a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Reklama

Wspólnie dla spokojnej przyszłości mieszkańców ISSN 1508-2229 INDEX 321389

str. 2

4 marca

2020 r.

ROK XX NR 4 (963) 04.03.2020 r.

UROCZYŚCIE OTWARTO NOWY ŻŁOBEK Trzcinica, str. 13

Lututów – ulica Wieruszowska początku lat 40-tych ubiegłego stulecia

Potrącenie rowerzysty na ulicy Wiosny Ludów

Kępno, str. 3 Reklama

czytaj, str. 14


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Wspólnie dla spokojnej przyszłości mieszkańców Włodarze 5. samorządów z terenu 3. województw spotkali się, by porozmawiać i podpisać list intencyjny. Sprawa dotyczy współpracy w zakresie utworzenia zbiorników retencyjnych Gola-Wójcin, Posada-Gola, Wieruszów.

sławcu spotkali się włodarze 5. samorządów – Byczyny, Łęki Opatowskiej, Bolesławca, Wieruszowa oraz Łubnic. Celem spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie utworzenia zbiorników retencyjnych.

Trudna sytuacja związana z osuszaniem się terenów i postępującym stepowieniem dotyczy całego kraju. Na jednego Polaka przypada około 1580 m3 wody rocznie. Jest to liczba trzy razy mniejsza od średniej europejskiej i cztery i pół raza mniejsza od średniej dla świata. We wtorek w Urzędzie Gminy w Bole-

Bardzo ważne na dzień dzisiejszy jest zabezpieczenie tych naszych zbiorników retencyjnych, zwłaszcza na Goli, na trasie S11. – mówiła wójt Bolesławca, Dorota Makówka. Jak dalej tłumaczyła włodarz gminy, zbiorniki te były w planie wojewódzkim to jednak nie zostały zabezpieczone.

Wójt gminy Łęka Opatowska, Adam Kopis podkreślił znaczenie współpracy w bardzo ważnej sprawie ponad podziałami administracyjnymi. – Widzimy potrzebę działania w kontekście retencji i standardu jaki powinna mieć rzeka Prosna, także terenów wokół niej i wszelkich dopływów z nią związanych. (…) Kwestia najbliższych 10 lat i patrzenia w przyszłość w kontekście rozwoju każdej z gmin (…) ale w kontekście tego, co jest najważniejsze, czyli zabezpieczenia w wodę. Jeśli nie będziemy mieli wody, mieszkańców tu nie będzie – zakończył. Podczas spotkania poruszony został również temat powstania kopalni w Złoczewie i jej wpływu na wszelkie kwestie wodne. Idea powstania zbiorników doprowadziła do tego, że zbiorniki Gola I i Gola II znajdują się w planach zagospodarowania województwa opolskiego. – Jestem na etapie rozmów, żeby zrobić wszystko, ponieważ tworzy się strategia rozwoju województwa opolskiego. (…) Mieliśmy spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Żeglugi. Ten pan powiedział, że bardzo istotną rzeczą

jest to, żeby te zbiorniki znalazły się planach zagospodarowania przestrzennego województw opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego i w strategiach rozwoju. Strategie się tworzą, więc myślę, że to jest ten moment żeby każdy z nas zadbał,żeby to w tych planach było – przyznała burmistrz Byczyny, Iwona Sobania. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie domówienia pewnych informacji. Biuro Premiera interesowało się tematem. Mamy odzew, ale nie mamy potwierdzenia. – zdradził podczas spotkania wójt gminy Łubnice, Michał Pazek. Włodarze wspólnie przyznali rację, że bez wsparcia strony rządowej takiego przedsięwzięcia nie udźwignie żaden z 5. samorządów. – Jest duże zainteresowanie. Wysłaliśmy listę zaproszonych gości. Czekamy na potwierdzenie. – zakończył.

Burmistrz Wieruszowa, Rafał Przybył przyznał, że powstanie tak dużych zbiorników wodnych może być kołem zamachowym dla innych aktywności. – Na prawdę, rzeczywiście koncentrujemy się na wodzie, ale może to być także impuls dla innych gałęzi przedsiębiorczości, dla

rozwijania się. Teraz stanowimy w dużej części tzw. zagłębie meblowe. Takie lustro wody, tak potężne lustro wody dałoby inne możliwości naszym mieszkańcom. To jednak jest sprawa wtórna i drugorzędna. – powiedział burmistrz Wieruszowa. W związku ze zmianami klimatycznymi Polska doświadcza zmiany rocznego rozkładu opadów i skutkującej występowaniem dłuższych okresów bezdeszczowych, a także większą częstością występowania i większym natężeniem opadów nawalnych. Tym istotniejsza jest budowa zbiorników obejmujących swym zakresem trzy województwa: województwo łódzkie, województwo opolskie oraz województwo wielkopolskie. Strony spotkania postawiły sobie za cel zapobieżenie skutkom suszy oraz przywrócenie retencji rzeki Prosny i wszystkich jej dopływów. Jednocześnie zadeklarowały podjęcie wszelkich działań zmierzających do powstania trzech zbiorników: Gola -Wójcin, Posada-Gola i Wieruszów. pwr. fot. PK

Wielki Polak, astronom i Patron – Mikołaj Kopernik 3. lutego 2020 r., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, ustanawiającą w polskim kalendarzu Dzień Nauki Polskiej. Celem ustanowienia święta było uznanie dla polskich naukowców, ich dążenia do prawdy i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom. „Święto ma być wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych oraz stanowić inspirację dla młodzieży do pójścia w ich ślady” – podkreśla ustawodawca. Ustanowienie Dnia Nauki Polskiej ma być hołdem, oddanym polskim uczonym. Święto to ustanowione zostało na dzień 19 lutego. Nie jest to przypadkowa data. Tego dnia w 1473 roku urodził się w Toruniu wybitny polski astronom – Mikołaj Kopernik. W tym dniu w naszej szkole odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z Dniem Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Honorowym gościem był Mikołaj Ko-

pernik, który został przywitany pięk- swej epoki – humanista, w którego nym biciem dzwonów. kręgu zainteresowań znajdowało się wiele różnorodnych dziedzin takich Najsłynniejszym dziełem Mikoła- jak matematyka, ekonomia, prawo ja Kopernika jest „De revolutioni- kanoniczne a także medycyna. bus orbitum coelestium” – „O obrotach sfer niebieskich”, które zostało Jak dobrze uczyć się przedmiotów opublikowane w 1543 roku. Przed- matematyczno- przyrodniczych? W stawił w nim teorię heliocentryczną jaki sposób wspierać uczniów w sabudowy Układu Słonecznego, któ- modzielnym stawianiu pytań i pora burzyła dotychczasowe poglądy. szukiwaniu na nie odpowiedzi? Jak Według Kopernika to Ziemia i inne zachęcać licealistów do tego, aby planety krążą wokół Słońca, a nie osobiście angażowali się w proces Słońce i planety wokół Ziemi, jak poznania i rozumienia świata oraz głosił obowiązujący w czasach śre- wzięli odpowiedzialność za swoje dniowiecza model wyjaśniający bu- uczenie się? dowę świata. Odpowiedzią na te pytania były prezentacje przedmiotowe przedProjekcja filmu edukacyjnego stawione w drugiej części uroczy„Układ słoneczny”, polonez w wy- stości: konaniu uczniów klas maturalnych, – Rozprawa sądowa – Czy ta mapiosenki zespołu muzycznego, wrę- tematyka jest nam potrzebna? czenie listów gratulacyjnych dla naj– Prezentacje multimedialne, polepszych uczniów naszej szkoły oraz kazy i doświadczenia – Z biologią i odczytanie listu Dyrektora Szkoły chemią za pan brat! do Mikołaja Kopernika to program pierwszej części uroczystości. Uczniowie zaprezentowali w jaNasz Patron to nie tylko wybitny ki sposób zbudować model wymiaastronom. To przede wszystkim syn ny gazowej, a w doświadczeniach

chemicznych otrzymali ekologiczne środki czystości, wybuchowy wodór H2 czy też CO2. Udało się również „zamknąć” tłuszcz w wodzie i otrzymać emulsję. W zakończeniu uroczystości Mikołaj Kopernik w przesłaniu do społeczności szkolnej powiedział: „Wierzę, że nasza szkoła może osiągnąć postawione sobie cele, wspomagając Was Uczniowie w dążeniu do naukowej samodzielności, rozwijając Wasze kluczowe kompetencje zachęcając do aktywności

opartej o wewnętrzne zaangażowanie i naturalną ciekawość świata. Drodzy Nauczyciele sprawcie, by Uczniowie sami zadawali pytania, które uznają za ważne i próbowali na nie odpowiadać. Dzięki temu będą czynnie uczestniczyć w procesie edukacji, a uczenie stanie się bardziej efektywne. Dodawajcie Licealistom odwagi, by stali się bardziej twórczymi w realizacji swoich marzeń i planów”. Oprac. organizatorzy uroczystości Fot. Aneta Mielcarek

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Anna Świegot, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Nowy Komendant Powiatowy Policji w Kępnie

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego petentnym i zaangażowanym w służbę, poPolicji w Poznaniu inspektor Roman Kuster siadając wieloletnie doświadczenie na stapowołał na stanowisko Komendanta Powia- nowisku kierowniczym. towego Policji w Kępnie podinspektora Mirosława Józefiaka. Nowy Komendant Powiatowy Policji w Kępnie służbę pełni od 1995 roku. Pierwsze Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w lata służby związane był z Wydziałem PreKępnie odbyła się uroczysta zbiórka, pod- wencji, kolejne 18 lat służby to służba w pioczas której stanowisko objął nowy Komen- nie kryminalnym. W jej trakcie pełnił funkcje dant Powiatowy Policji w Kępnie. Komen- Naczelnika Wydziału Kryminalnego Kodant Wojewódzki inspektor Roman Kuster mendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielwręczył podinspektorowi Mirosławowi Józe- kopolskim. Ostatnie 4 lata realizował zadafiakowi rozkaz o powołanie na stanowisko nia służbowe na stanowisku Komendanta Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie Komisariatu Policji w Odolanowie. podkreślając, że jest on człowiekiem komKPP Kępno

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Pomianach W niedzielę 23 lutego 2020 roku, w sali Domu Ludowego w Pomianach odbyły się XLIII Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W Turnieju udział wzięło 16 uczniów szkół podstawowych z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz 2 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Prezes Zarządu Gminnego Druh Krzysztof Waloszczyk powitał Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, Zarząd Gminny, Komisję Turnieju, zawodników i opiekunów. Komisja pracowała w składzie: Przewodniczący Druh Krzysztof Waloszczyk, Sekretarz Druhna Donata Gawlik, członkowie – Druh Kazimierz Bednarek, Druh Jerzy Kwaśniak, Druh Tomasz Kulak, Druh Jerzy Ilski, Druh Mariusz Dybul oraz Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk. Uczestnicy wykazali się dobrą znajomością zagadnień z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej, a turniej stał na wysokim

poziomie. Za organizacje pożarniczego Turnieju odpowiedzialna była Anna Parzonka, pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy. Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii szkoła podstawowa klasy I-VI: I miejsce – Lena Nawrot II miejsce – Piotr Tyra III miejsce – Patryk Bakalarz W kategorii szkoła podstawowa klasy VII -VIII: I miejsce – Marlena Kałus II miejsce – Julita Grzesińska III miejsce – Olga Muszalska W kategorii szkoły ponadpodstawowe: I miejsce – Andżelika Zimoch II miejsce – Weronika Czaja Dwóch najlepszych zawodników z każdej kategorii będzie reprezentować Gminę Trzcinica na etapie powiatowym, który odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku w Rychtalu. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Gmi-

Remont skweru przy al. Marcinkowskiego Ruszyły pierwsze prace przy skwerze na Alejach Marcinkowskiego. Skwer będzie zupełnie nowym miejscem wypoczynku i rekreacji. Zakres inwestycji obejmuje szereg atrakcyjnych urządzeń i wyposażenia adresowanych do najmłodszych. Na terenie nowego skweru wykonane zostaną urządzenia zabawowe, takie jak: sprężynowce, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki, karuzela czy twister. Wszystkie te urządzenia posadowione zostaną na nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dedykowanej pod place zabaw. Otoczenie zagospodarowane zostanie nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz

trawnikami reprezentacyjno – użytkowymi wraz z systemem automatycznego nawadniania. Na terenie skweru wykonane zostaną ponadto elementy małej architektury m. in.: ławki, donice, ogrodzenie z gabionów, a także chodniki z płyt i kostki betonowej. Obiekt będzie wyposażony w toalety oraz oświetlenie. Przypomnijmy, że 6 grudnia Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę z firmą Elektromex sp. z o. o. na przebudowę skweru przy Al. Marcinkowskiego i ul. Sportowej. Wartość inwestycji to 1 182 342,00 zł, a termin powstania nowego skweru to 15 maja 2020 r. FB/dziendobrywkepnie

nę Trzcinica, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Najmłodszy uczestnik turnieju Kacper Stężała uhonorowany został pamiątkową maskotką w stroju strażackim. Na zakończenie Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował wszystkim uczestnikom i opieku-

nom Zarządowi Gminnemu OSP, Komisji Konkursowej za udział i przygotowanie. Słowa wdzięczności skierował także do OSP i KGW w Pomianach, za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie Turnieju, którego w tym roku byli organizatorami.

Potrącenie rowerzysty na ulicy Wiosny Ludów 25 lutego br przed godziną 9 doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego na ulicy Wiosny Ludów.

z udziałem rowerzysty. Kierujący samochodem osobowym marki peugeot, 84- letni mieszkaniec gminy Trzcinica, potrącił 63- letniego rowerzyW Kępnie na ulicy Wio- stę z gminy Kępno. sny Ludów przed godziną 9, doszło do niebezpieczPotrącony rowerzysta w nego zdarzenia drogowego ciężkim stanie został prze-

transportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Kaliszu. Kierującemu została pobrana krew do badań. Czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

Obchody 100. rocznicy powrotu Podzamcza do Macierzy oraz 101. rocznica Powstania Wielkopolskiego W niedzielę 16 lutego odbyły się w Wieruszowie uroczystości związane z 100. rocznicą powrotu Podzamcza do Macierzy oraz 101. rocznicą Powstania Wielkopolskiego Obchody rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przez przedstawicieli województwa, posłów na Sejm RP, samorządowców gminy i powiatu, sołectw, szkół, innych instytucji i organizacji.

Policjanci odzyskali luksusowe audi Wieruszowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział w kradzieży luksusowego audi. Do tego przestępstwa doszło w nocy z 8 na 9 lutego 2020 roku w Bolesławcu, w powiecie wieruszowskim. Funkcjonariusze odzyskali utracony pojazd, którego wartość oszacowano na ponad 330 tysięcy złotych. Podejrzani już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Za przestępstwo kradzieży, oszustwa i paserstwa w tym przypadku, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

9 lutego 2020 roku wieruszowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży audi RS 5 w Bolesławcu, w powiecie wieruszowskim. Na miejscu kryminalni ustalili, że 8 lutego br. 36 – letni mieszkaniec Łodzi, wypożyczył pojazd w Warszawie. Policjanci ustali również, że łodzianin podróżując tym samochodem zatrzymał się w Bolesławcu, gdzie w nocy doszło do kradzieży luksusowego audi. Wieruszowscy śledczy pracując na tą sprawą ustalili, że 36 – letni użytkownik audi, może mieć związek z tym przestępstwem. W tej sytuacji policjanci zatrzymali podejrzewanego. Mężczyzna usłyszał już za-

rzut oszustwa. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 10 lutego br. wieruszowscy śledczy, przy współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu oraz właścicielem skradzionego audi, namierzyli ukryty w okolicach Milicza pojazd. Funkcjonariusze odzyskali skradzione audi oraz zatrzymali do dyspozycji prokuratora 29 – letniego najemcę złodziejskiej „dziupli”. Za przestępstwo paserstwa umyślnego, grozi kara do 10 lat więzienia. Dalsze działania wieruszowskich mundurowych w tej sprawie, pozwoliły również na ustalenie trzeciego z podejrzewanych o udział w tym przestępczym procederze. 48 – letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego został zatrzymany 12 lutego. Podejrzany również usłyszał zarzut paserstwa umyślnego w tej sprawie. Jeszcze tego samego dnia, wieruszowscy stróże prawa, przy ścisłej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, zatrzymali kolejnego amatora cudzej własności, mogącego mieć związek z tą sprawą. 38 – letni mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut paserstwa. Wartość rocznego audi, wstępnie oszacowano na ponad 330 tysięcy złotych. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie i sprawdzają, czy podejrzani byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. asp.sztab. Damian Pawlak

Następnie została odprawiona Msza Św. za Ojczyznę o godz. 11.00 w kościele p.w. Nawiedzenia NMP. Po niej młodzież ze szkoły Podstawowej Nr.2 przybliżyła temat Powstania Wielkopolskiego i związane z nim postacie. Prelekcję kilku minutową wygłosił Jan Książek dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Paweł Grzesiak prezes Towarzystwa historyczno-kulturowego Arsonium. PK.


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Podsumowanie ferii w Kępnie We wtorek w kępińskim ratuszu zorganizowano konferencję prasową. Podczas spotkania podsumowano atrakcje, jakie przygotowano dla dzieci w trakcie trwania ferii zimowych. 14. dniowa odskocznia od obowiązków szkolnych z pewnością jest czymś, na co uczniowie niecierpliwie czekają. Aby efektywnie zapełnić ten czas instytucje w Kępnie przygotowały szeroką ofertę przygotowaną dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Na wtorkowym spotkaniu o tych zajęciach opowiadały: Magdalena Wieczorek – dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej, Karolina Różewska – dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej, Izabela Sufleta, – dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska – Prezes Zarządu Spółki Projekt Kępno sp. z o. o.

kowej. 31 stycznia, odbył się wykład skierowany do seniorów: „Pogadajmy o historii, czyli piątkoMuzeum znalazły się zajęcia o tematyce et- we wykłady przy dobrej kawie”. Tematem sponograficznej oraz artystycznej przygotowane tkania było „Słońce i księżyc zamiast zegara, pory roku zamiast kalendarza – czyli o czadla: sie zwykłym i niezwykłym w kulturze ludowej.” – rodziców z dziećmi (5 – 9 lat), – grup przedszkolnych i szkolnych (5 – 9 lat), Drugi tydzień ferii zimowych w Muzeum Zie– młodzieży, – grup oraz indywidualnie zwiedzających mi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego roz(10-17 lat), – seniorów, – indywidualnie zwiedzających.

Feryjną przygodę w Muzeum rozpoczęły rodzinne wtorki, czyli zajęcia dla rodziców z dziećmi pt. „Po nitce do kłębka”. Były to artystyczne warsztaty tworzenia kolażu. Dzieci dowiedziały się jak można stworzyć obraz ze sznurków oraz czym jest kolaż i co ma wspólnego z morskimi podróżami Tadeusza Piotra Potworowskiego. W wyjątkowej artystycznej zabawie uczestnicy tworzyli kolaże z koloroSamorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii wych sznurków i nici. z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie Biblioteka rozpoczęła ferie od wizyt w kępiń29 stycznia w Muzeum gościły grupy przedskich przedszkolach, podczas których dzieci szkolne i wczesnoszkolne podczas artystycznie tylko mogły posłuchać bajek, ale aktywnie nych warsztatów tworzenia kolażu – „Zapląwłączyły się do zajęć i wspólnie z bajkowymi tani”. Najmłodsi zwiedzający dowiedzieli się, postaciami uczyły się w czasie dobrej zabawy. co mają wspólnego spiralnie zawinięte liście z twórczością T. P. Potworowskiego oraz czym Drugi tydzień minął pod hasłem: Planszo- jest abstrakcja i w jaki sposób stworzyć pejzaż maniacy na start! Zajęcia w Bibliotece w Mi- przy użyciu figur geometrycznych. Za pomocą korzynie, zgromadziły tłumy dzieci. Przy- zmysłu dotyku doświadczali naturalnych maszli uczniowie szkoły podstawowej, a nawet teriałów, których artysta używał do tworzenia dzieci z przedszkola w towarzystwie mam, obrazów, a bawiąc się różnego rodzaju kolodziadków i babć. Gry planszowe udostępniła rami oraz nićmi i sznurkami stworzyli wyjątkoSzkoła Podstawowa w Mikorzynie i Bibliote- we kolaże do powstania, których zainspirował ka w Olszowie. Część gier była dobrze zna- ich niezwykły świat natury. na uczestnikom, ale pojawiły się też nowości, Kolejnymi twórczymi zajęciami, które odbyły które przyjemnie zaskoczyły nawet największych graczy.

5

za te wspaniałe, wspólnie spędzone chwile. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Podczas ferii w dniach 2 i 9 lutego zwiedzający mieli okazję obejrzeć indywidualnie wystawy i zagrać w grę muzealną oraz odebrać drobny upominek. Z Muzealnej oferty feryjnej przygotowanej na rok 2020 skorzystało w sumie 189 osób.

poczęły zajęcia dla rodziców z dziećmi pt. „Motanki, żadanice, otulaczki – etnograficzne warsztaty tworzenia magicznych lalek życzeń”. Podczas zajęć uczestnicy tworzyli słowiańskie lalki życzeń. Jak się okazało większość z uczestników troszczy się o spokojny sen, ponieważ wykonano najwięcej motanek-otulaczek. Nie zabrakło też ziarnuszek, martyniczek czy żadanic. Każdy wkładał w swoją „ochroniarkę” całe swoje siły.

Kępiński Ośrodek Kultury 3 lutego ruszyła Zimowa Akademia Kępińskiego Ośrodka Kultury. Na uczestników czekało wiele atrakcyjnych zajęć prowadzonych przez doświadczonych „profesorów Akademii”. Były warsztaty ceramiczne, na których każdy uczestnik wykonał swój własny gliniany przedmiot, poznając wszystkie etapy tworzenia – od ugniatania masy, przez malowanie, dekorowanie aż do wypalania i gotowego pro5 lutego 2020 roku był kolejnym dniem mo- duktu. Zajęcia taneczno-ruchowe jak zwykle tania w Muzeum. Swoje życzenia motankom cieszyły się wielkim powodzeniem, a wokalne i plastyczne pozwoliły uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności.

W Bibliotece w Olszowie, dzieci miały okazję na zabawę ze sztuką sceniczną, plastyczną i pięknymi powieściami w niespotykanej formie, jaką jest teatr ilustracji – kamishibai. Były to dwa dni z wywodzącą się z Japonii sztuką głośnego czytania i opowiadania, która okazała się dla dzieci czymś nowym i odkrywczym. Podczas zajęć uczestnicy tworzyli karty kamishibai do wiersza Juliana Tuwima i minikamishibai z papieru. Swoje prace każdy zabrał do domu na pamiątkę niezwykłych spotkań wokół magicznej skrzynki.

W dniu 5 lutego 45-osobowa grupa wyjechała na wycieczkę do Centrum Nauki w Łodzi, gdzie uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach. W ramach Akademii odbyło się również kilka projekcji w Kinie za Rogiem. Akademicy uczestniczyli też w spotkaniu z psychologiem, na którym dyskutowali o bardzo ważkim temacie zagrożeń w sieci internetowej.

W ostatni dzień ferii Biblioteka zaprosiła na warsztaty – Mały jubiler. Spotkanie otworzyła multimedialna prezentacja, która ukazała historię tworzenia ozdób od najdawniejszych czasów i na wszystkich kontynentach. Dzieci dowiedziały się jak dobierać kolory, materiały i tworzyć kompozycje. Zaprojektowały biżuterię w formie szkiców, a następnie wykonały z przygotowanych elementów kolorowe bransoletki.

W kinie „Sokolnia” w czasie ferii odbywały się popołudniowe seanse dla najmłodszych. Mali widzowie mogli obejrzeć premierowy film „Śnieżka i fantastyczna siódemka” oraz „Tajni i Fajni”. Seanse cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Z wydarzeń zorganizowanych w trakcie ferii zimowych przez Bibliotekę skorzystało 201 dzieci. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie W dniach 27 stycznia – 9 lutego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie zorganizowało zajęcia feryjne przeznaczone dla dzieci i dorosłych. W ofercie

W dniu 7 lutego Zimową Akademię KOK ukończyło 50 „Akademików”.

się 30 stycznia, były warsztaty pt. „W pracow- powierzały dzieci z przedszkola. Wymagało to czasu i trochę pomocy, ale każdy stworzył ni artysty… opowieść jamnika Betty”. swoją lalkę. Powstały kolorowe ziarnuszki, Podczas zajęć opowiedziana została histo- malutkie otulaczki a nawet lalka-koń. Dzieci ria życia i twórczości T. P. Potworowskiego w skorzystały z rady, bo prawie każda motanka technice animacji poklatkowej. Była to wyjąt- miała przy sobie koralik, guzik lub kokardkę. Walkę z feryjną nudą pokonały zajęcia pt. kowa podróż w czasie do grębanińskiej pracowni T. P. Potworowskiego. Uczestnicy do- „Od zaświatów do zaświatów” – lekcja o żywiedzieli się jak wyglądało życie Tadeusza ciu, trzech rytuałach, które przechodzimy”. Piotra Potworowskiego w Grębaninie, czym O życiu można powiedzieć wiele, ale jak je zasłynął pracując na terenie naszego miasta oraz kogo zapraszał do swojej pracowni w zobrazować? Uczestnicy warsztatów w dniu 6 Czerwonej Willi i jakie obrazy malował w tym lutego przedstawiali swoje życie i samego sieokresie. Przewodnikiem po atelier malarza był bie na kartkach papieru. Zaczynając od koła – jego ukochany jamnik – Betty. Podczas zajęć całego świata do środka, gdzie centrum staosoby biorące w nich udział poznały historię T. nowimy my. Najważniejsze są jednak kolory. P. Potworowskiego oraz obejrzały obrazy z lat Każdy ma inne znaczenie, przedstawia inną 30-tych. Uczestnicy stworzyli niezwykłą opo- cechę. Jak się okazuje część barw wybieramy wieść o artyście w technice animacji poklat- świadomie a inne są odległe od świadomości. Feryjną przygodę w Muzeum zakończyło wspólne spotkanie przy pysznej kawie i wielu ciekawych opowieściach o pracy archeologa. Wykład na temat „Odkrywając przeszłość” przygotowała doktorantka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego Evelina Kachynska. Po dwóch tygodniach twórczych warsztatów, w których brali udział rodzice z dziećmi, grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież oraz seniorzy przyszedł czas na podsumowanie i podziękowanie wszystkim uczestnikom

Projekt Kępno spółka z o. o. Już po raz kolejny swój wolny czas dzieci spędziły na półkoloniach organizowanych przez Spółkę Projekt Kępno. Pierwszy tydzień ferii zimowych dla grupy prawie 30 dzieci upłynął pod znakiem wielu atrakcji. Podczas tygodnia wypełnionego dobrą zabawą i dozą edukacji, dzieci z pewnością się nie nudziły. Na uczestników czekały zabawy w bajkolandzie, wizyta „u pana Strażaka”, zajęcia ruchowe w formie zabaw czy budowanie karmnika dla ptaszków. Nie zabrakło również nauki szycia wymarzonego misia, pluskania się w QARIUM Kępno i zwiedzania jego „podziemia”, wyjścia do kina Sokolnia wraz z poznaniem tajników projekcji filmu, funkcjonowaniem obiektu i oczywiście seansem filmowym, a także wizyty Panów policjantów, nauki przygotowania pysznego deseru z szefem kuchni Pawłem Powroźnikiem oraz gray w kręgle. O tym, że program półkolonii był ciekawy świadczyły roześmiane twarze uczestników. Kiedy jest miło, to i czas szybko płynie. Dlatego w mgnieniu oka minęły zimowe ferie. Uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a rodzicom za zaufanie i miłe słowa!


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Rozmowa z naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

Okres rozliczeniowy w pełni. Do 30 kwietnia mamy obowiązek złożyć deklaracje podatkowe za rok ubiegły. O tym, że Urząd Skarbowy nie jest taki straszny, o ulgach i sprawach podatkowych rozmawiamy z naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie – Izabelą Kuciapą.

Twój ePIT Na portalu podatkowym już po raz drugi udostępniona została usługa Twój e-PIT. Jest to wygodna forma złożenia zeznania podatkowego PIT-37,36,38 i 28 dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Logując się poprzez stronę podatki. gov.pl mamy wgląd do zeznania przygotowanego przez administrację skarbową. Jak przyznaje naczelnik Izabela Kuciapa, taka usługa jest wygodna i przyjemna dla podatnika. Przygotowane zeznanie po sprawdzeniu poprawności zawartych w nim danych możemy zatwierdzić i automatycznie wysłać do Urzędu Skarbowego bądź wprowadzić zmiany wynikające np. z ulg podatkowych. Mamy także możliwość odrzucenia takiego zeznania i złożenia go poprzez system e-deklaracje bądź w tradycyjnej, papierowej formie. System sam stosuje niektóre ulgi, z których korzystaliśmy w poprzednim roku. Takim przykładem jest ulga na dzieci. Jeżeli system sprawdzi, że dziecko jest małoletnie i w dalszym ciągu przysługuje nam prawo do ulgi, to przepisze nam ją z zeznania z ubiegłego roku. Możemy również dopisać inne przysługujące nam ulgi, wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% naszego podatku czy podać numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Żeby zalogować się do tej usługi, należy utworzyć profil zaufany do czego zachęca pani naczelnik. Jest to najprostsza forma logowania się również do innych usług e-administracji. Za jego pośrednictwem można także zalogować się do konta w ZUS. sprawdzić przebieg historii zdrowotnej czy złożyć wniosek o dowód osobisty. Jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego to możemy się zalogować do tej usługi tzw. danymi podatkowymi, przy pomocy NIP lub PESEL, kwota przychodu z zeznania za rok poprzedni, jedna z kwot z przychodu z informacji za rok bieżący i dodatkowo kwota nadpłaty lub do zapłaty z zeznania za rok ubiegły. Tych danych jest sporo, co powoduje, że podatnicy, którzy nie mają kopi rozliczenia za rok poprzedni mają problem z zalogowaniem się do tej usługi. Profil zaufany jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. – tłumaczy naczelnik US w Wieruszowie. Mikrorachunki podatkowe Nowością, która weszła od 1 stycznia 2020 r. w rozliczeniach podatkowych, są tzw. mikrorachunki podatkowe. Dotyczą one wszystkich podatników, zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jak i tych, który pracują na etacie. – Od tego roku wszystkie płatności odbywają się na indywidualny rachunek podatkowy, który należy wygenerować na stronie podatki.gov. pl – wyjaśnia w rozmowie p. Izabela Kuciapa. Do tej pory każdy urząd miał przypisany swój rachunek bankowy, na który podatnicy wpłacali podatki. – Teraz każdy ma przypisany swój indywidualny rachunek i tylko na niego wpłaca wszystkie podatki: PIT, VAT i CIT. Taki rachunek należy sobie wygenerować na stronie podatki.gov.pl. podając swój identyfikator podatkowy – pesel w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej bądź NIP w przypadku przedsiębiorcy. Uczulamy żeby korzystać z generatora rachunków tylko na tej stronie Wiemy, że różni oszuści próbują wykorzystać to nowe udogodnienie żeby wyłudzić płatności na fikcyjne rachunki. Jeżeli ktoś dokona wpłaty na stary rachunek urzędu to niestety, ale taka wpłata będzie nieskuteczna i nie dotrze do urzędu.

Nowa ulga termomodernizacyjna Kolejną nowością jest ulga termomodernizacyjna. Polega ona na odliczeniu od dochodu bądź przychodu wydatków, które podatnicy ponoszą na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warunek? Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku. Przez termomodernizację rozumiemy wymianę okien, docieplenia, wymianę pieca czy instalacji cieplnej. Ważne, żeby inwestycję ukończyć w ciągu 3 lat. – Ulga z tego tytułu to 53 tys. zł na całą inwestycję, do odliczenia od dochodu. Wydatki dokumentujemy fakturami VAT wystawionymi przez podatników nie korzystających ze zwolnieni z tego podatku. Spełniając te warunki można skorzystać z ulgi. W przypadku, jeśli nie uda się ukończyć inwestycji w ciągu 3 lat to ulgę trzeba zwrócić. Warto zaznaczyć, że podatnicy często korzystają z różnych form dofinansowania. Jeśli dostaniemy jakiekolwiek dofinansowanie czy zwrot wydatków to niestety, ale wydatki które odliczamy w PIT powinniśmy pomniejszyć o tę kwotę. Odliczamy sumę, którą faktycznie ponosimy z własnej kieszeni. – zakończyła Izabela Kuciapa. Korzyści dla podatnika Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje ulga w PIT dla młodych. Na jej podstawie osoby do 26 roku życia nie płacą podatku z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń. – Korzystne zmiany dla podatnika wprowadzone w ubiegłym roku, o których należy powiedzieć to obniżona stawka PIT – wyjaśnia naczelnik US w Wieruszowie, dodając – W ubiegłym roku było to 18%. Natomiast od 1 października mamy 17%. Ten 1% podatku pozostał w naszych kieszeniach. To, co niewątpliwie wpływa z korzyścią na nasze podatki, czyli je obniża, to są podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Podstawowe koszty wynosiły do tej pory 1335 zł rocznie. Teraz wynoszę one 3000 zł. Dzięki obniżonej stawce podatku oraz zwiększonym kosztom uzyskania przychodu nastąpiło zmniejszenie kosztów pracy a tym samym tzw. „klina podatkowego”, czyli różnicy między pieniędzmi jakie otrzymujemy do ręki a kwotą, którą pracodawca przeznacza na wynagrodzenie pracownika. Zmiany dla przedsiębiorców W podatkach dochodowych zostały wprowadzone rozwiązania podobne jak w podatku VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi. Od tego roku podatnicy mają możliwość pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o tzw. niezapłacone faktury. – Jeżeli zwłoka w zapłacie za fakturę jest dłuższa niż 90 dni, a wierzytelność nie została zbyta, podatnik ma możliwość zmniejszenia sobie podstawy opodatkowania. Równocześnie dłużnik, czyli przedsiębiorca, który za tą fakturę nie płaci ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania. Bilans musi wyjść na 0. – mówiła naczelnik Kuciapa. Jak można było usłyszeć, takie rozwiązanie jest korzystne. Ma ono w pewien sposób niwelować zatory płatnicze między przedsiębiorcami. Kolejną istotną zmianą jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności dokonanych z pominięciem wskazanego rachunku płatniczego. Obowiązkiem przedsiębiorców wynikającym z Prawa przedsiębiorców jest korzystanie z rachunku płatniczego w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji jest równa lub

przekracza 15 000 zł. Do tej pory obowiązek ten był często ignorowany a podatnicy nie ponosili z tego tytułu żadnych konsekwencji. Od 1 stycznia to się zmieniło. Jeśli przedsiębiorca dokona płatności z pominięciem tego rachunku to niestety nie będzie miał możliwości zaliczyć sobie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, że rachunek na który dokonujemy płatności musi figurować na tzw. „białej liści podatników VAT”. Czym ona jest? Jest to wykaz podatników podatku VAT udostępniony przez Ministerstwo Finansów od września 2019 r. na stronie podatki.gov.pl. Ważne, aby przed każdą płatnością powyżej 15 tys zł. sprawdzić czy rachunek bankowy naszego kontrahenta figuruje na wykazie podatników podatku VAT. W sytuacji gdy z jakiś względów dokonujemy płatności na rachunek inny niż figurujący na białej liści, możemy uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rachunku bankowym, na który dokonaliśmy płatności.

w podatku VAT, które obowiązywało do listopada 2019 r. Załącznik nr 15, który obejmuje towary i usługi, które są objęte tym mechanizmem, właściwie zawiera wszystkie te pozycje, które były wcześniej objęte odwrotnym obciążeniem. Na wykazie znajdują się również inne towary i usługi, które do tej pory nie były objęte odwrotnym obciążeniem. Przedsiębiorcy powinni uważać na załącznik nr 15 i stosować się do mechanizmu podzielonej płatności gdyż nie zastosowanie się do nowych uregulowań powoduje negatywne konsekwencje dla podatnika. – tłumaczy naczelnik wieruszowskiej skarbówki. Jako konsekwencje wymienia brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, sankcje po stronie wystawcy i nabywcy w postaci dodatkowego zobowiązania w podatku VAT czy solidarną odpowiedzialności za niezapłacony VAT. Pozostałe zmiany w podatku VAT Od 1 stycznia wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą wystawienia był paragon fiskalny. Podstawą wystawienia faktury będzie wyłącznie paragon zawierający numer NIP nabywcy. Za wystawienie faktury z naruszeniem tego zapisu grożą sankcje zarówno po stronie wystawcy jak i nabywcy, w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze – wyjaśnia Naczelnik.

Załóżmy, że na białej liście nie mamy danego rachunku a musimy zapłacić za fakturę. W takiej sytuacji dokonujemy płatności na rachunek podany na fakturze i jednocześnie zawiadamiamy naczelnika Urzędu Skarbowego o tym numerze rachunku. Na takie zawiadomienie mamy 3 dni od dokonania płatności. Wtedy będziemy mogli zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów podatkowych w przeciwnym przypadku niestety zapłacimy wyższy podatek– słyszymy w wyWażną zmianą dotyczącą wszystkich pojaśnieniu. datników VAT jest zniesienie w 2020 roku obowiązku składania deklaracji VAT-7, który Mechanizm podzielonej płatności zastąpi nowy plik JPK_VAT. Przepisy w tym Także w podatku VAT wprowadzona zosta- zakresie zaczną obowiązywać dużych poła istotna zmiana. Obowiązuje ona od 1 li- datników od 1 kwietnia 2020 r., zaś od 1 lipstopada 2019 r. O co tak naprawdę chodzi? ca pozostałych podatników VAT. Jest to obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Wszyscy podatnicy, którzy doPrawo podatkowe jest bardzo dynamiczne konują płatności za nabyty towar lub usłu- i jak widać z wyżej zamieszczonych informagę, która wymieniona jest w załączniku nr 15 cji zmiany wprowadzane są często w trakustawy o VAT, o wartości powyżej 15 000 zł, cie roku podatkowego. Nieznajomość prawa powinni dokonać tej płatności z uwzględnie- może mieć dla nas niekorzystne a czasem niem mechanizmu podzielonej płatności. i przykre konsekwencje. Dlatego zachęcam do bieżącego korzystania ze strony podatki. Podzielona płatność polega to na tym, że gov.pl gdzie znajdą Państwo kompletne i akpłatność za fakturę dokonywana jest w dwo- tualne informacje podatkowe. W razie projaki sposób. Wartość netto trafia na rachu- blemów ze stosowaniem przepisów prawa nek kontrahenta, natomiast wartość podat- podatkowego informacje można uzyskać za ku VAT idzie na specjalny rachunek VAT. Co pośrednictwem Krajowej Informacji Skarboważne właścicielem środków zgromadzo- wej pod numerami telefonów 22 330 03 30 nych na rachunku VAT jest wyłącznie podat- (z telefonów komórkowych) i 801 055 055 (z nik, który może wykorzystać je do zapłacenia telefonów stacjonarnych). Jeszcze raz zaza VAT wykazany na fakturze, do zapłacenia chęcam do korzystania z usługi Twój e-PIT podatków czy należności względem ZUS. bo jest to najwygodniejsza forma złożeStosowane podzielonej płatności jest więc nia zeznania podatkowego i gwarantowany bezpieczną formą płatności, ponieważ środ- szybki zwrot nadpłaty. ki pieniężne pozostają w zamkniętym obiegu rachunków VAT. Mechanizm podzielonej red. płatności zastąpił tzw. odwrotne obciążenie www.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Finał Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej We wtorek, 11 lutego br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej w ramach „XXI Licealiady 2019/2020”. Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu Zdzisław Urbańczyk, Starosta Kępiński Robert Kieruzal i Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Barbara Howis dokonali otwarcia zawodów i powitali najlepsze reprezentacje siedmiu z ośmiu rejonów naszego województwa. Rejon Kalisz mogły reprezentować dwa zespoły z uwagi na zwycięstwo gospodarza w zawodach okręgowych. Rozstawiono zespoły z tego samego rejonu czyli ZSP Nr 1 w Kępnie i ZSP Nr 2 w Kępnie. Rozgrywki w grupach odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po meczach eliminacyjnych przystąpiono do spotkań półfinałowych, gdzie gospodarz zawodów zremisował 0:0 z zespołem CKZiU ze Środy Wielkopolskiej. W rzutach karnych zespół ze Środy okazał się lepszy wygrywając 3:2 z miejscowymi. W drugim półfinale Zespół Szkół Zawodowych z Gostynia zwyciężył z zespołem z Wągrowca 2:0. Finał o III miejsce to potyczka pomiędzy ZS Nr 1 w Swarzędzu a ZSP nr 2 w Kępnie. Lepsi okazali się zawodnicy z Wągrowca wygrywając ostatecznie w rzutach karnych 4:3. Finał o pierwsze miejsce okazał się szczęśliwy dla zawodników z Gostynia, którzy w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry strzelili zwycięską bramkę, wygrywając z zawodnikami z CKZiU ze Środy Wielkopolskiej 1:0. Uroczystego podsumowania i wręczenia pamiątkowych grawertonów,

medali, statuetek i dyplomów dokonał Prezes SZS ”Wielkopolska” w Poznaniu Zdzisław Urbańczyk w towarzystwie Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego Adama Kłodnickiego. Najlepszym zawodnikiem został Kacper Gołębiowski z CKZiU ze Środy Wielkopolskiej, bramkarzem Kamil Pakosz z Gostynia, a statuetka dla najlepszego strzelca powędrowała do Gracjana Słupianka z ZSP Nr 2 z Kępna.

kowe statuetki i dyplomy i nagrody rzeczowe ufundował Starosta Kępiński. Do niewątpliwie sukcesu organizacyjnego i sportowego uczestniczących drużyn przyczynili się: SZS „Wielkopolska” w Poznaniu, Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie, Rada Rodziców przy ZSP Nr 2 i ZSP Nr 1 w Kępnie, miejscowi sponsorzy mebli tapicerowanych – Zibi-Meble Tabor Mały, Tadex w Baranowie, FirDla wyróżniających się zawodni- ma Macieja Piędziocha z Trzcinicy. ków ufundowano nagrody w postaci mebli tapicerowanych. Pamiątwww.powiatkepno.pl

7

W Olszowie dbają o bezpieczeństwo

Na budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Granitowej oraz na budynku Domu Strażaka przy ulicy Opalowej w Olszowie zostały zamontowane defibrylatory AED. Jest to część projektu zrealizowana dzięki otrzymaniu przez Stowarzyszenie „Olszowa- Sołectwo Na Czasie” dofinansowania w ogólnopolskiej akcji PZU – Pomoc To Moc.

wać ludzkie życie. Pamiętajmy! Bez akcji reanimacyjnej po 5 minutach od zatrzymania się serca w mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Poprzez reanimację, defibrylację i sztuczne oddychanie można przedłużyć ten czas nawet do 30 minut.

Defibrylatory są podświetlane i posiadają sygnał alarmowy informująDefibrylatory AED skutecznie pro- cy o otwarciu kapsuły. wadzą przygodnego ratownika, niezwiązanego z medycyną przez www.facebook.com/solectwoolwszystkie etapy akcji ratowniczej. To szowa/ prosta czynność, która może urato-

Kolejny pijany kierujący traci swoje uprawnienia W środę 12 lutego br. przed godziną 9 Policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd, który w ich ocenie nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy, kierowca jechał „slalomem”. Jak się okazało, kierujący był pod wpływem alkoholu – wynik badania urządzeniem wskazał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Cała sytuacja miała miejsce w Kępnie na ulicy Poznańskiej, kierujący samochodem osobowym marki opel, 43 letni mieszkaniec gminy Kępno, nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy, jak się okazało podczas wykonywanych czynności

przez naszych funkcjonariuszy, kierujący prowadził w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie promil alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i teraz odpowie za to przestępstwo przed Sądem. Mając na uwadze powyższą sytuację, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku i rozwagi na drodze oraz o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów. W tym przypadku nikomu nic się nie stało i kolejny nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z naszych dróg. Pamiętajmy że sami mamy największy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Chciał przekupić policjantów, teraz usłyszy odpowiednie zarzuty 1 marca br. po godzinie 16 w miejscowości Łęka Opatowska na ulicy Szkolnej w rejonie boiska szkolnego Policjanci z Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie podjęli czynności służbowe wobec dwóch mężczyzn, którzy popełnili wykroczenie w postaci spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Do zdarzenia doszło w niedzielę (1 marca ) po godzinie 16 w miejscowości Łęka Opatowska w rejonie boiska szkolnego. Nasi funkcjonariusze podjęli czynności wobec dwóch obywateli Ukrainy, którzy spożywali alkohol w miejscu niedozwolonym. Dwaj obywatele Ukrainy 34 i 36 letni mężczyźni zostali wylegitymowani i poinformowani o popełnionym

wykroczeniu, wtedy 34 -latek zaproponował policjantom korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od ukarania. Na taką propozycję, reakcja naszych funkcjonariuszy mogła być tylko jedna, założyli mężczyźnie kajdanki i przewieźli prosto do kępińskiej jednostki. Teraz 34 -latek odpowie nie tylko za popełnione wykroczenie, ale również za wręczenie korzyści majątkowej. Za wręczenie bądź usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom, w zamian za odstąpienie przez nich od czynności służbowych, grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności. KPP Kępno


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Trwają prace przy budowie pasywnego budynku Trwają prace przy projekcie pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie”.

– Pedagogicznej w Wieruszowie ja- właściwej płyty fundamentowej. ko obiektu demonstracyjnego spełniającego standardy budynku paOkres realizacji projektu: sywnego. 19.01.2018 r. – 30.06.2020 r. W ubiegłym roku zostały wykonane prace projektowe oraz rozpoczęto roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, wycinka

Wartość projektu: 10 087 562,10 zł Dofinansowanie: 5 898 445,95 zł Wkład własny: 4 189 116,15 zł Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest: Grupa Ekoenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje: Neoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Wieruszowskiego poprzez budowę budynku pasywnego. Przedmiotem projektu jest budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno

Miejsce na twoją reklamę

drzew i krzewów. Rozpoczęto roboty ziemne. W związku ze sprzyjającą aurą od początku bieżącego roku kontynuowano roboty: zakończono niezbędne roboty ziemne, wylano tzw. ”chudziak” oraz wykonano przypadające na etapie przyziemia instalacje wodną i kanalizacyjną. Obecnie trwają prace przygotowawcze (izolacja i roboty zbrojarskie) do wylania

Projekt pod nazwą „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA. www.powiat-wieruszowski.pl

Tragiczny wypadek w Krzyżu

Policjanci z Komendy Powiatowej w Wieruszowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Krzyżu w powiecie wieruszowskim. W wyniku wypadku śmierć poniósł 34 – letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 1 marca 2020 roku przed godziną 11:00 na drodze powiatowej w Krzyżu, w powiecie wieruszowskim. Według wstępnych ustaleń, kierujący mercedesem, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w skarpę przydrożnego rowu oraz w drzewo. Pojazdem podróżowało

dwóch mężczyzn. W wyniku tego wypadku 34 – latek poniósł śmierć na miejscu. Drugi z mężczyzn, 39 – letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego z obrażeniami ciała śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Znacznie uszkodzony został pojazd uczestniczący w tym wypadku. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Czynności nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w Wieluniu. Droga powiatowa relacji Parcice – Krzyż – Wieluń przez około 4 godziny była całkowicie całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

chowaniu bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego oraz udzielaniu pierwszeństwa przejazdu. Pamiętajmy także o obowiązkowym oświetleniu i oznaczeniu unieruchomionego pojazdu. Rozważmy wyposażenie naszego pojazdu w elementy odblaskowe, których używajmy podczas postoju pojazdu szczególnie kiedy zapada zmrok. Rozważmy też podróż pojazdem zwłaszcza wielkogabarytowym w czasie silnych podmuchów wiatru. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie oraz o nie przecenianiu własnych umiejętności podczas kierowania pojazdami. Apelujemy również do rodziców i opiekunów o sprawowanie właściwej opieW trosce o bezpieczeństwo na dro- ki nad dziećmi, niepełnosprawnymi, dze policja apeluje: Pamiętajmy o oraz osobami w podeszłym wieku. dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, o zaAsp. sztab. Damian Pawlak


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

9

Będzie III etap inwestycji Najlepsi czytelnicy Gminnej Biblioteki

Publicznej w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w Laskach zostali nagrodzeni 4 lutego 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom w gminnym konkursie czytelniczym.

22 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”. Wpłynęło 5 ofert, których wartość wahała się od 3 536 585,12 złotych do 5 114 400,00 złotych. Wszystkie mieściły się w zaplanowanej w budżecie Gminy Trzcinica kwocie. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 3 536 585,12 złotych złożyło konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Sławomir

Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” (partner konsorcjum). Realizacja zadania, które obejmie ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w miejscowości Trzcinica rozpocznie się wiosną 2020 roku. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Konkurs ten na stałe wpisał się w działalność biblioteki, a jego celem jest popularyzacja czytelnictwa w środowisku lokalnym. Do laureatów konkursu „Najlepszy Czytelnik 2019 Roku” zostali wytypowani młodzi czytelnicy, którzy przeczytali największą liczbę książek, korzystają z czytelni internetowej i multimedialnej biblioteki, biorą udział w rożnych konkursach i imprezach czytelniczych organizowanych przez bibliotek – mówi Renata Gość dyrektor trzcinickiej książnicy. Laureatom konkursu nagrody oraz dyplomy wręczyli Wójt Gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik oraz Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. I miejsce w konkursie czytelniczym otrzymał Wiktor Zimoch, II miejsce zostało przyznane Alanowi Walczakowi, natomiast III miejsce zajęła Adrian-

na Krawczyk. Ponadto wyróżnionych zostało 17 czytelników: Oliwia Parzonka, Wojciech Durlej, Wiktoria Zalesińska, Milena Matyszczak, Mikołaj Bargiel, Małgorzata Smoguła, Emilia Durlej, Natalia Nawrocka, Julia Kruber, Martyna Bargiel, Maja Ceglarska, Pola Żłobińska, Julia Giezek, Weronika Uszycka, Nikola Grzelak, Kornelia Uszycka, Brajan Balcerzak, a nagrodę za udział otrzymało 9 dzieci: Martyna Kałka, Hania Stężała, Vanessa Bielak, Lena Strycharek, Miłosz Kruber, Magdalena Wielgosz, Michalina Walczak, Zosia Hofman oraz Szymon Uszycki. Dla zwycięzcy konkursu oraz dla wszystkich wyróżnionych przygotowane zostały specjalne nagrody – gry edukacyjne, a dla dzieci, które wypożyczyły i przeczytały trochę mniej książek – przybory plastyczne. Na zakończenie spotkania wszyscy mali czytelnicy zapozowali do wspólnego zdjęcia oraz zostali poczęstowani słodkościami przez Agnieszkę Kałkę – pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Natomiast 5 lutego br. w Filii Bibliotecznej w Laskach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego na „Najlepszego Czytelnika 2019 Roku”. Laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyli Wójt Gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik oraz Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Zgromadzone w tym dniu w bibliotece dzieci wypożyczyły i przeczytały w ubiegłym roku najwięcej książek. W tej edycji konkursu wyróżnionych zostało 15 dzieci: Magdalena Nawrot, Joanna Nawrot, Natalia Parzonka, Marcel Treliński, Franciszek Lorenc, Fabian Roman, Lena Przybylska, Magdalena Parzonka, Wiktor Lorenc, Laura Trelińska, Maja Kołodziej, Oliwia Laske, Mateusz Mikisz, Filip Kanclerz oraz Wiktor Biczysko. Na koniec Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim laureatom czytelniczych osiągnięć oraz zachęcił do dalszego wypożyczania książek. Na małych czytelników czekał także słodki poczęstunek.

Miejsce na twoją reklamę Tenisowe zmagania o Puchar Prezesa OSP Biadaszki W miniony weekend odbyła się XV edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa OSP Biadaszki. Imprezę zorganizowali strażacy miejscowej jednostki oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska. Turniej rozgrywany był przez dwa dni, w sobotę rywalizowali chłopcy oraz dziewczęta w kategorii wiekowej do lat 10 oraz 11-15 lat, natomiast w niedzielę do rywalizacji stanęli: kobiety powyżej 15 lat, mężczyźni amatorzy oraz mężczyźni zrzeszeni. W imprezie wzięło udział blisko 50 zawodników. Turniej w Biadaszkach od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tenisistów. Zaprezentowali oni bardzo wysoki poziom, w szczególności w meczach finałowych. Impreza odbyła się w przyjaznej atmosferze, dostarczyła wielu emocji nie tylko zawodnikom ale również zgromadzonym na sali kibicom. Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczyli: Prezes OSP w Biadaszkach Krzysztof Bryja, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Wojciech Pisula naczelnik OSP oraz Darek Tomalik sekretarz OSP. Prezes OSP podziękował zawodnikom za sprawiedliwą, sportową rywalizację i zaprosił na kolejną edycję za rok.

Dziewczęta do lat 10 I Michalina Żłobińska – Opatów II Wiktoria Olbrych – Biadaszki

Chłopcy do lat 10 I Bartłomiej Szóstak – Olszowa II Mateusz Olbrych – Biadaszki III Krzysztof Stryjak – Opatów Dziewczęta 11-15 lat I Michalina Dąbek – Łęka Opatowska II Karolina Stępień – Łęka Opatowska III Julia Stempin – Opatów Chłopcy 11-15 lat I Szymon Skotnik – Siemianice II Marcel Stanikowski – Siemianice III Hubert Żłobiński – Kępno Kobiety powyżej 15 roku życia I Joanna Kalarus – Wieruszów II Daria Markiewicz – Ostrzeszów III Julia Stempin – Opatów Mężczyźni zrzeszeni I Paweł Gottfried – Łęka Opatowska II Jerzy Burek – Syców III Jakub Swerhun – Byczyna Mężczyźni amatorzy I Przemysław Klepacz – Opatów II Jakub Pawlak – Słupia pod Kępnem III Bogusław Górecki – Słupia pod Kępnem


10

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą. Powierzchnia 74 m2 wraz z zapleczem socjalnym. Dodatkowo wiata około 100 m2. Kępno, ul. Sportowa 33.

Kontakt – 728 458 563. (05.03) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków miesz-

kalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

PRACA DAM

Przyjmę podwykonawstwo mebli tapicerowanych. Kontakt 665 295 595 (02.04) Zatrudnię do docieplenia budynków. Atrakcyjne zarobki. Praca w woj.mazowieckim z zakwaterowaniem. Tel. kontaktowy 501 624 562 Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Sprzedaż drewna opałowego bukowego, suchego z dowozem. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 78 10 366 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER, Mroczeń 7.

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651 SPRZEDAM/KUPIĘ Kupię maciory i knury, tuczniki oraz bydło. Odbiór i płatność na miejscu. Kontakt: 667 892 096 SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Gmina Trzcinica w projekcie Akademia Chóralna – edycja 2020

Reklama

Gmina Trzcinica po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpoczął się 2 stycznia 2020 roku i będzie trwał do 30 listopada 2020 r., udział biorą chóry ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz Szkoły Podstawowej w Laskach. Uczniowie należący do chórów rozwijają swoje zdolności i pasje, bardzo często występują publicznie uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i powiatowych. Z chórem szkolnym Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zajęcia w ramach programu prowadzi pani Renata Adamska, natomiast z chórem szkolnym Violino z Zespołu Szkół w Laskach pracuje pani Danuta Wieczorek. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży. Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w

Budowa Posterunku w Laskach Trwa realizacja zadania „Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, a całość wy-

11

konana będzie do końca sierpnia 2020 roku. Środki finansowe w kwocie 1 919 085,60 zł pochodzą z budżetu Państwa.

tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu tak jak w roku ubiegłym jest Narodo-

we Forum Muzyki we Wrocławiu w pełnym zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Współpraca z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku i początkowo dotyczyła jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy w skali województwa.

Wypadek w Łęce Opatowskiej W niedzielę 22 lutego przed godziną 2, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w miejscowości Łęka Opatowska na ulicy Lipowej. Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący 24 letni mieszkaniec Rakowa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem osobowym marki Audi, zje-

chał do przydrożnego rowu a następnie uderzył w drzewo. W toku dalszych czynności naszych funkcjonariuszy okazało się, że 24 latek ma Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i dodatkowo znajdował się w stanie nietrzeźwości – wynik badania to ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W samochodzie znajdowały się dwie pasażerki w wieku 27 i 18 lat (miesz-

kanki gminy Kępno) oraz pasażer w wieku 20 lat (mieszkaniec gminy Łęka Opatowska), wszyscy zostali przetransportowani do kępińskiego szpitala. 27 letnia pasażerka została zabrana w stanie ciężkim z wielonarządowymi wewnętrznymi obrażeniami ciała. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. KPP Kępno

7. obcokrajowców z nieprawidłowościami meldunkowymi

Komenda Powiatowa Policji wspólnie ze Strażą Graniczną przeprowadzili na terenie gminy Perzów działania, ukierunkowane na kontrole legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie powiatu Kępińskiego.

bytu cudzoziemców przebywających na terenie powiatu Kępińskiego. W trakcie działań ujawniono 7 obcokrajowców, którzy zostali ukarani mandat karnymi za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

wy o Ewidencji Ludności , ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wspólne działania ze Strażą GraniczKomenda Powiatowa Policji wspólnie Pragniemy przypomnieć, że cudzo- ną oraz innymi służbami będą kontynuze Strażą Graniczną przeprowadzili na ziemiec nie będący obywatelem pań- owane na terenie Naszego Powiatu. terenie gminy Perzów działania, ukie- stwa członkowskiego Unii Europejskiej runkowane na kontrole legalności po- zgodnie z artykułem 41 ustęp 3 Usta-


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Walne zebranie OSP w Lututowie

W dniu 22 lutego 2020 r. na sali widowiskowej OSP w Lututowie zostało zorganizowana Walne Zebranie jednostki OSP w Lututowie.

Otwarcia dokonał Prezes druh Marcin Klimas. Powitał zaproszonych gości, druhny i druhów. Dokonano wyboru Przewodniczącego i Protokolanta zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Mandatowej. ​Sprawozdanie z działalności przedstawili wspólnie Naczelnik druh Andrzej Galiński i Prezes druh Marcin Klimas. Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Wojciech Kalus. Plan działalności jednostki na rok 2020 zaprezentował druh Marcin Klimas. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej druh Mariusz Halamus. Absolutorium zebrani udzielili Zarządowi jednogłośnie. ​W dyskusji jako pierwszy wystąpił Burmistrz Lututowa druh Marek Pikuła. Podsumował działalność jednostki w Lututowie oraz działalność jednostek na terenie Gminy Lututów. Pogratulował absolutorium i podziękował za prowadzone zajęcia kulturalne, sportowe i pracę dziećmi ze szkół podstawowych. Przewodniczący Rady Gminy druh Marek Zgadzaj pogratulował absolutorium i podkreślił, że jednostka w Lututowie zbudowała niedościgniony wzorzec aktywności. ​Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Brygadier Grzegorz Misiek

stwierdził, że jednostka z Lututowa uczestniczyła w 21 pożarach i 47 zagrożeniach. Apelował o używanie aparatów oddechowych w akcjach zwłaszcza przy gaszeniu pojazdów samochodowych. Na zakończenie podziękował za współpracę i pot wylany w akcjach ratowniczych. Vice​prezes RBS pan Tomasz Klimecki podkreślił, że dzięki jednostce z Lututowa społeczeństwo czuje się bezpieczniej i podziękował za pracę, aktywność, poświęcenie i podejmowane działania w 2019 roku. ​Ksiądz Dziekan druh Waldemar Gruszka również podkreślił społeczne odczucia i aktywność jednostki, która swoją pracą stworzyła pozytywny pijar dla Lututowa oraz podziwiał szybkość z jaką do akcji potrafią zebrać się strażacy. ​Druh Marek Gwiazdowski poinformował, że w dniu 27 kwietnia planowany jest w Czastarach Turniej Wiedzy Pożarniczej. W Kuźnicy Skakawskiej w dniu 16 maja planowany jest Powiatowy Dzień Strażaka. W dniu 14 marca planowany jest Powiatowy Strażacki Dzień Kobiet w Dzietrzkowicach. ​Druh Marcin Klimas podziękował za udział w akcjach, za udział w życiu strażackim na tyle aktywnym, że

dla niektórych ta jednostka jest takim drugim domem. ​Druh Marek Zgadzaj podkreślił, że obserwuje pracę jednostki od dłuższego czasu i stwierdził żeby aby dojść do takiego poziomu aktywności i działania OSP w Lututowie tak aby społeczeństwo to zauważyło trzeba naprawdę w działalność włożyć dużo pracy i druhowie z Lututowa tą pracę wykonali. ​Druh Mariusz Halamus przedstawił pracę drużyny Dziecięcej i Młodzieżowej. W roku 2019 zakupiono dla nich mundury, brali udział w konkursach i pokazach. W plebiscycie wojewódzkim na najlepszą drużynę młodzieżową zajęli II miejsce. ​Jeszcze tylko przyjęcie uchwały i uroczyste zakończenie przez Prezesa druha Marcina Klimasa i po krótkiej przerwie zebrani spożyli skromną ale zarazem smaczną obiadokolację. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, na wniosek druhny Katarzyny Bak, zrobiliśmy małą zbiórkę pieniężną wśród obecnych druhów i druhen oraz zaproszonych gości. Całą kwotę przekazaliśmy dla Wojtusia Howisa. Zdjęcia i relacja W. Zabłocki

Szkoła w Teklinowie pomaga Wojtusiowi i Franiowi Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Uczniowie z Teklinowa chętnie uczestniczą w takich akcjach. Mają świadomość, że każda pomoc jest na wagę złota. Tak też postąpili tym razem. Poprzez Fundację Siepomaga włączyli się w zbiórkę na najdroż-

szy lek świata dla Wojtusia Howis i Frania Marcinkowskiego. Społeczność szkolna – długo się nie namyślając – uznała, że dzień 14 lutego – Walentynki – to doskonała okazja, aby podzielić się sercem z drugim człowiekiem. Samorząd Uczniowski przygotował zabawy zw. z Walentynkami, a także z pomocą nauczycieli zorganizował WIELKI KIERMASZ DLA MAŁEGO WOJTUSIA. Można było zakupić zabawki, puzzle, gry, książki oraz wiele in-

nych rzeczy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju ciasta domowej roboty przygotowane przez rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Dzięki wsparciu wszystkich darczyńców udało się zebrać kwotę 2410 zł dla chorego Wojtusia Howis z Galewic. Inną akcję charytatywną przeprowadziła Rada Rodziców. Podczas

zabawy choinkowej chętni wrzucali do puszki dowolną kwotę dla Frania Marcinkowskiego z Namysłowa. Zebrano wówczas 513 zł. Akcje takie uczą empatii, wrażliwości na potrzeby i problemy innych, wzbudzają poczucie własnej wartości i integrują środowisko. Dzieci wierzą, że wspólnie można zrobić więcej! Wojtuś i Franio – jesteśmy z Wami i Waszymi Rodzicami! Razem pokonamy SMA! SP Teklinów


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

13

Wypadek drogowy w Siemianicach 18 lutego br. po godzinie 8 rano doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Siemianice.

Tuż po godzinie 8 rano dyżurny 11 z ulicą Kościelną. Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu Policjanci którzy przybyli na miejdrogowym w miejscowości Siemia- sce zdarzenia ustalili, iż kierująca nice, dokładnie na skrzyżowaniu DK samochodem osobowym marki vw, 28 letnia mieszkanka powiatu Kępińskiego wyjeżdżając z ulicy Kościelnej na DK11 najprawdopodobniej wymusiła pierwszeństwo przejazdu przed prawidłowo jadącym samochodem dostawczym marki peugeot, którym kierował 25 letni mieszkaniec województwa Opolskiego. W wyniku tego zdarzenia kierująca osobowym vw z ogólnymi obrażeniami ciała, została przetransportowana do kępińskiego szpitala. KPP Kępno

W Trzcinicy uroczyście otwarto nowy żłobek Choć żłobek w Trzcinicy funkcjonuje od 2 grudnia 2019 r. to poniedziałkowa uroczystość była okazją do oficjalnego otwarcia. Przecięcie wstęgi czy poświecenie murów to nieodzowne punkty przy takich wydarzeniach. 6 marca 2019 r. w Poznaniu przekazano promesy w ramach zadania realizowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2019. Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie w kwocie 602 000 zł. na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”. Na tym jednak nie koniec. 25 czerwca 2019 r. gmina Trzcinica złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem na „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”. Kwota jaką udało się otrzy-

mać to 814 033 zł. a całkowita wartość projektu wynosi 906 753 zł. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Łączne dofinansowanie zewnętrzne na budowę, wyposażenie oraz na dwu letnie funkcjonowanie żłobka wynosi 1 416 033 zł. Natomiast wkład własny gminy Trzcinica około 570 tys zł. Podsumowując. Całkowita powierzchnia obiektu to 220.90 m2. Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł 1 182 417 zł. Jak podkreślił wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik – ubiegły rok był udany pod względem inwestycji dla najmłodszych. 2 września 2019 r. otwarte zostało nowe Przedszkole w Laskach. Dzięki tej inwestycji i otwartemu w 2014 r. nowemu Przedszkolu w Trzcinicy wszyst-

kie dzieci przedszkolne, których rodzice deklarują taką chęć, mają zapewnione miejsce w przedszkolu. Natomiast otwarty dzisiaj uroczyście Gminny Żłobek w Trzcinicy, który został wybudowany także w 2019 r. a rozpoczął działalność 2 grudnia 2019 r. zapewnia opiekę dla dzieci w wieku do lat 3. – powiedział wójt Hadzik. Łącznie gmina Trzcinica dysponuje 195 miejscami dla najmłodszych mieszkańców. W trzcinickim żłobku przebywa 20 maluchów. Opiekę nad nimi sprawują 3 panie opiekunki i jedna pomoc. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dyrektorzy gminnych instytucji. red. foto: PK


14

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Lututów – ulica Wieruszowska początku lat 40-tych ubiegłego stulecia Popołudniową porą w słoneczny, chłodny jesienny dzień, widzimy beztrosko, lecz dostojnie, z dużym spokoju idącego mężczyznę środkiem ulicy wieruszowskiej w kierunku miejscowości Piaski. Na chodniku stoi trójka ciepło ubranych dzieci. W głębi widoczne są słabo zarysowane dwie ludzkie postacie. Zachowanie osób zarejestrowanych migawką aparatu sugeruje, raczej panujący spokój w osadzie. Opustoszała ulicy pozwala domniemać, że mamy do czynienia z popołudniową porą dnia niedzielnego. Jednak niewykluczone jest, że widoczna pustka mogła być spowodowana strachem przed okupantem naszych terenów w tamtym czasach. Widok ulicy zdominowany jest fasadą kościoła lututowskiego. Na tle fasady z perspektywy prawie pustej ulicy wieruszowskiej widoczna jest kolumna Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zadziwiający jest widok prawie pustej ulicy, sprawiający wrażenie opustoszałej miejscowości. Układ urbanistyczny tej części Lututowa, niezmienny jest do dnia dzisiejszego. Szerokość pasa jezdnego ulicy, obustronny chodnik i linia zabudowy nadal dominuje, podkreślając widok wjazdu do Lututowa główną ulicą od strony zachodniej. Na tle murowanego ogrodzenia z lewej strony, niedaleko słupka furtki wejściowej na plac kościoła, widoczny jest stylizowany znak drogowy. Na okrągłym drewnianym słupku, o rzeźbionym końcu, znajdują się trzy drogowskazy wykonane z deski strzałkowo zakończonej. Jeden skierowany jest w stronę Złoczewa z napisem możliwym do odczytania tej miejscowości, natomiast dwa w kierunku miejscowości Piaski. Na jednym z nich widnieje słabo możliwy do pewnego odczytu, napis Wieruszów. Trzeci całkowicie nieczytelny. W miejscu tym obecnie ustawiony jest znak drogowy konstrukcji stalowej i zgoła odmiennej formie. Opisany znak drogowy widoczny jest na załączonej fotografii na bazie której powstał artykuł „Kolumna Najświętszego Serca Pana Jezusa – plac kościelny w Lututowie” oraz opis samej kolumny.

Widok ulicy wieruszowskiej o niezmiennej formie urbanistycznej, różni się jednak wyglądem. Dzisiaj, jak jest, widzimy na załączonym zdjęciu. W opisywanym okresie ulica posiada pas jezdny i dwa obustronnie wyniesione chodniki. Nawierzchnia pasa jezdnego dość solidnej konstrukcji, wykonana była z kamienia polnego zespolonego piaskiem. Wyraźnie podkreślone są dwa pasy jezdne nagromadzonym piaskiem w osi drogi, naniesionym obustronnym ruchem kołowym. Widoczne są nielicznie występujące zagłębienia w płaszczyźnie ulicy wypełnione piaskiem stanowiącym jej spoiwo. Wyniesione chodniki o kamiennej nawierzchni ograniczone są obrzeżami z kamienia polnego znacznie większego od kamienia nawierzchni tej drogi. Z prawej strony ulicy patrząc w kierunku kościoła przed narożną trzykondygnacyjną kamienicą zamykającą prawą pierzeję ulicy, widoczny jest parterowy dom drewniany. Stan techniczny budynku, jego liczne odkształcenia, utracona pozioma linia nadproży okiennych spowodowana osadzaniem budynku, ugięta płaszczyzna dachu i zniekształcony okap, pozwala stwierdzić, że budynek ten był wiekowym obiektem tamtych lat, śmiało sięgający okresu końca lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku. W okresie początku lat powojennych, lata 50-te ubiegłego stulecia budynek już nie istnieje. Opisany stan, wygląd ulicy, czas historii, pora dnia i roku, ustalona została ponad wszelką wątpliwość. Jest 16:15, godzina określona dokładnym wskazaniem widocznego zegara wieży kościelnej. Jej blask pozwala domniemać, że mamy do czynienia ze słonecznym pogodnym dniem. Porę jesienną określa sposób ubioru widocznych osób (płaszcze, ciepłe czapki) oraz liście na drzewach. Okres początku lat czterdziestych został ustalony w oparciu o widoczną kolumnę Najświętszego Serca Pana Jezusa na tle fasady kościoła oraz istniejącą już wyrwę po bombie w licu ściany kościoła powstałej na początku działań okresu drugiej wojny światowej. Zatem mamy pewność, że ślad po bombie powstał zanim została zniszczona kolumna Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa. Dokładność opisu ulicy umożliwiło zdjęcie pojawiające się w przestrzeni medialnej (przy artykule brak jego publikacji). Warto jest czasami obudzić utrwaloną chwilę naszej historii migawką aparatu fotograficznego. Pozwala to ustalić fakt zatarty okresem minionych lat, czasami z niespotykaną precyzją. Niby nic, ale wiemy już teraz, że wyrwa w licu ściany frontowej kościoła, ślad po bombie, powstał przed zniszczeniem kolumny pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mamy możliwość doznania wrażeń spowodowanych widokiem panoramy ulicy Wieruszowskiej tamtych lat, opisanej w tym artykule. Załączone zdjęcia przedstawiają widok obecny ul. Wieruszowskiej, ulicy Poprzecznej (prawdopodobnie z tamtego okresu) podobnej, lecz o bardziej piaszczystej nawierzchni prostopadłej do ulicy Wieruszowskiej oraz zdjęcie na bazie którego została opisana figura Najświętszego Serca Pana Jezusa przedstawiające procesję w 1938 roku. Marek Zgadzaj PS Wspólnie z Redakcją Ilustrowanego Tygo-

Złodziejski duet wpadł na gorącym uczynku Wieruszowscy policjanci zatrzymali „na gorącym uczynku” dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem. Do przestępstwa doszło 12 lutego 2020 roku w Kuźnicy Skakawskiej, w powiecie wieruszowskim. Podejrzani już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Za taki czyn grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

12 lutego 2020 roku po godzinie 20:00 wieruszowscy policjanci zostali powiadomieni o prawdopodobnym włamaniu do domu jednorodzinnego w Kuźnicy Skakawskiej, w gminie Wieruszów. Dzięki sprawnie podjętej interwencji, funkcjonariusze na miejscu zastali dwóch mężczyzn, którzy pośpiesznie wynosili skradzione z domu rzeczy. Włamywacze na widok umundurowanych policjantów, byli całkowicie zaskoczeni, i nie potrafili wytłumaczyć swojego zachowania. W tej sytuacji funkcjonariusze zatrzymali dwóch 24 – latków, mieszkańców powiatu kępińskiego. Straty po-

wstałe w związku z tym zdarzeniem, wstępnie oszacowano na kilkaset złotych Amatorzy cudzej własności już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem, grozi kara nawet do 10 lat wię-

zienia. Śledczy pod nadzorem wieluńskiej prokuratury sprawdzają, czy przestępczy duet nie ma na swoim koncie innych tego typu zdarzeń. asp. sztab. Damian Pawlak

dnika Powiatowego z myślą ocalenia od zapomnienia ważnych, ciekawych wydarzeń z życia minionych lat mieszkańców Lututowa i jego okolic, idących w zapomnienie symboli wartości Narodu Polskiego, obudzeniu drzemiących w archiwach domowych ciekawych, posiadających wartość historyczną zjawisk uchwyconych migawką aparatu fotograficznego, została utworzona zakładka „Marek Zgadzaj ku potomnym Historia Lututowa” na stronie tytułowej gazety ITP. Zaangażowanie Redakcji, chęć docierania do prawdy historycznej o naszej miejscowości jest godna najwyższego szacunku. Posiadasz ciekawe dokumenty z minionych lat, umożliwiające wypełnić luki historii tego okresu, wyrażasz zgodę na ich publikacje i wykorzystaniu ich na potrzeby napisania artykułu, wzbogaceniu wiedzy o naszych przodkach, ich siły, charakteru i odwagi, skontaktuj się z nami. Pozwolisz żyć tej historii w obecnych i przyszłych latach, umysłach naszych i przyszłych pokoleń, stanowiących gwarant życia naszej historii w przestrzeni podatnej na zapomnienia przy braku pielęgnacji pamięci o naszych przodków.

Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dnia 12.02.2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej chłopców. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i ZSCKR w Lututowie. Po zaciętej walce II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów i przegrywając w tie-braaku z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym. Zespół Szkół Centrum Kształce-

nia Rolniczego w Lututowie reprezentowali uczniowie: Bącela Piotr, Bednarski Tobiasz, Jaros Marcin, Krauz Maciej, Kubiak Damian, Kubonik Patryk, Lubański Jan, Marciniak Maciej, Palusiński Wiktor, Plewa Franciszek, Wójciak Piotr, Wzgarda Bartłomiej wraz z opiekunem Tomaszem Machałą. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. „Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.” Tomasz Machała


www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

15

LOWE- Szkolenia w Hiszpanii w ramach XXI Powiatowy Konkurs projektu ERASMUS+ dla nauczycieli Piosenki Obcojęzycznej ZSP nr 2 w Kępnie W dniach od 16.02 do 22.02. 2020r. pani Edyta Tecław- nauczyciel ZSP NR 2 w Kępnie i koordynator LOWE w Kępnie ( Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji) brała udział w mobilności kadry edukacji dorosłych w ramach programu ERASMUS +. Szkolenie odbyło się w miejscowości REUS w Hiszpanii i brali w nim udział przedstawiciele kadry administracyjnej z 11 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji LOWE z różnych

stron Polski. Program szkolenia dotyczył funkcjonowania, komunikacji z lokalnym rynkiem i finansowania instytucji szkoleniowych w Hiszpanii, co pozwoliło porównać warunki u nas i partnerów projektu, a także wymienić się doświadczeniem. Organizator szkolenia, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, zadbała nie tylko o stronę merytoryczną szkolenia, ale uczestnikom projektu zapewniła możliwość

poznania kultury regionu Katalonii, jej zabytków oraz historii. Wcześniej w REUS w terminie 1822 listopada 2019r. szkolenie „ Dobre praktyki i strategie w edukacji dorosłych o niskich kwalifikacjach” odbyła pani Barbara Gruszka – trener LOWE. Kolejne wyjazdy odbędą się na Litwę w marcu i w maju b.r. Nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie poznają tamtejsze strategie edukacyjne i funkcjonowanie podobnych ośrodków, jak w Polsce.

Ruszyły prace przy budowie hali sportowej przy liceum W ostatnich dniach rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew i porządkowanie placu budo-

wy. Wykonawcą prac zgodnie z przeprowadzoną przez Powiat Kępiński procedurą przetargową jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -Handlowe PREBET Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestycja obejmuje budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku liceum wraz z zapleczem.

Szkolenia dla rolników w zakresie zasad przyznawania płatności obszarowych W terminie od 15 marca 2020 roku ruszy nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności PROW 2014-2020. W związku z tym Biuro Powiatowe ARiMR w Kępnie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia dla

rolników w zakresie zasad przyznawania płatności obszarowych i wypełniania wniosków. Szkolenie poruszać będzie również tematykę nowego wsparcia dla rolników jakim jest Dobrostan zwierząt.

Szkolenia odbywać się będą: 19.03.2020 r. godz.10:00 – Nosale 2, Dom Ludowy 27.03.2020 r. godz. 10:00 – Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 Sala Urzędu Gminy 02.04.2020 r. godz. 10:00 – Myjomice 123, 63-600 Kępno, Dom Ludowy

We wtorek, 25 lutego 2020 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie odbył się XXI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Publiczność wysłuchała piosenek w wykonaniu młodych artystów reprezentujących Liceum Ogólnokształcące Nr I, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Popisy wokalne i instrumentalne oceniało jury w składzie: Ewa Kowalczyk – dziennikarz muzyczny

Radia SUD, lektor języka angielskiego, wokalistka, Dariusz Baranowski - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Dariusz Leśniarek - muzyk, gitarzysta, pracownik Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie. Pierwsze miejsce zajęła Hanna Kos z Zespołem reprezentujący Liceum Ogólnokształcące nr I, drugie miejsce zajęła Nikola Łyczkowska z ZSP Nr 2, a trzecie Nadia Moska z LO nr I.

II Zastępca Burmistrza w kępińskim ratuszu W kępińskim ratuszu zorganizowano konferencję prasową z udziałem lokalnych mediów. Podczas spotkania przedstawiono II Zastępcę Burmistrza.

Godek pracował w Warszawie. Od 1. marca 2020 r. ponownie zawitał w Urzędzie Miejskim w Kępnie. Krzysztof Godek obejmie stanowisko drugiego zastępcy burmistrza oraz naczelnika wydziału komuniKrzysztof Godek – tak nazywa się kacji społecznej. nowy zastępca burmistrza Piotra Psikusa. Swego czasu pracował już Do obowiązków „nowej, starej w kępińskim ratuszu. Przez blisko 3 twarzy” należeć będą m.in: szerolata zapoznawał się z problematyką ko rozumiana współpraca z organisamorządową. Wspinał się po ko- zacjami pozarządowymi, promocja lejnych szczeblach kariery, zaczy- miasta i gminy Kępno, współpranając od pomocy administracyjnej ca krajowa i międzynarodowa czy aż do asystenta burmistrza. sprawy związane z wydawaniem decyzji o imprezach masowych. Po zakończeniu przygody z kępińskim magistratem Krzysztof pwr.


16

Wiadomości lokalne

www.powiatowy.pl 4 marca 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kępińskiego Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod adresem:

diana.magot-wolk@powiatkepno. pl, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30. Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowa-

niu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu. Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dostępna jest LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 04.03.2020 r.  

4 marca 2020 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 04.03.2020 r.  

4 marca 2020 r.

Advertisement