Page 1

Największ

y

portal informacy j

no

reklamowy w regionie powiatowy

.pl

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

4 lipca

2018 r.

ROK XVIII NR 12 (921) 04.07.2018 r. Reklama

Lututów kontra Francja str. 2 str. 3 Będzie przebudowa ul. Kolejowej

Burmistrz ratuje lipe?

str. 4

str. 2 Petycja w sprawie uruchomienia połączenia transportu zbiorowego dla mieszkańców Węglewic i Spóla

Przyłapali śmieciarza na gorącym uczynku

str. 6


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Lututów kontra Francja

W niedziele 01 lipca 2018 roku na stadionie sportowym w Lututowie odbyły się dwa mecze piłki nożnej pomiędzy drużynami Jagi Lututów-FC Sommerviller – 4:2 oraz Oldboje

Lututów-FC Sommerviller. Gośćmi naszej gminy byli zawodnicy z zaprzyjaźnionego państwa jakim jest Francja. To niedzielne spotkanie było niewątpliwie spotkaniem na płasz-

czyźnie sportowej i kulturalnej obu drużyn i było ono również ważnym wydarzeniem dla Gminy Lututów.

fotorelacja Wacława Zabłockiego

Petycja w sprawie uruchomienia połączenia transportu zbiorowego dla mieszkańców Węglewic i Spóla W imieniu wszystkich mieszkańców wsi Węglewice i okolic zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu połączenia autobusowego z Galewicami ( Urząd Gminy) i Wieruszowem. Od początku Pana kadencji transport zbiorowy naszych mieszkańców został praktycznie zlikwidowany. Poza dwoma autobusami, dowożącymi uczniów do szkół w Wieruszowie ( 7:00 i 14:30), ale tylko w okresie roku szkolnego, mieszkańcy nie mają możliwości dostania się do Gminy, Powiatu, lekarzy, specjalistów, urzędów państwowych ( ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, PCPR, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, OHP, warsztaty terapii zajęciowej), do pracy, na praktyki zawodowe, ale też zrobienia zakupów, pójścia do kina i skorzystania z oferty kulturalnej innych instytucji, np. WDK i biblioteki. My , mieszkańcy, zwłaszcza starsi , nie posiadający samochodów jesteśmy odcięci od świata i pozbawieni uczestnictwa w życiu publicznym Gminy i Powiatu. Z drugiej strony już aktualnie w Wieruszowie jest wielki problem z zaparkowaniem samochodu, a przede wszystkim korzystanie z tak wielkiej liczby samochodów osobowych w sposób znaczący pogarsza już i tak ogromne zanieczyszczenie powietrza. Zgodnie z ustawą o samorządach gminnych zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale-

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690-584-888, (062)781-87-98) ogłasza, że: dnia 24-09-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych: działek o numerach ewidencyjnych 325/1 oraz 224/1 należących do: Jacek Woźniak położonych: 63-630 Rychtal, Drożki, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00014488/7]. 1)Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana – działka o numerze: 325/1 o pow. 0,31 ha, zlokalizowana w centralnej części obrębu Drożki. Działka posiada bezpośredni, dwustronny dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Teren działki płaski, ziemny, użytkowany rolniczo. Stopień kultury rolnej zły. Na działce pojedyncze zadrzewienia brzozy, w większości samosiejki. W południowej części działki zabudowa siedliskowa i gospodarcza. Fragment działki z zabudowaniami ogrodzony. We wschodniej części działki murowany przystanek PKS. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne; prawdopodobnie znajduje się szambo. Część siedliskowa działki zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym. Budynek wolnostojący parterowy z nieużytkowym poddaszem. Ściany nadziemia murowane, dach dwuspadowy kryty dachówką betonową, stolarka okienna drewniana starego typu. Powierzchnia użytkowa ok. 70 metrów kwadratowych. Sten techniczny zabudowań niski. Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, murowany, wybudowany w technologicznym ciągu budowy z budynkiem stodoły. Dach skośny kryty dachówką betonową. Stolarka drewniana. Powierzchnia użytkowa łączna ok. 180 metrów kwadratowych. Stan techniczny niski. Dla działki numer 325/1 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00014488/7.

nien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2)Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa – działka o numerze 224/1 o powierzchni 0,29 ha, oznaczenie RIVb, zlokalizowana w zachodniej części obrębu Drożki w otoczeniu terenów rolnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi publicznej gruntowej. Teren działki płaski, ziemny. Działa nie jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej zły. Dla działki numer 224/1 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00014488/7. Suma oszacowania wynosi 74 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w Suma oszacowania wynosi 186  300,00zł, zaś tym artykule. cena wywołana jest równa 3/4 sumy oszacowaAsesor Komorniczy Komornik Sądowy nia i wynosi 139 725,00zł. Łukasz Kozioł Łukasz Sójka Licytant przystępujący do przetargu powi-

Rekrtacja w zawodzie opiekun ży do zadań własnych gminy. Szczególne miejsce wśród tych zadań zajmuje sprawa lokalnego transportu zbiorowego. W związku z powyższym , oczekujemy pilnego rozwiązania przedstawionego problemu. Z wyrazami szacunku – przedstawiciele mieszkańców Węglewic i okolic. – Janusz Hoja – Radny Gminy Galewice – Anna Jaśniak – SRW „ Biała Góra” – Urszula Moś – inicjatorka petycji – Małgorzata Janik - inicjatorka petycji Do wiadomości: Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski Wieruszów – wiadomości lokalne – Łącznik Ilustrowany Tygodnik Powiatowy - Wieruszów

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje, że trwa rekrutacja do Szkoły policealnej (bezpłatnej) dla dorosłych/zaocznej w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY. Absolwent zdobywa kwalifikacje: Kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin zdawany pod koniec II semestru. – nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, – zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, – w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe, – przedmioty realizowane: opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, działalność

gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, zarys psychologii i socjologii, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, podstawy przedsiębiorczości komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, numer kontaktowy: 62 784 13 21

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; 518 391 761 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Gratulacje z okazji narodzin dziecka Mamusiu, Tatusiu!

Agnieszko, Martinie!

Serdecznie Wam gratulujemy tego, że Wasz synek przyszedł na ten świat. Przed Wami magiczny i bardzo szczęśliwy okres odkrywania uroków rodzicielstwa. Życzymy Wam, by były to najpiękniejsze chwile w Waszym życiu. Tymonek jest pięknym dzieckiem, jak jego Rodzice i z pewnością będzie tak samo jak Oni dobrym człowiekiem. Bardzo serdecznie Wam gratulujemy i cieszymy się Waszym szczęściem!

595 777 złotych na przebudowę ulicy Kolejowej w Wieruszowie W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej trzy Gminy w Powiecie Wieruszowskim otrzymały dotację na przebudowę dróg lokalnych. Pierwsze przekazanie symbolicznego czeku przez wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka na ręce Wójta Lututowa Marka Pikuły miało miejsce 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Lututowie. Gmina Lututów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 592 400 złotych na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Lututów – Łęki Duże dł. 2550 m na działkach 226, 58, 20”. 25 czerwca 2018 roku o godz. 12.30 w Wieruszowie na skrzyżowaniu ulic Kolejowej z Kępińską odbyła się, jak to nazywa Urząd Miejski w Wieruszowie konferencja prasowa z udziałem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Marka Stojeckiego radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego, przedstawicieli samorządu gminnego oraz lokalnych mediów. Symboliczny bon na kwotę 595 777 złotych przekazał Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau na ręce burmistrz Renaty Świeściak na zadanie” Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieruszowie”. Z Wieruszowa Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau udał się do Wójcina w Gminie Łubnice. To trzecia Gmina w Powiecie Wieruszowskim, która otrzymała dotację z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez wsparcie

Lokalnej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dróg lokalnych. Na ręce mieszkańców gminy p. Iwony Chadryś, p. Michała Pazka oraz radnego powiatowego p. Andrzeja Dratwy Wojewoda przekazał symboliczny czek opiewający na kwotę 279 515 złotych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Kołłątaja i ulicy Chopina w Wójcinie”. Z Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej w Województwie Łódzkim skorzystają 32 samorządy gminne i 34 przedsięwzięcia. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył na przebudowę dróg lokalnych w województwie łódzkim kwotę 31 milionów złotych. Do realizacji przedsięwzięć gminnych z tego programu zakwalifikowały się 34 wnioski. Ogólnie złożonych zostało 135 wniosków. Aby złożony wniosek został zakwalifikowany do realizacji musiał być poprawnie wypełniony, a następnie przejść ocenę. Nieczęsto Wojewoda Łódzki gości w Wieruszowie. Podczas „konferencji prasowej”, na którą zostały zaproszone również lokalne media (chociaż zapomniano o tym wspomnieć w komunikacie na stronie UM Wieruszów) miałam sposobność porozmawiać z Wojewodą Łódzkim Profesorem Zbigniewem Rau na tematy dotyczące wieruszowskiego samorządu, działań burmistrza Rafała Przybyła oraz powiatowej struktury PiS. Anna Świegot redaktor naczelna ITP i www.powiatowy.pl


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

SUPER CENA 250,00 zł

3x7 - 4,00 m - DRABEST

SUPER CENA 380,00 zł

3x9 - 4,90 m - DRABEST

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

List do redakcji... Od wielu lat przechodząc przez park w wieruszowskim rynku, zmęczony upałem przysiadałem na ławce pod największym drzewem (z tabliczką pomnik przyrody), by chwilę odpocząć. Drzewo z bogatym listowiem doskonale chroniło przed promieniami słonecznymi. Jakież było moje zdziwienia, gdy w tym roku na drzewie zobaczyłem zasuszone listki, a drzewo sprawia wrażenie uschniętego. Zastanawiałem się co się stało i po bliższym przyjrzeniu się ziemi wokół pnia drzewa stwierdziłem, że jest ona pokryta warstwą wykładziny plastikowej zarzuconej kamie-

niami. Nie jestem specjalistą od ochrony drzew ale wydaje mi się, że drzewo uschło (usycha?) z powodu odcięcia jego systemu korzennego od wody deszczowej i powietrza. Sprawę powinien wyjaśnić specjalista od drzew (dendrolog ?), bo nie chce mi się wierzyć, że kiedy zatrzymano wycinkę drzew w parku, to „ktoś” wykombinował”, że „jak nie da się wyciąć to je zasuszymy” i tak jak w filmie „Miś” skonstatował -„i co nam zrobicie”. Nazwisko autora do wiadomości redakcji.

Umierający Pomnik Przyrody w wieruszowskim rynku Jak poinformował nas rzecznik prasowy KPP Wieruszów asp. sztab. Damian Pawlak – Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie podjęła czynności sprawdzające w sprawie Pomnika Przyrody umiejscowionego w centrum wieruszowskiego rynku. Mowa tutaj o lipie srebrnolistnej. Postępowanie ma na celu zgroma-

dzenie materiału i ustalenie czy doszło do przestępstwa określonego w art. 187§ 1 k.k. W przypadku potwierdzenia, że doszło do zaistnienia takiego czynu to ze strony KPP w Wieruszowie zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Burmistrz ratuje lipe?

TWÓJ DIETETYCZNY CATERING

Aroma Fit DIETA DOPASOWANA...

DO TWOICH POTRZEB

Catering dietetyczny AROMA FIT to zbilansowana dieta, do wyboru oferujemy kaloryczności dopasowane do potrzeb klienta w różnych wariantach energetycznych. Wybierz dietę odpowiednią dla siebie!

UL. SZOSA KĘPIŃSKA 81, SYCÓW 500 METRÓW OD TRASY S8 TEL 500 181 155

WWW.AROMAFIT.PL AromaFit – Znajdź nas na Facebook! INFO@AROMAFIT.PL

Po Mailu do Redakcji i naszych publikacjach mieszkańcy Wieruszowa zaczęli się bardziej interesować pomnikiem przyrody – lipą srebrnolistną, która umiera w wieruszowskim rynku. Po godzinie 17.00 w dniu dzisiejszym (29.06.2018) otrzymaliśmy zawiadomienie od mieszkańca Wieruszowa tu cytat „szybko idźcie, bo coś „manipulują” przy tej lipie na rynku”. Podjęliśmy interwencje dziennikarską. Zastaliśmy dwóch pracowników Gminy, którzy jak powiedzieli działania wykonują na polecenie burmistrza. Czynności te polegały na odkryciu materiału izolującego i wycięciu w nim kilkunastu kwadratów, w których dokonano odwiertów. Takie głębokie odwierty,  mogły zdaniem zainteresowanych spowodować uszkodzenie korzeni drzewa. Otwory te nawadniano, a następnie zasypywano. Pracownicy ci powiedzieli nam również, że został sprowadzony specjalista z Sieradza, który kazał tak robić. Ponadto wężem podlewano teren wokół lipy. Zdaniem mieszkańców władze miasta i gminy myśleć powinny trzy lata temu a nie teraz robić jakieś odwierty, które prawdopodobnie już nic nie pomogą temu drzewu. Policja, w tym technik policyjny dokonała oględzin, wykona-

ła dokumentacje prowadzonych czynności a następnie zakazała jakiejkolwiek ingerencji przy lipie i prac. Podobnie jak mieszkańcy mamy nadzieję, że zostanie wezwany inny specjalista, niż ten, który dostanie wynagrodzenie za usługę z puli gminnych pieniędzy. Drzewo wypuściło u dołu zielone liście, więc broni się, ale wyłożenie jakimś tworzywem a następnie wysypanie kamykami prawdopodobnie uszkodziło system korzeniowy. Liście na gałęziach są już prawie zaschnięte, tylko tabliczka z napisem Pomnik Przyrody dumnie widnieje na chorym drzewie.

www.powiatowy.pl Doceniono pracę nauczycieli Podczas 64. sesji rady Miejskiej w Wieruszowie do porządku obrad dodano przyznanie nagród burmistrza Wieruszowa za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom placówek oświatowych na terenie gminy Wieruszów. Burmistrz Wieruszowa korzystając z regulaminu przyznawania nagród uhonorował nagrodami dyrektorów kończących pracę na stanowisku dyrektora za wieloletnią pracę na rzecz placówki, za osiągnięcia i sukcesy tych placówek. Nagrodzeni zostali: Magdalena Gabas – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, Wiesław Kasprzak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, Marian Kazuś – dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 2 w Wieruszowie, któ- kończących pracę w szkołach – Alekry był nieobecny. sandrę Błaszczyk, siostrę Teresę OrzeNa wniosek dyrektorów Mariana Ka- chowską i Mariusza Dychto. zusia i Agaty Barańskiej włodarz miasta uhonorował także nauczycieli www.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Płomień nadziei śpiewał Świętemu Józefowi Chór dziecięco – młodzieżowy Płomień nadziei 27 czerwca brał udział w dziękczynnej pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Miejsce to było podyktowane rokiem Świętego Józefa i z tej racji chór chciał podziękować i prosić o opiekę tego wielkiego patrona i opiekuna. W sanktuarium został odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza ks. Karola Galewskiego a następnie wszyscy udali się do kaplicy męczeństwa aby uczcić pamięć zamordowanych w obozach koncentracyjnych w tym budowniczego kościoła parafialnego w Wieruszowie – Podzamczu ks. Mariana Myszkowiaka, który zginął w Dachau. Drugim punktem dnia było zwiedzanie zamku w Gołuchowie z pięknymi basztami stanowiący Oddział Muzeum

Narodowego w Poznaniu. Dzieje zamku, związane ze znakomitymi rodami  Wielkopolski  -  Leszczyńskich, Działyńskich, a w końcu Czartoryskich, wpisane zostały na trwałe do historii i kultury polskiej. Przy pięknej pogodzie zachwycił swoją pięknością park, który po za cennym starodrzewem,  kryje  wiele ciekawych atrakcji. Największą jest  Pokazowa Zagroda Zwierząt  m.in. z żubrami i konikami polskimi, ale czeka tu również ciekawe Muzeum Leśnictwa. W drodze powrotnej chór zatrzymał się w Pałacu Tłokinia - opisywany jako patriotyczna ostoja polskości w okresie międzywojennym. Obecnie można się tam zachwycać pysznymi daniami i pięknym ogrodem i otoczeniem. Marcin Sobczak

Zatrzymany na gorącym uczynku uszkodzenia szyby Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, wyjaśniają okoliczności uszkodzenia szyby sklepowej, do którego doszło w nocy 29 czerwca 2018 roku w jednym z lokali handlowych w Wieruszowie. Policjanci zatrzymali wandala, który już usłyszał zarzut w tej sprawie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 29 czerwca 2018 roku wieruszow-

scy policjanci otrzymali informację o uszkodzeniu szyby wystawowej jednego z obiektów handlowych znajdującego się w przy ulicy Osiedlowej w Wieruszowie. Wieruszowscy stróże prawa natychmiast zajęli się tą sprawą. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska i współpracy z właścicielem obiektu szybko ustalili, że umyślnego uszkodzenia szyby mógł dopuścić się 17 – letni mieszkaniec Wieruszowa.

Jak się wstępnie okazało, mężczyzna w trakcie powrotu z jednego z obiektów sportowo – rekreacyjnych w Wieruszowie ręką uderzył w szybę okienną zamkniętego sklepu, powodując znaczne jej uszkodzenie. Wieruszowscy dochodzeniowcy dzięki sprawnie podjętym działaniom w tej sprawie zatrzymali 17 – latka. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że uszkodził szybę chcąc w ten sposób „wyładować” swoją złość i emocje po wcześniejszej kłótni z kolegą. Pokrzywdzona wstępnie oszacowała wartość uszkodzeń swojego okna na 3000 złotych. Podejrzany już usłyszał zarzut w tej sprawie. Za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci wyjaśniają dalsze okoliczności tego zdarzenia. Czynności nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w Wieluniu.

5


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 W stu wybranych szkołach - w dwunastu powiatach województwa łódzkiego – odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VII. Patronat Narodowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda, Mecenasem Głównym konkursu jest PKN ORLEN, patronatem honorowym objął konkurs Poseł na Sejm RP Piotr Polak. a organizatorem konkursu jest Fundacja OSTOJA. Nagrody w szkołach wręczała pani Dorota Więckowska - koordynator przebiegu całości konkursu. Krótkie podsumowanie: - do udziału zgłoszono ponad 5 tys. uczniów; - w każdej szkole przyznano co najmniej po jednym miejscu: pierwszym, drugim i trzecim oraz wyróżnienia (łącznie: 230 miejsc pierwszych, 240 miejsc drugich, 210 miejsc trzecich i ponad 700 wyróżnień) - dla laureatów przeznaczono komplet nagród książkowych oraz wejściówki na termy Uniejów, a za udział dla każdego dziecka przygotowano komplet upominków. Wszyscy uczestnicy zostali docenieni, a najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie upamiętniającej Stulecie Odzyskania Niepodległości. Dorota Więckowska Fundacja Ostoja

Mistrzostwa woj. łódzkiego w Maratonie MTB Brzeziny 2018’

Przyłapali śmieciarza na gorącym uczynku

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wyjaśniają okoliczności zaśmiecania terenu w Mirkowie w powiecie wieruszowskim. Policjanci „przyłapali” na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy zaśmiecili teren wyrzucając śmieci z samochodu ciężarowego. Oprócz konsekwencji za swój czyn przed sądem dodatkowo musieli posprzątać. 28 czerwca 2018 roku po godzinie 18:00 dyżurny wieruszowskiej policji otrzymał anonimowe zgłoszenie, że na jednej z działek w pobliżu zbiornika wodnego w Mirkowie, z naczepy samochodu ciężarowego wyrzucane są śmieci. Skierowani w opisane miejsce policjanci szybko namierzyli wskazany samochód ciężarowy. Obok niego stało dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu kępińskiego w wieku 23 i 49 lat. Jak się wstępnie okazało,

mężczyźni zamiast wywieźć śmieci na legalne wysypisko, postanowili urządzić sobie śmietnik z wieruszowskiego Mirkowa. Na miejscu tłumaczyli funkcjonariuszom, że dzierżawią ten teren. Szybko jednak okazało się, że właściciel jednej z prywatnych działek na którą zostały wysypane śmieci, mieszkaniec Wieruszowa był zaskoczony całą sytuacją o której wcześniej nie miał pojęcia. W tej sytuacji na polecenie policjantów 23 i 49 – latek zostali zobowiązani do uprzątnięcia wysypanych śmieci i doprowadzenia miejsca do poprzedniego stanu. Policjanci wyjaśniają dalsze okoliczności tego zdarzenia. W myśl obowiązujących przepisów za zaśmiecanie grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych przed sądem. Obaj mężczyźni zostali również ukarani mandatami karnymi przez policjantów

za poruszanie się tego dnia samochodami ciężarowymi, z miejscowości Opatów drogą wojewódzką nr 450 w kierunku Wieruszowa. Na tym odcinku obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7 ton. Apelujemy do mieszkańców oraz osób podróżujących przez powiat wieruszowski o nie zaśmiecanie miejsc publicznych w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników i innych ogólno dostępnych miejsc. Informujemy, że niektóre drogi powiatu wieruszowskiego są monitorowane pod kątem ich zaśmiecania. Przypominamy, że za zaśmiecanie grozi grzywna w drodze mandatu karnego do 500 złotych lub grzywna przed sądem do 5000 złotych. KPPWieruszów

W minioną niedzielę WKK Wieruszów uczestniczył w rywalizacji o tytuł mistrza woj. łódzkiego w maratonie MTB. Mistrzostwa odbywały się na dwóch dystansach: dystans MEGA 60km i MINI 30km Sam teren miasteczka zawodów to teren żwirowni, napędy aż zgrzytały od piachu. Na dodatek ostatnie chwile przed startem zaczyna padać deszcz, który towarzyszy zawodnikom do końca rywalizacji. Trasa ciężka, interwałowa, dużo singli, przez padający deszcz teren robi się błotnisty, miejscami jest bardzo niebezpiecznie. Jadących dystans mega łapie dodatkowo ulewna burza. Szczęśliwie wszyscy nasi zawodnicy kończą rywalizację bez większych przygód. Z Brzezin wracamy z czterema tytułami mistrzowskimi oraz dwoma tytułami wicemistrza. Gratulacje dla zawodników zasłużone. Dystans MEGA: Kat.M1 Konrad Bryłka - m. 1 Mistrz woj. łódzkiego Kat.M4 Robert Zych - m.8 Jacek Górecki m.9 Kat.M6 Mieczysław Długaszewski - m.1 Mistrz woj. łódzkiego Dystans MINI Kat.K1 Magdalena Zawierta - m.1 Mistrzyni woj. łódzkiego Kat.K1 Patrycja Zawierta - m.2 Wicemistrzyni woj. łódzkiego Kat.K4 Edyta Zawierta - m.1 Mistrzyni woj. Łódzkiego Kat.M1 Mikołaj Drobnik - m.2 Wicemistrz woj. łódzkiego

Na dystansie FAN żaki Bartosz Sułot klasyfikuje się na miejscu pierwszym; Bartosz Bryłka miejsce 3; Szymon Gaj miejsce 4 i Izabela Gaj miejsce pierwsze. Jeszcze info z III Edycji Pucharu Szlaku Solnego. W upale, na niezłym górskim terenie w Siedliska Lubaszowa przyszło ścigać się naszym zawodnikom o Puchar Burmistrza Tuchowa. Wyniki: Magda Zawierta m.1 Konrad Bryłka m.2 Patrycja Zawierta m.3 Malik Development, ZRMW WĘDLINKA, AGRECOL, STAGRA TRANS, REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE, ProKres, NAPrzy okazji mistrzostw odbyły się wyścigi dla dzie- TALIline Siłownia i Fitness, SKŁAD OPAŁU ci, gdzie też zaliczyłiśmy „spektakularne” zwycię- TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY GRZESIAK, NODON, PFLEIDERER Wieruszów, Art-Met Wiestwa, rośnie nam zdolna młodzież. W wyścigu przedszkolaków do 7 lat Karol Zych ruszów, U Adama, GABINET WETERYNARYJNY „KOWALÓWKA”, Gmina Wieruszów. zajmuje 1 miejsce.


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Podsumowanie całorocznej pracy w „Koperniku”

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w „Koperniku” stało się kolejną okazją do podsumowań i wyróżnień dla wszystkich tych, którzy przez ostatnie miesiące pracowali na sukces szkoły. Tegoroczne zakończenie rozpoczął tradycyjnie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących- Włodzimierz Matyja, który skupił się m.in. na najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach uczniów oraz nauczycieli Liceum.

Rok szkolny 2017/2018 w wieruszowskim LO był m.in. rokiem ekologii, rokiem rozbudowy biblioteki szkolnej oraz czasem rozwijania umiejętności językowych i współpracy międzynarodowej. Przez ostatnie 10 miesięcy realizowaliśmy

w Liceum program „Kopernik jest EKO”. Dzięki niemu nasi uczniowie mogli uczestniczyć w wycieczkach o tematyce ekologicznej, w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Łódzkim oraz wielu kreatywnych konkursach. Szkoła została również wyposażona w cenne przyrządy pomiarowe (np.czujnik jakości powietrza). Dzięki udziale w programie rozwoju czytelnictwa, biblioteka szkolna LO wzbogaciła się aż o kilkaset książek za kwotę 15 tysięcy złotych. Miniony rok szkolny to również rozwijające się kontakty międzynarodowe. Społeczność „Kopernika” wciąż współpracuje ze szkołą z rejonu Nikopola na Ukrainie i rozwija nową anglojęzyczną inicjatywę- kontakty ze szkołami z Hiszpanii i Francji. Doskonałą i ciekawą formą rozwijania umiejętności językowych naszych uczniów było również tegoroczne Święto Patrona Szkoły połączone z Dniem Języków Obcych. Mówiąc o działaniach „Kopernika” nie można również nie wspomnieć o aktywności szkolnej telewizji LOWier Tv oraz koła twórczości pisarskiej „Copernicus”. Dzięki tym inicjatywom uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie mieli niejednokrotnie okazję pochwalić się, również poza murami LO, swoimi talentami dziennikarskimi i pisarskimi. Podsumowując całoroczną pracę „Kopernik” może się również pochwalić sukcesami w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych. Uczniowie LO uczestniczyli

oprócz tego w debacie o bezpieczeństwie, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu i chętnie, jak zresztą od wielu lat, pomagali potrzebującym. Koniec roku szkolnego to również doskonała okazja do podziękowań oraz życzeń. Dyrektor Włodzimierz Matyja podziękował za wieloletnią pracę Pani Alicji Dąbrowskiej oraz Pani Agacie Nowak a wszystkim obecnym złożył życzenia pogodnych i bezpiecznie spędzonych wakacji. Do życzeń, a także gratulacji za osiągnięcia dołączył się obecny na uroczystości Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego Mirosław Urbaś, który wręczył najlepszym uczniom LO Nagrody Starosty Wieruszowskiego. Wyróżnieni licealiści zostali nagrodzeni nie tylko za aktywność w szkole i poza nią, ale przede wszystkim za najwyższe w Liceum wyniki w nauce.

więcej na www.powiatowy.pl Oprac. A.K. Fot.Karolina Mleczko

64. sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie

Przedstawiciele firmy „Pfleiderer”, jednego największych zakładów w okolicy, obecni byli na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie. Rozmowa toczyła się na temat inwestycji środowiskowych planowanych przez tę fabrykę.

nasilenie się licznych pytań, kwestii i wątpliwości przedstawiciele zakładu wyszli z propozycją, iż pojawią się na sesji i będą odpowiadać na pytania. „Pfleiderer” Wieruszów w ubiegłym roku zapłacił około 4 mln. zł. podatków, które zasiliły budżet gminy i powiatu. Jest również właścicielem lokalnego wytwarzania sieci ciepłowniczej a od 2007 r. jako drugi zakład w Polsce jest w posiadaniu mokrego elektrofiltru na suszarni wiórów. Fabryka wspiera także lokalne stowarzyszenia, które działają na rzecz lokalnych mieszkańców. Jak można było usłyszeć to samorząd ma pełny wpływ na kształt pozwoleń środowiskowych. Od 2015 r. zakład przeszedł pod kuratele organu ochrony środowiska jakim jest starosta wieruszowski. W 2015 r. fabryka otrzyPrzed przyjęciem proponowanego porząd- mała pozwolenie zintegrowane, co oznacza, ku obrad przewodniczący Adam Śpigiel od- że wymagane są wszelkie najlepsze techniki czytał punkty, które dodano do porządku m.in. ograniczenia emisji. obrad: • przyznanie nagród burmistrza Wieruszowa za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom placówek oświatowych na terenie gminy Wieruszów. • udzielenie dotacji celowej w latach 20192021 na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego • raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Wieruszów na lata 2014-2020 za 2017 r. Jeden z przedstawicieli zapewnił, że poNatomiast po komisji Prawa i Samorząd- miary kontrolne prowadzone są co 6 mieności z proponowanego porządku obrad sięcy dla suszarni wiórów, kotłów węglowych wykreślono nadanie nazwy „Ks. Mjr. Szcze- i gazowych, kotła biomasowego a raz w ropana Walkowskiego” rondu położonemu w ku dla odciągu z prasy i emitorów pyłowych. obrębie geodezyjnym miasto Wieruszów ze Według wyników pomiarów okresowych za względu na prowadzenie konsultacji spo- 2017 r. nie ma przekroczeń dla dopuszczalłecznych. nych norm emisji. Po wręczeniu nagród dla nauczycieli (o Na sesji Rada Miejska podjęła uchwałę, na tym pisaliśmy na www.powiatowy.pl) w na- podstawie której zabezpieczono w budżestępnym punkcie zaproszono do zabrania cie Gminy Wieruszów pieniądze na przebugłosu dyrektora Andrzeja Wojcieszaka wraz dowę drogi powiatowej relacji Wieruszów – z pracownikami firmy „Pfleiderer” w celu Cieszęcin – Wyszanów. przedstawienia informacji na temat oddzia- Dotacja celowa w wysokości 1,5 mln złoływania na środowisko i planowanych inwe- tych zostanie przekazana Powiatowi Wierustycjach na lata 2018-2020 r. Burmistrz Wie- szowskiemu w trzech transzach: ruszowa zapewnił, że kontakt na linii Urząd – w 2019 roku – 86.000,00zł Miejski – „Pfleiderer”, jest wieloletni i wciąż – w 2020 roku – 500.000,00zł płynny. Jednak biorąc pod uwagę ostatnie – w 2021 roku – 914.000,00zł

Powiat Wieruszowski będzie również aplikował ośrodki na realizację tej inwestycji z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Wieruszów i innych użytkowników tej drogi uznano za zasadne przekazanie w/w środków na jej przebudowę. Projekt przebudowy ma objąć między innymi budowę ciągu pieszo – rowerowego na całym odcinku tej drogi, budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Leśna Polana w Kowalówce oraz rondo na skrzyżowaniu w Gminie Galewice. Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wieruszowa. Rada Ministrów z dniem 1 lipca 2018 r. obniżyła maksymalne kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników samorządowych. Co za tym idzie, burmistrz Wieruszowa od dnia 1 lipca będzie zarabiał więcej o 338 zł brutto więcej. Radni podjęli także jednogłośnie uchwały w sprawach: • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym 6: Kuźnica Skakawska w Gminie Wieruszów, Załącznik Nr 1; • przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; • zmieniająca uchwałę Nr LII/380/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2018 r.; • zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego w celu realizacji inwestycji pn.”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach”; • zmian w budżecie Gminy Wieruszów na 2018 rok; • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów. www.powiatowy.pl

Wieruszów, ul. Dąbrowskiego 38

Miejsce na Twoją reklamę

7


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI O NUMERACH KW:KZ1E/00043591/4 ORAZ KZ1E/00043592/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690-584-888, (062)781-87-98) ogłasza, że: dnia 24-09-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do: Antoni Mierzwiak położonych: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Kościelna, Siemianice, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych Prowadzi księgę wieczystą nr KW KZ1E/00043591/4 oraz KZ1E/00043592/1 Przedmiotem licytacji jest nieruchomość: lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. Kościelnej 27 w miejscowości Siemianice w gminie Łęka Opatowska, położony na parterze budynku wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 51,00m2. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi (o pow. 24,4m2 oraz 13,5 m2), kuchni oraz łazienki (o pow. łącznej 13,1 m2). Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze – szopa nr 7. Opis wykończenia mieszkania: stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, ściany malowane farbami, podłogi wyłożone płytami pilśniowymi na deskach, w kuchni wykładzina gumoleum, podłogi pozrywane, ogrzewanie piecowe – piec w kuchni i pokoju. Stan techniczny lokalu mieszkalne: do kapitalnego remontu. Budynek mieszkalny zrealizowany został w technologii murowanej w latach przedwojennych. Bryła budynku ma kształt litery L. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną – szambo. Z prawem własności do lokalu mieszkalnego związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynoszący 1295/10000. Dla nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 7 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00043591/4.

Akademia małego żaka wieruszowiaka W sobotę, 23.06  w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie nastąpiło uroczyste zakończenie projektu Fundacji BGK pt.  „Akademia małego żaka wieruszowiaka” edycja  II. Dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem przyszły na piknik,

który ze  względów pogodowych musieliśmy przenieść do naszej czytelni. Piknik był podsumowaniem półrocznego projektu dla dzieci 2 i 3 letnich oraz ich opiekunów. Na  nasz  piknik przybył klaun, który zabawiał najmłodszych. Było malowanie buziek,

skręcanie balonów, bańki mydlane, słodycze i wiele radości. Najmłodsi za uczestnictwo w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Projekt finansowany był ze środków Fundacji BGK w ramach programu „Na dobry początek”.

MGBP

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kościelnej w miejscowości Siemianice w gminie Łęka Opatowska. Nieruchomość składa się z dwóch niezależnych działek: -działki niezabudowanej oznaczonej numerem 132/47 o powierzchni 218 m2 stanowiącej ogródek przydomowy. Położona w szeregu innych ogródków, bezpośrednio przy działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka posiada regularny kształt, ogrodzona z jednej strony płotem z siatki metalowej. Teren działki jest niezagospodarowany i nieutwardzony, porośnięty dziko rosnącą trawą i kilkoma drzewkami. -działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (kurnikiem) w zabudowie szeregowej oznaczonej numerem 132/105 o powierzchni 59 m2. Budynek jednokondygnacyjny, wniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły, z dachem płaskim pokrytym eternitem, stolarka okienna metalowa, drzwi z desek. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 25m2. Działka ogrodzona płotem z siatki na betonowych słupkach. Teren niezabudowany jest nieutwardzony, stanowi wybieg dla kur. Stan techniczny budynku średni. Przedmiotowe działki dzieli odległość ok. 70 metrów w linii prostej. Łączna powierzchnia działek wynosi 277 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00043592/1. Suma oszacowania wynosi 3 700,00 zł, zaś cena wywołana jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 3 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 370,00zł. w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Asesor Komorniczy Łukasz Kozioł

Komornik Sądowy Łukasz Sójka


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Wójt Roman Wojtysiak z absolutorium Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak otrzymał absolutorium za rok 2017. Sesja absolutoryjna odbyła się w środę 27.06.2018 r. w Urzędzie Gminy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bralin za rok 2017 nastąpiło przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Przedstawiono również opinię RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą budżetu gminy za rok 2017 w związku z czym radni udzielili wójtowi Romanowi Wojtysiakowi absolutorium.

Uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bralin nie uzyskała aprobaty dwóch radnych tj. przewodniczącego Rady Grzegorza Lemanika oraz wiceprzewodniczącego Rady Marka Markiewicza, którzy wstrzymali się od głosu. Po uzyskaniu absolutorium wójt w kilku słowach podziękował swoim współpracownikom: skarbnikowi gminy Bralin Grażynie Mosch, sekretarzowi gminy Zbigniewowi Łatce, sołtysom oraz radnym. Obecny na sali sesyjnej członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Zenon Kasprzak w kilku słowach pogratulował wójtowi otrzymania absolutorium. Po krótkiej przerwie w sesji radni i wójt wrócili do porządku obrad. Podjęto m.in. uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin oraz wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bralin. Większość uchwał przedstawionych podczas środowego posiedzenia Rady Gminy Bralin zostało jednogłośnie uchwalone. Ostatnim punktem sesji były wolne głosy i informacje. Wójt poinformował zebranych na sesji o osobie, której zostaną powierzone obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika na najbliższe 5 lat.

tel. 516 396 426

Wieczornica pod wodziczańską lipą

W piątkowy wieczór na rozstaju trzech dróg, pod 90-letnią lipą wolności w Wodzicznej odbyła się przepiękna uroczystość, której organizatorem było Towarzystwo Społeczne „Tilia”. Najpierw poeci zrzeszeni w Kępińskim Klubie Literatów zaprezentowali swoje

wiersze o wolności, o lipie, o niepodległości i o Wodzicznej. Utwory znalazły się w publikacji „Melodią swoich liści nuci pieśń o niepodległości.... „. W projekcie udział wzięli poeci: Ewa Maciejewska, Renata Adamska, Monika Banaś, Jadwiga Miesiąc, Andrzej Jakub

Mularczyk, Marek Paprocki, Krzysztof Rębowski, Piotr Wieczorek. Swój wiersz odczytał także Józef Frąckowiak i odczytano utwór Jerzego Subalskiego. Obecna była także poetka Beata Szymoniak. Po uczcie poetyckiej uczestnicy spotkania mogli wysłuchać przepięknego koncertu skrzypcowego w wykonaniu Jacka Klyty I jego syna Kajetana. W trakcie koncertu odbywała się iluminacja świetlna lipy. Dźwięk skrzypiec w tak przepięknej scenerii dostarczył wielu pięknych wrażeń. Na zakończenie prezes Tilii Bożena Henczyca wraz z wiceprezes Eweliną Pieles wręczyły podziękowania poetom. Kwiaty i podziękowania wręczył również wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem Mikołajczykiem. Gratulacje do poetów i stowarzyszenia Tilia popłynęły też z ust radnego powiatowego Tomasza Gatnera. Dużą niespodzianką dla wszystkich była obecność wieloletniej dyrektor szkoły w Wodzicznej Teresy Habelskiej oraz potomków osób sadzących lipę 90 lat temu. Projekt „Wieczornica pod wodziczańską lipą” był współfinansowany ze środków Powiatu Kępińskiego. Towarzystwo Społeczne Tilia dziękuję strażakom z OSP Wodziczna za pomoc w organizacji uroczystości a paniom ze stowarzyszenia za przepyszne ciasta. Pomimo chłodu długo w noc dyskutowano przy gorącej herbacie o poezji, lipie i wolności.

Fot. Tomasz Gatner.

Nagroda „Filar Samorządu Terytorialnego” dla Burmistrza Psikusa 26 czerwca w Trzebawiu podczas Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Burmistrz Piotr Psikus został uhonorowany nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych Nagroda „Filar Samorządu Terytorialnego” przyznawana jest za długoletnią i wybitną działalność na rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego. WOKIS  jest najstarszym i największym stowarzyszeniem skupiającym samorządy w Polsce.

„Błękitna szkoła”

4 dniowy pobyt uczniów, rodziców oraz nauczycieli nad polskim morzem. Ze względu na bardzo dużą ilość osób wyjazd odbył się w II grupach w dniach 10-13 czerwca oraz 13-16 czerwca b.r. Razem wyjechały 174 osoby. To najbardziej liczny wyjazd szkolny od dawna. Pomysł „Błękitnej szkoły” zrodził się po otrzymaniu I nagrody w VII edycji „Wielkopolska Otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych” w grudniu 2017. Nagroda finansowa (20 000 tyś.) pozwoliła zminimalizować w znacznym stopniu koszty pobytu. Część kwoty dołożyło aktywnie działające na rzecz szkoły Stowarzyszenie Apertus oraz Komitet Rodzicielski. „Błękitna szkoła” miała na celu przede wszystkim uspołecznienie uczniów, naukę samodzielności, zachowanie w nowym środowisku, aktywne wykorzystanie czasu wolnego oraz bezcenny czas spędzony z rodzicami z dala od codziennych obowiązków. Wiele osób mogło też po raz pierwszy zobaczyć morze. Sytuacji społecznych, które są naturalną konsekwencją takich wyjazdów nie znajdziemy w podręcznikach. Dlatego też nauka oparta na doświadczeniu, eksperymencie przynosi wymierne korzyści. Praktyka

wielu lat pracy pokazuje, że to właśnie dzięki temu uczniowie niepełnosprawni intelektualnie zdobywają ważne umiejętności społeczne, stają się samodzielni i odważni w swoim działaniu. Mogą czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Mają motywację do dalszej często trudnej walki o przetrwanie jak np. w przypadku dzieci z autyzmem. Na uwagę zasługuje fakt, iż także liczna grupa uczniów na wózkach oraz z autyzmem wzięła udział w tej niecodziennej wyprawie i świetnie sobie poradziła. Nauczyciele mogli też zaobserwować na jakie obszary uspołecznienia trzeba jeszcze zwrócić większą uwagę, ale z satysfakcją obserwowali także, jak dobrze funkcjonują wyuczone już umiejętności. W pewnym momencie każdy z uczniów ZSS opuści mury szkoły i będzie musiał porodzić sobie w trudnym otaczającym go świecie. W ciągu tych kilku dni także rodzice mogli na spokojnie pobyć ze swoimi dziećmi, wymienić doświadczenia z innymi rodzicami oraz złapać kilka chwil dla siebie. Wielu z nich codziennie zmaga się z przeciwnościami losu, z walką o swoje pociechy i ich jak najwyższe umiejętności. Mimo trudów podróży przedsięwzięcie to należy zaliczyć do bardzo udanych.


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Sprzedam działkę pod budowę o pow. 1,1 ha oraz 0,6 ha we wsi Kostrzewy 10 okolice Wieruszowa blisko zabudowań oraz lasu. Tel. 506 070 492 (04.08) Sprzedam działkę – Kowalówka, 1,5 ha, atrakcyjne miejsce pod budowę. Możliwy jest podział działki. Działka uwzględniona jest jako budowlana. Cena 2500 zł. za ar. Tel. 661 737 461. (01.07) Na sprzedaż działka pod zabudowę 1341 m2 przy ul. Nowej w Wieruszowie. Możliwość przyłącza energii, wody i kanalizacji. Kontakt 016093398908 (06.07) Sprzedam 3 działki budowlane po 1056 m2. Lokalizacja Torzeniec, przy drodze asfaltowej, teren uzbrojony. Tel. 608 631 719. Mieszkanie na parterze z balkonem do wynajęcia o pow. ok. 50m2 przy ul. Waryńskiego, blok 3, w Wieruszowie. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta. Tel. 604 173 083 Sprzedam działkę pod budowę o pow. 1,1 ha oraz 0,6 ha we wsi Kostrzewy 10 okolice Wieruszowa blisko zabudowań oraz lasu. Tel. 506 070

Ogłoszenia 492 (23.06) Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083 Wydzierżawię – sprzedam lokal mieszkalny 2-poziomowy o pow. 90 m2, parter – wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, duży pokój. Piętro, łazienka, 3 pokoje, balkon. Kępno, ul. Graniczna 6b/1. Tel. 604 173 083 Sprzedam działkę budowlaną na Kowalówce. Cena 1 ar - 2 000. zł lub 1,5 ha po 1 000 zł. Działka ma zezwolenie pod budowę. Tel. 661 737 461 (23.06) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku.

PRACA DAM

Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email:

z-biela@wp.pl ... 1. Sprzedam silosy (zbiorniki) i suszarnię do zboża z przenośnikiem czerpakowym. tel. 605 064 501 (20.07) Sprzedam tarcicę suchą: Jesion i buk, tel. 605 064 501 Usługa suszenia tarcicy, drewna, tel. 605 064 501 Sprzedam automat, robota do malowania krzeseł CMA, tel. 605 064 501 Sprzedam frezarko-frezarke-szloifierkę 8 głowicową BACCI, tel. 605 064 501 Zatrudnię lakiernika meblowego, operatora CNC, tapicera, pracownika montażu, pomocnika stolarza z doświadczeniem lub do przyuczenia, tel. 605 064 501 Firma Chrupex zatrudni pracowników fizycznych, operatorów maszyn, mechaników a także osoby chętne do przyuczenia. Więcej informacji pod numerem tel. 600-745-702 i 603-139-808 lub osobiście w siedzibie firmy w Bralinie. Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni:- OPERATORA OKLEINIARKI CNC - możliwość przyuczenia. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605301551, 627912020 (06.07) Zlecę rozbiórkę więźby da-

7

chowej pokrytej dachówką cementową na stodole 380m2. Tel. +48 697 351 553 Szukam: Operator wózka widłowego. Atrakcyjne warunki. Tel. 514 196 316 (23.06) Zatrudnię mechanika maszyn. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. 601 769 403 Firma STOLMER zatrudni lakiernika, pracownika montażu, operatora CNC, pomocnika stolarza (lub do przyuczenia). Tel. 605 064 501 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER - Mroczeń 7, 63604 Baranów. Firma WIŚNIEWSKI-MEBLE zatrudni Tapicera oraz Krawcową. Tel. kont. 601 150 127 lub w siedzibie firmy: Świba 43 Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: - STOLARZA / POMOCNIKA STOLARZA do montażu mebli - MAGAZYNIERA wyrobów gotowych i załadunku. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605 301 551, 62 791 20 20... Zatrudnię kierowce w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wymagane prawo jazdy C+E. Tel. +48 668 343 642

USŁUGI

Gabinet Milmed w Kępnie tel:

606 175 919 www.milmed24. pl (23.06) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

W bardzo dobrym stanie piec centralnego ogrzewania na ekogroszek o mocy 19 KW z możliwością zamontowania dodatkowych rusztów. Cena do uzgodnienia. Kontakt 697947-940 Sprzedam drewno opałowe suche z dowozem do klienta, proszę dzwonić w dni robocze w godzinach: 7:00 17:00, tel. 62 78 10 366 (23

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Miejsce na reklamę

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Wójt gminy Trzcinica otrzymał absolutorium 28 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyła się Sesja Rady Gminy Trzcinica. Jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzcinica za 2017 rok. Uchwała taka została podjęta przez radnych jednogłośnie. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował Radzie Gminy Trzcinica za udzielenie absolutorium. Podziękował także Skarbnikowi, Sekretarz oraz Kierownikowi, a także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Trzcinica. Słowa podziękowania skierował do Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników. Dochody 2017 roku zostały wykonane w kwocie 20  976  423,06 zł, czyli 100,09% (rok wcześniej było to 19 338 456,58 zł). W kwocie dochodów znalazły się dochody własne w wysokości 6 090 059,84 czyli 29% wszystkich do-

chodów w tym 1 149 822,82 złote podatek od osób fizycznych, czyli około 5,5% wszystkich dochodów, podatek od osób  prawnych 1 091 787,10 złotych, czyli około 5,2% wszystkich dochodów, natomiast udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa to 2  389  338,48 złotych czyli 11,4%wszystkich dochodów. Otrzymane z budżetu państwa subwencje to 6 614 132, czyli około 31,5% wszystkich dochodów, a dotacje na zadania własne i zlecone to 6  711  233,86 zło-

tych, czyli 32% wszystkich dochodów. Kolejną pozycją dochodową są środki z budżetu Unii Europejskiej i pozyskane zewnętrznie środki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1 560 997,36 złotych. Bardzo dużym osiągnięciem 2017 roku było pozyskanie środków zewnętrznych i podpisanie odpowiednich umów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na  realizowane w 2018 roku duże inwestycje.

8 edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego

23 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna już VIII edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego o Puchar Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka. Organizatorem wyścigu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, a gościem honorowym zawodów był syn patrona wyścigu-Tomasz Lissowski, historyk i dziennikarz szachowy. Mimo nie najlepszej pogody w zawodach wzięła udział spora grupa dzieci i

młodzieży, a sobotni wyścig na dwóch kółkach był świetną okazją do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i integracji. W tym roku cross podzielono na 7 kategorii. Wyniki przedstawiają się w następująco: Dzieci z rocznika 2014 i młodsze, oraz rocznik 2011-2013 zostały połączone. Lista zwycięzców na www.powiatowy.pl W ramach konkursu ofert na reali-

zację zadań publicznych możliwe było dofinansowanie crossu przez Gminę Bralin. Uwieńczeniem rywalizacji było wręczenie przez syna patrona crossu Tomasza Lissowskiego oraz w imieniu wójta sekretarza Gminy Bralin Zbigniewa Łatkę pucharów, medali oraz dyplomów. Przygotowano również drobne słodkie upominki dla najmłodszych uczestników wyścigu i wspaniały ciepły posiłek.

Biblioteczna ławeczka na Rynku

Mieszkańcy spacerujący w weekend po kępińskim Rynku na pewno odnotowali charakterystyczną zmianę… niedaleko fontanny postawiona została bowiem nietypowa krzywa ławeczka, która... zbliża do siebie ludzi poprzez swoje charakterystyczne, „złamane” siedzenie! Udało się ją zakupić Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie w ramach zadania „Biblioteka zbliża ludzi”, dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK – program: „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Ławeczkę uroczyście odsłonili w dniu 23 czerwca Dyrektor Biblioteki Magdalena Wieczorek, Dyrektor Oddziału BZWBK w Kępnie Tomasz Gatner oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin „Ołówek”– Aleksandra Lemanik. Wydarzeniu towarzyszył happening uliczny, który miał za zadanie zintegrować mieszkańców wokół różnych aktywności i zaprezentować im lokalne organizacje, takie jak Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz Stowarzyszenie „Ołówek”. Wolontariusze i podopieczni Stowarzyszenia przeczy-

tali zebranym bajki i wiersze Juliana Tuwima, a Prezes Towarzystwa, Pan Marian Lorenz, wziął chętne osoby na spacer po kępińskim Rynku, podczas którego opowiadał o historii miasta i jego zabytkach. Podczas happeningu można było także wziąć udział w losowaniu nagród w postaci książek, zrobić sobie zabawne zdjęcie w fotobudce czy spróbować swoich sił tworząc wiersz według prostego przepisu, losując gotowe słowa jako podpowiedzi. Wolontariusze i podopieczni „Ołów-

ka” dodatkowo spacerowali po Rynku, rozdawali balony z logo Biblioteki, rozmawiali z mieszkańcami oraz zachęcali ich do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia na ławeczce. Mimo silnego wiatru i niesprzyjającej pogody happening spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców, których przyciągnęło „zamieszanie” pod fontanną. Ławeczka otrzymała dobre recenzje i z pewnością wkrótce stanie się charakterystycznym elementem scenerii miasta i Biblioteki!

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

44. sesja Rady Powiatu Kępińskiego Festyn z okazji Dnia Dziecka We wtorek, 26 czerwca odbyła się Rada Powia- cztery tysiące siedemset złotych). tu Kępińskiego. Obrady, na których obecnych by- 2) dodatek funkcyjny w wysokości – 1.900 zł (słowło 14 radnych, rozpoczął wiceprzewodniczący Da- nie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) riusz Gąszczak. 3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2.640 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) 4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego – 940 zł ( słownie: dziewięćset czterdzieści złotych. Tradycją już staje się wracanie do dyskusji na temat modernizacji drogi powiatowej Krążkowy-Mikorzyn. Według wielu będzie ona zbyt wąska (miniNa wtorkowej sesji Rady Powiatu Kępińskiego do malne 5,5 metra szerokości). porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie Ponadto radni podejmowali uchwały w sprawach: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Za- zmiany uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Porządu – Starosty Kępińskiego – Witolda Jankowskie- wiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w go. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanz dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wynagradza- sowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028 nia pracowników samorządowych, obniżone zosta- zmiany uchwały XXXVII/229/2017 Rady Powiały od 1 lipca 2018 roku stawki wynagrodzeń osób tu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzających w samorządach terytorialnych o ok. budżetu powiatu na 2018 r. 20%, tj. burmistrzów, starostów i wójtów. uchwała zmieniająca uchwałę nr II/8/2010 Rady Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Prze- Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w wodniczącego Zarządu należy do kompetencji sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z Rady Powiatu i powinno mieścić się w granicach tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów. Pod- nych dana pod głosowanie uchwała ustalająca miesięcz- w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin ne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zarządu zastępczych zawodowych – Starosty Kępińskiego została podjęta. Aż 11 rad- w sprawie rocznego sprawozdania z planu finannych wstrzymało się od głosu a tylko 3 wyraziło zgo- sowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Pudę na obniżenie zarobków. Tym samym pensja sta- blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rosty została obniżona o ponad 2 tys. zł. 2017 r. Wynagrodzenie starosty Witolda Jankowskiego za- w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansocznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. i w całości wy- wej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki niesie 10 180,00 zł. Zdrowotnej w Kępnie za 2017 r. 1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł (słownie: www.powiatowy.pl

Na stadionie sportowym w Laskach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Organizatorami byli Rada Sołecka Laski we współpracy z: Radą Sołecką i przedstawicielami wsi Smardze, Radą Rodziców oraz Zespołem Szkół w Laskach, LZS Laski oraz OSP Laski. Nie zabrakło również sponsorów, którzy wsparli finansowo organizację imprezy. W bogatym programie festynu znalazły się m.in. występy uczniów z Zespołu Szkół w Laskach, warsztaty rzemiosła dawnego,

zbrojownia rycerska, stanowiska łucznicze, konkurencje rycerskie i zabawy stylizowane na średniowieczne, pokazy walk rycerskich, turnieje łucznicze dla dzieci i rodziców. Wszystkie te atrakcje w sposób kreatywny wzbogaciły czas wolny mieszkańców Lasek i okolic. W trakcie trwania festynu Rada Sołecka zadbała o smaczny poczęstunek, z którego korzystali wszyscy uczniowie ZS w  Laskach. Wszyscy świetnie, rodzinnie  się bawili i w przyjemnej atmosferze spędzili niedzielne popołudnie.


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

ZZO Olszowa – Ekologiczne i nowoczesne rozwiązania problemów z odpadami By uświadomić sobie z jak wielkim „postępem w postępowaniu” z odpadami mamy do czynienia w ostatnich latach wystarczy uważnie przyjrzeć się Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w podkępińskiej wsi Olszowa. surowcowych kierowanych do recyklingu, ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz minimalizacji odpadów deponowanych na składowisku są i będą coraz surowsze. I tu również maszyny i technologia pozwalają na wyodrębnianie ze zmieszanych odpadów: - frakcji surowcowej: instalacja umożliwia wydzielenie 15 podstawowych frakcji materiałowych na poziomie ok. 80 – 85% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię (w obszarze działania separatorów optycznych, separatorów metali i separatora balistycznego) oraz ich automatyczne sprasowanie i zbelowanie; - zdefiniowanej frakcji wysokokalorycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego; - frakcji drobnej (0-80) kierowanej do biostabilizacji w zamkniętych reaktorach systemu statycznego BIODEGMA.

Śmieci, śmieciarka, wysypisko odpadów, nieprzyjemny zapach, unoszący się w promieniu kilku kilometrów. Wszechobecne ptactwo roznoszące resztki wokół. Tak było jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. By uświadomić sobie z jak wielkim „postępem w postępowaniu” z odpadami mamy do czynienia w ostatnich latach wystarczy uważnie przyjrzeć się Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w podkępińskiej wsi Olszowa. Ten wybudowany w 2014 zakład przypomina raczej nowoczesną fabrykę niż wspominane wyżej wysypisko. Odpady trafiają tu głównie do ponownej przeróbki. - Zagospodarowujemy odpady – przetwarzamy odpady poprzez odzysk surowcowy lub energetyczny oraz unieszkodliwianie. Prowadzimy odzysk surowców wtórnych lub frakcji wysokokalorycznej, z której podczas obróbki termicznej w innych instalacjach wytwarza się energię elektryczną lub cieplną. Natomiast unieszkodliwianie polega na składowaniu pozostałości po procesach mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów, których w żaden sposób nie można poddać recyklingowi, ani przetworzyć – mówi Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. Marzena Koppenberg. Nie ma też mowy o przykrym zapachu, czego potwierdzeniem są liczne i częste grupy dzieci młodzieży, które chętnie odwiedzają zakład, by zapoznać się z zasadami segregacji i funkcjonowaniem instalacji.

Dokuczliwe ptaki w ramach przepisów i możliwości są odstraszane, bo spółka od trzech lat korzysta z usług sokolnika. Odpowiednie zabezpieczenia w postaci dodatkowych siatek ochronnych, wdrożone procedury utrzymania czystości i porządku oraz dbałość o otoczenie sprawiają, że odpady bardzo rzadko wydostają się poza teren instalacji. Takie incydenty, owszem mogą się zdarzyć, przy niekorzystnych warunkach pogodowych, np. silnych wiatrach, ale są to naprawdę odosobnione przypadki.

Zakład Zagospodarowania Odpadów to nie fanaberia, tylko cywilizacyjna konieczność. Nie chodzi tu nawet o zobowiązania unijne, ale o stan środowiska, o którym nie bez powodu mówi się, że mamy je w dzierżawie od przyszłych pokoleń. Bezpośrednie składowanie odpadów to najprostsza i najbardziej szkodliwa metoda radzenia sobie z nimi. Tymczasem, im więcej będziemy ich przetwarzać, tym mniej będziemy potrzebować nowych surowców zatem mniej będziemy szkodzić środowisku. Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, rozlokowany na ponad 7 hektarowej działce w miejscowości Olszowa, wybudowany w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około 9 miesięcy, spełnia wszystkie te wyśrubowane wymagania. Zarówno te jakościowe, w zakresie ochrony środowiska, a także rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne. Technicznie to zakład XXI wieku, spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik. ZZO Olszowa przygotowany jest technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania  odpadów  komunalnych (RIPOK). Wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana i zintegrowana instalacja MBP, przygotowana do realizacji celów wyznaczonych w gospodarce odpadami umożliwia segregację zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jaki również odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zakład zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego, stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami. Rachunek ekonomiczny to tutaj słowo klucz. Warto przy tej okazji odpowiedzieć na często padające pytanie o koszty odbioru odpadów. Dlaczego jedne gminy płacą więcej, a drugie mniej? To proste. Różne są warunki odbioru odpadów, różne odległości od instalacji. Różne odległości w zależności od tego czy zabudowa jest zwarta, jak np. w miastach czy rozproszona jak w gminach wiejskich, różne muszą też być koszty transportu. Jako się rzekło, ZZO Olszowa to nie stare wysypisko. To – jak sama nazwa wskazuje zakład zagospodarowania. Zatem maszyny oraz ich układ są takie, by odzyskiwać najskuteczniej poszczególne frakcje, bo prawne obowiązki, dotyczące maksymalizacji poziomów odzysku odpadów

Zagospodarowanie to także segregacja. Ta również odbywa się na nowoczesnej linii technologicznej. Tę w Olszowie zaprojektowano z zastosowań najlepszych rozwiązań technicznych. Ale to nie jest jej jedyna zaleta. Przy stosunkowo niewielkich nakładach można ją doposażać i rozbudować, zupełnie jak klocki lego. Ze zautomatyzowaną instalacją do segregacji zintegrowana jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadów. Takie odpady trafiają do modułów kompostujących w systemie BIODEGMA. Ostatecznym produktem jest tu stabilizat. Sam system BIODEGMA jest systemem zamkniętym, z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. Słowem również tu nie ma nieprzyjemnych zapachów. W systemach wentylacji, chłodzenia i automatyce procesów segregacji wprowadzono energooszczędne rozwiązania i urządzenia. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa prowadzi działalność jako RIPOK od 05.11.2014 r. w zakresie: składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów. ZZO Olszowa Sp. z o.o. zapewnia także możliwość zagospodarowania całego strumienia odpadów powstającego w gospodarstwach domowych, w tym: odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych. Udziałowcami przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z powiatów kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w tym: gmina Baranów, gmina Bralin, gmina Doruchów, gmina Dziadowa Kłoda, gmina Kępno, gmina Łęka Opatowska, gmina Międzybórz, gmina Oleśnica, gmina Miasto Oleśnica, gmina Perzów, gmina Rychtal, gmina Syców oraz gmina Trzcinica.


www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3


Wiadomości lokalne

2

www.powiatowy.pl 4 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Rzetnia, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 384 o powierzchni 0,800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00043560/8. Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 oraz przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie, w okresie od 04.07.2018 roku do 25.07.2018 roku. 2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: oraz strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno.

POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810) adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Muzyczne lato w Kępnie W ramach cyklu przedsięwzięć „Muzyczne Lato”, na muzyki rozrywkowej Queento Band. kępińskim rynku 29 czerwca odbył się koncert artystów fb.pl/dziendobrywkepnie

Kadry z Południa

Kogo zachwyca niebo nad Mroczeniem? Pełne gwiazd, z wyraźnie zarysowaną, zapierającą dech w piersiach Drogą Mleczną? To właśnie ta sceneria, prezentowana na fotografii wykonanej przez Patryka Biegańskiego, spotkała się z największym zainteresowaniem gości wystawy „Kadry z Południa”. Zorganizowana została ona przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”,

zadanie: „Biblioteka zbliża ludzi”. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 29 czerwca w Muzeum Ziemi Kępińskiej, które udostępniło Bibliotece miejsce w związku z przygotowaniami do planowanego remontu budynku przy ul. Kościuszki 7. Zanim udostępniono fotografie zwiedzającym, fotograf Patryk Biegański opowiedział o charakterze wystawy. Oprócz wspomnianego Mroczenia, skąd pochodzi autor, prezentowane zdjęcia wykonane zostały w miejscach znajdujących się na południe

od naszego regionu, stąd nazwa, „Kadry z Południa”. Podczas otwarcia wystawy fotografie zbierały dobre recenzje, a ich autor cierpliwie odpowiadał na pytania gości. Patryk Biegański jest miłośnikiem fotografii, który uczył się jej sam, od podstaw, i to w dodatku od stosunkowo niedawna. Mimo to jego zdjęcia budzą głębokie uznanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Świadczą o tym m.in. zdobyte wyróżnienia przez National Geographic America , National Geographic Polska czy prestiżowy magazyn „Fotografia”, a także wygrywane konkursy fotograficzne. Współpracował m.in. z przewodnikiem internetowym GoodPoland. com „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”, a dzięki uprzejmości różnych serwisów wydał serie pocztówek oraz kalendarzy, udzielał wywiadów oraz prezentował swoje prace na wystawach. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 20 lipca 2018 r. w godzinach pracy Muzeum Ziemi Kępińskiej. Warto dodać, że prezentowane na wystawie fotografie dostępne są do kupienia bezpośrednio u ich autora (kontakt uzyskać można za pośrednictwem Biblioteki). UM KĘPNO

www.powiatowy.pl

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria 518 Łabuda 391 761- tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

4 lipca

2018 r.

ROK XVIII NR 12 (921) 04.07.2018 r. Reklama

Tragiczny wypadek w Olszowie 26 czerwca około godz. 15:00 na pasie dawnej drogi krajowej nr 8 doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku wypadku jedna z osób zmarła a druga trafiła do szpitala w Kępnie. 41-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego kierujący samochodem osobowym zderzył się czołowo z kierującą samochodem daewoo matiz – 43-letnią mieszkanką powiatu kępińskiego. W wyniku zderzenia kobieta została przewieziona do szpitala w Kępnie, gdzie na skutek odniesionych obrażeń zmarła. Mężczyznę natomiast przebadano na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca był trzeźwy. Postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, pod nadzorem prokuratora rejonowego ma wyjaśnić przyczynę i okoliczności wypadku. fot. OSP Kępno red.

Wieczornica pod wodziczańską lipą

czytaj, str. 8 UM Kępno

4 lipca 2018 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 04.07.2018 r.

4 lipca 2018 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 04.07.2018 r.

Advertisement