Page 1

Wersja elektroniczna NASZEJ gazety na www.powiatowy.pl

17 kwietnia

ROK XVIII NR 17 (942) 17.04.2019 r.

Reklama

2019 r.


2

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Powiat wspiera Śniadanie Wielkanocne Gminy Kępno renowację zabytków 11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie. Umowę w imieniu Powiatu parafowali starosta – Robert Kieruzal i wicestarosta – Alicja Śniegocka. Parafię reprezentował – proboszcz ksiądz Stanisław Borowicki.

bytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze powiatu kępińskiego, wpisanego do rejestru zabytków. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

Zgodnie ze złożonym przez Parafię wnioskiem o dofinasowanie dotacja udzielona została na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy górnej kondygnacji i zwieńczeniu ołtarza. Zgodnie z umową na ten cel Powiat Kępiński przekaże kwotę 19 290,37 złotych. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków reguluje Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXII/131/2016 z dnia 26 września 2016 roku. Określa w szczegółowy sposób tryb, zakres i formę możliwego wsparcia. Zgodnie z treścią uchwały z budżetu powiatu kępińskiego mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej „dotacjami” na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru za-

Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielana w związku z realizacja prac w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najważniejszym elementem procedury jest złożenie wniosku o dotacje wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 15 lutego. Następnie złożone wnioski opiniuje komisja powołana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu Kępińskiego propozycje podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także wysokość kwot dotacji dla poszczególnych zadań. Finalnym elementem procedury jest przyjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały o udzielenie dotacji. W jej następstwie Zarząd Powiatu może zawrzeć umowy o udzielenie dotacji celowych.

9 kwietnia 2019 r. w Świbie gm. Kępno odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne, na które zaproszenia wystosowali: Burmistrza MiG Kępno Piotr Psikus, przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak, przewodnicząca KGW w Świbie Małgorzata Napierała oraz sołtys wsi Świba Piotr Baraniak. Przy suto zastawionych świątecznych stołach zasiedli wspólnie mieszkańcy gminy Kępno, sołectwa Świba, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych m.in. Minister Andżelika Możdżanowska, Jarosław Urbaniak Poseł na Sejm RP,

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Posłów i instytucji, pracownicy UM i lokalne media. Przybyłych gości powitali i uroczystość prowadzili: przewodnicząca KGW w Świbie Małgorzata Napierała oraz sołtys wsi Świba Piotr Baraniak. Głos zabrał Burmistrz Kępna Piotr Psikus, który przekazał wszystkim zgromadzonym na śniadaniu wielkanocnym życzenia świąteczne. Włodarz gminy Kępno życzył wzajemnej serdeczności, życzliwości dobrej współpracy oraz zdrowych i spokojnych świąt. Życzenia na zbliżające się świę-

ta Wielkiej Nocy przekazali również zaproszeni goście. Koło gospodyń Wiejskich w Świbie w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów i prezentów. Wielkanocne przysmaki, które królowały na stołach były dziełem kulinarnym Pań z KGW w Świbie. Czego tam nie było: żurek z kiełbaską i jajeczkiem, biała kiełbaska, jajka oraz wielkanocne baby i mazurki. Przed przystąpieniem do degustacji pokarmy poświęcił proboszcz tutejszej parafii ks. Rafał Lubryka. Część artystyczną o te-

matyce świąteczno – wiosennej przygotowały i zaprezentowały dzieci z miejscowego przedszkola i uczniowie ze szkoły w Świbie. W tej nieustającej pogoni za czasem, znalazła się chwila na rozmowę, refleksję i przemyślenia. ITP i powiatowy.pl dziękuje organizatorom za zaproszenie. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzymy Państwu zdrowych i pogodnych świąt, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole oraz bliskości Zmartwychwstałego Chrystusa.

Anna Świegot E. Tomaszek

Kępińska filia PBP już po remoncie Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Kępnie działa już pełną parą. 15 kwietnia miało miejsce jej uroczyste otwarcie po przeprowadzonym remoncie. Jest nowoczesna i skrojona na miarę osób ciekawych świata i chętnych do zgłębiania swojej wiedzy. Kępińska filia PBP gromadzi bowiem książki, cza-

sopisma, druki oraz dokumenty na różnych nośnikach głównie z pedagogiki i nauk pokrewnych. W otwarciu książnicy uczestniczył Burmistrz, który przekazał do księgozbioru publikację pt. „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.” autorstwa Stanisława Kowalskiego.

Facebook.

więcej zdjęć oraz relacja wideo dostępne na www.powiatowy.pl NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Michalczyk Mikołaj laureatem I miejsca Nowa dyrektor XVI ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Grudziądzu

Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie W dniu 8 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podjął decyzję o powołaniu z dniem 15 kwietnia 2019 roku Pani Izabeli Suflety na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Podczas przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Izabela Sufleta wykazała się dobrą wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem w kierowaniu instytucją kultury, w szczególności metodami zarządza-

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu odbył się XVI Grudziądzki Konkurs Akordeonowy. Jak podkreśla organizator konkursu, którego korzenie sięgają 1986 r. ma on zasięg ogólnopolski i ugruntowaną pozycję w Polsce. Organizowana cyklicznie co dwa lata impreza cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy rosnąca liczba uczestników. W tym roku do konkursu zgłosiło się 69 młodych adeptów sztuki gry na akordeonie z kilkudziesięciu szkół muzycznych I i II stopnia. Do rywalizacji na jednej scenie stanęli uczestnicy z Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Poznania, Łodzi, Lęborka, Chełmna, Inowrocławia, Radomia, Gąbina, Dywit, Sierpca, Płocka, Radziejowa, Nowego Tomyśla, Iławy, Słupcy, Kartuz, Jarocina, Pleszewa, Gostynina, Ostrołęki, Koła, Tomaszowa

Mazowieckiego, Kościerzyny, Kętrzyna i Kępna. Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. A. Tasmana w Kępnie reprezentowało trzech uczniów klasy akordeonu p. Sławomira Mocha, w tym Mikołaj Michalczyk z Wieruszowa. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i podzielony na kategorie wiekowe. Mikołaj Michalczyk zaprezentował się w najliczniejszej drugiej kategorii liczącej 24 uczestników. Konkursowiczów oceniało jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, reprezentowane przez wybitnych akordeonistów, pedagogów i kompozytorów. Komisji przewodniczył prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Członkami jury byli również prof. Jerzy Kaszuba z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i prof. Krzysz-

tof Olczak z Akademii Muzycznej w Gdańsku. W programie każdego uczestnika obowiązkowo musiał się znaleźć utwór jednego z dwóch członków komisji prof. B. Dowlasza lub prof. K. Olczaka. Konfrontacja oczekiwań obecnych kompozytorów z wykonywanymi utworami była dla uczestników dodatkowym wyzwaniem i potęgowała towarzyszący tym występom stres. Poziom tegorocznej edycji konkursu w Grudziądzu został przez komisję konkursową oceniony bardzo wysoko. Do grona laureatów zakwalifikował się również Mikołaj Michalczyk zajmując I miejsce. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że Mikołaj Michalczyk zdobywając pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji konkursu powtórzył sukces sprzed dwóch lat tyle tylko, że w starszej i tym samym trudniejszej kategorii. Serdecznie gratulujemy.

nia instytucji, które są niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora KOK. W poniedziałek, 8 kwietnia, odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dyrektor Anną Niesobską, Krystyną Podymą, główną księgową KOK oraz Izabelą Sufletą, nowo powołaną dyrektor KOK i pracownikami Urzędu. Tematem spotkania było omówienie przejęcia instytucji przez nowo powołanego dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury.

UM Kępno

Trwa budowa sieci gazowej 28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Trzcinica uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. W trakcie spotkania ustalono harmonogram tegorocznych prac realizowanych w miejscowości Trzcinica z uwzględnieniem gminnej inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej. W marcu 2019 rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej na kolejnych ulicach miejscowości Trzcinica. Jest to kontynuacja zeszło-

rocznych prac. Wśród ulic objętych tegorocznym zakresem inwestycji gazowej jest ulica Szkolna. Przy ulicy Szkolnej zlokalizowane są obiekty szkolne, przedszkolne i biblioteczne zasilane ze wspólnej kotłowni, która obecnie opalana jest olejem opałowym. Inwestycja gazu ziemnego da możliwość przełączenia tej kotłowni na zasilanie w postaci gazu ziemnego podobnie jak zostało to wykonane w 2017 roku w Zespole Szkół w Laskach w ramach termomodernizacji.


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Turniej siatkówki w Trzcinicy 7 kwietnia 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcinicy odbył się Halowy Turnieju Siatkówki o puchar Wójta Gminy Trzcinica. Udział w nim wzięły 4 drużyny: LZS Dietrzkowice, Volleyball Team Perzów, Sokół Kępno i KS Volley Trzcinica. Zawody z ramienia Urzędu Gminy Trzcinica nadzorował Dawid Gościniak.

Na początku turnieju kapitanowie drużyn wzięli udział w losowaniu, które zadecydowało o kolejności rozegrania spotkań, a grano systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów. Zawody sędziowała Pani Sylwia Bednarz. Zawody były bardzo zacięte. Do ostatniego pojedynku nie było znane rozstrzygnięcie. Ostatecznie najlepsza w turnieju okazała się dru-

żyna Volleyball Team Perzów, drugie miejsce przypadło drużynie KS Volley Trzcinica, a trzecie miejsce LZS Dietrzkowice. Na zakończeniu turnieju Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim uczestnikom i życzył sportowych sukcesów oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i puchary.

Eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Drogi dojazdowe do pól – dotacja Ponad 21 milionów zł dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego trafi na modernizację około 300 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 174 gminach regionu. Co roku wielkopolskie gminy mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Prace na tych drogach są ważne, bo ułatwiają codzienne funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd do trudno dostępnych miejsc. Nie zawsze chodzi o asfaltowanie dróg, ale również inne prace – utwardzanie nawierzchni – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Rolnicy wykorzystują do pracy w polu coraz nowocześniejszy sprzęt rolniczy, który wymaga odpowiednich nawierzchni, by dojechać na

pole, dlatego potrzeba modernizacji takich dróg w Wielkopolsce jest bardzo duża. Kłopoty, aby dojechać do pól widać m.in. wiosną czy jesienią, gdy jest mokro i rolnicy nie mogą dotrzeć do swoich upraw. Finansowane przedsięwzięcia polegają najczęściej na położeniu asfaltowej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W tym roku dotację w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2019 otrzymają 174 wielkopolskie gminy na łączną kwotę 21 099 188 zł. I tak w powiecie kępińskim takie dotacje otrzyma wszystkie 7 gmin. Gmina Baranów – 96 000 zł, Gmina Bralin – 120 000 zł, Gmina Kępno – 120 000 zł, Gmina Łęka Opatowska – 96 000 zł, Gmina Perzów – 75 750 zł, Gmina Rychtal – 114 750 zł, Gmina Trzcinica – 90 000 zł

W dniu 12 kwietnia 2019r. W dniu 12 kwietnia 2019r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Treści programowe XLIII edycji olimpiady obejmują 11 bloków tematycznych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych startowali w następujących blokach tematycznych: • Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Architektura krajobrazu • Ogrodnictwo • Mechanizacja rolnictwa • Ochrona i inżynieria środowiska • Technologia żywności • Gastronomia

• Agrobiznes • Leśnictwo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentowali: Laura Antoszków z kl. II TB w bloku agrobiznes (nauczyciel prowadzący Barbara Gruszka) Alicja Jakubczak z kl. II TB w bloku produkcja zwierzęca (nauczyciel Jan Kokot) Michał Adamski z kl. III TA w bloku mechanizacja rolnictwa (nauczyciel Jan Kokot) Michał Klimecki w bloku produkcja roślinna (nauczyciel Daria BrajerDziałak) Największy sukces osiągnęła Alicja Jakubczak, która zajęła piąte miejsce w bloku produkcja zwierzę-

ca. Uczennica uzyskała 101 punktów na 120 możliwych, w tym 49 z testu i 52 w części praktycznej. Zabrakło jej tylko jednego punktu, by zakwalifikować się na eliminacje centralne. Alicja jest dopiero w drugiej klasie technikum i mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opiekunem uczniów na Olimpiadzie był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie.

Jan Kokot

Spotkanie Wójta Gminy Bralin z sołtysami

11 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Wójta zrozumieniu, szacunku i miłości w gronie najbliższych. Gminy Bralin Piotra Hołosia z sołtysami. Rozmawiano na Kolejne spotkanie Wójta z sołtysami odbędzie się w I pobieżące tematy dotyczące gminy oraz jej mieszkańców. łowie maja. Wójt przedstawił sołtysom sprawozdanie z realizacji zadań zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw w trakcie zebrań wiejskich, które odbyły się w styczniu oraz lutym tego roku. W czasie spotkania omówiono również postęp prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach Rozmawiano również o sytuacji drogowej w sołectwach. Sołtysi referowali na jakim etapie jest dowóz kruszywa. Większość prac remontowych została wykonana a ostatnie transporty kamienia będą miały miejsce w ciągu kilku najbliższych dni. Przy okazji czwartkowego spotkania włodarz gminy złożył sołtysom życzenia radosnych, spokojnych świąt spędzonych w atmosferze wzajemnym


www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Podróż do Azji w ramach Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego 5 kwietnia br. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego wspólnie z Biblioteką Publiczną w Bralinie zorganizowali wyjazd na Wrocławski Festiwal Podróżniczy „Równoleżnik Zero”.

Głównym organizatorem festiwalu była Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, a festiwalowe wydarzenia odbywały się w filiach: Mediateka, Biblioteka Turystyczna, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE. Tematem przewodnim każdej edycji festiwalu jest wybrany kontynent. W tym roku przez trzy dni zaproszeni podróżnicy opowiadali o Azji. Gościem specjalnym festiwalu była Miłka Raulin, która swoją prezentacją „Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Koronę Ziemi” roz-

poczęła trzydniowe podróżowanie po Azji. Bralińskiej młodzieży szczególnie podobało się spotkanie z Katarzyną Kozłowską i jej niezwykłymi obliczami Indonezji. Pani Katarzyna z wykształcenia jest anglistką i gerontologiem, z zamiłowania podróżniczka, autorka książek: „Trzymałam Anioła za rękę”, „Bo warto”, „Gniew motyla’’ i „50 tka dookoła świata”. Przełamuje stereotypy wieku i udowadnia, że metryka nie jest przeszkodą w realizacji marzeń. Kiedy w jej życiu przyszedł moment, w którym uświadomiła sobie, że nie warto odkładać marzeń na potem, bo „potem” dzieje się właśnie teraz, wzięła plecak i wyruszyła w samotną podróż dookoła świata. W wieku 52 lat przemierzyła 3 kontynenty, 30 wysp, i 59 tys. kilometrów. Kolejnymi ciekawymi gośćmi festiwalu byli Małgorzata i Michał Brezdeń, którzy podczas prezentacji: „Półroczna podróż przez Bliski Wschód, Nepal, Malezję i Filipiny” opowiedzieli o wspinaniu na Aragats, objechaniu autostopem ormiańskiego morza i odkrywaniu tajemnic kamiennych monastyrów, o wejściu na Damavand, o trekkingu 200 km szlakiem dookoła Annapurny z wieńczącą go przełęczą Thorung La i spędzeniu Bożego Narodzenia na Filipinach. Wycieczka na pewno na długo pozostanie w pamięci młodzieży, ponieważ świetnie się bawili i mieli okazję poznać wielu ciekawych ludzi.

Parafia w Nowej Wsi Książęcej otrzymała dotację Zgodnie z uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bralin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – kościele Parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej 10 kwietnia bieżącego roku Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś w obecności Proboszcza Parafii Daniela Wawrzyniaka podpisał umowę na udzielenie Parafii pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł. Dotacja przeznaczona zostanie na prace konserwator- Józefa z Dzieciątkiem i św. Barbary. Kościół w skie przy trzech XIX- wiecznych witrażach figu- Nowej Wsi Książęcej jest wpisany do rejestru zaralnych z przedstawieniem św. Bartłomieja, św. bytków nie stanowiącym własność Gminy Bralin.

Przygnieciony mężczyzna – Opatów

Pełne relacje, obszerne fotogalerie i materiały wideo znajdziecie Państwo na www.powiatowy.pl

11 kwietnia 2019 r. w Opatowie jeden z mieszkańców został przyciśnięty przez betonowy fundament. Po rozpoznaniu sytuacji do szybkich działań przystąpili strażacy z OSP Opatów a także z PSP Kępno. Przy pomocy sprzętu hydraulicznego a przede wszystkim szpadli, podkopując się, zaczęto ostrożnie wyciągać nogi mężczyzny spod betonowego ciężaru. Po szybkiej i sprawnej akcji, mężczyzna z obrażeniami nóg, został przekazany lekarzom karetki pogotowia a następnie przetransportowano go do szpitala.

OSP Opatów.


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Dotacje drogowe w gminie Trzcinica

25 marca 2019 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku. Gmina Trzcinica otrzymała środki finansowe w wysokości 90 000

VII Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji” dla przedszkolaków 04.04.2019r. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji” pt. „Wszystko co fruwa”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli w Laskach i Trzcinicy. Organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki Mariola Bednarek i Aurelia Woźnica wraz z pomocami nauczyciela, natomiast przygotowaniem dzieci do konkursu nauczycielki poszczególnych oddziałów przedszkolnych. Nagrody ufundował Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Zmagania „małych recytatorów” oceniała komisja w składzie: Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Ewa Gaze – nauczyciel -bibliotekarz i Karolina Żłobińska – przedstawiciel Urzędu Gminy w Trzcinicy. Recytacje były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii dzieci młodsze 3-4-latki I miejsce zajęła: Agata Bartkowiak (PPS w Trzcinicy) II miejsce zajęły: Malwina Biczysko (PPS w Laskach), Olga Nawrot (PPS w Laskach), Kornelia Uszycka (PPS w Trzcinicy) III miejsce zajęły: Lena Grabska (PPS w Laskach), Zofia Żłobińska (PPS w Trzcinicy) Wyróżnienie zdobyły: Oliwia Kowalińska (PPS w

Laskach), Martyna Możdżeń (PPS w Trzcinicy) W drugiej kategorii dzieci starsze 5-6-latki I miejsce zajęli: Hubert Papiór (PPS w Trzcinicy), Hanna Woźnica (PPS w Trzcinicy), Marcel Zimoch (PPS w Laskach) II miejsce zajęli: Filip Lubojański (PPS w Laskach), Paulina Pieles (PPS w Trzcinicy) III miejsce zajęła: Wiktoria Nawrocka (PPS w Laskach) Wyróżnienie zdobyły: Michalina Nolbert (PPS w Trzcinicy), Wiktoria Skiba (PPS w Laskach) Różnorodność tematyczna, jak i trudność, czy długość niektórych utworów wzbudziła podziw zarówno komisji, jak i publiczności, czyli wszystkich przedszkolaków z Przedszkola w Trzcinicy. Recytujący byli nagradzani brawami, a także odgłosami ćwierkania, klekotania, czy kukania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz ptaszki, które były nawiązaniem do tytułu konkursu. Wójt Gminy Trzcinica pan Grzegorz Hadzik wręczył nagrody, a także podziękował organizatorom za przygotowanie konkursu i wzbudzanie zainteresowań literacko-przyrodniczych wśród dzieci przedszkolnych w naszej gminie.

złotych na budowę i przebudowę dróg gminnych. Odpowiednia umowa została zawarta 9 kwietnia 2019 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem grabowskim z Wójtem Gminy Trzcinica Grzego-

rzem Hadzikiem. W okresie od 2011 roku Gmina Trzcinica pozyskała w ten sposób ponad 1 700  000 złotych dofinansowana na przebudowę dróg gminnych i jest to najlepszy rezultat spośród gmin Powiatu Kępińskiego.

Policjanci uczcili 79. rocznicę mordu na policjantach II RP

10 kwietnia 2019 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie uczcili 79. rocznicę mordu na policjantach II RP, więźniach obozu w Ostaszkowie. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. O godzinie 12.00 przed Komendą Powiatową Policji w Kępnie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające policjantów II RP, służących na Ziemi Kępińskiej, a pomordowanych w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady. Tegoroczna uroczystość wpisująca się w cykl obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej miał szczególną oprawę – wzięła w niej udział Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod przewodnictwem kapelmistrza nadkom. Adama Witiwa. W uroczystym apelu, przebiegającym według policyjnego ceremoniału, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, organizacji i stowarzyszeń z terenu powiatu kępińskiego, młodzież szkół. Gośćmi szczególnymi byli członkowie rodzin pomordowanych policjantów ziemi kępińskiej: Grażyna Kramarczyk – wnuczka asp. Michała Łuczaka oraz jej mama – Alina Łuczak. Ludwik Tyczyński, syn zamordowanego asp. Andrzeja Tyczyńskiego – przesłał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie list, w który wyraził wdzięczność za zaproszenie go na tegoroczną uroczystość, w której nie był w stanie z przyczyn zdrowotnych wziąć bezpośredniego udziału, łącząc się jednocześnie myślami ze wszystkimi jej uczestnikami. Niezwykle podniosłym momentem było odczytanie Apelu Pamięci, w trakcie którego wywołani zostali wszyscy znani policjanci Policji Państwowej II RP pełniący służbę na terenie powiatu kępieńskiego, którzy zostali pomordowani przez sowiec-

kich i hitlerowskich okupantów. Na jego zakończenie oddano salwy honorowe. Pod pomnikiem Policjantów Policji Państwowej II RP Ziemi Kępińskiej Zamordowanych w Hitlerowskich i Sowieckich obozach zagłady złożono wieńce i wiązanki. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wiązankę złożyli: mł. insp. Maciej Walczak, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz podinsp. Maciej Słupiński, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu. Uroczystość zakończyła defilada Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poprzedzona cyklem pieśni patriotycznych wykonanych przez orkiestrę policyjną pod przewodnictwem nadkom. Adama Witiwa. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie przygotowali specjalną wystawę poświęconą kępińskim funkcjonariuszom z okresu przedwojennego. Przedstawiono m.in. oryginalną kartkę jaką Kazimierz Eitner w dniu 24 grudnia 1940 roku przesłał z Ostaszkowa do swoich najbliższych, a także inne unikalne zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu jak chociażby oryginalną szablę asp. Michała Łuczaka. Kępińska komenda corocznie organizuje tego rodzaju uroczystość. Upamiętniamy w niej znanych nam 17 funkcjonariuszy Policji II RP, którzy pracowali na Ziemi Kępińskiej w latach wojennych i zginęli w obozach zagłady. W 2014 roku posadzono uroczyście dęby ku ich pamięci, a rok później odsłonięto tablicę pamiątkową. O historii kępińskiej komendy powstały już dwie książki. Kępińscy policjanci utrzymują stały kontakt z najbliższymi pomordowanych kępińskich policjantów w kraju i za granicy, w tym z tak odległych krajów jak Stany Zjednoczone i Kanada. Pamięć ta jest stale kultywowana.


www.powiatowy.pl 3 kwietnia 2019 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1101m2 w miejscowości Kopaniny (gm. Sokolniki). Cena 38 000 zł. Tel.669 607 408 Sprzedam działkę bud -.1101m2, w Kopaninach,cena 50.000 zł. Tel.669 607 408. Sprzedam działkę bud -uzbrojoną przy drodze asfaltowej (Stara 8).1101m2, w Kopaninach,cena 60.000 zł. Tel.669 607 408.(14.04) Sprzedam DUŻY dom w Kępnie zlokalizowany na os. Przemysława. Atrakcyjne położenie. Kontakt: 609 136 343 (15.05) Kupię teren, wyrobisko po kopalni piasku. Tel 538892788 Sprzedam 3 działki budowlane po 1056 m2. Lokalizacja Torzeniec, przy drodze asfaltowej, teren uzbrojony. Tel. 608 631 719. Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2,

Ogłoszenia 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083

PRACA DAM

Firma Alwis - Konstrukcje aluminiowe zatrudni pracownika do produkcji i montażu ślusarki aluminiowej. Szczegóły oferty pod numerem 513 010 282. (02.05) Firma zatrudni osoby na stanowisko: tapicer (krzesła), operator cuttera, pakowacz, monter mebli, operator maszyny - praca dla kobiet i mężczyzn, również do przyuczenia. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 605 064 501 lub osobiście w firmie STOLMER, Mroczeń 7, 63-604 Baranów w godzinach 7-17. Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel.:+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Wytnę drzewo – potnę i

porąbię. Posiadam swój sprzęt. Kontakt 692 963 835 (01.05) Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

7

SPRZEDAM

Sprzedam drewno opałowe iglaste o długości 2,5 m. Cena 50 zł/ metr przestrzenny przy zakupie powyżej 20 m przestrzennych. Kontakt: 724 428 200 (15.05) Sprzedam kurki i kogutki w

miejscowości Utrata k. Bralina. Kontakt: 602 303 471. (09.06)

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551

Droga Krzyżowa ulicami parafii Stało się zwyczajem wielu miast, osiedli i wiosek, że w okresie Wielkiego Postu Parafie organizują nabożeństwo pasyjne Drogi Krzyżowej, podczas którego wychodzi się z Krzyżem poza kościół, na ulice. Ma to być świadectwem wiary uczestników, ich przywiązania do Krzyża Chrystusowego i publicznego wyrażenia swoich przekonań, podobnie jak podczas procesji Bożego Ciała. W trzcinickiej Parafii takie nabożeństwo wprowadził i umieścił w kalendarzu liturgicznym w Niedzielę Palmową ks. kanonik Wiesław Cieplik – obecny proboszcz. Również i w tym roku, w niedzielny wieczór, 14 kwietnia w Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy, ulicami wioski przeszła Droga Krzyżowa. Nabożeństwo pasyjne pod

przewodnictwem ks. kanonika Wiesława Cieplika zgromadziło ok.250 wiernych, którzy wraz ks. proboszczem w ciszy i skupieniu z własnymi intencjami podążali z lampionami i świecami w rękach, aby ulicami swojej miejscowości, rozważać Mękę i Śmierć Pańską. Podczas Drogi Krzyżowej modlono się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i do życia konsekrowanego, za wszystkich powołanych z parafii a także o Boże błogosławieństwo dla całej parafii. Dzieci, młodzież, przedstawiciele parafian ze wszystkich wiosek oraz ministranci rozważali i

modlili się razem z Chrystusem Cierpiącym i Ukrzyżowanym. Śpiew pieśni pasyjnych, jak również modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia oplatały i towarzyszyły poszczególnym stacjom Drogi Krzyżowej. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzcinicy oraz Aniołki Pierwszej  nie tylko zadbali o rozświetlenie pochodniami drogi, którą podążali parafianie, ale również o bezpieczeństwo precesji. Dopełnieniem parafialnej Drogi Krzyżowej było wspólne odśpiewanie przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele parafialnym Apelu Jasnogórskiego, gdyż w tej szczególnej chwili nie mogło zabraknąć oddania się w opiekę Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.

Śmiertelny wypadek na drodze S8 Wypadek na drodze ekspresowej S8 przed zjazdem na Bralin. W wyniku awarii jednej z ciężarówek odpięła się przyczepa. Następnie drugi z po-

jazdów wjechał w nią i przewrócił się Kierowca samochodu został ranny I na bok. Jedna osoba została ranna, w wyniku obrażeń został przewieziodruga zmarła po reanimacji. Do zda- ny do szpitala. Druga osoba zmarła rzenia doszło około godziny 4:00. po reanimacji w karetce.

Fot. OSP Bralin

Nowy chodnik przy ulicy Dąbrowskiego w Kępnie Niebawem zakończona zostanie budowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego w Kępnie. Zadanie realizuje spółka Kępińskie Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe S.A. Umowa na budowę chodnika opiewa na kwotę 73 398,87 zł, Nowy chodnik łączy ulice: Sikorskiego i Sienkiewi-

cza i w znaczący sposób przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów zmierzających do szkół.

Porozumienie z Gminą Rychtal W piątek 12 kwietnia podpisa- Rychtal Adam Staszczyk ne zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Rychtal. Umowa dotyczy modernizacji części drogi powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 0,6km na odcinku Krzyżowniki – Sadogóra. Inwestycja realizowana będzie przez Powiat Kępiński z udziałem środków przekazanych przez Gminę Rychtal w kwocie 10 000 złotych. Stosowną umowę parafowali starosta - Robert Kieruzal i wójt gminy


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Śniadanie Wielkanocne Gminy Trzcinica „Powiedz ludziom,że kocham Ich, że się o Nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z Moich dróg, powiedz, że szukam Ich…” W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Wodzicznej - Gmina Trzcinica - miała miejsce tradycyjna uroczystość związana z nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich prowadzone przez Panią Teresę Kuboszek przewodniczącą koła. W imieniu gospodarzy Śniadania Wielkanocnego w Wodzicznej, Pani Katarzyna Kuboszek serdecznie przywitała licznie zebranych uczestników tej uroczystości, a w szczególności; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Panią Andżelikę Możdżanowską, Poseł na Sejm RP Panią Bożenę Hęczycę, Wójta Gminy Trzcinica Pana Grzegorza Hadzika, Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego a zarazem sekretarz Gminy Trzcinica Panią Rentę Ciemny, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego Pana Dariusza Gąszczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Pana Zdzisława Mikołajczyka, Przedstawiciela Senatora Łukasza Mikołajczyka – Pana Dawida Korzeniewskiego, Przedstawiciela Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba – Pana Romana Rychlewicza, Przedstawiciela Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej – Panią Jolantę Nowosielską Radnego Powiatu Kępińskiego Pana Tomasza Gatnera Skarbnika Gminy Pana Grzegorza

ć więcej zdję o je wide oraz relac .pl owiatowy na www.p

Baraniaka Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie mł.insp. Roberta Ciesielskiego Proboszcza parafii Trzcinica dziekana dekanatu trzcinieckiego księdza kanonika Wiesława Cieplika a także: Radnych Gminy Trzcinica, Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzcinica, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich wraz z delegacjami, Prezesów Kółek Rolniczych z Trzcinicy, lasek i Smardz, Prezesów Stowarzyszeń – Lukus, Nasze Dzieci, Przyszłość, Prezesów Klubów Sportowych, Dyrektorów i wicedyrektorów Szkół Gminy Trzcinica, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników referatów Urzędu Gminy wraz pracownikami, przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mieszkańców sołectwa Wodziczna, młodzież z Zespołu Szkól w Trzcinicy wraz z opiekunami, przedstawicieli lokalnych mediów reprezentowanych przez Ilustrowany Tygodnik Powiatowy. W nastrój okresu świąt wielkanocnych wprowadziła uczestników spotkania część artystyczna wykonana przez młodzież Zespołu Szkół w Trzcinicy. Cóż by to była za uroczystość, gdyby nie było podziękowań, życzeń i prezentów. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Pań z KGW i wójta słodkie okolicznościowe upominki, były też kartki z żydzeniami od Pani Minister i Pana Senatora. Prezenty i podziękowania otrzymały

także Panie z KGW i warto tym miejscu zacytować wójta Gminy Trzcinica Pana Grzegorza Hadzika – Gratuluję i dziękuję za organizację tego wyjątkowego dnia Paniom z KGW wraz z Przewodniczącą Panią Teresą Kuboszek, dziękuję za pomoc OSP wraz z Prezesem Druhem Tomaszem Kulakiem, dziękuję Radzie Sołeckiej i mieszkańcom wraz z Sołtysem Panem Sławomirem Nawrockim. Gratuluję i dziękuję za występ uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy, jak zawsze pięknie wykonany. Dziękuję wszystkim za życzenia i przybycie. Jednym z najważniejszych elementów śniadania wielkanocnego są jajka. Jajko symbolizuje rodzące się życie, które, aby zaistniało, musi pokonać skorupę. Bardzo łatwo wówczas o analogię do życia, które, by się odrodzić, musiało pokonać grób. Dzielenie się jajkami symbolizuje naszą gotowość do dzielenia się radością z faktu, że Chrystus jest obecny w naszej społeczności. Pani minister, Pani poseł, wójt oraz przedstawiciele samorządu podzieli się jajkiem z wszystkimi obecnymi a następnie wszyscy skupili się na degustacji świątecznego żurku i wszelkich tradycyjnych potraw serwowanych na świąteczny stół Gminy Trzcinica. Widzieliśmy ogromny wkład pracy, ale na twarzach Pani przewodniczącej i Pań z KGW oraz gości, widać było szczęście i zadowolenie. Ślicznie więc dziękujemy za zaproszenie życząc wszystkim wesołych świąt i zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu.

Anna Świegot, E. Tomaszek


ISSN 1508-2229 INDEX 321389

17 kwietnia

2019 r.

ROK XVIII NR 8 (942) 17.04.2019 r.

Reklama

...

ści o n icz ! l o ok ma e n sa ż ó ę a r aj si n i nk kon e i uk rze p ...s

atelier

polskie

» IKONA ∞‌STYLU «

i zagra

niczne

marki

Wieruszów, ul. Warszawska 37

Już otwarte! Serdecznie zapraszamy! trend fashion look jewellery shoes exclusive glamour casual high quality ikona_styluatelier


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Pociąg Repatriantów 2019 Oleśnica – Wieruszów

13 kwietnia, o godz. 7.00 na stacji PKP Oleśnica „repatrianci” – uczestnicy historycznego wydarzenia pn. Pociąg Repatriantów Oleśnica 2019 oczekiwali aby wsiąść do pociągu i przeżyć przygodę, wziąć udział w rekonstrukcji wydarzeń z roku 1945, kiedy „Kresowiacy” wracali do Ojczyzny. O godz. 8.00 po pobraniu karty repatrianta odbył się planowany odjazd linią 181 z Oleśnicy do Wieruszowa. Pociąg Repatriantów Oleśnica 2019 to już piąta edycja rekonstrukcji wydarzenia sprzed ponad 70 lat. Organizatorem jest Stowarzyszenia Miłośników Techniki Olsensium na czele z prezesem panem Markiem Kamaszyło przy wsparciu samorządów trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, sponsorów i wolontariuszy.

Idea, która przyświeca organizacji tego typu rekonstrukcji to przede wszystkim przypomnienie a zarazem przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu nt. akcji repatriacyjnych w latach 40- tych XX w. oraz zaprezentowanie historycznego pociągu.Takimi składami podróżowali nasi rodacy, którzy otrzymali kartę przesiedleńczą i mogli wrócić ze Wschodu do Ojczyzny. Takimi pociągami wracali z Zachodu żołnierze z oflagów. Używana sporadycznie linia 181 pozwala na organizacje tego typu wydarzeń historycznych, jak również na pokazanie sprawności taboru kolejowego, starych urządzeń oraz pokazanie, jak to wszystko wtedy się odbywało. W tym roku pociągiem repatriantów podróżowało blisko 300 osób w strojach z tamtego okresu. To lekcja historii, ale i wielka fraj-

da zwłaszcza dla dzieci. Rodziny repatrianckie mogły zabrać także zwierzęta. Pociąg Repatriantów Oleśnica 2019 miał postoje m.in. w miejscowościach: Poniatowice, Bogusławice, Jemielna, Syców, Kępno i Wieruszów. „Repatriantów” witały tłumy mieszkańców, władze samorządowe, zespoły folklorystyczne. Przygotowano różne scenki, np. w Jemielnej miał miejsce „napad na pociąg”. Podróżującym w tych miejscach zapewniono poczęstunki, ciepłe posiłki, wodę, owoce, ciasto. W wagonie nr 3 podróżowało ponad 30 osób z Wieruszowa. Wieruszowianie otrzymali od organizatora statuetkę „Dla najlepiej ubranego repatrianta”. W wagonie przez pewien czas jechała Pani Maria – repatriantka. Miała 10 lat, gdy wraz z rodziną wracała do Ojczyzny. do-

skonale pamięta tę podróż, a wrażeniami i opisem akcji przesiedleńczej podzieliła się z nami. Na stacji PKP w Kępnie Pociąg Repatriantów powitał starosta kępiński Pan Robert Kieruzal, z-ca Pani Alicja Śniegocka, radny RPK Pan Marek Potarzycki, Naczelnik ds. Promocji w Starostwie w Kępnie Pan Marcin Wiśniewski i inni. Patronem medialnym wydarzenia był m.in. Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Kępno/Wieruszów. Redakcja na ręce prezesa Stowarzyszenia Miłośników Techniki Olsensium Pana Marka Kamaszyło składa podziękowanie za możliwość uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu.

Anna Świegot, E. Tomaszek www.powiatowy.pl

więcej zdję ć oraz relac je wideo na www.p owiatowy .pl

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Wieruszów – 34. Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2019” Po raz kolejny z wieruszowskiego Rynku wystartowali kolarze do IV Etapu Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2019”. Prezentacja teamów kolarskich biorących udział w wyścigu jest okazją do zapoznania się ze startującymi kolarzami a także przedstawienia ich dotychczasowych osiągnięć.

Tradycyjna czteretapówka skupia przede wszystkim młodzież kolarską z Polski, Ukrainy i Niemiec. Niemniej jednak wśród nich znajduje się sporo utytułowanych kolarzy. Zgodnie z planem o godz. 11.00 nastąpił start do ostatniego etapu tej edycji wiodącego drogami powiatu wieruszowskiego, by ostatecznie dotrzeć na finisz do Kalisza. Po

wykonaniu siedemdziesięciokilometrowej pętli kolarze na chwilę wrócili do Wieruszowa, aby na Rynku rozegrać lotną premię a następnie udali się do Lututowa, aby tam rozegrać kolejną lotną premię ufundowaną tradycyjnie przez RBS Lututów. Mimo chłodnej aury spora grupa mieszkańców Wieruszowa kibicowała kolarskiej braci.

3


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WIERUSZOWSKIM (V) Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Gmina Galewice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Galewicach na tablicy ogłoszeń urzędowych oraz na stronie www. galewice.biuletyn.net został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, działki numer 1419/2 o powierzchni 0,0328 ha, położonej w obrębie Galewice.

Łódzkiego przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)” – Priorytet VII, Działanie: VIII.1.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim .

Reprezentanci Wieruszowa w 55 Crossie Ostrzeszowskim

Grupa docelowa: Projekt w 2019 roku zakłada udział 91 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach (z formy wsparcia w formie dotacji mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne powyżej 30. r.ż.). PUP w Wieruszowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

Zakres wsparcia: staże - 57 osób, udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 21 osób, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 5 osób, prace interwencyjne – 8 osób. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszelkie formy wparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania.

Rezultaty projektu: Głównym rezultatem projektu w 2019 roku będzie podjęcie pracy przez 41 osób oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:  osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – co najmniej 42%;

 osób nienależących do ww. grup – co najmniej 52%. Wartość projektu: 889 691,00 zł Maksymalny poziom dofinansowania UE: 756 237,00 zł Chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do zgłoszenia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie. www.mapadotacji.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów tel. 62-7841553, fax: 627841149, e-mail: lowe@praca.gov.pl Realizator projektu

Posiadał amfetaminę – został namierzony przez policjantów Wieruszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. 28 - latek wpadł w ręce policjantów podczas kontroli w Wyszanowie w gminie Wieruszów. Podejrzany już usłyszał zarzut w tej sprawie. 10 lutego 2019 roku tuż po godzinie 16 – tej na ulicy Głównej w Wyszanowie w powiecie wieruszowskim, policjanci wieruszowskiej prewencji za-

uważyli zaparkowany na poboczu drogi pojazd marki BMW. Mężczyźni przebywający w bmw na widok policyjnego radiowozu zaczęli nerwowo się zachowywać. Wszystko wskazywało na to, że mogą mieć konflikt z prawem. Policjanci postanowili skontrolować bmw. Przy jednym z mężczyzn, 28 – letnim mieszkańcu powiatu kępińskiego, funkcjonariusze ujawnili narkotyki. Już

wstępne badania potwierdziły, że jest to amfetamina i zabezpieczyli kilkanaście gramów tego narkotyku. W tej sytuacji mężczyzna został zatrzymany. Podejrzany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawę pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Pełne relacje, obszerne fotogalerie i materiały wideo: www.powiatowy.pl

W niedziele 07.04.2019r na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie i trasach do niego przyległych odbył się 55 Cross Ostrzeszowski. Organizatorzy przygotowali kilkanaście biegów w różnych grupach wiekowych. Od grup przedszkolaków, kategorii młodzieżowych po biegi OPEN i półmaraton. W tegorocznej edycji nie zabrakło uczestników z Wieruszowa, reprezentantów Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego START oraz uczestników programu Lekkoatletyka Dla Każdego którzy startowali w kilku kategoriach wiekowych.

Wyniki reprezentantów UMLKS START i LDK Wieruszów w poszczególnych biegach na www.powiatowy.pl Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy wielu sukcesów w dalszej przygodzie ze sportem. Zawodnicy UMLKS START trenują w ramach projektów współfinansowanych przez Gminę Wieruszów i Powiat Wieruszowski. Zawodnicy LDK „Lekkoatletyka Dla Każdego” trenują w ramach projektu i porozumienia zawartego między Gmina Wieruszów a Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Trener Jarosław Urbaniak


www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Naszym Klientom, Pracownikom i ich Rodzinom pragniemy złożyć życzenia pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w rodzinnym gronie.

Centrum Kosmetyki Leczniczej i Profilaktycznej mgr Urszula Biesiadecka Wieruszów 98-400, ul. Podzamcze 3 tel. 62 58 100 70, kom. 519 666 360

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w warcabach W dniu 7 kwietnia 2019 roku Drużbice pow. bełchatowski gościły warcabistów, którzy rozegrali Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w warcabach klasycznych 64-polowych. Udział wzięło 78 zawodników oraz 56 zawodniczek z kilkunastu miejscowości, wśród nich 14 warcabistów z LKS „CZARNA DAMKA” Lututów z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie oraz Marta i Wojciech Okoń z Brzózek. Rozegrano 9 rund z czasem 10 min na zawodnika w każdej partii. W grupie „open” mężczyzn pierwsze miejsce

zajął Przemysław Oderkiewicz przed Grzegorzem Siwik oraz Edwardem Perdek. W czołówce z naszego klubu byli jeszcze: Jan Osiołkowski – 4, Władysław Kasendra 6, Zygmunt Ślęzak 8 i Wiktor Halamus 12. W poszczególnych grupach wiekowych z naszych zawodników medale zdobywali: Senior do 50 lat I miejsce Przemysław Oderkiewicz 15 pkt. II miejsce Grzegorz Siwik 14 pkt. Senior starszy powyżej 50 lat I miejsce - Edward Perdek 16 pkt. II miejsce - Jan Osiołkowski 15 pkt.

Seniorka starsza powyżej 35 lat III miejsce – Elżbieta Halamus 7 pkt. W punktacji drużynowej nasi warcabiści w składzie: Przemysław Oderkiewicz, Edward Perdek Grzegorz Siwik oraz Elżbieta Halamus zajęła III pozycję. Należy zaznaczyć, że w mistrzostwach wojewódzkich udział wzięli po raz pierwszy rodziny Gruchotów i Wójciaków z Lututowa. Wyjazd naszych zawodników doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej Samorządu Gminy w Lututowie.

Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd Klubu

5


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Pełne relacje, obszerne fotogalerie i materiały wideo www.powiatowy.pl

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.


www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

4 medale tenisistów z Wieruszowa w Mistrzostwach Województwa Cztery brązowe medale to wynik uzyskany przez zawodników Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prosna” Wieruszów w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Kadetów i Juniorów w Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. w Łodzi. Nasi medaliści: brązowy medal w grze podwójnej

Kadetów: Kacper Sobczak – Mateusz Walaszek, brązowy medal w grze podwójnej Kadetów: Krystian Skwarek – Brajan Błaszczyk, brązowy medal w grze drużynowej Kadetów: Kacper Sobczak/Mateusz Walaszek/Krystian Skwarek, brązowy medal w grze podwójnej

Juniorek: Patrycja Moska. Ponadto nasi zawodnicy, Kacper Sobczak w kategorii Kadet oraz Patrycja Moska w kategorii Juniorek, w grze pojedynczej, uzyskali bardzo dobry wynik zajmując w Mistrzostwach piąte miejsce. W tym samym czasie w Sępolnie Krajeńskim odbyło się III Grand Prix Polski Żaczek w Tenisie Stołowym. W zawodach Wieruszów reprezentowały zawodniczki: Jagoda Karkoszka która zajęła 57miejsce i Natalia Rabiega, która zajęła 16 miejsce. Natalia zajmując 16 miejsce zapewniła sobie awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski Żaczek i Żaków w Tenisie Stołowym, które odbędą się 9-10 czerwca w Krakowie. Udział w turniejach współfinansowany był ze środków Gminy Wieruszów. GUKS „Prosna” Wieruszów dziękuje za wsparcie w organizacji wyjazdów: PHU WĘDLINKA, BRATTEX, STAGRA TRANS, AUTO-PARTNER.

7

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych przepełnionych pokojem i miłością. Niech radosny dzień Święta Paschy wniesie nadzieję w każdy nowy dzień, a budząca się natura będzie natchnieniem w codziennym życiu. Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Sokolniki

Rafał Prukop

Sylwester Skrzypek

Odpust w Żdżarach W piątek 12 kwietnia w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Żdżarach odbył się doroczny odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Sumę odpustową odprawił ks. Tadeusz Kaczmarek. Podsumowaniem uroczystości była procesja wokół świątyni - orszak złożony z kapłanów z dekanatu bolesławieckiego, ministrantów, panien niosących feretrony i obrazy, dziewczynek sypiących kwiatki,

Orkiestry Dętej ze Żdżar oraz zgromadzonych. Po mszy wierni mogli, na rozłożonych w pobliżu świątyni straganach „zaopatrzyć” się w bibeloty, zabawki i drobiazgi, potrzebne jedynie dzieciom. A Orkiestra Dęta dla publiczności, na placu przed kościołem zaprezentowała kilka utworów muzycznych.

Wypadek w Cieszęcinie W dniu 10.04.2019 o godz. 20:37 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie odebrało zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów w miejscowości Cieszęcin w gm. Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp straży JRG PSP W-ów oraz po jednym zastępie OSP Wieruszów i OSP Wyszanów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody biorące udział w zdarzeniu. Samochód dostawczy znajdował się na posesji uszkadzając dwa przęsła betonowe ogrodzenia, natomiast samochód osobowy znajdował się na poboczu drogi. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej która znajdowała się na terenie posesji - kierowca busa. Dwie osoby podróżujące samochodem osobowym opuściły pojazd o własnych siłach. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego przejął osobę poszkodowaną uznając działania strażaków za prawidłowe. Dalsze czynności straży polegały na neutralizacji i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Na miejscu zdarzenia pozostały jednostki OSP w celu zabezpieczenia i oświetlenia terenu akcji do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez Policję.


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 17 kwietnia 2019 r.

Medalowy weekend KS Husaria Zawodnicy KS Husaria sekcji Karate oraz sekcji Kick Boxingu w miniony weekend stanęli do rywalizacji w dwóch turniejach. - Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu Low Kick w Nowym Targu. Podczas 3 dni mistrzostw (05 do 07.04.2019) do zmagań stanęło 278 zawodników z 78 klubów z całej Polski. KS Husaria Wieruszów reprezentowała dwójka juniorów Julia Okoń oraz Dawid Woźniak a w narożniku stanął trener Jacek Piwowar. Nasi zawodnicy po zaciętych walkach wracają z medalami Mistrzostw Polski. Julia Okoń w kategorii Junior Młod-

szy -60 kg III miejsce brązowy medal Mistrzostw Polski Dawid Woźniak w kategorii Junior Młodszy -67 kg III miejsce brązowy medal Mistrzostw Polski - Międzynarodowy Turniej Karate Kobierzyce Cup W Sobotę 06.04.2019 r. odbyła się 9 edycja Międzynarodowego Turnieju Karate gdzie na matach spotkało się ponad 600 zawodników z Ukrainy, Rosji, Czech oraz Polski. KS Husaria reprezentowało 4 zawodników Adam Napierała, Antoni Ogorzelski, Wiktor Pisula oraz Kacper Jaremko. Jako sekundant stanął za zawodnikami trener Piotr Makowski. Adam

oraz Antek po zaciętych walkach w eliminacjach przegrali swoje pierwsze starcia natomiast Wiktor oraz Kacper zakończyli swoje zmagania miejscami na podium. Wiktor Pisula -kadet -55 kg III miejsce brązowy medal Kacper Jaremko -kadet -35 kg III miejsce brązowy medal Dziękujemy zawodnikom za godne reprezentowanie klubu, trenerom za zaangażowanie a sponsorom za wsparcie. Zrealizowano w ramach projektu Miasta i Gminy Wieruszów „NIE MASZ NASTROJU NA TRENING? ZMIEŃ NASTRÓJ”

Sukces uczestnika wieruszowskiego Hufca Pracy

Wojewódzki konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych W dniu 09 kwietnia 2019 roku uczestnik Hufca Pracy z Wieruszowa, uczeń klasy III ZSZ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica wziął udział w wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP wraz z Hufcem Pracy w Łowiczu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z całego województwa łódzkiego będący uczestnikami OHP, odbywający praktykę w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych. Podczas konkursu każdy z wychowanków musiał wykazać się umiejętnościami nabytymi w trakcie trzyletniej kursowej, uczeń zajął wysokie trzecie miejsce w wojenauki zawodu. Część teoretyczna składała się z 30 py- wództwie łódzkim. tań testowych, natomiast w części praktycznej, zada- Pragniemy serdecznie podziękować Panu Zbignieniem do wykonania była diagnostyka silnika w samocho- wowi Werbickiemu za profesjonalne wyszkolenie poddach osobowych. opiecznego hufca w zawodzie mechanik pojazdów saKomisja konkursowa oceniała zorganizowanie stanowi- mochodowych. Zajęte trzecie miejsce świadczy o bardzo ska pracy oraz czynności związane z wykonaniem zada- dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu w przynia z zachowaniem przepisów BHP. szłości. W tym roku wieruszowski hufiec reprezentował Szy- Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzamimon Kopacki pod opieką Komendanta HP 5-20 Pana nu czeladniczego. Tekst: Kadra HP w Wieruszowie Mieczysława Borkowskiego. Po zaciętej rywalizacji kon-

Książkomaniacy Na Start!: rusza IV edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Wypadek drogowy w Cieszęcinie – sprawca na „podwójnym gazie”

Do wypadku drogowego doszło 10 kwietnia 2019 roku około godziny 20:30 w Cieszęcinie w powiecie wieruszowskim. Według wstępnych ustaleń, kierujący dostawczym peugeotem boxerem, 38 – letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, na łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i zderzył się z prawidłowo jadącym vw passatem, którym kierował 20 - letni mieszkaniec gminy Galewice. Następnie kierujący boxerem uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji. W wyniku wypadku, kierowcy obu pojazdów oraz 20 – letni pasażer passata z obrażeniami ciała zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Znacznemu uszkodzeniu uległy pojazdy uczestniczące w tym zdarzeniu oraz ogrodzenie posesji. Jak ustalili policjanci na miejscu tego zdarzenia, kierujący boxerem w chwili wypadku miał w wydychanym powietrzu aż ponad 1,18 mg/dm3 alkoholu. Kierujący passatem był trzeźwy. Dokładne okoliczności tego wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia i wysoka kara finansowa.

Biblioteka Publiczna Gmi- karty zgłoszeń dla uczest- naszabiblioteka.com w za- nych i biblioteki miejsko ny Sokolniki, Powiat Wieru- ników dostępne są na stro- kładce Konkursy, a także w -gminnej. szowski oraz Gmina Sokol- nie BPGS: www.sokolniki. siedzibach bibliotek gmin- Zapraszamy! BPGS niki serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji konkursu „Książkomaniacy Na Start!”. W tym roku tematem przewodnim są podróże. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej w formie kolażu ilustrującej podróż marzeń i hasło tegorocznej edycji: „Wszystkie kolory świata”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i III klasy gimnazjum. Finał został zaplanowany na dzień 23 maja 2019 r. w Sokolnikach. Gościem specjalnym finału będzie podróżnik, fotograf, pisarz, filozof – Pan Leszek Szczasny. Regulamin konkursu oraz

Profile for Przemo Przemo

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 17.04.2019  

17 kwietnia 2019 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 17.04.2019  

17 kwietnia 2019 r.

Advertisement