Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

12 wrzesnia

2018 r.

ROK XVIII NR 17 (926) 12.09.2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i portal www.powiatowy.pl - właściciel i redaktor naczelna Anna Świegot Reklama

Wieruszów, Rynek 25

Twoje miasto. Twój sklep. Twój e-sklep.

www.maxelektro.pl

849

‚-

2799

1199

‚-

‚-

NOWOŚĆ!

PO

62 l

POJEMNOŚĆ

1000 wi

XXL

PRO M

F

Szybkie nagrzewanie • Chłodny front • Rozmrażanie • Przepisy na drzwiach • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle • Termoobieg • Emalia łatwoczyszcząca Easy Clean • Ruszty emaliowane

WSAD

K ĘBO O

ŚĆ

Podstawa autentycznego obrazu • Wielokanałowy dźwięk • Smart TV z   systemem webOS • Inteligentne rozpoznawanie głosu • ThinQ AI • DVB-T2/C/S2 •   3 x HDMI •   2  x USB •  Ultra Surround • Nagrywanie USB • Kolonowanie ekranu telefonu

AMICA KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA 57GEH2.33HZpTa(W)

JA OC

LG TELEWIZOR 55UK6300

8

ka Des EIT LEIFH

4K ACTIVE HDR

E

A

+

A+++

6 kg

K UN CJ

KLASA

ro w a

nie

KLASA

N JEM OŚ

Ć

55 ”

A

50 cm

43 cm

sicw a n za ia 2 zł

KLASA

d Cl o p r a s o a a ss ic M B

SAMSUNG PRALKA WW60J4060LW1

Grzałka ceramiczna • Eko czyszczenie bębna • Bęben Diamond • Eco Bubble • System Fuzzy Logic •  Funkcja aktywnej piany


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Dożynki Gminy Wieruszów bez burmistrza

9 września w Kuźnicy Skakawskiej odbyły się dożynki gminne. Podczas święta rolników, sadowników i pszczelarzy, ku rozczarowaniu zebranych, po raz kolejny nieobecny był burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył. To przede wszystkim od włodarza Gminy rolnicy z racji ich święta oczekiwali podziękowań za ich pracę, trud i za to, że nie brakuje nikomu chleba. Kolorowy korowód, któremu towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP Wieruszów, wyruszył z miejscowości Dobrydział i kierował się na boisko sportowe przy budynku sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Skakawskiej. Tam odprawiona

została msza polowa, której przewodniczył ks. Jan Bednarek. Kapłan dziękował wszystkim rolnikom za trud ich pracy oraz podkreślił znaczenie chleba. Tegorocznymi starostami dożynkowymi zostali pani Zofia Tkacz z Dobregodziału i pan Władysław Jurasik z Kuźnicy Skakawskiej. Dożynkowy chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów powędrował na ręce sekretarz gminy Wieruszów – Alicji Ruty oraz przewodniczącego rady miejskiej – Adama Śpigla. Niesmakiem wśród gości dożynkowych była nieobecność burmistrza – Rafała Przybyła. Rolnicy, którzy liczyli, że wspólnie z włodarzem gminy bę-

dą dziękować za plony i celebrować swoje święto, nieco się rozczarowali. Niestety organizatorzy nie zadbali również o naszą polską tradycję, obyczaje i obrzędy związane z wieńcem i chlebem. Po części oficjalnej w kolejnych godzinach zaplanowano występny artystyczne. Wystąpili między innymi: młodzież ze studia piosenki Wieruszowskiego Domu Kultury, zespół „Libero” – czyli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wyszanowie. W wiejskim stylu klimat podtrzymała kapela Warta Folk Bank a po niej na scenie pojawiła się grupa LaMaro. red. zdjęcia: WDK, red.

Pomoc de minimis udzielona przez Burmistrza Wieruszowa R. Przybyła w latach 2015-2018

Ponieważ zaciągnięcie dużych zobowiązań poprzez wyemitowanie przez Gminę Wieruszów obligacji komunalnych na kwotę 17.7 mln zł. wzbudza ogrom komentarzy i wręcz niezadowolenia społecznego z takiego obrotu sprawy wysłaliśmy pismo o udzielenie informacji w ramach dostępu do informacji publicznych. Naszym rozmówcom chodziło o sprawdzenie czy w kontekście zaciąganych kredytów stać nas na udzielanie dotacji. Przedstawione w BIP Gminy Wieruszów informacje dotyczące udzielania pomocy de minimis uznaliśmy za niepełne, ponieważ nie zawierały m.in. danych dotyczących kwot udzielonych zwolnień i dotacji. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo wyjaśniające tę sytuację oraz informację w jaki sposób możemy dotrzeć do pełnych informacji (pismo UM – pdf – czytaj tutaj), a mianowicie, że takowe dane są w bazie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwanej SUDOP. Na podstawie tych danych sporządziłem wykaz

udzielonej pomocy podmiotom gospodarczym umieszczonym w BIP Gminy Wieruszów. Aby nie być posądzonym o jakąkolwiek manipulację w załączonych dokumentach pdf przedstawiam pełny zakres udzielanej pomocy tym podmiotom na podstawie bazy SUDOP. Mam pełną świadomość, że dotarcie do tych danych nie jest wprost takie łatwe, więc postanowiłem je przedstawić w łatwiejszej formie. (materiał w formie załączników na www.powiatowy.pl) Informuję także tych wszystkich, którzy mogą być w jakiś sposób niezadowoleni z takowej publikacji, iż wszystkie środki publiczne na mocy obowiązującego prawa nie mogą stanowić tajemnicy. Gdy ktoś nie chce, aby takowe informacje były udzielane nie powinien korzystać ze środków publicznych. Środki publiczne to przecież nic innego, jak pieniądze wszystkich podatników. Przedstawiony materiał zostawiam bez komentarza, choć do takowych zachęcam naszych czytelników.

Reklama

Pełne relacje, materiały wideo oraz bogate galerie zdjęć znajdziecie Państwa na www.powiatowy.pl

E. Tomaszek

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; 518 391 761 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Anna Góral, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

PONAD PODZIAŁAMI DLA GMINY WIERUSZÓW I POWIATU Bogdan Nawrocki Agnieszka Krawczyk kandydat -Sodomska na Burmistrza kandydatka Wieruszowa na Burmistrza Wieruszowa

Elżbieta Nawrocka kandydatka na radną do Sejmiku Województwa Łodzkiego

Michał Bazylii Krzak kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Łodzkiego Reklama

Wieruszowianie dali im zielone swiatło

Materiał redakcyjny

Iwona Kaźmierska - Małyska kandydatka na radną do Sejmiku Województwa Łodzkiego


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza III Ogólnopolski Integracyjny

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 12,7414 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Walichnowy. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem: SR1W/000885608/0 Opis nieruchomości: Działka położona w zachodniej części miejscowości Walichnowy przy utwardzonej drodze powiatowej asfaltowej w kierunku miejscowości Sokolniki. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Walichnowy, w granicach działki nr 125 o powierzchni 12,7414 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzi gleba kl. RV – 12,7414 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr SR1W/000885608/0 Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim. Termin dzierżawy 3 lata. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30-ego września każdego roku obowiązywania umowy. Nieruchomość jest bez ograniczeń i obciążeń. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Dla opisanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki, teren nieruchomości zlokalizowany jest w strefie terenów rolnych. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości: 1.337,60 zł (roczny) Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 134,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote 00/100), które należy wpłacić w złotych polskich na konto Gminy Sokolniki, nr konta: 42 9256 0004 – 4200 0114 2000 0080. Wadium winno znajdować się na koncie Wydzierżawiającego do dnia 08.10.2018 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Sokolniki. W przypadku, gdy Oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. Wysokość pierwszego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej (po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek) 14,00 zł, słownie: czternaście złotych 00/100 Nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sokolniki, 98 – 420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 21, w dniu 11 października , o godz. 1100 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu: 1. dowód wniesienia wadium (w oryginale), 2. złoży pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, 3. przedstawi dowód tożsamości. Wadium: 1. wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, 2. wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy, 3. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Wójt Gminy Sokolniki, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, w każdym dzień roboczy, w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 15.30, w piątek, w godz. 7.30 do 14.00, lub pod numerem telefonu 62 78 46 101.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Wieruszowie

8 września 2018 roku na wieruszowskim Rynku w ramach akcji „Narodowe Czytanie” mieszkańcy i wszyscy chętni czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. To już siódma edycja Narodo-

wego Czytania. Tegoroczna odsłona odbywa się w roku 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Stąd wyjątkowa formuła tej akcji – uczczenie jubileuszu wolnej Ojczyzny. Celem akcji jest promocja

czytelnictwa. Wieruszowianie co roku chętnie biorą udział w Narodowym Czytaniu pod Pomnikiem Św. Floriana w Rynku. Foto. P., Kołodziejczyk fb

Bieg Uliczny

W sobotę 8 września br. w Wieruszowie po raz trzeci odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny. Wydarzenie poprzedziła Impreza Integracyjna, w której licznie wzięli udział: mieszkańcy miasta, gminy, powiatu, dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością oraz samorządowcy i tzw. ważne osoby o szczególnym statusie związanym z wykonywaną funkcją w naszej małej Ojczyźnie. Impreza odbywała się na Rynku w Wieruszowie. Organizatorzy tj. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki i Gmina Wieruszów zadbali, by zabawa była przednia. Mimo przelotnego deszczu odbywały się występy artystyczne, konkurencje sportowo-rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością z powiatu wieruszowskiego. Przewidziano super nagrody, pucharami i medale i inne gadżety. Imprezie integracyjnej towarzyszyło wiele atrakcji m.in. Integracyjny Plac Zabaw dla dzieci, ponadto stoiska wysta-

wiennicze, informacyjne, stoiska ze swojskim jadłem, ba była nawet Fortuna Szczęścia – dla szczęściarzy ;). Po godzinie 15.00 miało miejsce uroczyste odsłonięcie kolejnych tablic w wieruszowskim Rynku Paraolimpijczyka i Olimpijczyka. W blasku fleszy lokalnych mediów odsłonięto tablice Pana Mariusza Sobczaka, srebrnego medalisty w skoku w dal, który wywalczył podczas Paraolimpiady w Londynie oraz tablicę Pana Kajetana Broniewskiego, zawodnika Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, trzykrotnego olimpijczyka oraz brązowego medalisty w wioślarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. List Gratulacyjny od wojewody łódzkiego przeczytał Piotr Kołodziejczyk. Na godzinę 16.00 przewidziano rozpoczęcie III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego na dwóch dystansach: 10 km i 2,5 km. Dystans: 10 km (2 pętle) dla wszystkich biegaczy, dystans: 2,500 km (1/2 pętli) dla Zespołów z ŚDS, DPS, WTZ, Grup Wsparcia, Zakładów Aktywności Za-

wodowej, Spółdzielni Socjalnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będącej beneficjentami placówek oświatowych, w tym oddziałów integracyjnych przedszkoli i szkół, Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Rodzinnych Domów Dziecka oraz osób indywidualnych, legitymujących się niepełnosprawnością. Dodatkowo rozegrany został Bieg Masowy ze startu wspólnego na dystansie 2,500 km oraz II Wieruszowski Sztafetowy Bieg Charytatywny ze startu wspólnego na dystansie 4x 2,500 km. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę techniczną. Nadzorującą III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego była Pani Wanda Panfil- González – polska mistrzyni świata w maratonach, zwyciężczyni w prestiżowych maratonach w Londynie, Nowym Jorku i Nagoi oraz Bostonie, 14 krotna mistrzyni Polski, 13-krotna wicemistrzyni, 9-krotna rekordzistka kraju.


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

5

Rozmowa z Panią Iwoną Kaźmierską-Małyską kandydatką w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Rozpoczynając nasza rozmowę chciałbym się dowiedzieć, czy prawdą jest to, co funkcjonowało w przestrzeni publicznej, że miała Pani zamiar kandydować na urząd burmistrza. Oczywiście, że o tym myślałam. Po tym jak w poprzednich wyborach przegrałam, bo nie da się tego inaczej określić, to przez prawie cztery lata przyglądałam się temu, co się dzieje w Wieruszowie. Krótko mówiąc, jako mieszkaniec gminy nie akceptowałam wielu decyzji, dlatego poważnie zastanawiałam się nad kandydowaniem na burmistrza Wieruszowa, mając jednocześnie propozycję kandydowania na radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zastanawiałam się nad wyborem bardzo długo i bardzo poważnie, ale w pewnym momencie szala jednak przechyliła się na stronę sejmiku. Uważam, że będąc radną Sejmiku Województwa Łódzkiego będę miała większy wpływ na to, co dzieje się w naszym powiecie, niż będąc tylko burmistrzem Wieruszowa. Zakres możliwych działań radnego jest bardzo duży. Wiadomo natomiast, że każdy radny jest inny, są radni, którzy są radnymi i na tym kończy się ich rola, ale są też radni, którzy działają w terenie, organizują spotkania z mieszkańcami, próbują rozeznać, jakie są problemy danego regionu, powiatu, gminy, miejscowości, wsi. Radni, którzy starają się dążyć do poprawy życia ludzi, bo właśnie poprzez decyzje na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, a przede wszystkim mając możliwość zabierania głosu podczas obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego i głosując jego uchwały można sprostać finalnie potrzebom zwykłego mieszkańca regionu. Chcę być właśnie takim radnym, który będzie dla ludzi i będzie z ludźmi. Proszę Pani, Sejmik Wojewódzki jest tam gdzieś bardzo daleko i jego zakres działania wielu wyborcom jest bardzo odległy. Mieszkańcy nie wiedzą np. że tam są do dyspozycji ogromne środki, a zatem ogromne możliwości. Czy mogłaby pani przybliżyć istotę funkcjonowania tego samorządu i co radny, nasz przedstawiciel może tam osiągnąć ? To, co pan powiedział na początku pytania jest prawdą i chociaż to może być zaskoczeniem dla tzw. rządzących, to ludzie nie wiedzą czym się zajmuje sejmik, a czym się zajmuje Urząd Marszałkowski. Kiedy pracowałam w Urzędzie Marszałkowskim zrobiliśmy taką sondę „Jak nazywa się marszałek województwa?” Wyniki były porażające, dlatego pozostawię to bez komentarza. Faktem jest, że mieszkańcy bardzo często mylą Urząd Marszałkowski z Urzędem Wojewódzkim. Wbrew temu, co wiele osób sądzi, decyzje zapadające w Sejmiku Województwa Łódzkiego dotykają nas wszystkich. To radni SWŁ podejmują uchwały w sprawie rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego, decydują o zasadach udzielania dotacji. To pracownicy Urzędu Marszałkowskiego współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego mogą doradzać, pomagać, wskazywać nowe rozwiązania, dysponują środkami na dotacje dla spółek wodnych, opiniują i tworzą projekty programów dotyczących ochrony środowiska, zajmują się promocją obszarów wiejskich. To właśnie w Urzędzie Marszałkowskim zawierane są umowy na dofinansowanie różnorodnych projektów. Najprościej mówiąc, to stamtąd możemy otrzymać dotacje na drogi gminne i powiatowe, wsparcie dla przedsiębiorców, producentów rolnych, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, na służbę zdrowia, kulturę, edukację, sport, turystykę i wiele innych. Proszę Pani, z moich obserwacji i doświadczeń wynika, iż procedury związane z pozyskiwaniem środków są zbyt zawiłe, zbyt zbiurokratyzowane a tłumaczenie że Unia to narzuca, jakoś do mnie nie trafia. Czy będąc radnym będzie się Pani starać, aby to uprościć? Rzeczywiście, kiedy pisałam wnioski o dotacje, albo jak ktoś prosi mnie o pomoc w tym zakresie, to widzę, że procedury są zbyt skomplikowane i często osoby, które mogłyby z takiej pomocy skorzystać rezygnują nie wierząc w swoje siły. Nie jest to proste, zgadzam się z tym w 100%, ale od wielu lat są prowadzone bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne, na których można niemal nauczyć się, jak taki wniosek napisać, a później rozliczyć. Trzeba tylko (albo aż) wiedzieć, że można w nich uczestniczyć. I tutaj także jest pole do działania dla radnego SWŁ, który powinien zadbać o to, żeby taka informacja dotarła do osób zainteresowanych. Nie ukrywam, że tak jak pan mówi, te procedury, te regulaminy niezbędne do przeprowadzenia naboru i oceny formalnej i merytorycznej projektów są przygotowywane w danej jednostce, natomiast prawdą jest też to, że zawierają bardzo dużo takich elemen-

tów, które odnoszą się wprost do wymagań unijnych, ponieważ środki te muszą być przyznawane bardzo racjonalnie i transparentnie, i tu pewnych rzeczy nie unikniemy. Z pewnością zawsze można próbować coś uprościć. Radny zawsze może wnioskować, jeżeli posiada wiedzę w tym zakresie, aby danemu formularzowi jeszcze raz skrupulatnie się przyjrzeć i spróbować coś uprościć. Poza tym radny mając wiedzę, że np. w gminie Wieruszów, Lututów, Galewice, Łubnice, Sokolniki, Bolesławiec, Czastary, jest przedsiębiorca, jest stowarzyszenie, jest szkoła, która chce aplikować o środki unijne, może w rozmowie z członkiem zarządu poprosić o zorganizowanie spotkania informacyjnego w zakresie możliwości ich pozyskania. Niestety to nie jest tak, że ktoś przyjedzie, jak się go nie zaprosi. Wiemy to z życia rodzinnego, że jak chcemy mieć gości, to ich zapraszamy. To rola radnego, który powinien mieć wiedzę, gdzie jest taka potrzeba i powinien pomóc zaprosić ludzi, którzy nam podpowiedzą, jak wdrożyć plan w życie. Rozumiem z tej wypowiedzi, że będąc radnym jest Pani gotowa pełnić rolę takiego specjalnego pośrednika, który będzie pomagał nawiązać odpowiednie kontakty i otwierać drzwi, które dla niektórych wydają się zamknięte. Można by to tak ująć, ponieważ to co widzę od początku, a mieszkam tutaj osiem lat, to brak komunikacji, brak bieżącego przekazywania informacji na temat możliwości nie tylko pozyskiwania środków unijnych, bo na tym świat się nie kończy, ale informacji dotyczących życia codziennego. Jak tylko się tutaj przeprowadziłam, to zaczęłam działać społecznie i ku mojemu zdziwieniu non stop odbierałam telefony od osób związanych z organizacjami pozarządowymi z pytaniami, gdzie można złożyć wniosek o dotację i czy mogłabym pomóc go napisać. Nie jestem w stanie zliczyć ile ich było. Jestem przekonana, że do tej pory nie ma wystarczającego przepływu informacji, że ludzie nie wiedzą bardzo często, że mogliby coś zrobić, żeby rozwinąć własną działalność. Przecież te pieniądze są cały czas, one się nie skończyły, są środki przydzielone na dane województwo i trzeba z nich korzystać. Trzeba z nich korzystać niezależnie od tego, czy jest się przedsiębiorcą, prezesem lub członkiem stowarzyszenia, dyrektorem szkoły, ośrodka sportu, czy domu kultury. Trzeba mieć możliwość skorzystania z nich niezależnie od poglądów politycznych. Życząc Pani dobrego wyniku wyborczego i zostania radną Sejmiku Wojewódzkiego, czy jest także Pani przygotowana na objęcie funkcji w Zarządzie Województwa, gdy powstanie taka możliwość? Oczywiście, że tak. Ja się nigdy nie bałam odpowiedzialności. Uważam, że mam predyspozycje do zarządzania zasobami ludzkimi, firmą, czy w tym przypadku województwem. Już jako 23-letnia osoba zaczęłam pracę na stanowisku kierownika dużego ośrodka wypoczynkowego w jednej z górskich miejscowości, a po zdobyciu niezbędnego doświadczenia aplikowałam z sukcesem do jeszcze większego. Także bardzo wcześnie nabyłam praktykę w zarządzaniu zasobami ludzkimi, majątkiem, podejmowaniu trudnych decyzji, związanych z rozwojem i finansami. Pełniłam funkcję prezesa fundacji, wiceprezesa stowarzyszenia prowadzącego szkołę i przedszkole oraz prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Moje doświadczenie zdobyte w Urzędzie Marszałkowskim, dało mi bardzo dużą wiedzę na temat pracy zarządu, dyrektorów departamentów, jednostek podległych, ale przede wszystkim marszałka województwa, z którym pracowałam bezpośrednio. Dlatego, gdybym otrzymała propozycję zostania członkiem zarządu, to czułabym się nią zaszczycona i pełniłabym ją najlepiej jak potrafię. Pani ma świadomość i wiedzę, iż te stanowiska nie zawsze są obsadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim od układów politycznych. Siła argumentów politycznych decyduje o obsadzie tych stanowisk. Czy takowych ludzi nie powinno się wybierać jednak na zasadzie konkursu? Tak jest od bardzo dawna i nie tylko na szczeblu wojewódzkim. Rozkład funkcji w radach gminnych czy powiatowych nie jest przypadkowy. Tak samo przecież jest w sejmie i senacie. Im więcej mandatów dostanie dana partia, tym większy ma wpływ na powołanie np. marszałka. To zwykła arytmetyka. Czy powinno tak być? Moim zdaniem nie, ale jeżeli już tak jest, to niech to będą osoby, które mają wiedzę na temat tego, czym się zajmują. Ilość głosów zdobytych podczas wyborów nie powinna być przeliczana na pełnione po wyborach funkcje. I tak np. członkiem zarządu odpowiedzialnym za kulturę,

niech będzie osoba, która nie tylko była raz w teatrze (chociaż w dzisiejszych czasach można by to uznać za sukces), ale która chociaż trochę się na tym zna. Proszę Pani będąc radną sejmiku, to będzie Pani nie tylko dla terytorium powiatu wieruszowskiego? Oczywiście mam na myśli cały okręg wyborczy. Myślę o tych ośmiu powiatach, w których mieszkańcy mogą na mnie głosować, czyli w kolejności alfabetycznej: łaskim, pabianickim, pajęczańskim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim. Radny sejmiku powinien interesować się problemami wszystkich powiatów, które reprezentuje. Oczywiście liczę na to, że mieszkańcy powiatu wieruszowskiego oddadzą na mnie najwięcej głosów, bo mnie znają, bo mam nadzieję, że dobrze mnie odbierają i wierzą w to, że mogę pozytywnie wpłynąć na to, co się w naszym powiecie będzie działo, ale liczę również na głosy z innych powiatów i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jeżeli zostanę radną, to będę systematycznie odwiedzała wszystkie powiaty i spotykała się z ich mieszkańcami. Jednak mieszkam i żyję w Powiecie Wieruszowskim, tutaj do szkoły chodzi moja córka, dlatego Powiat Wieruszowski i jego problemy, siłą rzeczy, są dla mnie najważniejsze. Z pewnością byłoby wspaniale, gdyby z Pani wsparciem jako radnej udało się wreszcie doprowadzić do odpowiedniego stanu chyba najsłynniejszą w województwie drogę DW450. Jeden głos w sejmiku nie zadecyduje o przyznaniu środków na remont tej drogi, ale radny sejmiku jest wśród innych radnych i może z nimi rozmawiać, może ich przekonywać o tym, że właśnie ta droga, na którą mieszkańcy tak długo czekają powinna być jedną z pierwszych przeznaczonych do dofinansowania. Na tym to polega, aby przekonać chociaż połowę radnych. Pracując w urzędzie marszałkowskim mogłam obserwować, który radny, który burmistrz, wójt czy też poseł, pracuje na rzecz swoich mieszkańców. Podkreślam fakt, że radny musi chcieć pracować na rzecz mieszkańców. To jest najważniejsze. Chcę być radą, która będzie rozmawiała z mieszkańcami i będzie pracowała na ich rzecz. Chcę im pomagać zmieniać na lepsze ich otoczenie i warunki bytowe. Jeden z przywódców partyjnych powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy a zwłaszcza do tej polityki samorządowej, co o tym Pani sądzi ? Nie chcę odnosić się do wewnętrznej polityki tej partii. Z tego co pamiętam, to wypowiedź ta dotyczyła potencjalnych kandydatów na radnych pracujących w spółkach. Kandydując 4 lata temu na burmistrza Wieruszowa podkreślałam wielokrotnie i dzisiaj to powtórzę, jak ważne jest, by reprezentowały nas osoby, których celem nie jest wyłącznie pensja lub dieta, ale takie, które mają doświadczenie w zarządzaniu i podstawową wiedzę o samorządzie. Czy ma Pani pomysł na stworzenie czegoś takiego na wzór biur poselskich, aby kontakt z mieszkańcami był bardziej skuteczny? To nie ukrywam będzie bardzo trudne do zorganizowania, bo tutaj kłania się, że tak powiem, polityka. Posłowie mają oddzielny budżet na biura poselskie, który tylko na ten cel mogą wykorzystać. Kandyduję z listy firmowanej szyldem SLD, ale jak pan redaktor wie nie jestem członkiem żadnej partii. SLD jest partią, która jest mi bliska programowo i dlatego zdecydowałam się wyrazić zgodę na kandydowanie z ich listy. Zaoferowali mi wysokie, 2 miejsce, na liście do Sejmiku Województwa Łódzkiego, które daje realną szansę na zdobycie mandatu radnej. Jest to najwyższe miejsce wśród kandydatów z Powiatu Wieruszowskiego znajdujących się na listach kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego stworzonych przez inne partie i koalicje. Ponadto, co równie ważne, jestem pierwszą kobietą na liście. A wracając do kwestii spotkań, to obowiązkiem radnego, każdego radnego, również gminnego i powiatowego jest spotykanie się z mieszkańcami. Dlaczego tego nie widzimy? O to należy zapytać obecnych radnych. W celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami będę chciała wdrożyć system komunikacji bezpośredniej poprzez pocztę elektroniczną czy telefon. Oczywiście, jeżeli któryś z posłów (bez względu na przynależność partyjną) udostępni mi swoje biuro w celu prowadzenia dyżurów radnej, to z pewnością z takiej propozycji skorzystam, by dać mieszkańcom szansę na zadawanie pytań twarzą w twarz. Spotkania cykliczne oczywiście też należy organizować, ale w tym przypadku nie ma nigdy pewności, czy termin będzie odpowiadał właśnie tym osobom, którym najbardziej na spotkaniu zależy. Powinno się też wy-

korzystywać inne wydarzenia, w których jako radna SWŁ będę uczestniczyła, np. sesje rad gmin, rad powiatowych, czy zebrania organizacji pozarządowych, na które z przyjemnością przyjmę zaproszenie. Będzie to dodatkowa okazja do zadawania pytań przez osoby zainteresowane. Jak Pani, jako radna sejmiku widzi możliwość wspomagania wielu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych odbywających się w naszym regionie? Organizator imprezy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, czy innego typu, może wystąpić do marszałka o patronat. Taki wniosek jest rozpatrywany i jeżeli organizowana impreza ma odpowiedni charakter i zasięg, to zapewne spotka się z aprobatą marszałka. Można również wnioskować o przekazanie gadżetów promujących województwo dla uczestników imprezy lub zakup nagród dla zwycięzców. W Urzędzie Marszałkowskim zazwyczaj są oddzielne środki na takie cele, więc trzeba z nich próbować korzystać. A jeżeli kalendarz marszałka nie będzie zbyt obciążony, to może nawet osobiście wręczy je zawodnikom. Radny powinien więc promować województwo i jest to kolejna płaszczyzna do spotkań z mieszkańcami. Czy jest jeszcze coś istotnego co pragnęłaby pani przekazać wyborcom? Jako kandydatka na radną Sejmiku Województwa Łódzkiego chciałabym, aby mieszkańcy głosowali na człowieka. Żeby głosowały na mnie nie tylko te osoby, które sympatyzują z opcją polityczną, na liście której będzie moje nazwisko. Naprawdę ważne jest to, jaki człowiek, a nie jaka partia będzie nas reprezentowała w Sejmiku Województwa Łódzkiego, bo tylko od wiedzy, zaangażowania i umiejętności radnego będzie zależało, jak dużo będzie w stanie osiągnąć. Jak dużo będzie mógł przenieść na nasz powiat. Wyborcy powinni w końcu zrozumieć to, że jak będą głosowali tylko i wyłącznie zgodnie z poglądami politycznymi, nie będziemy mieli dobrego przedstawiciela w sejmiku. Cóż jeszcze mogę dodać, mam 41 lat, jestem osobą wykształconą, posiadam wiedzę i doświadczenie, które wykorzystam będąc radną, a przede wszystkim chcę działać na rzecz mieszkańców województwa. Reszta zależy od Wyborców. Pewnie się Pani zgodzi ze mną, ale tak naprawdę 80 % kandydatów do rad nie jest związana członkostwem ze partią z której komitetu startuje? Nie wiem, czy to aż taki wysoki procent, ale faktem jest, że kandydowanie na radną SWŁ z własnego komitetu nie jest realne. Taki mamy kodeks wyborczy i na poziomie województwa nie jesteśmy w stanie tego zmienić, tak samo, jak nie możemy znieść podatku od emerytur, ale co ważne, będąc radnym mamy bardzo często okazję do rozmowy z posłami i możliwość przekonywania ich do swoich poglądów. Wielu z Państwa myśli pewnie w tej chwili „następna, która dużo gada, a potem nic nie zrobi”. Nie dziwię się takiemu podejściu, ponieważ sama podobnie reaguję na wypowiedzi polityków. Pamiętajmy tylko, że to my ich wybieramy. O tym jak działam Mieszkańcy Powiatu Wieruszowskiego mieli okazję przekonać się wielokrotnie. Jeżeli Pani pozwoli to chciałbym zamieścić tu kilka słów z mojej strony. Onego czasu ze strony redakcji zwróciliśmy się do Pani o pomoc w sprawie pozyskania środków na wyposażenie „Izby pamięci”, która ma powstać w jednej z wież lututowskiego kościoła. Bezinteresownie podjęła się pani tego zadania. Napisany projekt został zaakceptowany i już za kilka miesięcy można będzie za pozyskane środki go zrealizować. Podobało się nam Pani zaangażowanie i fachowość w tym temacie, więc korzystając z okazji dziękujemy. Bo warto pomagać… - hasło fundacji „WIKTORIA”, którą prowadziłam jest nadal aktualne. Dziękuję bardzo za rozmowę i serdecznie pozdrawiam Mieszkańców Województwa Łódzkiego. Z Panią Iwoną Kaźmierską-Małyską kandydatką w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego rozmawiał E. Tomaszek – ITP.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – KS BDOŚ była aktywnym uczestnikiem uroczystości. Swoją obecnością obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uświetnili: 1. Paweł Sałka – minister z kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 2. Robert Mamątow – Senator RP, 3. Marcin Grabowski –reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego, 4. Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, 5. Jerzy Grabowski – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka, 6. Marek Mnich – przewodniczący KK NSZZ Solidarność -80 7. Ryszard Chrostowski – Prezes MZK Ostrołęka, 8. Mieczysław Krukowski – Założyciel Solidarność 80 w Ostrołęce, 9. Michał Beazel – Dyrektor Lasów Państwowych w Toruniu, 10. Mariusz Orzechowski– Dyrektor Lasów Państwowych w Olsztynie.

W Ostrołęce Krajowy Sekretariat Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność-80 w dniu 5. września zorganizował uroczyste ogólnokrajowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Piotr Morta – przewodniczący KS

BDOŚ wraz z Kazimierzem Krukowskim – przewodniczącym KZ MZK Ostrołęka NSZZ Solidarność – 80 byli twórcami i jednocześnie realizatorami powyższego projektu. Krajowy Sekretariat uzyskał wsparcie od prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego. Ostrołęka wraz z prezydentem miasta

Na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce Piotr Morta – Przewodniczący KS BDOŚ powiedział między innymi: Dziś Polska kwitnie wolnością. Ale były czasy i to nie tak odległe, kiedy przyszło nam udowadniać jakie ideały cenimy najbardziej. Naszym obowiązkiem jest pamięć o każdym cierpieniu i każdej krwi przelanej na polach bitew, w więzieniach i na Syberii. Za to tylko, że było się Polakiem. Ojczyzna często żądała od swoich córek lub synów ceny najwyższej jaką jest życie. czytaj dalej na www.powiatowy.pl E. Tomaszek

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Podawali się za policjantów

Trzech mężczyzn w wieku 18, 21 i 23 lat zostało zatrzymanych przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Podejrzani są o usiłowanie rozboju na 18-letnim mieszkańcu Wieruszowa metodą „na policjanta”. Za takie przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. 3 września 2018 roku wieruszowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 23 lat podejrzanych o usiłowanie rozboju. Zdarzenie to miało miejsce 28 sierpnia 2018 roku po godzinie 22:00 w Górce Wieruszowskiej w powiecie wieruszowskim.

Tego dnia mężczyźni podając się za funkcjonariuszy policji zażądali od 18 – letniego mieszkańca Wieruszowa 50 złotych jako grzywny za brak elementu odblaskowego. Gdy okazało się, że 18 – latek nie ma przy sobie gotówki na rzekomy mandat sprawcy przy użyciu przemocy zmusili wieruszowianina do wejścia do hondy prelude, którą się poruszali, skąd z obrażeniami ciała przewieźli go do miejsca zamieszkania jego dziewczyny. Tam jeden z napastników siłą wprowadził 18 – latka do mieszkania i w dalszym ciągu podając się za policjanta żądał wydania

50 złotych. Gdy właścicielka mieszkania zagroziła powiadomieniem wieruszowskiej komendy policji w celu zweryfikowania całej sytuacji, zaskoczeni sprawcy uciekli. Jak się również okazało, w trakcie tego zdarzenia 18 – latek utracił telefon komórkowy pozostawiając go w samochodzie fałszywych policjantów. Sprawą natychmiast zajęli się wieruszowscy kryminalni. Policjanci dzięki rozległej wiedzy oraz szeroko zakrojonym działaniom w tej sprawie zatrzymali sprawców usiłowania rozboju. Pracując przy tym temacie stróże prawa odzyskali telefon komórkowy o wartości ponad 1500 złotych. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy powiatu wieruszowskiego. Sąd zdecyduje o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Wypadek samochodu ciężarowego

W dniu 3.09.2018 o godz. 8:36 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie odebrało zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego na drodze S8 140km. w gm. Lutu-

tów. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz jeden zastęp straży OSP Chojny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy który uderzył w barierki oddzielające dwa pasy

jezdni. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojeździe oraz na neutralizacji i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Reklamy, Promocje, Oferty Ogłoszenia, Praca, Usługi, Nieruchomości, Informacje, Opinie Zadzwoń, napisz!

Przekonaj się ile zyskasz


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Tragiczny wypadek drogowy na „starej ósemce” w Wieruszowie

Policjanci z komendy powiatowej w Wieruszowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej W 482 w Wieruszowie. W wyniku wypadku śmierć poniósł 31-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach. Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło 7 września 2018 roku około godziny 14:00 na drodze wojewódzkiej W 482 w Wieruszowie. Według wstępnych ustaleń, kierujący samochodem ciężarowym mitsubishi canter, 31-letni mieszkaniec Sieradza, z nieustalonych przyczyn na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka ciężarowym manem, kierowanym przez 28-letniego mieszkańca

powiatu ostrowskiego. W wyniku wypadku 31-latek pomimo udzielonej pomocy medycznej poniósł śmierć na miejscu. Znacznie uszkodzone zostały pojazdy uczestniczące w wypadku. Kierujący manem w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają dalsze okoliczności tego zdarzenia. Czynności nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w Wieluniu. Droga W 482 od skrzyżowania z ulicą Bolesławiecką do „łącznika” węzła S 8 w Wieruszowie do godziny 20:00 była całkowicie zablokowana. Kierowcy kierowani byli przez policję na wyznaczone objazdy. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W trosce o bezpieczeństwo na drodze policja apeluje: Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków

panujących na drodze o zachowaniu bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego oraz udzielaniu pierwszeństwa przejazdu. Pamiętajmy także o obowiązkowym oświetleniu i oznaczeniu unieruchomionego pojazdu. Rozważmy wyposażenie naszego pojazdu w elementy odblaskowe, których używajmy podczas postoju pojazdu szczególnie kiedy zapada zmrok. Rozważmy też podróż pojazdem zwłaszcza wielkogabarytowym w czasie silnych podmuchów wiatru. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie oraz o nie przecenianiu własnych umiejętności podczas kierowania pojazdami. Apelujemy również do rodziców i opiekunów o sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi, oraz osobami w podeszłym wieku. KPP Wieruszów

70. Rocznica powstania Wieruszowskiego Koła Pszczelarzy

więcej zdjęć oraz materiał filmowy na ww.powiatowy.pl

W dniu 02.09.2018r Mszą dziękczynną w kościele Św. Stanisław rozpoczęły się obchody 70. Rocznicy powstania Wieruszowskiego Koła Pszczelarzy. W tę doniosłą uroczystość wpisała się także 35. rocznica wręczenia sztandaru oraz 28.Regionalny Dzień Pszczelarza Wielkopolski Południowej. Po pamiątkowych fotografiach na schodach wieruszowskiej świątyni zebrani uczestnicy jubileuszu uformowali korowód, który ulicami miasta w rytmie marsza orkiestry dętej przemaszerował do sali „Pod Różą” aby tam dopełnić oficjalną cześć uroczystości. Zebranych przywitał prezes Koła Pszczelarzy w Wieruszowie pan Antoni Filipowicz. Przedstawioną ciekawą choć bardzo skondensowaną historię Koła Pszczelarzy z Wieruszowa prezentując m.in. prezesów koła na przestrzeni lat, a byli nimi: Konstanty Wesoły z Podzamcza (1946 – 1951), Stanisław Jerzy z Galewic (1955 –

1975), Stanisław Rybka z Wyszanowa (1976 – 2016). Obecnie tę funkcję pełni Antoni Filipowicz z Węglewic. Wieruszowskie koło zrzesza 37 pszczelarzy, którzy mają na stanie 770 rodzin pszczelarskich i jest to rekord w historii koła. W kolejnym punkcie programu nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń : Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona – otrzymał Leszek Bolek – jest to najwyższe wyróżnienie wśród braci pszczelarskiej. Lista odznaczonych na www.powiatowy.pl Po okolicznościowych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dalszej owocnej pracy gospodarz uroczystości prezes Antoni Filipowicz zaprosił wszystkich do wspólnego posiłku.

ET.


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Narodowe Czytanie w Kępnie

Za nami kolejna odsłona „Narodowego Czytania”. Tym razem na kępińskim Rynku mieszkańcy i czytelnicy Biblioteki mieli okazję wysłuchać fragmentów dzieła Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, polegająca na publicznym, wspólnym czytaniu z mieszkańcami fragmentów poszczególnych dzieł. Wydarzenie zostało zainaugurowane w 2012 r. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas kępińskiej odsłony wydarzenia przygotowanej przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie wykorzystano technikę kamishibai, czyli drewniany teatrzyk ilustracji. Podczas czytania poszczególnych fragmentów dzieła Stefana Żeromskiego za pomocą wspomnianego teatrzyku prezentowano ilustracje namalowane na podstawie „Przedwiośnia” przez dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie pod opieką pani Katarzyny Pientak. Zastosowanie techniki kamishibai miało na celu przybliżenie niełatwych treści wielkiego dzieła również najmłodszym czytelnikom biblioteki za pomocą przystępnych obrazków. Cel ten z pewnością udało się osiągnąć na kępińskim Rynku, co potwierdzają zasłuchane twarze najmłodszych

uczestników wydarzenia, utrwalone na fotografiach. Kolejną niespodzianką, która uatrakcyjniła wydarzenie, był specjalnie przygotowany na tę okazję tort z logotypem Narodowego Czytania, pamiątkową pieczęcią przygotowaną z okazji świętowania stulecia niepodległości oraz z tytułem czytanej lektury. Przed przystąpieniem do odczytywania „Przedwiośnia” przez zaproszonych gości, pani Stefania Brzezińska-Michalska, kierownik Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu - filia w Kępnie, zaprezentowała najważniejsze fakty z życia Stefana Żeromskiego. Następnie poszczególne fragmenty „Przedwiośnia” przeczytali: 

Katarzyna Pientak - nauczycielka z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie, Magdalena Wieczorek - dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Maria Boryczka - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie, Tomasz Gatner - dyrektor Banku Santander, Grzegorz Leks - kierownik Kina Sokolnia, Dorota Paszko - zastępca dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Sylwia Seiffert - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie, Małgorzata Zazula - zastępca dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2, Jarosław Ciesielski - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Kępno. SBP Kępno

Budowa kanalizacji w Trzcinicy

22 sierpnia 2018 roku w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica. Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II ” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskie-

go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 039 809,35 złote, a dofinansowanie 2 844 019,02 złote. Inwestycja obejmująca ulicę Jana Pawła II od Organistówki do skrzyżowania z ulicą Boczną wykonana będzie w 2019 roku. W bieżącym roku realizowany jest pierwszy etap zadania wodno – kanalizacyjno – drogowego, na który także udało się pozyskać dofinansowanie.

Miejsce na reklamę


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy o powierzchni 370 m2 w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej. Kontakt 605 405 278 (05.09) Sprzedam działkę budowlana 30 arów. Ogrodzona siatką. Atrakcyjna lokalizacja w Wieruszowie. Tel.605 867 406 OKAZJA! Andrzejów Dom z II licytacji! w stanie surowym zamkniętym wraz z ziemią 1,10h. Łącznie cena 131 tys. zł. Dom o pow. 210 m,. doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne. Działka posiada bezpośredni, dwustronny dostęp do drogi. inf. tel 725 588 017 (18.08) Sprzedam działki 1.10 ha i 0.60 ha we wsi Kostrzewy/ Wieruszowa, otoczone z dwóch stron lasem, warunki zabudowy mieszkalno -zagrodowa. Blisko zabudowań. Idealne miejsce na agroturystykę. Tel. 506 070 492 (04.09) Sprzedam działkę – Kowalówka, 1,5 ha, atrakcyjne miejsce pod budowę. Możliwy jest po-

Ogłoszenia dział działki. Działka uwzględniona jest jako budowlana. Cena 2500 zł. za ar. Tel. 661 737 461. (01.07) Na sprzedaż działka pod zabudowę 1341 m2 przy ul. Nowej w Wieruszowie. Możliwość przyłącza energii, wody i kanalizacji. Kontakt 016093398908 (06.07) Sprzedam 3 działki budowlane po 1056 m2. Lokalizacja Torzeniec, przy drodze asfaltowej, teren uzbrojony. Tel. 608 631 719. Sprzedam działkę pod budowę o pow. 1,1 ha oraz 0,6 ha we wsi Kostrzewy 10 okolice Wieruszowa blisko zabudowań oraz lasu. Tel. 506 070 492 (23.06) Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083 Wydzierżawię – sprzedam lokal mieszkalny 2-poziomowy o pow. 90 m2, parter – wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, duży pokój. Piętro, łazienka, 3 pokoje, balkon. Kępno, ul. Graniczna 6b/1. Tel. 604 173 083 Sprzedam działkę budowlaną na Kowalówce. Cena 1 ar - 2 000. zł lub 1,5 ha po 1 000 zł. Działka ma zezwole-

nie pod budowę. Tel. 661 737 461 (23.06) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku.

PRACA DAM

Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl ... Firma Chrupex zatrudni pracowników fizycznych, operatorów maszyn, mechaników a także osoby chętne do przyuczenia. Więcej informacji pod numerem tel. 600-745-702 i 603-139-808 lub osobiście w siedzibie firmy w Bralinie. Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni:- OPERATORA OKLEINIARKI CNC - możliwość przyuczenia. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod nu-

7

merem telefonu 605301551, USŁUGI 627912020 (06.07) Gabinet Milmed w Kępnie tel: Zlecę rozbiórkę więźby da606 175 919 www.milmed24. chowej pokrytej dachówpl (23.06) ką cementową na stodole Pomoc: psycholog, terapeuta, 380m2. Tel. +48 697 351 553 psychonkolog. Kępno. Kontakt Szukam: Operator wózka witel. 696 802 831 dłowego. Atrakcyjne warunki. Obsługa firm w zakresie BHP. Tel. 514 196 316 (23.06) Szkolenia Pierwszej PomoZatrudnię mechanika maszyn. cy Przedmedycznej. Krzysztof Dobre warunki pracy i płacy. Kozera; Tel. 663 821 651 Tel. 601 769 403 SPRZEDAM Firma STOLMER zatrudni laW bardzo dobrym stanie piec kiernika, pracownika montażu, centralnego ogrzewania na operatora CNC, pomocnika ekogroszek o mocy 19 KW z stolarza (lub do przyuczenia). możliwością zamontowania Tel. 605 064 501 lub osobiście dodatkowych rusztów. Cena w siedzibie firmy STOLMER do uzgodnienia. Kontakt 697Mroczeń 7, 63-604 Baranów. 947-940 Firma WIŚNIEWSKI-MEBLE Sprzedam drewno opałowe zatrudni Tapicera oraz Krawsuche z dowozem do klienta, cową. Tel. kont. 601 150 127 proszę dzwonić w dni robocze lub w siedzibie firmy: Świba 43 w godzinach: 7:00 - 17:00, tel. Firma meble ELMAR Jerczyń62 78 10 366 scy sp. j. zatrudni: - STOLARZA / POMOCNIKA STOTOWARZYSKIE LARZA do montażu mebli Lekko niepełnosprawny szuka - MAGAZYNIERA wyrobów dziewczyny nr. tel. 723735551 gotowych i załadunku. Kontakt Szukam partnerki. Tylko poosobisty w siedzibie firmy Janważne oferty. Tel. 726 034 488 kowy 1c lub pod numerem telefonu 605 301 551, 62 791 20 Redakcja nie odpowiada za treść 20. ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu Zatrudnię kierowce w transpo- i listów do redakcji rcie krajowym i międzynarodowym. Wymagane prawo jazdy C+E. Tel. +48 668 343 642

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 692 692 904


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Blisko 3,5 mln zł na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie

Gmina Kępno pozyskała blisko 3,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie. Nowy obiekt już powstaje przy ulicy Sikorskiego. Będzie łączył funkcje Klubu Seniora i wsparcia niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Działania te prowadzone są w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”. Koszt całkowity zadania to niespełna 4,2 mln zł. Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2019 r. Obiekt będzie łączył wiele funkcji pomocy społecznej. W sposób kompleksowy wesprze niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne i ich opiekunów. Działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów umożliwi świadczenie usług dla osób

niesamodzielnych poza instytucjami. Krótkoterminowa pomoc dla osób niesamodzielnych pozwoli odciążyć od codziennych obowiązków ich opiekunów a tym samym będzie zapobiegać umieszczaniu osób niesamodzielnych w opiece instytucjonalnej. Oferta skierowana jest do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i ich opiekunów faktycznych. Ogółem powstanie 135 miejsc opiekuńczych. Będzie to opieka dzienna i popołudniowa w klubie seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu. W nowym budynku przy ulicy Sikor-

skiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych. Ponadto utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia i organizacja spotkań grup wsparcia. W ramach Klubu Seniora przewidziane jest utworzenie i bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc oraz rozwój oferty popołudniowej. Ponadto przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, gdzie objętych wsparciem zostanie 21 nowych podopiecznych oraz zatrudnienie na etat 7 opiekunek osoby starszej i asystent osoby niepełnosprawnej. Wszystkie te działania prowadzone będą we współpracy z MGOPS oraz w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”. Projekt jest wpisany w program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno jako Przedsięwzięcie 5.1. Budowa nowej infrastruktury społecznej na rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. To tylko jedna z wielu ważnych inwestycji, które obejmuje program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno. więcej na www.powiatowy.pl

Powiatowo-gminne święto plonów w Rychtalu Tradycyjny, barwny i kolorowy korowód rozpoczął tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbyły się w sobotę, 8 września w Rychtalu. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Kępiński – Witold Jankowski i Wójt Gminy Rychtal – Czesław Balcerzak. Tegoroczne święto plonów rozpoczęła msza święta odprawiona na terenie przyległym do Hali Sportowej w Rychtalu, który był areną całego wydarzenia. Wzięli w niej udział mieszkańcy powiatu kępińskiego oraz licznie zaproszeni goście: parlamentarzyści, ich przedstawiciele, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i orga-

nizacji społecznych. Starosta Kępiński Witold Jankowski wraz z Wójtem Gminy Rychtal, Czesławem Balcerzakiem podziękowali rolnikom za trud, jaki włożyli oni w tegoroczne żniwa i zbiory. Odebrali także chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Dożynki to uroczystość dziękczynna. Zbieramy się tutaj wszyscy aby dziękować ludziom ale także Panu Bogu - mówił Starosta Kępiński, Witold Jankowski. - Ostatni okres żniwny ogarnął nas ogromną suszą. Życzymy Wam i waszym rodzinom dużo pracy ale również tego, aby ta praca przyniosła godny plon.

Wójt Gminy Rychtal cieszył się, że tegoroczne dożynki powiatowe odbywają się w Gminie Rychtal. Po sześciu latach Gmina Rychtal jest organizatorem dożynek powiatowo-gminnych. Bardzo się cieszymy z tego. Wiele się zmieniło. Nie są to łatwe dożynki. Powinniśmy się wszyscy cieszyć, no bo to wielka radość, mamy zebrane zboże no ale ta susza wywarła znaczne piętno. Rolnicy naszej gminy ponieśli straty od 40 do 60% w uprawach zbóż. To jest wielka strata. Praca rolników zawsze obarczona jest jednak ryzykiem. Z życzeniami dla rolników powiatu kępińskiego pospie-

szyli tego dnia parlamentarzyści i zaproszeni goście. Wspaniale tego dnia zaprezentowali się też uczniowie szkoły Podstawowej w Drożkach i Rychtalu, którzy przygotowali program artystyczny. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zaproszeni zostali na dożynkowy poczęstunek. Na wieczór przygotowano występ discopolowego zespołu Power Play, który w Rychtalu zaśpiewał swoje największe przeboje, jak chociażby „Lubisz to lubisz” czy „Co ma być to będzie”. Zespół ten przyciągnął pod scenę tłumy, które na koniec domagały się bisów. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.

Strzelanie żniwne

Tradycyjnie we wrześniu Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie 8-go września rozegrało zawody tzw. strzelanie żniwne. Udział wzięło 20 osób - członków Bractwa i sympatyków strzelectwa sportowego. Była to konkurencja o Puchary ufundowane przez aktualnego Króla Kurkowego – Kępińskiego Bractwa oraz specjalna konkurencja dla pań o puchary ufundowane przez Firmę „TATPOL”. Zawody rozegrano na strzelnicy myśliwskiej Koła Nr 40 „DIANA” w Działoszy. Zawody prowadził i sędziował brat Adam Pisarski a ewidencję strzelecką rozliczał brat Marian Kucharzak. Po zaciętej konkurencji i pięćdziesięciu seriach, zdobywcą „Pu-

charu Króla Kurkowego 2018” okazał się Jan Nowak, II-gie miejsce zajął Artur Węgłowski (o 1 punkt mniej ) a III-cie zajął Damian Nowak, syn Jana Nowaka. Przypomnieć wypada, że Damian Nowak został „I-szym Rycerzem” podczas zawodów majowych naszego Bractwa. W konkurencji o „Puchary Firmy TATPOL” zdobywczynią I-go miejsca okazała się siostra Renata Grzelak, a II i III-cie miejsca zajęły Gabriela Miszkinis i Julia Pietrzak. Oprócz gościny brackiej, można było poćwiczyć strzelanie poza konkurencją, z karabinów i pistoletu sportowego. Żałować rochę wypada, że w zawodach uczestniczyło więcej osób niezrzeszonych w Bractwie niż samych braci kurkowych.


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Dożynkowe święto w Łęce Mroczeńskiej Dożynkowe święto w polskiej tradycji to czas radości i podziękowań panu Bogu za plon i ludziom za trud. To również czas refleksji nad tym jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie by było z czego dożynkowy chleb upiec i by go sprawiedliwie podzielić. W sobotę świętowali rolnicy z Łęki Mroczeńskiej, gdzie odbywały się dożynki Gminy Baranów. Jak podkreślił sołtys Łęki Mroczeńskiej – Łukasz Jerzyk – obecny rok był bardzo ciężki. Część upraw nie wytrzymała fali upałów a susza poczyniła znaczne szkody. W porównaniu do roku ubiegłego plony są dużo niższe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: posłanka Bożena Henczyca, reprezentantka zarządu województwa wielkopolskiego Marzena Wodzińska, delegacja z węgierskiego miasta partnerskiego – Tiszanána, wójt Baranowa Lubelskiego – Robert Gagoś, członek zarządu Powiatu Kępińskiego – Michał Błażejewski a także radni gminy Baranów. Podczas uroczystości obecne także były reprezentacje

11 sołectw z gminy Baranów na czele ze swoimi sołtysami. Podczas tradycyjnego obrzędu przekazania chleba przez starostów dożynkowych, czyli panią Patrycję Jerzyk i pana Andrzeja Olejnik, na ręce pani wójt gminy Baranów – Bogumiły Lewandowskiej Siwek, chór Słupianie wykonał piękną pieśń polskiej wsi pod nazwą „Plon, niesiemy plon”. Bardzo się cieszę na ten moment, jeśli chodzi o dożynki, bo to jest święto najważniejszych ludzi, którzy nam dają chleb – takich słów użyła Bogumiła Lewandowska Siwek w kierunku wszystkich rolników. – Dziękuję wam za pracę, że dzięki waszej ciężkiej pracy mamy co jeść i zawsze będziemy wam pomagać. Słowa uznania dla rolników i ich tytanicznej pracy skierowała także Bożena Henczyca. W swoim wystąpieniu doceniła ona trud pracy na roli. Posłanka z ramienia Platformy Obywatelskiej wyrażała także słowa podziwu dla całego sołectwa Łęka Mroczeńska za organizację tak wspaniałych i pięknych dożynek.

Podczas święta plonów przeprowadzono konkursy na najbarwniej ustrojone gospodarstwo, najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najbardziej kreatywny wóz w korowodzie dożynkowym. W pierwszym konkursie zwyciężył pan Robert Krawczyk, w drugim sołectwo Marianka Mroczeńska a najbardziej oryginalny wóz w korowodzie przygotowała grupa Seniorów z Mroczenia. Podczas dożynek nie brakowało atrakcji dla najmłodszych, takich jak dmuchańce czy wata cukrowa. Dla gości czekała grochówka oraz kiełbaski z grilla. Przygotowano także specjalne stoisko, na którym przeprowadzano skrócony kurs plecenia wianków. Łęka Mroczeńska, gmina Baranów i cała Wielkopolska według statystyk były rejonami najbardziej dotkniętymi suszą. Z Łęki Mroczeńskiej 26 rolników złożyło wnioski o pomoc i wsparcie dla ofiar suszy. W całej gminie Baranów takich wniosków złożono 261.

Otwarcie bloku operacyjnego Rozpoczęcie roku szkolnego w kępińskim szpitalu 2018/2019 w gminie Trzcinica

Nowo wybudowany blok operacyjny przy SP ZOZ w Kępnie oddano uroczyście do użytku, we wtorek, 4 września. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego 85% stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. Nowy blok ma trzy nowocześnie wyposażone sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceminister inwestycji i rozwoju poseł Andżelika Możdżanowska, posłowie Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Damian Marciniak oraz Magdalena Koprak z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wyposażenie obiektu pochłonęło 2 mln zł. Jego zakup zwieńczył proces uruchomienia nowego bloku operacyjnego, którego praca ma rozpocząć się w drugiej połowie roku. Warto dodać, że w 2017 roku przeprowadzone zostały wszelkie prace budowlane obejmujące zagospodarowanie I i II kondygnacji nowego skrzydła szpitalnego, bezpośrednio zlokalizowanego nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. – Kolumny, sufit podwieszany z systemem nawiewu, natomiast tutaj, ze względu na specyfikę zabiegów urazowo-ortopedycznych dodatkowo mamy ramię C, czyli aparat rentgenowski do śródoperacyjnego wykonywania zdjęć rentgenowskich. Jego druga część to monitor, na którym w trakcie zabiegu operatorzy oglądają obraz – mówił oprowadzając po nowym obiek-

cie gości, dyrektor SP ZOZ w Kępnie, Jakub Krawczyk. – I element bardzo istotny dla sali ortopedycznej – negatoskop, z którego głównie korzystają ortopedzi. Blok operacyjny został także wyposażony w artroskop. To sprzęt nowej generacji, który pozwala na diagnostykę stawów kolanowych czy skokowych – Tak po ludzku ujmując, jestem z tego dumny – mówił w swoim wystąpieniu, starosta Witold Jankowski. – Dumny z tego, że w tym dziele, o którym mówimy spotkało się bardzo wielu ludzi dobrej woli. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuje posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy ogromnie nas wspierali od samego początku, kiedy zaszła potrzeba budowy tego bloku operacyjnego. W sposób szczególny chciałbym podziękować pani poseł Andżelice Możdżanowskiej, która nas wspierała w tym dziele od samego początku. Inspirowała, dodawała ducha, aby sprostać temu zadaniu. Minister Andżelika Możdżanowska przypomniała, że dobro pacjenta jest celem najwyższym. Gratulowała równocześnie staroście i jego urzędnikom profesjonalizmu, jeśli chodzi o opracowanie wniosków o środki zewnętrzne.

kepno.com.pl

3 września w Zespole Szkół w Laskach oraz Zespole Szkół w Trzcinicy został uroczyście rozpoczęty nowy rok szkolny. W bieżącym roku szkolnym obowiązek szkolny realizować będzie 460 uczniów i 149 dzieci przedszkolnych. Zajęcia od-

bywać się będą w 32 oddziałach. Naukę po raz pierwszy rozpoczęło 51 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, natomiast ostatni raz naukę podjęły klasy gimnazjalne. Obecni w trakcie uroczystości Wójt Gminy Trzcinica

Grzegorz Hadzik oraz Sekretarz Gminy Renata Ciemny życzyli wszystkim uczniom sukcesów i osiągnięć w nauce, a rodzicom zadowolenia oraz radości z rozwoju dzieci. www.powiatowy.pl

Nietrzeźwy spowodował kolizję, uciekł z miejsca zdarzenia

Dzięki zaangażowaniu świadka policjanci zatrzymali nietrzeźwego 35-letniego sprawcę kolizji. Do zdarzenia doszło 7 września br. około godziny 00:35 w miejscowości Rychtal. Policjanci którzy pojechali na miejsce kolizji, ustalili, że kierujący pojazdem marki Audi mieszkaniec powiatu Kępiń-

skiego, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w barierę ochronną, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia pozostawiając auto. Dzięki informacjom uzyskanym przez świadka, policjanci już kilkanaście minut później zatrzymali sprawcę zdarzenia.

Jak się okazało miał On prawie promil alkoholu w organizmie. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i za jazdę po alkoholu sprawcy może grozić kara do dwóch lat pozbawiania wolności, utrata prawa jazdy oraz grzywna.


www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Ponad 760 tys. zł na wsparcie przebudowy boisk w powiecie kępińskim Miło jest mi poinformować Szanownych Państwa, że w wyniku podjętych starań ze strony posła na Sejm RP dra Jana Mosińskiego, w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki programu „Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, powiat kępiński otrzyma 764.800,00 zł. – To finansowe wsparcie, o które wnioskował powiat kępiński, pozwala na realizację bardzo ważnych zadań z zakresu poprawy warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, które znajdują się w złym lub niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym – podkreśla poseł Jan Mosiński. – Uzyskane środki finansowe potwierdzają to, że tzw. obóz dobrej zmiany, a więc rządy Prawa i Sprawiedliwości polegają na tym, że dostrzega się potrzeby mniejszych ośrodków miejskich – dodaje parlamentarzysta. – Polityka zrównoważonego rozwoju staje się faktem. – Godne podkreślenia jest to, że po uzyskaniu środków na inwestycje w infrastrukturę drogową czy też wspólnie z min. Beata Kempą wywalczenie z rezerwy budżetowej państwa

• Poseł Jan Mosiński

kwoty ponad 3 mln zł na blok operacyjny w kępińskim szpitalu, pozytywne rozpatrzenie wniosku na rzecz przebudowy boisk w powiecie kępińskim jest kolejną, skuteczną inicjatywą z mojej strony – wskazuje Jan Mosiński. Poseł zaznaczył, że pełniąc funkcję sekretarz stanu gros czasu poświęca na intensywną pracę w Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, co nie znaczy, że nie interesuje się problemami małych ojczyzn, w tym przypadku Kępna i

powiatu kępińskiego. Wsparcie, które udało się zrealizować przy współudziale posła Jana Mosińskiego na rzecz powiatu kępińskiego, posłuży przebudowie lub przeprowadzeniu remontów już istniejącej infrastruktury sportowej. Sam program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparciem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Gminne Święto Plonów w Pomianach

Otwarcie Parku Recreo w Mroczeniu W niedzielne popołudnie 2 września można się było naocznie przekonać na ile prawdziwe jest hasło, że „Recreo to nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. Pozytywną odpowiedź otrzymała cała rzesza, blisko 200 osób, ciekawych placów zabaw rodem z dziecięcej wyobraźni. A organizatorzy podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej wzbogacając widowisko o występ akrobatów z Kępna, kiełbaskę z grilla i zdrowe soki. W niedzielę mieszkańcy Gminy Baranów i nie tylko byli świadkami uroczystego otwarcia parku przy przedszkolu w Mroczeniu. Inwestycja ta jest elementem projektu dofinansowane-

go z PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który zakładał realizację trzech zadań: Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń), Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu. Zgromadzeni mieli możliwość skorzystania z bezobsługowego parku liniowego, zjeżdżalni, huśtawek, krzywych zwierciadeł, które stanowią stałe wyposażenie placu. Dodatkową atrakcją była ruchoma ścianka wspinaczkowa, dmuchańce i zabawy dla dzieci.

W tym roku to wieś Pomiany była gospodarzem dożynek Gminy Trzcinica. Msza święta dziękczynna została odprawiona przy Kapliczce Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie po liturgii proboszcz parafii ks. Wiesław Cieplik poświęcił wieńce dożynkowe. Licznie przybyłe delegacje sołectw z terenu gminy Trzcinica wspólnie stworzyły barwny korowód, który wraz z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami udali się na teren obok Domu Ludowego w Pomianach, by tam rozpocząć część oficjalną tegorocznych dożynek. Sołtys wsi Pomiany – Piotr Kaczmarczyk – powitał

wszystkich obecnych oraz nie krył radości z frekwencji tak licznie zebranych mieszkańców, jednocześnie wyrażając wdzięczność i szacunek rolnikom za trud ich pracy. Wśród gości obecni byli: posłanka Bożena Henczyca, przedstawicielka posłanki Andżeliki Możdżanowskiej – Marika Możdżanowska, przedstawiciel Marszałka województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego – Grzegorz Kryjom – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciel członka Zarządu województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej – Jerzy Szukalski,

komendant Komendy Powiatowej Policji w Kępnie – Robert Ciesielski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego – Renata Ciemny, radny Rady Powiatu Kępińskiego – Tomasz Gattner, wójt gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik, skarbnik gminy Trzcinica – Grzegorz Baraniak, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica – Zdzisław Mikołajczyk, zasłużeni obywatele wsi Pomiany – Irena Dybul, Janina Kulak i Jan Rudnicki. Ponad to obecni byli także radni gminy Trzcinica, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele klubów sportowych, przewodniczący organizacji

i stowarzyszeń, prezesi jednostek OSP z terenu gminy Trzcinica. Starostowie dożynek, pani Iwona Pawlik i pan Robert Dinant przekazali chleb na ręce wójta Grzegorza Hadzika. Następnie wspólnymi siłami dzielili się chlebem z wszystkimi obecnymi przy Domu Ludowym w Pomianach. Po części oficjalnej wystąpił zespół ludowy „Boćki” oraz kabaret „Sąsiadki”. Swoje talenty zaprezentowali także młodzi i utalentowani wokaliści z gminy Trzcinica. Niedzielne święto plonów zakończyła zabawa z zespołem AKORD.

red. www.powiatowy.pl


Wiadomości lokalne

2

Przebudowa kompleksu sportowego przy LO nr I w Kępnie

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Przebudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie” w czwartkowe przedpołudnie 06 września odbyła się konferencja prasowa. Wzięli w niej udział: minister Andżelika Możdżanowska, starosta Witold Jankowski, wicestarosta Grażyny Jany, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Andrzej Jóźwik oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie Danuta Stefańska. Konferencja odbyła się na placu prowadzonej od czerwca tego roku inwestycji. Przyznane dofinansowanie w kwocie 764 800,00 złotych związane jest ze złożonym wiosną tego roku wnioskiem w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 2018”. Warto podkreślić, że z obszaru województwa wielkopolskiego tylko dwa zadania inwestycyjne uzyskały środki z tego źródła finansowania. Z uwagi na kryterium dostępu związane ze wskaźnikiem dochodowości wniosek Powiatu Kępińskiego mógł uzyskać maksymalnie 33% dofinansowania. Zgodnie z podpisaną z wyko-

nawcą zadania umową koszt całkowity inwestycji wyniesie 2 530 277,28 złotych. Przyznane dofinansowanie odciąży budżet a zaoszczędzone w ten sposób środki pozwolą na realizację innych zadań budżetowych powiatu kępińskiego. Warto dodać, ze przebudowa kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie przebiega zgodnie z założonym planem. Zgodnie z umową realizacja zadania zakończy się do 3 grudnia br. Obecnie wykonywane są prace ziemne związane z przygotowaniem właściwego podłoża dla poszczególnych elementów kompleksu sportowego. W efekcie w ramach przebudowy powstaną dwa boiska sportowe o nawierzchni syntetycznej. Pierwsze uniwersalne umożliwiające grę m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy tenis ziemny, drugie służyć będzie do gry w piłkę nożną. Gruntownie przebudowana zostanie również część lekkoatletyczna obiektu. Wykonana zostanie nowa czterotorowa bieżnia okólna o długości 300 metrów z odcinkiem prostym do organizacji biegów na dystansie 100 metrów. Dodatkowo wybudowana zostanie bieżnia do skoku w dal i rzutnia kulą. Całość inwestycji

dopełni budowa przejść utwardzonych oraz trybun dla widowni. Wykonawcą całości prac zgodnie z podpisaną umową jest firma Mardo-Sport z Puszczykowa. Przebudowa kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I oznacza całkowitą rewitalizację tego obiektu i przywrócenie mu jego pierwotnej funkcji sportowo-rekreacyjnej dającej możliwość rozwoju sportu szkolnego, jak również współzawodnictwa sportowego poprzez organizację różnego typu lokalnych zawodów i turniejów sportowych. Zgodnie z ideą programu „Sportowa Polska” obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem aktywności fizycznej. Jego dogodna lokalizacja w centrum Kępna stanowi niewątpliwy atut. Czwartkowa konferencja to również zapowiedź starań Powiatu Kępińskiego o pozyskanie kolejnych środków związanych z dalszą rozbudową zaplecza sportowego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie. Zgodnie ze złożoną deklaracją Powiat będzie poszukiwał środków na budowę hali sportowej, która jest niezbędna dla potrzeb edukacyjnych kępińskiego ogólniaka.

powiatkepno.pl

Sołecka Strategia Rozwoju 7 września 2018 roku rozpoczęły się działania zmierzające do opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Aniołka Pierwsza. Omówione zostały zasady organizacyjne dotyczące wykonania tego opracowania. Sołecka Strategia Rozwoju umożliwia i ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych

na różnorodne zadania związane z rozwojem miejscowości. W spotkaniu inicjującym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” oraz Sołectwa Aniołka Pierwsza.

www.powiatowy.pl 12 września 2018 r.

Ponad 70 nowych publicznych miejsc przedszkolnych powstało w Gminie Kępno Taki wynik to zasługa strategii działania, skutecznego pozyskiwania dotacji ze środków unijnych i dostosowania sieci przedszkoli do zwiększającej się liczby dzieci. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się w Szkole Podstawowej w Świbie. To wyjątkowy rok dla wychowanków oddziałów przedszkolnych tej miejscowości. Z początkiem roku szkolnego ruszyły dwa odziały przedszkolne z ofertą dostosowaną do potrzeb mieszkańców: przedszkole czynne 9 godzin dziennie, z pełnym wyżywieniem, zajęciami dodatkowymi dla dzieci. Najmłodsze dzieci rozpoczną swa edukację w nowo oddanym, nowoczesnym obiekcie przedszkolnym. Wraz z nowym obiektem przedszkolnym oddano również do użytku nowe pomieszczenia dla uczniów Szkoły w Świbie: salę dydaktyczną, bibliotekę, pomieszczenia sanitarne, plac zabaw i boisko ze sztuczna nawierzchnią o wymiarach 44 x 24 m.

dyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt pt. „Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”, całkowita wartość: 1 195 000 zł, kwota dofinansowania: 595 195,49 zł, okres realizacji: 01.07.2017 – 30.04.2018. Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, projekt pt. Budowa sali gimnastycznej i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie, boiska do piłki ręcznej i bieżni prostej 4-torowej przy Zespole Szkół w Mikorzynie, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świbie oraz przebudowa boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie, całkowita wartość: 3 809 515,00 zł, kwota dotacji: 1 257 100,00 zł, okres realizacji: 12.09.201730.11.2019 W tym na boisko w Świbie wartość zada-

Nowy rok szkolny to również dodatkowych 50 miejsc dla dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kępna. W tym celu uruchomiono dwa dodatkowe odziały funkcjonujące w strukturach Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie: jeden oddział na ul. Cichej, drugi oddział na ul. Przemysłowej – w nowo wybudowanym bloku Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółki Gminy Kępno. Informacja o dofinansowaniu na powyższe zadania inwestycyjne. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”, całkowita wartość: 206 887,50 zł, kwota dofinansowania: 175 854,37 zł, okres realizacji: 01.05.2018 – 30.06.2019. W tym: – Wyposażenie zakupione z dotacji za kwotę 41 046 zł – Pozostała kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie nowego oddziału dla 18 dzieci 3 i 4 letnich w okresie wrzesień 2018-czerwiec 2019 (wynagrodzenia personelu, wyżywienie, koszty eksploatacyjne, koszty najmu) i zajęcia dodatkowe logope-

nia 393 120,30 zł, w tym dotacja 131 040,00 zł. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt pt. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”, całkowita wartość: 560 247,35 zł, kwota dofinansowania: 476 210,24 zł, okres realizacji: 12.03.2018 – 31-07-2019. W tym: – Przebudowa przedszkola (wydzielenie dodatkowej sali z węzłem sanitarnym na potrzeby funkcjonowania nowego oddziału dla dzieci 3 i 4 letnich) – w budżecie projektu przeznaczono 51 080 zł (dotacja 31 767, 29 zł, wkład własny 19 312,71 zł), a całkowity koszt przebudowy wyniósł 108 046,57 zł – Wyposażenie zakupione z dotacji za kwotę 41 046 zł – Pozostała kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie 2 nowych oddziałów w sumie dla 40 dzieci 3 i 4 letnich w okresie wrzesień 2018-lipiec 2019 – oddział w Przedszkolu na ul. Cichej oraz na ul. Przemysłowej oraz zajęcia dodatkowe z arteterapii (wynagrodzenia personelu, wyżywienie, koszty eksploatacyjne, koszty najmu)

FB/dziendobrywkepnie

Miejsce na reklamę NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria 518 Łabuda 391 761- tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Rafał Wróbel, Anna Góral, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

12 wrzesnia

ROK XVIII NR 17 (926) 12.09.2018 r. Reklama

2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 12.09.2018 r.  

12 września 2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 12.09.2018 r.  

12 września 2018 r.

Advertisement