaty Gość oraz bibliotekarza Agnieszki Kałki. Natomiast na realizację zajęć biblioteka pozyskała fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, z funduszu sołeckiego, jak również zajęcia były finansowane ze środków własnych trzcinickiej książnicy.

W ramach naboru, w gminie Perzów zaplanowano realizacje zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw przy przedszkolu w Perzowie. Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe nie tylko atrakcyjne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Zadanie zrealizowane zostanie w 2020r.

perzow.pl

PRZEKAZALI PLAC POD INWESTYCJE

10 grudnia 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”. Wartość prac to 11 469 332,22 złote w tym 9 175 465,00 złotych dofinansowanie pozyskane przez Powiat Kępiński ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część wydatków pokryją w ramach współpracy Powiat Kępiński oraz Gmina Trzcinica.

Zakończenie budowy chodników Zakończyła się budowa chodnika w Kuźnicy Trzcińskiej. W bieżącym roku w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica wykonano odcinki chodników w miejscowości Piotrówka i Kuźnica Trzcińska o łącznej długość 181 metrów. Gmina Trzcinica przekazała środki w wysokości 12 800 złotych na zakup materiałów i usług. Gmina Trzcinica wykonała ponadto całość prac budowlanych.

Zadanie dotyczy przebudowy odcinków dróg powiatowych 5692P i 5688P o łącznej długości 2250 mb. o szerokości pasa ruchu 3,0 mb, przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę 55 zjazdów, budowę 4 zatok autobusowych i 9 przejść dla pieszych. Dodatkowo w obrębie przebudowywanych odcinków dróg powiatowych powstanie ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 2223 mb. Powiat Kępiński reprezentowali Wicestarosta Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Renata Ciemny, Naczelnik Wydziału Jerzy Dobrzyński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Maciej Hojeński. Ponadto obecni byli Kierownik Budowy Krzysztof Buła – wykonawca prac Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” i Inspektor Grzegorz Sosnowski. Gminę Trzcinica reprezentował Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. UG Trzcinica

Wesołych Świąt! życzy Redakcja


14

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Jubileusz Par Małżeńskich 2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących Diamentowe oraz Złote Gody. Jubilaci zostali nagrodzeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył burmistrz

Rafał Przybył. Szczęśliwe pary otrzymały również symboliczny upominek i kwiaty. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Przewodniczący Rady Miejskiej pan Adam Śpigiel oraz Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego pan Adam Musiała. Wszyscy dostojnym gościom życzyli kolejnych lat w zdrowiu oraz szczęściu.

Po wręczeniu medali goście zasiedli do wspólnego stołu, był toast, pocałunek i życzenia. Jubileusz został uświetniony występem dzieci z Przedszkola nr 1 z Wieruszowa. Serdeczne podziękowania kierujemy Paniom Opiekunkom, które przygotowały dzieci do przedstawienia. UM Wieruszów

Hodowcy gołębi podsumowali rok

Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Lututowie zaprosiła swoich członków i gości na uroczyste wręczenie nagród za sezon 2019. Miejsce w świetlicy Internatu Zespołu Szkół Rolniczych. Czas 7 grudnia 2019 r. godzina 18,00. Hodowcy z Sekcji oraz zaproszeni goście przybyli prawie w komplecie. Otwarcia spotkania dokonał Prezes Zarządu Krzysztof Lar, serdecznie powitał wszystkich obecnych i zaprosił na smakowity obiad. Po obiedzie przystąpił do wręczenia nagród za miniony sezon lotowy 2019. Do wręczenia pucharów zaangażowani zostali; Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła, który co roku udziela się na rzecz naszej sekcji, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Irena Dundziak i Przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Żóraw Nasza sekcja bierze także czynny udział w życiu gminy wypuszczając gołębie w Dniu Niepodległości. Czołowi nasi hodowcy rozsławiają naszą sekcję na szczeblach Oddziału Okręgu, Regionu a także w Mistrzostwach Polski. Hodowców nie łączą żadne opcje polityczne lecz piękno przyrody z gołębiem pocztowym w tle. Obcowanie z

gołębiami czyli przyrodą daje hodowcy i jego rodzinie mnóstwo radości i relaksu. Dlatego to zajęcie jest tak piękne i niepowtarzalne. Na zakończenie Prezes serdecznie podziękował wszystkim hodowcom , osobom wspierającym naszą działalność. Życzył wszystkim hodowcom sukcesów w dalszej pracy hodowlanej i wyników co najmniej na szczeblu ogólnopolskim. Serdeczne życzenia w imieniu Powiatu Wieruszowskiego złożyła pani Irena Dundziak i deklarowała większy udział jak również pomoc w dalszej działalności. Wójt Gminy Lututów złożył życzenia świąteczne i noworoczne i zaprosił wszystkich na uroczystą noc sylwestrową na rynku lututowskim która to uroczystość będzie zarazem symboliczną chwilą przemianowania gminy na miasto. Oświadczył, że jest to jako Wójta Gminy ostatni udział w Sekcji „Dobry Lot”. -Za rok przyjdzie ale już jako Burmistrz Lututowa.

Turniej Mikołajkowy

Z poważaniem Zarząd Sekcji Lututów „Dobry Lot”

W Mikolajkowym turnieju halowej piłki nożnej który odbył się w minioną sobotę na hali sportowej przy SP nr 3 w Wieruszowie mogliśmy zobaczyć w akcji 6 drużyn. PA Lututów, Victoria i Żaki Szadek, Strażak Słupia, MUKS Widawa oraz gospodarze Prosna Wieruszów. Dla chłopców z Prosny to kolejna pozytywna lekcja grając ze starszymi chłopcami biorąc udział w turniejach rocznika 2010. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z PA Lututow, która zgromadziła komplet punktów. Za nimi kolejno Strażak, Victoria, MUKS, Prosna oraz Żaki. Organizacyjnie wieruszowski WKS stanął na wysokości zadania fundujac wszystkim mega atrakcje takie jak maskotka Wieruszowa koziołek ” Klemens”, maskotka Śląska Wrocław „Ślęzak” z którymi każdy chętnie robił sobie zdjecia. Zawody prowadził spiker i głos Śląska Andrzej Gliniak. Każdy zawodnik otrzymał Mikolajkowy pamiątkowy medal. Były nagrody rzeczowe, statuetki za indywidualne osiągnięcia, a najważniejsze to wspaniała atmosfera i kolejne cenne minuty spędzone z piłka. Nagrody indywidualne: Najlepszy strzelec: Iwo Kałuda

(MUKS) Najlepszy bramkarz: Euzebiusz Fajter (Strażak) Najlepszy zawodnik: Michał Chałupka (PA) Wyróżnienia: Najmłodszy zawodnik: Kuba Mokras r. 12.2013 (Prosna) Oraz dla dwóch dziewczynek które brały udział w turnieju: Eliza Pietrzak (Victoria), Blanka Michalczyk (Strażak) PATRONAT Mebline www.mebline.pl Burmistrz p. Rafał Przybył PODZIEKOWANIA dla: – dyrektora SP nr 3 p. Malika – sędziego p. Pielesiaka – rodziców, zarządu WKS, opiekuna hali. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży współfinansowana była ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach 10 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-www.lodzkie.pl.


www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

15

Starosta kępiński Robert Kieruzal w wywiadzie dla ITP Panie starosto, bardzo mi miło z Panem ponownie rozmawiać. Zbliża się koniec roku, niedługo Boże Narodzenie, zamyka się budżet roku 2019 r., jakie priorytety ma Starostwo na rok 2020? Cieszę się, że będzie okazja porozmawiać o ważnych dla powiatu sprawach, bo jest ich sporo. Przede wszystkim nasz inwestycyjny budżet, który w tym roku sięgnie ponad 20 milionów złotych. *** W historii powiatu to chyba rekord? Nie jestem pewien na sto procent, ale myślę, że ma Pan rację. *** Co za te pieniądze powstanie? Największą inwestycją będzie budowa drogi na trasie Laski – Trzcinica. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskaliśmy na ten cel rekordowe dofinansowanie ponad 10 milionów złotych. Takiej dotacji nasz powiat nie wywalczył nigdy dotąd. *** Gratulacje! Faktycznie jest czego gratulować, bo dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróżnych, a na tym szczególnie nam zależy. Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę, że infrastruktura drogowa ma też szczególne znaczenie w kontekście naszego dalszego rozwoju stąd olbrzymi nacisk właśnie na drogi. Tu dodam tylko o wsparciu reprezentującej naszą ziemię, europoseł Andżeliki Możdżanowskiej. Drugą tak spektakularną inwestycją będzie budowa nowoczesnej sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie. *** Młodzież z liceum od lat czekała na ten obiekt. Już niedługo sportowe talenty rozwijać będą w nowoczesnym obiekcie. Bardzo mnie to cieszy. *** Co jeszcze? Planujemy szereg mniejszych działań, między innymi chcemy pozyskać nowy ciężki wóz bojowy dla KP PSP w Kępnie. Doskonale wiemy, że strażacy aby skutecznie zabezpieczać powiat przed pożarami przy tak dużym nagromadzeniu zakładów stolarskich muszą dysponować najlepszym sprzętem. *** Panie starosto wracając do dróg, czy inne gminy też mogą liczyć na pomoc starostwa? Na ten moment zaangażowani jesteśmy kwotą prawie 1 miliona złotych na tworzenie dokumentacji związanych z innymi drogami na terenie powiatu. Mam na myśli odcinek między Bralinem a Nosalami, Grębaninem a Mroczeniem oraz drogi w Perzowie i Osinach. Po zakończeniu prac dokumentacyjnych złożymy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Szykujemy się też do remontu ulicy Dworcowej w Kępnie. Liczę, że konkurs rozstrzygniemy do końca roku. Mam deklarację burmistrza Kępna co do partycypowania w kosztach remontu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w przyszłym roku ulica będzie jak nowa. *** Zapina się budżet na nowy rok. Rząd poczynił pewne ulgi w podatkach dla obywa-

teli. Czy ma to negatywny skutek na wpływ środków dla starostwa? Przygotowywaliśmy się do tego rozwiązania już od dawna. Poprosiliśmy Urząd Skarbowy o prognozę wpływu z podatku PIT, aby oszacować wpływ na budżet. Okazuje się, że nie ma spadku, a jest niewielki wzrost. Na pewno wpływ jest wyższy od wcześniej zakładanego. To najpewniej efekt bardzo niskiego bezrobocia w naszym powiecie. Przypomnę, że od dłuższego czasu utrzymujemy jeden z najniższych poziomów w Polsce. *** A jak wygląda sytuacja z subwencją oświatową? Subwencja oświatowa również jest wyższa od zakładanej. Musimy pamiętać, że może nastąpić korekta. Na dziś mamy ustalony budżet, a w nim wszystko co planowaliśmy. Projekt budżetu został przedstawiony RIO, teraz czas na decyzję Rady. Jeśli zostanie przyjęty od 1 stycznia wdrożymy go w życie. *** Ostatnimi czasy na sesjach dominuje temat kępińskiego szpitala. Może kilka słów na ten temat? Dziękuję za pytanie o szpital. Od kilku miesięcy mamy nową dyrekcję, która wdraża program naprawczy. To niezwykle trudny proces wymagający spokoju. Tragiczne zdarzenia na pewno nie ułatwiają nam tego zadania. Ale musimy się z nimi zmierzyć. Wyciągnąć z nich wnioski i wdrożyć system naprawczy. Śmierć dziecka jest olbrzymią tragedią dla rodziców. Wiem o tym doskonale, bo przeżyłem tę traumę w przeszłości. Mam w sobie wystarczająco dużo empatii, aby czuć dramat tych ludzi. Z drugiej strony wiem też, że personel medyczny za każdym razem robi wszystko co możliwe, aby ratować każde życie. Dajmy organom śledczym czas i spokój na dogłębne wyjaśnienie obu przypadków. My jako Zarząd zwróciliśmy się do dyrekcji z prośbą o przedstawienie informacji związanych z funkcjonowaniem szpitala. Chcemy poszukać słabych punktów w systemie, aby móc je naprawić. *** Zostawmy aspekt ludzki szpitala i rzeczy z nim związane. Może kilka słów o sytuacji ekonomicznej szpitala. Wprowadzony został program naprawczy. Jest nowy dyrektor i minęło już trochę czasu. Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy? Wiemy, że finansowo szpital nie stoi stabilnie na dwóch nogach. Ale idziemy w dobrym kierunku. Potrzebujemy jednak czasu i mniej złych emocji. To nie oznacza ucięcia rozmowy. Wręcz przeciwnie, dyskutujmy, ale merytorycznie. Szpital mimo, że z zewnątrz prezentuje się masywnie w środku jest bardzo delikatny. Tam pracuje kilkaset osób, rocznie leczonych, ratowanych jest kilkanaście tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu. Lecznica cierpi nie tylko na deficyt finansowy, ale też braki personelu. Niezwykle trudno znaleźć doświadczonych lekarzy i pielęgniarki. Ci, zatrudnieni w Kępnie, są naprawdę dobrymi specjalistami. Wprowadzany jest program naprawczy. To efekt krytykowanego przez niektórych radnych audytu. Jak się dziś okazuje, niezbędnego audytu. Ta głęboka analiza pomogła nam zrozumieć wiele przyczyn obecnej sytuacji. Dlatego krok po kroku naprawiamy szpital. Wstępnie szacowaliśmy stratę na

6 milionów złotych. Dziś wiemy, że będzie ona mniejsza o około 1,5 miliona złotych. To bardzo dobra wiadomość. Budżet powiatu ma zapewnione kolejne środki na dofinansowanie szpitala. Bardzo ważnego szpitala dla tego regionu. Wiemy, że należy przebudować i przeorganizować oddziały położniczo-ginekologiczny i OIOM’em. Dodatkowo rozbudować oddział szpitala w Grebaninie, który potrzebuje nowego pawilonu. W kontekście szpitala mamy więc dobre wiadomości. Mamy już oficjalne potwierdzenie Wojewody o zwiększeniu planu z rezerwy budżetu państwa. Już za chwilę nasi ratownicy dysponować będą nowoczesną karetką pogotowia. To realizacja zapowiedzi ówczesnej wiceminister, a dzisiejszej europosłanki Andżeliki Możdżanowskiej. *** Nie chciałbym robić na Pana nagonki medialnej, ale prosiłbym o komentarz dotyczący sytuacji z policjantami i odwołaniem komendanta. Panie redaktorze, gdyby człowiek wiedział, że się przewróci to by nie wstawał. Geneza tej sprawy jest prosta. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Starostwa Powiatowego z prośbą o pomoc przy przeniesieniu dość pokaźnego archiwum. Ponieważ w Inspektoracie pracuje tylko jeden mężczyzna, a starosta nie dysponuje żadną kadrą techniczną, skierowałem pytanie do pana komendanta. Ten przyznał, że jest możliwa pomoc, którą w szczegółach uzgodnił już z przedstawicielami powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dziś wiem, że chęć pomocy wywołuje u niektórych bardzo złe emocje. Gdyby inspektorat zatrudnił prywatną firmę, to pojawiłyby się zarzuty o niegospodarność. Pomoc współpracujących służb również nie została dobrze przyjęta. Ja powtórzę tylko to co powiedziałem wcześniej. Gdybym przewidział taki scenariusz to sam pomógłbym przenosić te dokumenty, które warto tu dodać nie powinny trafiać w niepowołane ręce. *** Pewnie pojawiłby się zarzut, że starosta nie jest od tego? Jestem pewien, że taki zarzut też by padł. Dlatego wiem, że każde rozwiązanie dla niektórych osób byłoby złe. *** Jak długo trwała ta akcja?

HOT SPOTY W GMINIE RYCHTAL

Gmina Rychtal podpisała umowę o udzielenie dotacji w formie bonu o wartości 15 000 EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU na działanie zatytułowane „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Od dnia 27 listopada 2019 roku przez 18 kolejnych miesięcy nastąpi wybór wykonawcy oraz proces instalacyjny.

Inicjatywa Wifi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do WiFi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych. Dzięki temu społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, użytkownicy uzyskają dostęp do społeczeństwa gigabitowego, zwiększą się umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach zo-

staną uzupełnione o dodatkowe możliwości. Warto podkreślić, iż aplikacja o bon była dosyć nietypowa. Po zalogowaniu do systemu punktualnie o godz. 13 została otwarta bramka, dzięki której Gmina Rychtal złożyła w dniu 19 września 2019 roku o godz. 13:00:00.684 swoją aplikację.

(K. K. – UG Rychtal)

Kilkadziesiąt minut.

*** Czyli można stwierdzić, że nie miało to uszczerbku na pełnieniu służby przez policjantów? Na pewno nie miało to wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców. Nie był wycofany żaden patrol, drogówka funkcjonowała normalnie i wszystkie posterunki miały obsadę. Nie mam takich informacji, które potwierdzałyby nadużycia w sferach bezpieczeństwa. Pan komendant wykazał się daleko idącą dobrą wolą, która zakończyła się niefortunnie. *** Rozmawiał Pan z komendantem po decyzji jego zwierzchnika? Jaka była geneza tego wszystkiego? Wiecie doskonale, że samorządy partycypują w różnych zakupach samochodów policyjnych czy strażackich. Przekazujemy materiały typu narkotestery. Wydawało mi się, że jest to zwyczajna współpraca. Nie było to obarczone złą wolą. Po tym wszystkim oczywiście rozmawiałem z panem komendantem i powiedział, że niezależnie od wszystkiego podjąłby dokładnie taką samą decyzję. *** Proszę teraz o kilka ciepłych słów skierowanych do mieszkańców powiatu przed nadchodzącym okresem świątecznym i zbliżającym się nowym rokiem. 3 grudnia wraz z Panią wicestarostą uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Obejrzeliśmy wspaniały film z niesamowitym przesłaniem – możesz więcej. Przebywanie z ludźmi obarczonych niepełnosprawnościami uświadamia mi, że odwagą i wolą walki wygrywają z nami o mile. Choć robią to z większym wysiłkiem niż my. A naszym zdaniem jest wspieranie ich starań. Wiem, że z okazji świąt zbliżymy się do siebie, spędzimy wspólnie więcej czasu. Dobrze gdyby ta atmosfera trwała dłużej. Z okazji świąt wszystkim mieszkankom i mieszkańcom powiatu kępińskiego życzę poczucia spełnienia. Czasu do realizowania się w swoich życiowych rolach. W 2020 roku miejmy jeszcze więcej chęci do spełniania swoich planów i pasji. Dziękując za rozmowę życzę Wesołych Świąt. Rozmowiał Eugeniusz Tomaszek


16

Wiadomości lokalne

www.powiatowy.pl 18 grudnia 2019 r.

Podsumowanie projektu w GOKSiT w Sokolnikach

W piątek 13 grudnia, w 38 rocznicę wybuchu stanu wojennego uroczyście podsumowaliśmy projekt historyczny „Anna Walentynowicz – słowami mieszkańców Sokolnik”. W sali GOKSiT w Sokolnikach gościliśmy młodzież ze wszystkich szkół podstawowych (klasy 6-8) znajdujących się na terenie gminy Sokolniki oraz mieszkańców gminy Sokolniki. W tym dniu wysłuchaliśmy reportażu radiowego nagranego przez uczestników projektu podczas warsztatów, które odbywały się w każdej ze szkół o patronce roku – Annie Walentynowicz. Obejrzeliśmy pół godzinny film na temat powstania Solidarności. Można było również obejrzeć wystawę na którą składały się oryginalne artefakty związane z Solidarnością, w tym: pierwsze wydanie tygodnika „Solidarność” z 3 IV 1981 r, ulotki, kartki żywnościowe, umundurowanie i wyposażeniem MO, ORMO, LWP. Każdy w tym dniu miał wpięty rezystor, czyli

niewielki element elektroniczny, powszechnie nazywany opornikiem, który w stanie wojennym zrobił niezwykłą karierę. Noszenie na widocznym miejscu opornika było manifestacją niezgody na stan wojenny, potwierdzeniem uczestnictwa w nowym ruchu oporu. Przypinano je do koszul, swetrów, kurtek, wpinano w klapy marynarek, a nawet przyczepiano do garsonek i sukni. Jeśli rezystor miał długie “wąsy” z drutu, zaplatano je wokół palca jak pierścionek. Na zakończenie wszystkich uczestników zaprosiliśmy na poczęstunek. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, a współfinansowany przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej. Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w projekcie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć zakładane rezultaty projektu – przybliżyć postać Anny Walentynowicz oraz opowiedzieć o

czasach okresu Solidarności pokoleniu, które w zasięgu ręki ma hipermarkety uginające się od wszelkich towarów i któremu zupełnie niewyobrażalne wydają się opowieści o regla-

mentowaniu podstawowych artykułów, o czołgach na ulicach, zamieszkach, godzinie policyjnej, “rozmowach kontrolowanych” i życiu bez dostępu do telefonu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat oraz wytchnienia w gronie Rodziny i Przyjaciół życzy Mała Gastronomia Halina ślęzak Lututów, ul. Klonowska 3

Z okazji świąt pragnę życzyć Wam niezwykłych wrażeń, niezapomnianych i cudownych chwil oraz nowych, wspaniałych możliwości w nadchodzącym roku. Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy Karczma Awra Wrocławska 84, 63-600 Kępno

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia. Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil. życzy Biuro Rachunkowe SALDO

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 18.12.2019 r.  

18 grudnia 2019 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 18.12.2019 r.  

18 grudnia 2019 r.

Advertisement