Page 1

Wywiad z Wójtem Gminy Sokolniki Strażacy z OSP w Bolesłwcu przygotowują Sylwestrem str. 33 Skrzypkiem str. 23 się do jubileuszu. Czyt. str.22 Rok XIII Nr 03/04 (658/659) 18.01.2012r.

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

www.powiatowy.pl

2,00 zł (VAT 5%)

Kolejne wydanie Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ukaże się 1 lutego

XX Finał Wielkiej Orkiestry czytaj: str. 20 i 21 Świątecznej Pomocy

Koncert chórów w kościele pod wezwaniem św. Marcina Kępno str.3

Plaga pijaków na drogach czyt. str. 7

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka składa Ilustrowany Tygodnik Powiatowy

Zakończono pierwszy etap projektu wodno-kanalizacyjnego Świba str.4 XVI posiedzenie Rady Powiatu Kępińskiego str.5 Wielki sukces LO im. majora H. Sucharskiego! Kępno str.7 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w powiecie kępińskim str.8/9 Złodzieje BMW zatrzymani Kępno str.10 Starosta Kępiński uczestniczył w Konsultacjach Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina str.13

Trwają i służą: Walne zebranie OSP w Ostrówku str.22 Styczeń 1945 roku w Wieruszowie: Wyzwolenie miasta str.24 Kościół w Lututowie czasowo udostępniony str.25 Poezja dobra na wszystko Wieruszów str.27 Nowy Rok 2012, potrzeba czystych serc! Felieton Ojca Ludwika znad Prosny str.29 KMN na lepszy humor Wieruszów str.32 Pierwsze sukcesy Akademii Piłkarskiej Wieruszów str. 33

Czy dojdzie do zamknięcia Oddziału Położniczo– -Ginekologicznego w PCM w Wieruszowie? str.23


2

18 stycznia 2012

aktualności

W związku z nasilającymi się przypadkami kradzieży włazów kanalizacyjnych oraz uzbrojenia przepompowni ścieków, Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. zwraca się do mieszkańców Gminy Kępno i Gminy Baranów o pomoc w ustaleniu sprawców. Kradzieże te oprócz strat materialnych, powodują także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w pobliżu niezabezpieczonych studzienek kanalizacyjnych. Za wskazanie sprawcy Spółka przekaże nagrodę w wysokości 1.000,00 zł

Prezes Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

„Byleś Tym kim My jesteśmy, Jesteś Tym kim My będziemy” żegnam Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uwaga rolnicy! Wnioski o dopłaty do końca lutego W 2012 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej będzie można składać w dwóch terminach: od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Pieniądze wypłacane będą: 1 - 31 marca 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 3 - 28 września 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W 2012 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł od 1 litra oleju, co oznacza jej wzrost o 10 groszy na litrze od stawki obowiązującej obecnie. Biorąc pod uwagę fakt, że na przestrzeni minionego roku średnia cena ON w kraju wzrosła o blisko złotówkę na litrze, ten wzrost nie jest oszałamiająco wysoki i z pewnością nie zrekompensuje wzrostu kosztów produkcji.

Kępno, Bralin

„ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ” -Ks. JAN TWARDOWSKI

Wspomnienie

śp. Andrzeja Józefowicza Składam wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Rodzinie Zmarłego Eugeniusz Przybył

Trzcinica

Program wyrównania różnic między regionami w Gminie Trzcinica

W dniu 30 grudnia 2011 roku w Kępnie zastała zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim reprezentowanym przez starostę Włodzimierza Mazurkiewicza i wicestarostę Ryszarda Dachowskiego a Gminą Trzcinica, którą reprezentował wójt gminy Grzegorz Hadzik na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu busa 9- cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (kierowca + 8 osób). Wysokość pomocy wynosi 39 000 złotych a rozliczenie z przyznanego dofinansowania musi być dokonane do 15 kwietnia 2012 przy czym zakup pojazdu do końca marca. Głównym celem projektu jest umożliwienie dowozu uczniów i młodzieży z terenu Gminy Trzcinica do Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie przy czym w wyposażeniu znajdować się będzie sprzęt do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Uzyskane dofinansowanie jest konsekwencją złożonego przez Gminę Trzcinica w roku 2010 wniosku poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do PFRON na realizację Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II, w ramach obszaru D- likwidacja barier transportowych. Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pozyskane dofinansowanie wraz ze środkami własnymi umożliwi dokonanie zakupu pojazdu usprawniającego dowóz uczniów i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie a jest to zadanie własne gminy, ponadto przygotowujemy się do zabezpieczenia dowozu w przypadku przeniesienia tej Szkoły do Słupi co jest w planach powiatu. Na dzień dzisiejszy dotyczy to 5 dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum oraz prawdopodobnie 2 kolejnych. W chwili obecnej jest na ukończeniu dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia dostawcy pojazdu. red

Początek roku 2012 przyniósł nam smutną wiadomość o śmierci naszego Kolegi ANDRZEJA JÓZEFOWICZA – Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim – Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Odszedł od nas do Wieczności niespodziewanie w dniu 5 stycznia 2012 roku. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Ogólnorolnym w 1980 roku. W tym też roku rozpoczął pracę zawodową w Stacji Hodowli Roślin w Chodowie. Następnie pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pawłowie. Od 1982 roku pracował jako doradca rolniczy w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Marszewie – na terenie powiatu wieruszowskiego i kępińskiego. Po reorganizacji był Kierownikiem Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim. Zapisał się w naszej pamięci jako niezwykle zaangażowany w pracy zawodowej, bardzo życzliwy dla rolników i współpracowników. Zawsze służył dobrą radą i pomocą dla nas wszystkich. W swojej pracy dążył konsekwentnie i z uporem do realizacji nałożonych celów i zadań doradztwa rolniczego. Najlepiej o tym świadczą słowa Dyrektora WODR – Ryszarda Jaworskiego wypowiedziane nad otwartą mogiłą, że był przyjacielem i służył doradztwem w dziedzinie rolnictwa i wielu innych sprawach życiowych rolnikom i współpracownikom. Snuł wiele planów na przyszłość zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym, ale zbyt szybka śmierć zniweczyła wdrożenie ich w życie.Dziś dostrzegamy, że szczególnie cenionymi cechami charakteru były: tolerancja, dobroć, wyrozumiałość, które ułatwiały nam wszystkim pracę. Zdajemy sobie sprawę ze smutkiem i żalem, że nie ma Go wśród nas, ale w naszej pamięci na zawsze zostanie Jego obraz codziennej życzliwości, dobrej rady i szacunku do drugiego człowieka. Za życia często nie doceniamy wartości; pracy, znaczenia człowieka, a gdy przedwczesna śmierć „wyrywa” Go z naszego grona – widzimy wyraźniej choć wielu rzeczy nie można już zmienić , dokończyć, poprawić, bo pozostaje” pustka „ którą trudno wypełnić. Jednak „Non omnis moriar”-/nie wszystek umrę/ daje nadzieję, że dobre uczynki idą w ślad za nami a pamięć i wdzięczność ludzi jest wieczna. Bardzo nam będzie brakowało Kierownika pełnego; ciepła, życzliwości, dobroci - stosującego nie tylko kary, ale i nagrody co pozostanie w naszej życzliwej pamięci. Koleżanki i Koledzy Pracownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 41 9256 0004 2600 9348 3000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) 58 12 230, tel./fax (0 62) 58 10 686, e-mail: wieruszow@powiatowy.pl ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: 63 - 600 Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) 78 23 840, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - redaktor naczelny, tel. 0604 173 083 (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel. 0500 288 834 Stale współpracujemy z firmą: DZIAŁ SPOLECZNY I KULTURALNY: Wieruszów - Anna Świegot, tel. 517 960 768, Kępno - Maria Łabuda, tel. 503 781 880 DZIAŁ MARKETINGU: tel. 604 173 083 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda, Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, NoM, Ryszard Zych, Andrzej Olbromski, M&M, P.Ś., Wacław Zabłocki, Wojciech Kudaś, Henryk Matusiak SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel. 792 431 324, DRUK: AGORA Piła Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


18 stycznia 2012

3 Kępno

Koncert chórów w kościele pod wezwaniem. Św. Marcina „Muzyka towarzyszy życiu, wiara refleksji, kościół jest miejscem dokąd każdy wnosi swoje myśli. Złożone w ofierze przyjmują od nas światła, które pada z witraży. Nie można pojąć realiów bez muzyki. Muzyka poraża magiczną siłą i sprawia, że czas, który odmierza godziny istnienia zatrzyma się w biegu. Zaś człowiek choć na chwilę oderwie się od ziemskiej rzeczywistości, bo muzyka bezpośrednio przemawia do serca. W tym koncercie muzyka właśnie przemówiła do ludzkich serc”. W sobotę dnia 7 stycznia 2012 r. odbył się wyjątkowy koncert chóralny w kościele pod wezwaniem Św. Marcina, w którym wystąpiło pięć chórów: z Kalisza. Ostrowa Wielkopolskiego, Wieruszowa i Kępna i Orkiestra Dęta „Antaress Brass Band”. W tym niezwykłym koncercie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Sobotni niecodzienny koncert był okazją do świętowania trzech jubileuszy. Na ten przepiękny bożonarodzeniowy balsam dla ducha i

ucha zaprosili mieszkańców powiatu kępińskiego, wiernych i miłośników muzyki chóralnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Powiecie Kępińskim „Nutka”, Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Marcina oraz Urząd Miasta Gminy Kępno. W sobotnim koncercie wystąpił Dziecięco Młodzieżowy Chór Szkół Nazaretańskich

z Kalisza pod dyr. siostry Karen Trafankowskiej, Młodzieżowy Chór Katedry Kaliskiej „Cantate Deo” pod dyr. Katarzyny Kubery, Chór mieszany „Lira” z Wieruszowa pod dyr. brata Franciszka Bulandy, Chór Męski „Echo” z Ostrowa Wlkp. pod dyr. Janusza Lipińskiego, Kępiński Chór Męski „Cantamus” pod dyr. Antoniego Janaszewskiego oraz Orkiestra Dęta „Antaress Brass Band” pod dyr. Antoniego Janaszewskiego. Wszystkie chóry i dyrygentów przedstawiły

prowadzące koncert Katarzyna Godek- wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kultury w powiecie Kępińskim oraz członek zarządu tego stowarzyszenia Anna Kłobuch. Chóry pod batutą swoich dyrygentów zaprezentowały licznie zgromadzonym kolejno najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Konstrukcja sceny na której prezentowały się jednocześnie wszystkie chóry przyjechała z Ostrzeszowa. Uroczysta i podniosła Bożonarodzeniowa atmosfera, w tle szopka i płoną-

ce blaskiem choinki przenosiła zebranych oczyma wyobraźni do Narodzin Maleńkiej Miłości. Zebrani mieli okazję zapoznania się z repertuarem artystycznym każdego chóru w pierwszej odsłonie każdego z osobna, zaś w drugiej części specjalnie na ten koncert utworzono chór-chórów, którym dyrygowali kolejno wszyscy dyrygenci co wzbudziło

zachwyt i podziw słuchających. Chór chórów zaśpiewał kolędy: Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Zaśnij dziecino. Wyjątkowy kolędowy koncert uświetnił obchody trzech jubileuszy: Stulecia Konsekracji Kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Kępnie, zwieńczył obchody związane z 350- leciem nadania praw miejskich Kępnu. Koncert Bożonarodzeniowy połączony był przede wszystkim z 10 rocznicą powstania Kępińskiego Chóru Męskiego „Cantamus”. Jego

historię podczas koncertu przedstawiła wiceprezes Stowarzyszenia „Nutka” Katarzyna Godek. Chór powstał z inicjatywy Antoniego Janaszewskiego na początku 2002 roku. Pierwsza próba odbyła się 7 stycznia. Przez minione 10 lat chór dał wiele koncertów i wziął udział w wielu festiwalach i przeglądach chóralnych prezentując swój dorobek artystyczny zajmując czołowe miejsca i otrzymując liczne wyróżnienia .Chór liczy 30 członków a prezesem jest Wojciech Marciniak. W grudniu ubiegłego roku wydali płytę podsumowującą dziesięcioletni dorobek. Koncert miał charakter dynamiczny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Doceniamy trud artystów jaki włożyli w przygotowanie tego koncertu. Chór Chórów wspólnie z orkiestrą na zakończenie koncertu wykonał dwa utwory wokalne „Laudate Dominum Ch. Gounod o i Alleluja G. F. Haendla jako

dziękczynienie P a n u Bogu za trzy jubileusze. Gromkimi braw a m i , dyplomami i bukietami kwiatów podziękowano

dyrygentom za niezwyczajną strawę dla ducha i ucha. Podziękowania skierowano do ks. kanonika Krzysztofa Nawrockiego i Burmistrz MiG Kępno Anieli Kempa. Prezesowi chóru „ Cantamus” W. Marciniakowi złożono gratulacje, dyplom i kwiaty z oka-

zji jubileuszu chóru. Wszyscy wykonawcy zasłużyli na brawa, uznanie i podziękowania. Sto lat kościoła to jak na kościół niewiele a jednak to szmat historii. Prace remontowe wewnętrzne i zewnętrzne trwały prawie 10 lat a prac do wykonania jest jeszcze wiele. Dziękujemy dyrygentom, chórom, wiernym za ofiary, modlitwy i wszystkim, którzy pozwolili przeżyć ten wspaniały koncert. Czekamy na bis – mówił ks. Krzysztof Nawrocki. Kosze kwiatów, życzenia i list gratulacyjny za pośrednictwem siostry Mariki przekazała również senator Andżelika Możdżanowska. Dzisiejsze wielkie

wydarzenie muzyczne, które przekroczyło wszelkie granice kunsztu muzycznego:województwa, bo występują chóry z dwóch województw; wieku bo wystąpili artyści trzech pokoleń i do tego w Kępnie. Kępno na kulturalnej mapie kraju jest miejscem szczególnie cenionym. Znane z tradycji są dokonania śpiewacze i orkiestralne. Tu w Kępnie od 1856r. są dokumenty o działalności chóralnej. Impreza okazała się wielką manifestacją pięknej muzyki polskich kolęd, ale również tradycji religijnych – mówił m. in. Honorowy Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim Jan Dodot i wręczył prezesowi chóru „Cantamus”pamiątkową statuetkę. Życzenia składali również koledzy dyrygenci. Antoni Janaszewki podziękował dyrygentom i artystom za udział w koncercie i uświetnienie jubileuszy. Na zakończenie po błogosławieństwie na bis w kościele zabrzmiało uroczyście i dostojnie Alleluja G. F. Haendla. Wydarzenie muzyczne zakończył koncert braw jakimi obdarzyła artystów zachwycona widownia. Mała


4

18 stycznia 2012

kępno Opatów

Wystawa na finał konkursu

Świba

Zakończono pierwszy etap projektu wodno-kanalizacyjnego

W zimny i wietrzny poniedziałek w Świbie 9 stycznia br. uroczyście i oficjalnie dokonano odbioru pierwszego etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości Mianowice – Olszowa W Opatowie zaprezentowano prace finalistów konkursu i Świba pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” Zda„”Nasza Gmina – te same miejsca dawniej i dziś”. Jury wpraniem prezesa Spółki Wodociągi Kępińskie Mirosława Grygiera, te inwestycje to skok cywilizacyjny cowało składzie: Rafał Komorowski, fotografik, Witold Jandla mieszkańców tych miejscowości. kowski, wójt Gminy Łęka Opatowska, Marcin Jeziorny, pra- Na ternie sołectwa Świba przy- poprzez uzbrojenie w cownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji dokonało oceny byłych na spotkanie witał sołtys infrastrukturę wodnoprac nadesłanych na konkurs fotograficzny pt. „Nasza Gmi- Piotr Baraniak. Prezes M. Grygier -kanalizacyjną terena – te same miejsca dawniej i dziś”. Na konkurs nadeszło 28 witał z UMiG Kępno Burmistrz nów inwestycyjnych. prac z terenu powiatu kępińskiego spełniających wymagania – Anielę Kempa, skarbnika – Ja- Staraliśmy się, wychorosława Ciesielskiego, wicepre- dząc naprzeciw oczeregulaminowe. Dostarczono wiele fotografii miejsc już dzi- zesa zarządu Marka Zielińskiego kiwaniom mieszkańsiaj nieistniejących jak również takich, na których dokona- z Woj. FOŚ, sołtysa Świby Piotra ców, objąć zakresem większość ne zmiany są tak znaczne, że czasami trudno je rozpoznać. Baraniaka, sołtysa Olszowy Ta- Projektu zmodernizowanych obiektów i urząSzczególnie interesujące i cieszą oczy te fotografie, które do deusza Głowacza, przedstawicieli nieskanalizowanych dzeń Stacji Uzdatniania Wody, ale obszarów obydwu gmin. Planorad sołeckich ze Świby i Olszowej, tej pory pozostawały w domowych lub innych archiwach, a przewodniczącego Rady Miej- wany całkowity koszt realizacji przede wszystkim wkład w poprawę jadzięki konkursowi ujrzały światło dzienne. Po szczegółowej skiej Krzysztofa Dąbrowskiego i Projektu wynosi 59.022.011.35 kości Środowiska naturalnego naszego analizie prac i dyskusji postanowiono przyznać następujące radnych Rady Miejskiej, przed- PLN z czego 35.832.289.00 PLN regionu. Wykonanie tych inwestycji nagrody i wyróżnienia. I miejsce – Eugeniusz Skiba z Turko- stawicieli Rady Nadzorczej, pro- to dotacja z UE. Pozostała część nie byłoby możliwe bez środków UE, wych, II miejsce – Wiesław Brzeziński z Biadaszek, III miejsce jektanta Józefa Grygorcewicza, sfinansowana będzie środkami ponieważ fundusze Spółki nie mogłyby być w tak krótkim czasie przeznaczone – Irena Sadek z Kępna. Ponadto jury przyznało dwa wyróż- przedstawicieli wykonawców pre- przedsiębiorstwa Wodociągi Kęna tę właśnie inwestycje. Dzięzesa Ryszarda Bobowskiego i nienia: Sebastianowi Szeferowi z Rakowa i Ewie Marszałek z Bogdana Dawidziuka, przedki tym środkom będziemy mieli pewien skok cywilizacyjny dla Baranowa. Nagrodami są kupony o wartości odpowiednio: stawicieli inżyniera kontraktych miejscowości. Myślę, że wa500, 300, 200 złotych, a osoby wyróżnione otrzymają nagrody tu, księży z miejscowości runki życia w znaczny sposób ŚwibaKrzysztofa Rutkowksiążkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z się poprawią. Mam też nadzieskiego i Olszoway– Kazimiewręczeniem nagród odbyło się w Sali Gimnastycznej w Opaję, że infrastruktura ta będzie rza Sobasika, przedstawicieli towie. Otwarto również wystawę, na której zaprezentowano pomocy technicznej, media. służyła bezawaryjnie- mówił prezes spółki M. Grygier. wszystkie prace. Dodatkowo dla zwiedzających Marcin Je- Jak podkreślił M. Grygier to Nadszedł czas i miejsce na ziorny - koordynator i pomysłodawca konkursu przygotował największy w historii Gminy podziękowania wykonawmapy prezentujące gminę Łęka Opatowska na przestrzeni Kępno i Baranów projekt com. Te dwie inwestycje relat. Na wystawie znalazły się mapy z okresu międzywojenne- obejmujący infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Do tej pory pińskie Sp. z o.o. pochodzącymi alizował jeden wykonawca Przedgo, z lat II wojny światowej i te starsze z XIX wieku. Organi- wykonano Stację Uzdatniania z dokapitalizowania spółki przez siębiorstwo Inżynierii Wodnej i zatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkur- Wody w Kępnie, kanalizację w Gminy Kępno i Baranów oraz z Ochrony Środowiska w Oleśnicy. Burmistrz Aniela Kempa dodała grasu za udział, zwycięzcom i wyróżnionym gratulują sukcesu, Olszowej i Świbie oraz rurociąg w pożyczki z WFOŚiGW. tuluję wykonawcom za zrealizowanie BUDOWA KANALIZACJI SAMianowicach. a wszystkich chętnych zapraszają na pokonkursową wystawę zadania, gratuluje mieszkańcom, NITARNEJ W MIEJSCOWO Celem przypomnienia połączoną z ekspozycją dawnych pocztówek, zdjęć i map! nowej inwestycji, która polepszy wared.

Bralin

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej we współpracy z Urzędem Gminy Bralin z powodzeniem uczestniczyło w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Za projekt „Przywróćmy godność zapomnianym cmentarzom” otrzymało wysoką nagrodę pieniężną. Od kwietnia do końca listopada 2011 r. członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińśkiej systematycznie porządkowali 2 cmentarze: ewangelicko-augsburski (w Bralinie) i ewangelicko-reformowany (nieopodal Goli). W sumie odbyło się ponad 40 akcji porządkowych, a ich efekty trudno przecenić. Właśnie tę inicjatywę, poprzedzoną przyjazdem do Bralina zespołu sędziów sprawozdawców, doceniła kapituła konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Jego organizatorem po raz 12. był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie wyników rywalizacji miało miejsce 13 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Nagrody pieniężne przyznano w dwóch kategoriach. W jednej z nich - promocja współpracy pomiędzy samorządami gmin lub powiatów oraz jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie kwotą 20 tys. zł nagrodzono Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, którego współpartnerem był Urząd Gminy Bralin. Nagrodę odebrali: wójt Roman Wojtysiak oraz Marek Gudra i Jacek Kuropka ze SPZB. red

kilka informacji: W dniu 22 kwietnia 2010r. pomiędzy spółką Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarto umowę w wyniku której spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno”,, której obecnie jesteśmy obserwatorami jest największym w historii gmin Kępno i Baranów Projektem obejmującym infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Projekt przewidziany do realizacji w gminach Kępno i Baranów obejmuje wyposażenie aglomeracji do końca 2015 r. w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Dla potrzeb wyposażenia w zbiorczą sieć kanalizacyjną aglomeracji Kępno w ramach projektu trzeba wybudować łącznie 57,6 km rurociągów i 34 szt. przepompowni ścieków oraz przebudować 0,7 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na przyłączenie 4052 nowych osób. W ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowościach Mianowice, Olszowa, Świba, Baranów, Jankowy, Donaborów, Słupia p/Kępnem oraz zmodernizowane zostaną dwie stacje uzdatniania wody w Kępnie oraz Grębaninie. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszym regionie. Dodatkowo, stworzone zostaną warunki do dalszego rozwoju gmin Kępno i Baranów

ŚCIACH MIANOWICE I OLSZOWA: Umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mianowice i Olszowa podpisano 30.07.2009r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska w Oleśnicy. Prace zakończono 29.04.2010r.W ramach zadania wykonano 18,07 km sieci kanalizacyjnej, 7 przepompowni, 4 tłocznie oraz 280 szt. przyłączy do posesji. Koszt inwestycji to 4 687  946,50 PLN. końca 2011 roku podpisano umowy na odbiór ścieków z 250 właścicielami posesji. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚWIBIE Umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świba podpisano 18.11.2010r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska w Oleśnicy. Prace zakończono 30.11.2011r. ramach zadania wykonano 12,22 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni, 2 tłocznie oraz 218 szt. przyłączy do posesji. Koszt inwestycji to 4 746 340,58 PLN. Realizacja przez Spółkę Projektu to nie tylko wymierne efekty w postaci wybudowanych i zmodernizowanych kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz

runki życia. Życzę aby nie było awarii. Myślę, że dalsza realizacja zadania też będzie przebiegała bezproblemowo. Dziękowała gościom za przybycie. Zadowolenia z przebiegu i efektów dotychczasowych prac nie krył sołtys Świby Piotr Barania dodając -Jestem pod wrażeniem wykonania tej inwestycji .Praktycznie została wykonana bezawaryjnie a wjeżdżając do Świby prawie nie widać, że była tu robiona kanalizacja. W Świbie wykonano ponad 12 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni, 2 tłocznie oraz 218 przyłączy. Wszystko kosztowało blisko 4.750 tys. zł. Właściciel przedsiębiorstwa , które wykonywało inwestycje podkreślił, że byli docenieni ale jak dodał na efekt pracuje wielu inwestor, projektant i wykonawca. Współpraca była bezproblemowa zarówno ze spółką, sołtysami i mieszkańcami. Refleksjami podzielił się również sołtys Olszowy T. Głowacz. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie skanalizowanie gminy Baranów. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2014. Na sali można było obejrzeć wystawę dokumentująca realizację inwestycji. Mała


18 stycznia 2012

XVI posiedzenie Rady Powiatu Kępińskiego

5 Kępno

10 stycznia 2012r. odbyło się XVI posiedzenie Rady Powiatu Kępińskiego w trakcie, której Radni pochylili się nad dwoma uchwałami:zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 r. oraz przyjęcia apelu o odstąpieniu od zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Kępnie. Uchwała o zmianach w budżecie przyjęta została jednogłośnie. Komisja budżetowa analizowała zmiany w budżecie i wyraziła o nich pozytywną opinie. Radni Powiatu Kępińskiego podjęli uchwałę w formie apelu w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Kępnie. W apelu radni powiatu kępińskie- w Ostrowie Wielkopolskim. Taki po- ratury Rejonowej, kancelarii z samorządowcami całego kraju go zwracają się o odstąpienie od za- mysł budzi sprzeciw wszystkich samo- notarialnej. Warunki lokalowe uda się do Warszawy na spotkamiaru likwidacji Sądu Rejonowego rządów Południowej Wielkopolski i w w jakich działa kępiński Sąd są nie w tej sprawie z ministrem Jaw Kępnie. Wyrażają w nim stanowczy kraju również. Dlatego zaprosiliśmy znacznie lepsze od często spo- rosławem Gowinem. Apel do rąk sprzeciw wobec zasad projektu rozpo- państwa na sesję nadzwyczajną, aby tykanych jeszcze w niektórych ministra trafi bezpośrednio z rąk rządzenia Ministra Sprawiedliwości w stanowisko w tej sprawie sformułować. większych sądach. Obiekt Sądu starosty. Natomiast 23 stycznia tę sprawie zniesienia niektórych sądów Trzeba dodać, że mieszkańcy Kępna Rejonowego w Kępnie utrzy- sprawę poruszy starosta na Konrejonowych, utworzenia zamiejsco- będą mieli najdalej od tej głównej sie- mywany jest w bardzo dobrym wencie Starostów. Na tych spotkawych wydziałów w niektórych sądach dziby sądu. Mieszkańcy , by dojechać stanie technicznym, czego do- niach Starosta W. Mazurkiewicz rejonowych oraz ustalenia ich siedzib do Sądu w Ostrowie muszą pokonać wodem są trwające obecnie pra- przedstawi Stanowisko Rady Poi właściwości. Uzasadnienie przedsta- około 70 km w jedna stronę. Argu- ce termomodernizacyjne wraz wiatu dotyczące tej sprawy. Prowił Starosta Kępiński Włodzimierz Ma- mentów za wystosowaniem apelu było z remontem elewacji. Prosimy test ten przekazany zostanie sezurkiewicz. wiele, między innymi padł pomysł włą- o akceptację tego apelu – mó- nator Andżelice Możdżanowskiej Zgodnie z nowym projektem Mi- czenie do protestu pozostałych samo- wił Starosta. Starostwo zwróci i przekazany do posłów z naszego nisterstwa Sprawiedliwości do lipca rządów powiatu, których mieszkańcy się do samorządów gminnych z okręgu. Apel a następnie uchwa2012 roku ma nastąpić reorganizacja również korzystają z Sądu w Kępnie. prośbą o poparcie tego prote- łę przeczytał wiceprzewodniczący sadownictwa. Mają zostać zlikwidowa- Radny Józef Nawrot zaproponował stu. 13 stycznia Starosta Włodzi- Wiktor Gruszka. Uchwałę przyjęto ne małe Sądy Rejonowe w których jest uwagi dotyczące usprawnienia funk- mierz Mazurkiewicz wspólnie jednogłośnie. MaŁa mniej niż 15 etatów sędziowskich, jed- cjonowania sądów, które można ponym z nich ma być Sąd w Kępnie .Jak ruszyć w dyskusji. W tej sytuacji Rada się szacuje Powiatu Kęma zostać pińskiego z zlikwidowadezaprobatą nych 120 Sąodniosła się dów Rejonodo objętego wych. Jako tym projekinstytucja tem zamiaru Sąd Rejonolikwidacji wy w Kępnie Sądu Rejopozostanie, nowego w ale będzie Kępnie. Kęmiał inną formę organizacyjną. Sąd piński Sąd jest ważną dla należytego Rejonowy w Kępnie ma stać się Wy- funkcjonowania Powiatu Kępińskiego działem Zamiejscowym Sądu Rejono- placówką nie tylko ze względów histowego w Ostrowie Wielkopolskim. W rycznych i czysto prestiżowych. WzglęPołudniowej Wielkopolsce Ostrów i dy przyjętej w projekcie, ujednolicoKalisz mają być Sądami Rejonowymi. nej wielkości zatrudnienia sędziów Te pozostałe powiatowe małe będą im i powiązane z nią sztywno założenie podlegać. Pod Sąd w Ostrowie Wielko- nieefektywności działania sądów nie polskim mają podlegać sądy z Ostrze- znajdują w tym przypadku żadnego szowa, Kępna, Krotoszyna i Pleszewa. uzasadnienia. Z informacji jakie posiada powiat w Od 15 lat Sąd Rejonowy w Kępnie kępiński zgodnie z projektem rozpo- ma siedzibę w wybudowanym dla tego rządzenia w Kępnie powołane zostaną celu nowoczesnym budynku. Obiekt tyko trzy wydziały zamiejscowe Karny, ten wzniesiono przy zaangażowaniu Cywilny oraz Rodzinny i Nieletnich. wszystkich lokalnych władz samorząCzy pozostanie wydział Ksiąg Wieczy- dowych, przy pełnym wsparciu Ministych na razie trudno określić, ale na sterstwa Sprawiedliwości. Stanowi on pewno likwidacji ulegnie Sądu Pracy. dziś praktycznie lokalny ośrodek wySąd Kępiński miałby się stać Wydzia- miaru sprawiedliwości. W budynku łem Zamiejscowym Sądu Rejonowego poza Sądem mieści siedziba Proku-


6

18 stycznia 2012

kępno

Dwie graźne kolizje

Kępno

Spotkanie opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka

W piątek, 13 stycznia w ciągu zaledwie jednej godziny doszło do dwóch kolizji drogowych w powiecie kępińskim. Policyjne apele o zachowanie szczególnej ostrożności w 12 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie ludzi jesieni z Koła Południe ZERiI z przyjaciółmi i związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi znajomymi zorganizowane przez zarząd tego koła.. skutkującymi obfitymi opadami śniegu i marznącego desz- Na spotkaniu opłatkowym po- gości: ks. kanonika czu oraz śliską nawierzchnią niestety nie dotarły do niektó- łączonym ze świętem z okazji Krzysztofa NawrocDnia Babci i Dziadka witała ze- kiego, Wicestarostę rych użytkowników dróg. branych, zaproszonych gości, członków i sympatyków koła witała przewodnicząca Bożena Tomalik. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. Spotkanie Opłatkowe połączone z obchodami „ Dnia Babci i Dziadka” symbolizuje wielkie cenne słowa bo Babcia i Dziadek obok rodziców, to przecież fundament rodziny. Babcia i Dziadek są po rodzicach najbliższymi osobami dla dzieci. Często już w dorosłym życiu, sięgając do wspomnień z dzieciństwa przywołujemy obraz babci i jej NoM uśmiechniętą, kochającą twarz,

Do pierwszej kolizji drogowej doszło o godzinie 14:48 w miejscowości Mianowice. 20-letni mieszkaniec gminy Kępno kierując samochodem osobowym marki VW w wyniku nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Skoda kierowanym przez 30-letniego mieszkańca gminy Wieruszów. Kierujący w chwili kolizji byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem karnym kredytowanym. Do kolejnej kolizji drogowej doszło o godzinie 15:40, w miejscowości Perzów na drodze krajowej nr 8. Jak wynika z policyjnych ustaleń 37-letni mieszkaniec gminy Łęczna kierując ciężarowym starem nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze nie zapanował nad pojazdem w wyniku czego uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu Ford, którym kierował 62-letni mieszkaniec gm. Kępno. Kierujący w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Na sprawcę nałożono mandat karny kredytowany.

Szukają swiadków potrącenia Kępińska policja szuka sprawcy wypadku drogowego do którego doszło w sobotre, 7 stycznia przy ulicy Obrońców Pokoju w Kepnie. Potrącony został tam 42-letni mężczyzna. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 22.Jak wynika z wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym marki BMW potrącił przechodzącego przez ulicę, w wyznaczonym miejscu 42-letniego mieszkańca gminy Kępno. Mężczyzna miał w organiźmie ponad 3 promile alkoholu dlatego nie zapamiętał szczegółów zdarzenia. Z obrażeniami ciała w postaci ogólnych potłuczeń oraz złamania kości nosa trafił do szpitala. Sprawca nie udzielając mu pomocy zbiegł z miejsca zdarzenia, odjeżdżając w nieznanym kierunku. Pokrzywdzony nie zapamiętał numerów rejestracyjnych samochodu, który go potrącił. Zajmujący się sprawą policjanci apelują do wszystkich świadków zdarzenia o udzielenie istotnych informacji mogących pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy oraz okoliczności wypadku drogowego. NoM

Trzcinica

Drugi etap budowy Przedszkola w Trzcinicy Zakończył się drugi etap budowy czterooddziałowego przedszkola w Trzcinicy. Wykonawcą przedsięwzięcia o wartości 538 989,57 złotych był Zakład Usługowo Budowlany Marek Malik. W ramach tej części prac wykonano posadzki, ściany wewnętrzne, instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne. Zamontowano także stolarkę okienną i drzwiową a także połączenie tzw. rurociągu technicznego z rur pro-izolacyjnych między budynkami w celu zasilania w ciepło. Tegoroczne prace były kontynuacją ubiegłorocznego etapu stanu surowego, który zamknął się kwotą 553 121,39 złotych. red

jej ręce zawsze gotowe, aby nas pogłaskać , przytulić i pomóc. Nie umiemy sobie wyobrazić dzieciństwa i późniejszych lat życia bez obecności babci i dziadka. Pamiętamy o nich wszystkich, zarówno o tych, których już nie ma z nami jak i tych, którzy jeszcze nie raz nam towarzyszą i nieraz, mimo podeszłego wieku i chorób, zawsze mają dla nas uśmiech i są skłonni do pomocy. To dla nich ustanowiono specjalnie święto pozwalające przekazać im podziękowania, radość i życzliwość. Przyjmijcie państwo życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz zadowolenia i pociechy płynącej z serc waszych wnucząt i prawnucząt- powiedziała B. Tomalik. Następnie witała zaproszonych

Kępińskiego Ryszarda Dachowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego Wiktora Gruszkę, z MG OPS zastępcę kierownika Grażynę Tyszkiewicz, kierownika PCPR Zuzannę Czworowską, Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kępnie: Marię Jasnowską, Alinę Szymańską, Jana Schudego, Halinę Potyrała, przewodniczącą emerytów Koła Północ” Hildegardę Urbańską i skarbnika tego koła Zenonę Wróbel, przewodniczącą SE ZNP Irenę Żłobińską, przewodnicząca Koła emerytów w Trzcinicy, media oraz dzieci z opiekunem ze Szkoły Muzycznej w Kępnie, którzy uświetnią dzisiejsza uroczystość. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości a szczególnie tych, którzy z nami są po raz pierwszy na spotkaniu opłatkowym i Dniu Babci i Dziadka. Życzę, aby w dniu dzisiejszym panowała radość, muzyka, taniec i śpiew, wszystkiego najlepszego. – dodała B. Tomalik. Zabawie tanecznej przygrywał S. Parzybut. Wyrazy podziękowania skierowała do Burmistrza MiG Kępno za wsparcie w organizacji uroczystości. Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana wystąpili z recitalem, który za pomocą muzyki melodii szczególnie znanych przeniósł zebranych w czasy, do których często wracają wspomnieniami. Uczniowie zaprezentowali utwory solo, duet i kwartet na akordeon, skrzypce, duet gitarowy, fortepian. Potem podniosły moment to łamanie się opłatkiem białym krążkiem symbolem chleba i wzajemnie składali sobie życzenia .Życzenia w imieniu Starosty i własnym złożył seniorom wicestarosta Ry-

szard Dachowski z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Dnia Babci i Dziadka, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wyższych emerytur, miłych spotkań i zabaw, wspomniał, że wspaniałe zabawy seniorów na piknikach w leśniczówce i przekazał drobny upominek. Ks. kanonik K. Nawrocki życzył miłego spotkania, jak najlepsze i głęboko przeżyte, bo trzeba się spotykać z ludźmi, nasze spotkanie będzie pełne gdy będziemy spotykać się z Bogiem. Czasami ulegamy złej pokusie i chcemy być ważniejsi od drugiego człowieka a to rodzi wielokrotnie krzywdę i niezrozumienie. Życzę pokoju, niech on panuje w sercach, rozszerza się na rodzinę, sąsiedztwo, ojczyznę i cały świat. Pokój to przyjaźń z własnym sumieniem. Niechaj dom nasz stanie się kościołem. Niechaj w rodzinach panuje żywa wiara, miłość do Boga i do ludzi. Starajmy się dobrem zło zwyciężać- mówił m. in. ks. K Nawrocki. Życzenia złożył seniorom wiceprzewodniczący Rady Powiatu W. Gruszka. Zdrowia,wszelkiej pomyślności, odkrywajcie i witajcie każdy dzień radością, uśmiechem i miłością. Życzenia i kwiaty składali: Z. Czworowska, G. Tyszkiewicz i przewodnicząca M. Jasnowska. Dużym i bardzo miłym zaskoczeniem było odznaczenie „Złotą Honorową Odznakę PZERiI” za pracę na rzecz ludzi III wieku Jadwidze Walczak. Emeryci mieli okazję poznać warunki kredytów dla emerytów a nawet zawieszenia raty, możliwość połączenia kredytów i inne ciekawe propozycje Euro Banku przekazane przez doradców klienta. Potem przewodnicząca zaprosiła na poczęstunek i zabawę. MaŁa


18 stycznia 2012

kępno Kępno

Kępno

Wielki sukces LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego

Spotkanie noworoczne u Wojewody i Marszałka

203 miejsce w Polsce, 9 miejsce w Wielkopolsce! Przygotowany po raz czternasty przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2012 daje społeczności Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie powody do dumy. Okazało się bowiem, że Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie zajęło 203 miejsce w Polsce na 2600 istniejących liceów. Jest to awans o 170 pozycji w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu licea ogólnokształcące, zakwalifikowane do rankingu, zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

1.sukcesy szkoły w olimpiadach 2.wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 3.wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 4.opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. W ramach rankingu przygotowano również podranking maturalny w grupie liceów. Do tego badania zakwalifikowano tylko 200 liceów w Polsce, spośród 2 600 istniejących. „Stary ogólniak” znalazł się zatem w grupie najlepszych szkół w kraju, biorąc pod uwagę kryterium maturalne. Uzyskując świetne

wyniki egzaminów maturalnych, Liceum zajęło 164 pozycję w Polsce, VI w Wielkopolsce i I w byłym województwie kaliskim. Organizatorzy rankingu zebrali informacje na temat liceów, biorąc pod uwagę podział na województwa. I tu niesamowity sukces – Liceum zdobyło zaszczytne 9 miejsce w województwie wielkopolskim! (w roku 2011 miejsce 18) Przed nim jest 6 liceów z Poznania, 1 ze Swarzędza i 1 z Kalisza. W byłym województwie kaliskim Liceum zajęło 2 miejsce! red

Plaga pijaków na drogach W ciągu ostatniego weekendu kępińscy policjanci zatrzymali na drogach powiatu aż ośmiu nietrzeźwych kierujących, wobec wszystkich tych osób zostaną wszczęte postępowania przygotowawcze, w trakcie których mężczyznom przedstawione będą zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Pierwszego nietrzeźwego kierowcę kilka minut przed godziną 17:00, 13 stycznia br., zatrzymali policjanci patrolówki w m. Perzów. 43-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, kierował rowerem. Wynik przeprowadzonego badania na zawartość alkoholu w organiźmie, wskazał u mężczyzny ponad 2,1 promila. Kolejnego nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali po upływie 30 minut, również w Perzowie. 45-letni mieszkaniec powiatu, kierował rowerem, mając w organiźmie ponad 1,9 promila alkoholu. W tym samym dniu o godzinie 19:35, został zatrzymany w m. Trębaczów, 35-letni mieszkaniec gm. Perzów, który kierował rowerem. W trakcie prowadzonej kontroli drogowej, okazało się iż mężczyzna miał ponad 3,2 promila alkoholu w organiźmie. Czwarty nietrzeźwy kierowca został zatrzymany o godzinie 20:35, przez Dzielnicowych PP w Trzcinicy, w m. Mroczeń. Zatrzymanym do kontroli drogowej okazał się 25-letni mieszkaniec gm. Trzcinica, który kierował motorowerem. W trakcie prowadzonych czynności, okazało się, że mężczyzna miał ponad 2,6 promila alkoholu w organiźmie. Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymał patrol drogówki, 14 stycznia br., o godzinie 15:40, w m. Trzebień. 32-letni mieszkaniec gm. Łęka Opatowska, kierował rowerem, mając w organiźmie ponad 1,4 promila alkoholu. W tym samym dniu o godzinie 16:30, został zatrzymany w m. Kępno na ul. Warszawskiej, 39-letni mieszkaniec gm. Baranów, który kierował rowerem. W trakcie prowadzonej kontroli drogowej, okazało się iż mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organiźmie. Siódmy nietrzeźwy kierowca został zatrzymany także 14 stycznia br., o godzinie 17:15, w m. Nowa Wieś, przez policjantów PP w Trzcinicy. Zatrzymanym do kontroli drogowej okazał się 37-letni mieszkaniec gm. Trzcinica, który kierował samochodem osobowym m-ki Opel. W trakcie prowadzonych czynności, okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organiźmie. Ostatni z nietrzeźwych został zatrzymany wczoraj, 15 stycznia br., o godzinie 03:35 w m. Domanin. 25-letni mieszkaniec gm. Bralin, kierował osobowym oplem, mając w organiźmie 1,8 promila alkoholu, ponadto mężczyzna nie zapanował nad autem, którym kierował i wjechał do przydrożnego rowu. NoM

7

7 stycznia br. Starosta Kępiński – Włodzimierz Mazurkiewicz, korzystając z zaproszenia Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka i Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, wziął udział w noworocznym spotkaniu parlamentarzystów i samorządowców Wielkopolski. Podczas spotkania, które odbyło się w Auli UAM w Poznaniu, gospodarze wieczoru podsumowali rok 2011 oraz wyznaczyli najważniejsze zadania na rok bieżący. Jednym z głównych jest Euro 2012, a także realizacja inwestycji drogowej S-8. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Filharmonii Poznańskiej, później był także czas na rozmowy w kuluarach. Z powiatu kępińskiego w spotkaniu uczestniczyli również senator – Andżelika Możdżanowska oraz wójt Baranowa – Bogumiła Lewandowska – Siwek. red

Życzenia noworoczne Na każdy nasz Nowy Rok, Przybywa dnia na barani skok, 366 dni będzie przed nami, Zadania państwowe wykonamy sami. Aby ludziom szczęście sprzyjało, A zdrowie dobrze funkcjonowało, Dla bezrobotnych oby była praca, Wtedy dla budżetu wzrasta taca. Pracodawcy niech produkcję poszerzają, Z prawa rynkowego wzorowo korzystają, Polska młodzież wiedzę poszerza, Stale do tego celu zmierza. Oby gospodarka się rozwijała, Nowe zasady finansowe miała, Niezadowolonych żeby mniej było, A sponsorów liczebnie przybyło. Może to będzie rok uroczy, Kiedy bieda nikogo nie zaskoczy, Polacy wielkie talenty mają, Za granicą niech je dobrze sprzedają. Musimy szukać w nim optymizmu, A zwalczać fakty różnego cynizmu, Równe Polaków traktowanie, To dla samorządów duże wezwanie. Autor: Stanisław Skiba Wrocław, dnia 30.12.2011 roku


8

18 stycznia 2012

kępno Baranów

XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baranowie

Kępińska Orkiestra Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała ponad 70 tysięcy złotych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 8 stycznia po raz dwudziesty i zebrała w tym roku

XX finał Wielkiej Orkiestry ponad 40 milionów. Nadal trwa jeszcze liczenie pieniędzy, odbywają się również kolejne licytacje Świątecznej Pomocy również na czyli oficjalne wyniki zbiórki poznamy dopiero za kilkanaście tygodni, ale wszystko wskazuje na terenie Gminy Baranów. Na zato, że rok 2012 będzie rekordowy. Wszystkie pieniądze przekazane zostaną na zakup najnowoczełączonych zdjęciach: pierwszym śniejszego sprzętu ratującego życie wcześniaków oraz pomp insulinowych i drugim Paulina Piszczałka i dla ciężarnych kobiet, które chorują na cukrzycę. Daria Rak mieszkanki Baranowa od czterech lat kwestują min. W Kępnie XX Finał Wielkiej przy Kościele w Baranowie. Koorkiestry Świątecznej pomocy odbył się na Hali Widowiskolejne zdjęcia z osiedla Murator w wo- Sportowej KOSiR, organiBaranowie. zatorem świątecznego grania Ostatnie dołączone zdjęcie to była Powiatowa Biblioteka występ dzieci i młodzieży ze StuPubliczna. 190 Wolontariuszy dia Tańca z Baranowa na Hali zbierało pieniądze w:Kępnie, Widowiskowo - Sportowej w Kępnie prezentujące tańce latynoOpatowie, Siemianicach, Łęce amerykańskie. Opatowskiej, Biadaszkach, LiMarek Potarzycki piu, Rakowie, Piaskach, Słupi, Urząd Gminy w Baranowie Mikorzynie, Ostrówcu, Kierznie, Olszowie, Świbie, Hanulinie, Siemianicach i Perzowie. cję srebrną monetę z 1623 roku go, Pracownicy KOSiRu, Zenon WróOd godziny 16.00 wszyscy, ci co tzw: Srebrny Trojak Zygmunta III bel „Złotnictwo”,Gabriela Deierling, zechcieli zagrać z Wielką Orkiestrą Wazy, zdjęcie Kępna z lotu ptaka, Józef Poźniak firma nagłośnieniowa mieli niebywałą okazję brać udział w prowadzenie programu Radia „REDOX”, Mirosław Niechciał niecodziennej imprezie. Kępiński sztab Sud (wylicytowała Dominika z „Lidmir” pokaz ogni sztucznych, przygotował wiele ciekawych atrakcji. Grębanina, która od razu podjęła Bożena Krystek sklep warzywno-spoGłównym celem była oczywiście zbiórka decyzję, że prowadzić będzie pro- żywczy, Krystyna i Jacek Noculak pieniędzy, licytacja gadżetów a towa- gram wraz z Gabrielą Deierling), sklep spożywczy, Adam Wrzalski rzyszyły im występy artystyczne. Jak co szalik Lecha Poznań ofiarowany piekarnia „Pawełek”, Jacek Michalroku wolontariusze rozliczali się ski Piekarnia Camargo, Mikołaj Jew holu w okienku, w którym speziorny i Tomasz Jeziorny Motel „Za cjalnie na tę okoliczność panie z Miedzą”, Restauracja „La Costa”, BZ WBK odbierały zebrane datki Jan Kosiński, PPHU MARKS sp.zoo, z orkiestrowych puszek i zajmowaAniela i Krzysztof Tolksdorf księgarły się ich liczeniem. Finał rozponia „Wolumen”, Irena i Edward Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała na częto od prezentacji wspaniałych Walczak INTERS, Frąckowiak EFJ terenie Gminy Łęka Opatowska i nie tylko, ponieważ dotarliśmy w psów rasy Labrador Retriever Studio Handlowe Upominki, Dyrektym roku nawet do miejscowości Słupia. Trzeba zaznaczyć, że zain- zbierających datki wspólnie z wocja i pracownicy GOK Perzów, Koteresowanie wolontariatem było duże, ponieważ do tej akcji zgło- lontariuszami WOŚP już od kilmenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Ochotnicza siło się 37 wolontariuszy. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce ku lat. Z roku na rok przybywa Straż Pożarna, Ośrodek RatownicOpatowskiej, czyli: Miłosz Mikołajczyk, Karolina Jany, Wiktoria Stępień, psów grających z orkiestrą mówił twa Medycznego przy OSP w Kępnie, Weronika Nawrot, Katarzyna Boruch, Katarzyna Handzelewicz, Katarzy- szef sztabu Wiesław Walas otwierając imprezę. Potem na scenie wyKomenda Powiatowa Policji w Kępprzez Fan Club, monety, plafony, na Jędrecka, Klaudia Mega, Klaudia Kosińska, Daria Pogoda, Marta stąpił Reprezentacyjny Chór Powiatu obrazy był też kubek, koszulki, nie, SP ZOZ Kępno, Straż Miejska, Pogoda, Lilianna Gudra, Izabela Szubert, Natalia Milinkiewicz, Marta Kępińskiego CON BRIO pod kierow- kalendarze. .Swoje umiejętności Radio SUD i TELESUD, Andrzej Nasiadek, Bernadetta nictwem Ewy Olek. Pomiędzy wystę- taneczne zaprezentowały pary ta- Mroziński Radny Sejmiku WojeHadryś, Gabriela Krypami licytacje orkiestrowych gadżetów neczne z Klubu Tańca RYTM z wódzkiego, Kurier Lokalny Powiatu ściak, Kinga Skąpska, prowadziła Gabriela Deierling. Przez Baranowa i Studia Tańca RETRO Kępińskiego, Tygodnik Kępiński, IluDorota Mierzchała, całą imprezę grał z WOŚP muzyczny z Kępna. Wylicytowany Upomi- strowany Tygodnik Powiatowy,Twój Ewa Baranowska, Duet Heaven - Lidia Kulik i Andrzej nek- gadżety Starosty wręczał Se- Puls Tygodnia, dzieci i młodzież ze Kokot wykonując najpiękniejsze prze- kretarz Powiatu Marian Lorenz. szkół podstawowych, gimnazjalnych Natalia Mońka, Wikboje z lat sześćdziesiątych po obecne m. W programie artystycznym wy- i ponadgimnazjalnych, klub 8-miu toria Jankowska (z in. Anny Jantar, Krzysztofa Kraw- stąpiły w mini koncercie uczest- Wspaniałych, Powiatowa Biblioteka powodu choroby nie czyka. Dużym zainteresowaniem dzie- niczki Powiatowego Przeglądu Publiczna w Kępnie, Biblioteka Pumogła uczestniczyć) ci, młodzieży cieszył się pokaz sprzętu Piosenki Agata Gąciarska i Hanna bliczna w Łęce Opatowskiej, Komenoraz uczniowie z GimOśrodka Ratownictwa Medycznego Kazimierczak. Wylicytowany Upo- dant, instruktorzy, harcerze i zuchy nazjum im. Kardynaprzy Ochotniczej Straży Pożarnej w minek - gadżety Burmistrza ła Stefana Wyszyńskiego w Opatowie : Marika Moś, Dominika Rybicka, Kępnie. Wielu chętnych szczególnie wręczył Andrzej Zakrzewski. Maria Kaczmarzyk, Natalia Kubicka, Anita Gawlik, Małgorzata Kawu- dzieci z ciekawością oglądały, przymie- Na zakończenie imprezy la, Kamil Handzelewicz, Martyna Sieczka, Monika Zimoch, Aleksandra rzały hełmy, ubiory a nieco starsi roz- zaśpiewał zespół DELBIRT. Jeziorna, Weronika Świątek, Izabela Kończak, Marta Markiewicz, Marta wijali węże strażackie. O sprzęcie i wy- Światełko do nieba o goPiotrowicz i Aleksandra Zimoch. posażeniu samochodu gaśniczego typu dzinie 21.00 zorganizowała Po podliczeniu wszystkich puszek, udało nam się nazbierać STARMANN opowiadał P. Śpiewak. firma LIDMIR. Za 4500 zł Licytowano wiele cieka- wylicytowano złote serdusz8023,20 zł i 4,15 Euro. Jestem bardzo zadowolona, że ludzie chcą jednak pomagać tym osobom, które faktycznie tej pomocy potrze- wych przedmiotów, przekazanych ko WOŚP na antenie Radia przez osoby, które dochód z ich Sud. Licytację wygrała Pani bują. W dzisiejszych czasach jest to bardzo istotne! Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim moim wo- sprzedaży przeznaczyły na wspar- Asia, która postanowiła zocie WOŚP. Do ciekawostek moż- stać anonimowa. Kępiński lontariuszom za udział w XX –tym już Finale Wielkiej Orkiestry na zaliczyć wystawiona na licyta- Sztab WOŚP zebrał kwotę Świątecznej Pomocy!!! Dziękuję Bardzo ze byliście tego dnia ze 70.380,56zł (w tym 4.500,00 za z Hufca ZHP Kępno, Klub Tańca mną !!! Kępińskie Złote Serduszko). W „RYTM”, Studio Tańca „RETRO”,

Łęka Opatowska

20 lat minęło….

Kasia Sobania-Okoń

Perzowie odbył się również XX Finał WOŚP we współpracy z kępińskim sztabem WOŚP. POODCZAS XX FINAŁU WOŚP W KĘPNIE POMOGLI: Dyrekcja i pracownicy Banku Zachodniego WBK S.A. oddział Kępno,Starosta Kępiński,Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Radni Miejscy Forum Społeczno Gospodarczego i Radni Miejscy Klubu Samorządowe-

Mieczysław Miet. Pawlik, Leszek Dąbrowski, Jan Smiatacz, Marek Adamski, Marek Ochocki „Drewmark”, Muzyczny Duet „HEAVEN”, Zespół DELBIRT, Zdzisław Brząkała, Filip Gruszka, Fan Club Lecha Poznań, Agata Gąciarska i Hanna Kazimierczak, opiekunowie psów rasy Labrador Retriever,Kasia Smoczyk i Alicja Nawrocka, Monika i Damian Rybak, Fitnes Club OLYMPIA. MaŁa


18 stycznia 2012

kępno

9

Braliński sztab dorzucił swoją cegiełkę do WOŚP 1513 sztabów w całej Polsce, w tym 2 w powiecie kępińskim: Bralin i Kępno, 51 sztabów zagranicznych, kilkaset tysięcy wolontariuszy, Fundacja WOŚP i człowiek orkiestra – Jurek Owsiak, a przy tym miliony ludzi, którzy z sercem odpowiadają na największą i najpopularniejszą zbiórkę publiczną w Polsce. To właśnie XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia 2012 r. wielkiego chaWystęp dzieci z Przedszkola rytatywnego grania nie zabrakło „Polskie Kwiaty” również w Bralinie, z resztą nieprzerwanie od dwunastu lat. Jego organizatorzy - Gimnazjum im. Polskich Noblistów zabiegają, by każdoroczny Finał zakończył się sukcesem. A sukces to wyższa niż w latach poprzednich kwota zebranych do puszek i podczas licytacji pieniędzy. I udało się! Udało się zebrać 8.350 zł. A pracował nad tym cały sztab osób: kwestujących, zliczających na bieżąco pieniądze, prowadzących koncert charytatywny, tych, którzy całość zaplanowali i czuwali nad zgodnym z planem i bezawaryjnym przebiegiem. Świetlica „Tęcza” przy ul. Lipowej w Bralinie wypełniona była po brzegi dzięki wykonawcom, którzy wyrazili chęć wsparcia WOŚP. Od 16.00 do 20.00 bez przerwy na scenie trwał ruch. Rozpoczęły dzieci z Przedszkola „Kwiaty Polskie”, swoją cegiełkę dołączyli uczniowie ze szkoły Nowej Wsi Książęcej i gimnazjaliści. Licznie zaprezentowali się przed bralińską publicznością uczniowie Szkoły Muzycznej z Kępna, z gościnnym występem przyjechali tancerze Studio Tańca „Retro” i młodzież z sekcji wokalnej „Takt” z Perzowa. Nie mogło też zabraknąć prezentacji talentów muzycznych uczniów ze Szkoły Koncert Szkoły Muzycznej z Kępna. Podstawowej w Bralinie. Światełko do nieba zakończyło niedzielne „granie z pompą” na rzecz zdrowych mam i zdrowych wcześniaków. I wreszcie, nie zebrano by tej kwoty, gdyby nie hojność naszych mieszkańców, za co wszystkim, którzy się włączyli – serdecznie DZIĘKUJEMY! Podziękowania złożył szef sztabu Dariusz Hełka: „Dziękuję za opiekę nad wolontariuszami i rozliczenie pieniężne: Katarzynie Walas, Karolinie Forysiak, Iwonie, Piotrowi i Szymonowi Modzelewskim, za pomoc organizacyjną: Alicji Betscher, Jerzemu Liebnerowi, Wiesławowi Klaczyńskiemu. Dziękuję wszystkim wykonawcom i ich opiekunom. Podziękowania składam również dla Urzędu Gminy za udostępnienie sali i dla cukierni pana Aleksandra Jarczaka za poczęstunek oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w zorganizowanie XX Finału WOŚP”. Światełko do nieba. MK

Spółdzielnia Usługowa „Lena” zatrudni na terenie STRADOMIA WIERZCHNIA mężczyzn do pracy w ochronie - wymagana II grupa (całkowity i umiarkowany stopień niepełnosprawności)

Kontakt.-Wrocław. pl. Św. Macieja 21 Telefon :71 322-47-90, 321-41-63

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie i Motel „Za Miedzą” zapraszają na

Koncert Noworoczny Big-Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego który odbędzie się

25 stycznia 2012 roku (środa) o godz. 18.00 w Motelu „Za Miedzą”

Wstęp wolny

Gmina Perzów zagrała w WOŚP Gmina Perzów zagrała w WOŚP wspólnie ze sztabem kępińskim. Wielkie granie odbywało się od 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. W tym roku wolontariusze zbierali pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu ratującego życie wcześniakom oraz zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę. Przed kościołami na terenie całej gminy kwestowało ośmiu wolontariuszy przez cały dzień. Na terenie Gminy Perzów kwestowali:Jakub Zapolny, Sebastian Maraszek, Jakub Poślod, Agata Kurzeja, Dominik Latusek, Kacper Włodarczyk, Hanna Włodarczyk, Jakub Klimpel. Na scenie GOK zaprezentowali się uczniowie ze szkół w: Domasłowie, Miechowie, Trębaczowie i Perzowie. Kolejną strawą dla ducha był pokaz tańca w wykonaniu dzieci ze szkoły tańca STEP pod kierunkiem Eweliny Burzały. Licznie zebrani gromkimi brawami dziękowali za wspaniały pokaz umiejętności tanecznych prezentując różne rytmy taneczne. Kolejną atrakcją był koncert zespołu

TAKT z Biblioteki Publicznej w Perzowie a po nim koncert zespołu „Perzowianie”. Występy na scenie zakończył koncert gry na gitarze hawajskiej w wykonaniu Grzegorza Góreckiego. O godz. 18:45 obyła się aukcja gadżetów. Licytowano m. in.: koszulki, plecak, kalendarze, kubek, ogromny tort, obraz, monety okolicznościowe. Na terenie gminy Perzów łącznie zebrano: 6.467,15 zł + 2,11 Euro z czego:

4.307,05 zł + 2,11 Euro zebrali wolontariusze i 2.160,10 zł = dochód z licytacji. Efektownym pokazem okazało światełko do nieba – pokaz sztucznych ogni o godz. 19:40, które zakończyło obchody XX Finału WOŚP. red.

Perzów


10

18 stycznia 2012

kępno Słupia p/Kępnem

Niezwykła lekcja języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem

Złodzieje BMW zatrzymani

Kępno

Niezwykła lekcja języka angielskiego odbyła się 5 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem. Tego dnia szkołę odwiedzili pracownicy Parlamentu Europejskiego. Kępińscy policjanci zatrzymali pięciu mieszkańców powiatu, którzy Celem spotkania było sprawdzenie praktycznej znajomości języka angielskiego dwa miesiące temu dokonali rozboju, w trakcie którego ukradli osoprzez uczniów. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań z różnych dziebowe bmw i sterroryzowali pokrzywdzonego. Auto zostało już odzyskadzin życia. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzież chętnie i spontanicznie uczestniczyła w rozmowie. Spotkanie przygotowała nauczycielka ne. Kolejny raz zintensyfikowane działania mundurowych, zakończyły się pełnym sukcesem. języka angielskiego Alicja Gawińska. Niezwykła lekcja języka angielskiego była bardzo pouczająca dla uczniów, dzięki niej młodzież przełamała barierę językową i utwierdziła się w przekonaniu, iż warto uczyć się języków obcych. To sympatyczne Dzielnicowi prowadząc wydarzenie zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem. działania dotyczące Alicja Gawińska

Jankowy

Złodzieje w garbarni

Kępińscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy dokonali włamania do mieszczącej się w budynku gospodarczym garbarni skór w miejscowosci Jankowy. Sprawcy wpadli dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy. W sobotni wieczór, 7 stycznia Oficer Dyżurny kępińskiej policji otrzymał wiadomość, z której wynikało, iż w m. Jankowy prawdopodobnie doszło do włamania, do jednego z obiektów przemysłowych. Na miejsce niezwłocznie został skierowany patrol, który potwierdził fakt przestępstwa i zatrzymał dwóch mężczyzn w wieku 40 i 52 lat, którzy po wyłamaniu kraty w oknie obiektu i wybiciu szyby, weszli do wnętrza pomieszczenia socjalnego budynku garbarni. Jak się okazało, celem przestępców były metalowe elementy wyposażenia zakładu jednak szybka interwencja policjantów pokrzyżowała plany włamywaczom. Straty, które powstały w wyniku ich przestępczego działania pokrzywdzony wycenił na kwotę 1.500,00zł. Mężczyźni zostali przewiezieni do kępińskiej komendy i osadzeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze, nie wykluczają kolejnych zatrzymań, gdyż sprawa ma charakter rozwojowy. Za przestępstwo, kradzieży z włamaniem grozi kara pozbawiania wolności do lat 10. NoM

zwalczania przestępczości pospolitej, a także kępińscy kryminalni od dwóch miesięcy zajmowali się bulwersującą otoczenie sprawą, w której pokrzywdzonym został mieszkaniec Kępna. W listopadzie ubiegłego roku padł on ofiarą rozboju, w trakcie którego sprawcy ukradli mu samochód oraz sterroryzowali przedmiotem przypominającym broń palną. Prowadzone w tej sprawie działania swoim zasięgiem objęły rejon całego powiatu oraz ościennych województw. Policjanci w ich ramach przeprowadzili wiele rozpytań, przeszukań i obserwacji. Kępińscy Dzielnicowi zbierali także informacje, z których jedna okazała się tak szczegółowa, iż bezbłędnie pozwoliła wytypować osoby, mogące dokonać tego przestępstwa. W związku z czym po kilku miesiącach wytężonej pracy analitycznej, dzięki informacjom uzyskanym przez funkcjonariuszy, prowadzący sprawę śledczy mieli już pewność, kto dokonał tego zuchwałego przestępstwa. Do pierwszego zatrzymania doszło 10 stycznia br., w godzinach rannych. Następne dni przyniosły kolejne, łącznie zatrzymanych zostało pięciu młodych mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat, wszyscy są mieszkańcami gm. Łęka Opatowska. W trakcie prowadzonych czynności kępińscy funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu zaplanowali dokonanie rozboju, jeden z nich w chwili popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 17 lat, o losie pozostałej czwórki zdecyduje dziś Sąd, do którego wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Kępnie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas przesłuchań zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. Złożyli szczegółowe wyjaśnienia, które doprowadziły do odzyskania ukradzionego auta. Samochód przechowywany był na terenie woj. łódzkiego, pojazd miał już zmienione numery rejestracyjne oraz tabliczkę znamionową. Policjanci ustalili tożsamość 40-letniego mieszkańca powiatu wieluńskiego, któremu przedstawili zarzut paserstwa oraz usuwania, podrabiania i przerabiania oznaczeń towaru. Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 12 lat. NoM

Wpadka nastoletnich wandali Troje nastolatków, którzy wspólnie zdemolowali osobowego opla w Kępnie wpadło dzięki miejskiemu monitoringowi. Do zdarzenia doszło jeszcze w starym roku.Teraz jednak kępińscy dzielnicowi oraz policjanci z Zespołu ds. Nieletnich uzyskali informację, na podstawie której doszło do ustalenia i zatrzymania sprawców uszkodzenia mienia. Do kępińskiej Komendy Policji trafiło dwoje nieletnich - dziewczyna w wieku 13 lat i chłopak w wieku 15 lat, którzy przyznali się do zniszczenia samochodu. Oboje są uczniami i pochodzą z terenu gminy Kępno. Trzeciego z nieletnich nie zastano w miejscu zamieszkania. W trakcie prowadzonych przesłuchań nieletni wandale nie potrafili usprawiedliwić swojego nagannego zachowania, w trakcie którego pod koniec 2011 roku skakali po masce pozostawionego na parkingu samochodowym auta powodując jego uszkodzenia. W ustaleniu szczegółów zdarzenia pomógł miejski monitoring, który zarejestrował całe zajście. Z uwagi na fakt, iż przestępstwa dopuściły się osoby nieletnie, sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich, który zadecyduje o ich losie. NoM

Potrącony 64-latek

Kępno

W sobotę 7 stycznia przy ulicy Solidarności doszło do potrącenia pieszego. Obrażeń ciała doznał 64-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 15 na chodniku przy jednym ze sklepów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kierujący samochodem osobowym VW nie zachował należytych środków ostrożności podczas cofania z parkingu samochodowego i potrącił idącego chodnikiem 64-letniego mieszkańca gminy Kępno. Mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci ogólnych potłuczeń i obrzęku nogi. O zdarzeniu poinformował policję dopiero wieczorem. Podjęte w tej sprawie czynności pozwoliły ustalić tożsamość właściciela pojazdu. Obecnie kępińscy funkcjonariusze ustalają szczegóły i okoliczności zdarzenia oraz informacje o kierowcy, który po zdarzeniu pomógł wstać pokrzywdzonemu jednak odjechał nie podając swoich danych. NoM


18 stycznia 2012

kępno Laski

Opatów

Spotkanie kolędowe

Tradycja śpiewania kolęd w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach ma już ładnych kilka lat. Co roku uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście w odświętnie wystrojonej szkole śpiewają kolędy. I w tym roku wspólnemu kolędowaniu towarzyszyła rodzinna i świąteczna atmosfera. W przedświąteczny czwartek, 22 grudnia, na zaproszenie Dyrekcji ZS na wspólne kolędowanie przybyli: ksiądz kanonik Andrzej Grzegorzewicz, zastępca wójta Gminy Trzcinica Romuald Trzepizur , przewodnicząca Rady Rodziców Maria Ptak, zastępca przewodniczącej Iwona Rozik, emerytowani nauczyciele szkoły w Laskach . W odświętnie przyozdobionej sali gimnastycznej, dzieci i młodzież z poszczególnych klas prezentowali własne interpretacje świątecznych kolęd- od tych najbardziej popularnych i znanych wszystkim po nowsze- równie piękne i wzruszające. Każdy z występów wywoływał niezwykle żywiołową reakcję zgromadzonych, którzy nie czekali długo,

by włączyć się do wspólnego kolędowania, co było zresztą założeniem całego spotkania. Występy przeplatane były czytaniem fragmentów Pisma Św. traktujących o narodzinach Jezusa w Betlejem. Urozmaiceniem był także mini recital chóru szkolnego, który przygotował specjalną wiązankę kolęd, wcześniej prezentowaną na Przeglądzie Kolęd w Ostrowie Wielkopolskim. Atrakcją był też Mikołaj na rolkach wraz ze śnieżynkami, który towarzyszył wykonawcom podczas ich występów. Nad sprawnym przebiegiem świątecznego spotkania czuwał Samorząd Uczniowski oraz członkowie Drużyny Jana Pawła II.

11

PRZEGLĄD WIERSZA ANGLOJĘZYCZNEGO

Na zakończenie Dyrekcja ZS oraz zaproszeni goście złożyli całej społeczności szkolnej świąteczno- noworoczne życzenia. Znakomite nastroje podniesione zostały jeszcze słodyczami, którymi poczęstowano dzieci i młodzież. Spotkanie po raz kolejny udowodniło, że szkoła może być miejscem najwspanialszej zabawy i największych wzruszeń.

Dnia 5 stycznia 2011roku w Szkole Podstawowej w Opatowie odbył się Gminny Przegląd Wiersza Anglojęzycznego. Dzieci pod czujnym okiem opiekunów Andrzeja Skiby, Elwiry Wielgosz, Katarzyny Pindor- Hełki ,Justyny Sowy oraz Piotra Czarnasiaka zaprezentowały krótkie wierszyki po angielsku. Pani dyrektor Maria Haziak przywitała gorąco wszystkich uczestników życząc im powodzenia. To już nie pierwszy raz dzieci w pięknych strojach miały okazję zaprezentować swe umiejętności językowe. Przegląd cieszy się dużą popularnością oraz przychylnością uczestników nie ma tu bowiem przegranych. Wszyscy uczestnicy są zwycięzcami, otrzymali złoty medal oraz dyplom uczestnictwa. SP Opatów

red

Kępno

Wspólne kolędowanie 10.01.2012r. w Kinie Sokolnia w Kępnie odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Wspólne kolędowanie” zorganizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury. Licznie zebranych w kinie witała dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Justyna Hołub- Rojkiewicz. Festiwal prowadziły Ola Rubiszewska i Agata Gąciarska a rozpoczął go dwoma piosenkami zespół Studia Piosenki przy KOK. Na festiwalu zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mali artyści po raz trzeci spotkali się w sali kina, by śpiewać kolędy i pastorałki. Festiwal ma na celu podtrzymywanie Bożonarodzeniowych tradycji śpiewania kolęd i pastorałek a tradycje podtrzymywali dzieci i młodzież placówek oświatowych gminy

Kępno, kolejny cel to umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych na scenie. Festiwal przeprowadzono w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III i klasy IV-VI oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Szczególnie pięknie zaprezentowały się dzieci z Przedszkoli, które śpiewały nie tylko pięknie ale również prezentowały się w niezwykłych świątecznych strojach. Po wystąpieniu wszystkich uczestników w danej kategorii następowało wręczenie dyplomów i nagród. Główną nagrodą w festiwalu jest udział decyzją jury w nagraniu płyty z

kolędami. Zainteresowanie festiwalem było ogromne. Jury pracowało w składzie: Renata Nowicka - instruktor warsztatów wokalnych w Kępińskim Ośrodku Kultury, Patryk Pegza - lider zespołu VERDI, kompozytor, aranżer, właściciel studia nagrań oraz Justyna Hołub – Rojkiewicz - dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury. W festiwalu brało udział 42 uczestników - solistów i zespoły wokalne. Zgodnie z regulaminem Festiwalu, wszyscy uczestnicy otrzymali drobne, słodkie upominki. Wyróżnieni zostali zaproszeni do udziału w nagraniu płyty z kolędami. W kategorii Przedszkola: Przedszkole nr 2: Amelia Jurczenia, „Wigilia opłatkiem pachnąca” op. Elżbieta Ślęk Przedszkole nr 4: Kinga Biczysko, „Gwiazdki” op. Dorota Wróblewska

Przedszkole Mikorzyn: Zuzanna Solecka „Złota gwiazdka” op. Małgorzata Jasiak W kategorii SP klasy I-III: SP Świba: Klaudia Bieda, Aleksandra Iwantezka, „Bosy pastuszek” op. Anna Lisowska W kategorii SP klasy IV-VI: SP1 Kępno: Anna Kaczor, Agata Jeziorna, Weronika Mazurkiewicz, Aleksandra Wyrwińska „Zapal światło ponad nami” op.

Ewa Olek SP 3 Kępno: Joanna i Agata Chrupała „Jeden dzień w roku op. Katarzyna Guziałek W kategorii Gimnazjum: Gimn. Krążkowy: Natalia Plewa „ Tobie mały Panie” op. Danuta Wieczorek Gimn. Mikorzyn: Alicja Solska „Kto wie” op. Justyna Zinkowska W kategorii Szkoły Średnie: ZSP2 Kępno: Amanda Olbrych „Mizerna cicha” op. Marek Kowalski ZSP1 Kępno: zespół wokalny: Paula Łydka ,Alicja Solska, Dominika Wichura, Paulina Polewska, Dawid Marek, Katarzyna Hojeńska, „Przekażmy sobie znak pokoju” op. Katarzyna Grabicka, ZSP1 Kępno: Przemysław Klepacz „W małym cichym” op. Katarzyna Grabicka. Patryk Pegza podziękował organizatorom, których nagrodzono gromkimi brawami. Dyplomy wręczono również opiekunom. MaŁa


12

18 stycznia 2012

kępno Kępno

Trzcinica

Spotkanie opłatkowe członków SE ZNP

VII turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Trzcinica

Spotkanie opłatkowe kojarzy nam się z Wigilią Świąt Bożego Narodzenia to chyba najbardziej rodzinny dzień w roku. Dnia 11 stycznia członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego zebrali się w Klubie Nauczyciela na spotkaniu opłatkowym. Artyści chóru „ Jutrzenka”swymi pieśniami, kolędami i pastorałkami, słowem wiążącym stworzyli rodzinną, życzliwą i radosną atmosferę świąteczną, która towarzyszyła zebranym ludziom jesieni w czasie trwania koncertu chóru pod batutą Cecylii Płazy. Do wspólnego śpiewania włączyli się również zebrani. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Przewodnicząca sekcji emerytów Irena Żłobińska dziękowała artystom za wspaniały występ prawdziwy balsam dla ucha i ducha. Organizacja spotkań opłatkowych jest dobrą okazją do wspólnego spotkania, przeżycia wzniosłego nastroju świąt. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem, który jest odwiecznym symbolem zgody i pojednania. W spotkaniu uczestniczyli ze Starostwa Powiatowego Jarosław Marciniak, Wiktor Gruszka prezes Oddziału ZNP w Kępnie, komendant Hufca ZHP i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bożena Tomalik przewodnicząca ZERiI koła „Południe”. Życzenia seniorom złożył Jarosław Marciniak przekazując suweniry z powiatu, kolejne życzenia złożył W. Gruszka, przekazując seniorom książkę „Kolędy Polskie” z płytą. Życzenia zdrowia, szczęśliwego Dosiego Roku oraz wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Wzajemnie składano sobie życzenia i łamano się opłatkiem. Potem wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Zorganizowanie spotkanie było dobrą okazją do wymiany poglądów, dyskusji o minionym czasie, wspomnień oraz rozmów o planach i nadziejach związanych z Nowym Rokiem.

W niedzielę 15 stycznia 2012r. odbył się VII turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Trzcinica.

Organizatorami turnieju były: Ludowy Zespół Sportowy w Trzcinicy i Zespół Szkół w Trzcinicy. Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcinicy. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów: TKKF Kępno, LZS TEAM Kuźnica Trzcińska, TG Sokół Kępno, drużyna z Lasek, LZS Trzcinica i Gimnazjum w Trzcinicy. Mecze sędziował pan Piotr Nasiadek – nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Rychtalu. Sędziami punktowymi i liniowymi byli uczniowie Gimnazjum w Trzcinicy. Rywalizacja między drużynami była zacięta. W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się LZS TEAM Kuźnica Trzcińska i drużyna z Lasek. Z tej pary wygrał i zajął III miejsce zespół LZS TEAM Kuźnica Trzcińska. W meczu finałowym zmierzyły się zespoły: LZS Trzcinica i TKKF Kępnoo Puchar Wójta Gminy Trzcinica w VII turnieju piłki siatkowej zdobyła drużyna TKKF Kępno. Ostateczne wyniki turnieju: TKKF Kępno LZS Trzcinica LZS TEAM Kuźnica Trzcińska Drużyna z Lasek Gimnazjum w Trzcinicy TG Sokół Kępno Na zakończenie spotkania wręczono puchary i dyplomy. Puchar za zajęcie III miejsca wręczyła dyrektor ZS w Trzcinicy – Małgorzata Hadzik, puchar za zajęcie II miejsca wręczył sołtys sołectwa Trzcinica – Krzysztof Ostrowski, puchar za zajęcie I miejsca wręczył wójt Gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wójt podziękował wszystkim uczestnikom za zdrową rywalizację, a sędziemu głównemu zawodów panu Piotrowi Nasiadkowi za trud włożony w sędziowanie wszystkich meczów. Słowa podziękowania skierował również do organizatorów turnieju: pana Henryka Gatnera z LZS w Trzcinicy oraz dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Trzcinicy za przygotowanie zawodów.

Mała

Tomograf dostępny dla pacjentów

Kępno

Od pierwszego stycznia br. z kępińskiego tomografu mogą korzystać pacjenci spoza szpitala. Szpital zakontraktował badania refundowane przez N F Z. Długo oczekiwany przez lekarzy i pacjentów tomograf działał już od początku minionego roku, niestety nieodpłatnie korzystać mogli z niego tylko pacjenci hospitalizowani w szpitalu. Dla chorych ze skierowaniem ze specjalistycznych przychodni był dostępny jedynie odpłatnie. Takich badań średnio wykonywano 6 w ciągu miesiąca, średnia szpitalna przekraczała 90 prześwietleń. Teraz sytuacja już się zmieniła, niestety kontrakt jaki udało się podpisać z NFZ zakłada około 30 badań w miesiącu. Już po kilku dniach stycznia zapotrzebowanie przewyższa kontrakt, dyrektor jednak liczy na zwiększenie ilości badań w drugim okresie roku. Na razie kolejek pod tomografem nie ma badania wykonywane są na bieżąco red


18 stycznia 2012

kępno Kępno

Starosta Kępiński uczestniczył w Konsultacjach Ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

13 Czermin

Spotkanie opłatkowe w Czerminie

13 grudnia Starosta Kępiński uczestniczył w Konsultacjach Ministra Sprawiedliwości Jarosława 14 stycznia 2012 r. w Czerminie Koło Emerytów zorganizowało Gowina z przedstawicielami samorządów terytorialnych w sprawie reorganizacji sądów rejonowych dla swoich członków spotkanie opłatkowe. Najpierw seniorzy udali

Jak zapewniał Minister –„W wyniku zaplanowanej reformy nie zostanie zamknięty żaden sąd. Po wejściu zmian w życie obywatele nie będą mieli trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie – elastyczne wykorzystanie pracy sędziów przyczyni się do krótszego oczekiwania na rozstrzygnięcia spraw w sądach” W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace reformujące strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego, podjęte przede wszystkim w celu racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej. W ramach przedmiotowych działań planuje się zniesienie sądów rejonowych o obsadzie orzeczniczej do 14 sędziów (włącznie). Celem zmian jest stworzenie takiego modelu organizacyjnego sądownictwa, w ramach którego funkcjonować będą duże jednostki sądowe szczebla rejonowego. W celu zapewnienia obywatelom dogodnego dostępu do sądu, wydziały jednostek przewidzianych do likwidacji przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich, większych sądów. W wyniku przeprowadzenia omawianej reorganizacji, w sądach rejonowych objętych zmianami, w których

funkcjonować będą wydziały zamiejscowe, powstaną piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umożliwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zarówno kadry sędziowskiej, jak i referendarzy oraz asystentów sędziów. Należy bowiem zauważyć, że w małych jednostkach sądowych nieobecność jednego lub dwóch sędziów w wydziale powoduje poważne problemy z opanowaniem wpływu i bardzo często skutkuje szybkim narastaniem zaległości. Jednocześnie z uwagi na niewielką obsadę orzeczniczą wydziałów, możliwości przesunięcia sędziów między nimi są

niewielkie. - Reforma nie obejmuje wydziałów ksiąg wieczystych, które pozostaną bez zmian, w tych miejscowościach, co dotychczas – powiedział w trakcie spotkania Minister Jarosław Gowin. Poszukiwanie oszczędności NIE stanowiło decydującej przesłanki dla podjęcia omawianych działań. Głównym celem reformy jest racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej. Wszystkie wystąpienia odnoszące się do planowanej reorganizacji, i zawarte w nich argumenty, wpływające od władz samorządowych i prezesów zainteresowanych sądów są przedmiotem wnikliwej analizy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakłada się, że omawiana reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.

źródło: ms.gov.pl

Oszuści pod sąd W sądzie znajdzie swój finał sprawa oszustw dotyczących pośrednictwa pracy na terenie Holandii. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła już śledztwo w tej sprawie. Aktem oskarżenia objęto dwóch mężczyzn: 37-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego oraz 51-letniego mieszkańca Krotoszyna. Obaj swój nielegalny proceder prowadzili od marca 2010 roku do kwietnia 2011 roku w Kaliszu. Oszukali ponad 100 osób. Dochodzenie w tej sprawie wszczęto po zawiadomieniu o przestępstwie, złożonym przez część pokrzywdzonych.Mężczyźni wspólnie prowadzili działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem pracy. Oferowali pracę sezonową w Holandii i na poczet rzekomego zatrudnienia przyjmowali od pokrzywdzonych pieniądze w kwotach od 400 do 700 złotych. Nie mieli jednak możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. W zarzutach wskazano, że w ten sposób mężczyźni oszukali 117 osób, w większości mieszkańców powiatu kaliskiego i ostrowskiego. W trakcie śledztwa ustalono, że mężczyźni prowadząc swą działalność - zamieszczali ogłoszenia oferujące pośrednictwo pracy m.in. na lokalnych portalach internetowych. Teraz za oszustwo grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. NoM

się do kościoła, gdzie w intencji żywych i zmarłych seniorów msze świętą odprawił ks. Ryszard Zieliński. Po mszy ludzie jesieni udali się do wyremontowanej sali. W nowej szacie sala prezentowała się znakomicie i znakomicie czuli się seniorzy. Na spotkaniu zaproszonych gości: przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Marka Frasa, ks. Ryszarda Zielińskiego, radną Kazimierę Kupczak i Henryka Kupczaka kierownika zespołu : „Ale Babki” sołtysa Czermina Stanisława Dębskiego (przewodniczącego kola emerytów), Jana Kireńczuka wiceprzewodniczącego oddziału i seniorów witał skarbnik koła Jerzy Bakalarz. Zebrani wzajemnie podzielili się opłatkiem. Jerzy Bakalarz przedstawił krótkie sprawozdanie i dziękował za pięknie wyremontowaną salę z prośbą o jeszcze a mianowicie sanitariaty. Potem zaprosił na poczęstunek do którego przystąpiono po odmówieniu modlitwy. O pracy i działaniach gminy mówił wójt Roman Wojtysiak, podkreślał dobrą współpracę z emerytami, potem złożył życzenia z okazji Dnia Seniora oraz świąteczno noworoczne. Życzenia składali kolejno zaproszeni goście. Zarząd Oddziału przyznał wyróżnienia za pracę na rzecz związku. Pierwsze wyróżnienie otrzymała seniorka seniorów Marianna Bakalarz, potem wyróżnienia wręczono:Czesławowi Kałuzińskiemu, Irenie Hurnej, Genowefie Dęskiej, Julii Kałuzińskiej, Janinie Jokiel, Helenie Róg, Annie Paluch, Janinie Ochap, Eugenii Grek. Potem przy kawie wspominano dawniejsze czasy i śpiewano kolędy. Henryk Kupczak odczytał wiersz o perypetiach seniorów. Takie spotkania nie tylko integrują koło, ale dają wiele przyjemnie spędzonych chwil i radości. MaŁa


14

18 stycznia 2012

kępno Kępno

Kępno

Imieniny w Klubie Seniora

Spotkanie opłatkowe kombatantów

W siedzibie Powiatowej Biblioteki dnia 11 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Kombatantów nr 40. Zebranych kombatantów i zaproszonych gości:sekretarza powiatu Mariana Lorenza, Komendanta Hufca ZHP hm. Wiktora Gruszkę i jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego, dyrektora PBP Wiesława Walasa, ze Starostwa Tomasza Witkowskiego, media, kombatantów i podopieczne witał prezes Koła Kombatantów Ignacy Gruszka. Po raz jedenasty urządzali opłatek dla kombatantów. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów i podopiecznych. Na początku 2011 roku było w kole 53 kombatantów i 132 podopieczne w powiecie kępińskim. Oprócz koła w Kępnie istniało koło kombatantów w Łęce Opatowskiej. Na spotkaniu obecny był prezes kpt. Stanisław Jeziorny witany serdecznie przez prezesa I. Gruszkę. W roku 2011 przybyły 3 podopieczne, a ubyło 17 podopiecznych i 9 kombatantów. Obecnie koło liczy 44 kombatantów i 118 podopiecznych. Koło z Łęki Opatowskiej zostanie przekazane do koła w Kępnie. Prezes przekazał życzenia od senator Andżeliki Możdżanowskiej. Wzajemnie składano sobie życzenia i dzielono się opłatkiem. W imieniu powiatu życzenia i suweniry- prezent noworoczny ( zeszyty powiatowe nr 5- dla wszystkich uczestników, kalendarz) przekazał sekretarz Marian Lorenz. Kolejne życzenia złożył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiktor Gruszka ofiarując książkę „ Bitwy Polskie”. Mieczysław Pawlik przeczytał artykuł dotyczący założeń do projektu ustawy -zmian w ustawie o kombatantach. Przy kawie wspominano dawne czasy i dyskutowano o sprawach dotyczących kombatantów. Wiele mówiono o problemach kombatantów. Wspomniano o Janie Skiba, który zginął na Polesiu. Jego nazwisko ma być umieszczone na tablicy pamiątkowej w kępińskim ogólniaku. W Kępnie patronat nad rondem Kombatantów i pomnikiem obejmie Szkoła Podstawowa.

Dnia 4 stycznia w Klubie Seniora imieniny Szczepana, Pierwsze życzenia składała w imieniu członków klubu Irena Roszyk - Życzymy, aby Klub Seniora był dla Ciebie prawdziwą życiową ostoją, mamy nadzieję, że masz tu przyjaciół, którzy są z Tobą razem na dobre i na złe, dobrze ci życzą i mocno kochają. Niech Cię każda chwila przemija wesoło i niech zawsze otacza Cie przyjaciół koło, niech los niesie Ci zdrowie i spełnienie marzeń. Oczywiście sto lat zaśpiewane przez seniorów zabrzmiało gromko w murach klubu. Była też „Oda do Szczepana” potem przy kawie już po życzeniach gry, zabawy, rozmowy i wspomnienia. MaŁa

Rychtal

Gwiazdkowy wieczór 5 stycznia 2012 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się świąteczno noworoczne spotkanie ludzi jesieni ze Związku Emerytów i Rencistów w Rychtalu. Przewodnicząca Władysława Szydlik witała zaproszonych gości przewodniczącego Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka, sekretarza oddziału Łucję Wieloch, media, wszystkich członków koła, szczególnie ciepło witała seniorów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu. W okazji nowego roku złożyła seniorom życzenia. - wiele dobroci, zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności, wiele szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym. Niech zawsze wokół państwa znajdują się życzliwi ludzie, życzyła wielkiej nadziei i przychylności nieba. Każdy z nas wie, gdzie tej nadziei i pocieszenia szukać. Koło liczy 76 członków. Członkowie są bardzo aktywni, wkładają wiele siły i zaangażowania, by w rodzinie

Mała

emeryckiej wszyscy dobrze się czuli. W dowód uznania aktywnej pracy Zarząd Główny PZERiI przyznał na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego w Bralinie pięć Złotych Honorowych Odznak za wybitne zasługi na rzecz PZERiI. Odznacze-

niami uhonorowano seniorów, którzy działają aktywnie w tej organizacji najdłużej: Krystynę Skibę – Libner, Sabinę Tomaszewską, Marię -Bożenę Szczurek, Zofię Skałecką, Zofię Bryzę. Odznaczenia wręczali:A Leśniarek, Łucja Wieloch, Władysława Szydlik. Przewodniczący gratulował odznaczeń, dziękował też przewodniczącej koła za dużą aktywność koła, szczegółowe sprawozdania i bogaty w przedsięwzięcia i działania plan pracy. Seniorom złożył życzenia noworoczne. Po podwieczorku seniorzy we własnym wykonaniu przedstawili szopkę noworoczną w trzech odsłonach: „Noc Bożego Narodzenia”, „W szopce”, „Trzej Królowie”.Oczami wyobraźni

przenieśli zebranych do wydarzeń sprzed 2000 lat i tradycji kultywowanej do dziś. Opowiedzieli historię Narodzin Maleńkiej Miłości przeplataną przepięknymi kolędami. Szopka to coś niesamowitego, to niecodzienna strawa dla ducha i ucha, bogactwo lalek występujących i przepięknie ubranych, dekoracje, animacja a wszystko przygotowane przez seniorów a właściwie cała szopka, dekoracja przygotowana przez przewodniczącą koła. Chylę czoła przed państwem, przed przewodniczącą za pomysł, za talent, za pracowitość -mówiła Ł. Wieloch, gratulowała zaangażowania seniorów i profesjonalnego wcielenia się w grane role. Następnie przedstawiono plany pracy na 2012 r. zarówno koła jak i oddziału. Potem wspólne śpiewano kolędy. MaŁa


18 stycznia 2012

kępno

Urok szopek noworocznych

15

Łęka Opatowska

Świąteczne czytanie

GŁOŚNE CZYTANIE DZIECIOM TO KLUCZ DO MĄDROŚCI. Po raz kolejny zorganizowałam dla dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łęce Opatowskiej akcję głośnego czytania. Tym razem przedszkolaków odwiedziły Śnieżynki. W rolę tych bajkowych postaci wcieliły się uczennice ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej: Diana Stępień – kl.3, Klaudia Mega- kl. 4, Wiktoria Jankowska - kl. 4, Wiktoria Stępień - kl. 4, Klaudia Kosińska - kl. 6, Gabriela Kryściak - kl. 5. Spotkanie odbyło się w piątkowe przedpołudnie. Śnieżynki przeczytały dzieciom świąteczne opowiadanie,pt.:” Czar wigilijnej nocy”- Edyty Wygonik oraz wierszyki: „ Gwiazdeczka” Stanisława Jachowicza i „Piosenka o choince” Teofila Nowosielskiego. Ostatni z nich przerobiony był na piosenkę raperską, co bardzo spodobało się małym słuchaczom. Dzieci były zaskoczone tymi niecodziennymi odwiedzinami. Przedszkolakom podobała się forma czytanego opowiadania, ponieważ było ono czytane z podziałem na role. Spowodowało to większe skupienie na czytanym tekście. Oczywiście jak na każdym takim spotkaniu, miałam przygotowany dla dzieci słodki upominek. Po występie Śnieżynek, przedszkolaki zaprosiły mnie i dziewczyny do wspólnej zabawy. Poprzez takie zajęcia ruchowe z dziećmi mogłam przez moment wrócić do czasów, kiedy byłam dzieckiem. Było wesoło i zabawnie do tego stopnia, że po zakończeniu spotkania Śnieżynki razem ze mną poczuły zmęczenie. Można powiedzieć, że to głośne czytanie miało bardzo aktywną formę i przebieg. Najważniejsze jednak jest to, że cała impreza podobała się naszym przedszkolakom. Kasia Sobania-Okoń

KONCERT KOLĘD WSTĘP WOLNY

Trzcinica Eliminacje gminne konkursu plastycznego ,,Zapobiegajmy Pożarom” 5 stycznia 2011 roku na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się podsumowanie etapu gminnego Ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Zapobiegajmy Pożarom”. Komisja dokonała oceny i podsumowania w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na eliminacje gminne zgłoszono łącznie 149 prac uczniów Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz świetlicy środowiskowej w Trzcinicy. Spośród 33 prac dzieci z grupy pierwszej- przedszkole, wyłoniono na etap powiatowy 8 prac, w grupie drugiej kl. I-III spośród 87 prac wybrano 12 prac, w kategorii Szkoły Podstawowej kl. IV-VI z 27 prac plastycznych wyłoniono 11 prac dzieci a z grupy czwartej tj. gimnazjum wybrano 2 prace. Wszystkie wymienione prace zostały przekazane do Zarządu Powiatowego OSP w Kępnie. Natomiast pozostałe prace posłużą do wykonania dekoracji i będą prezentowane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Trzcinica. Wszyscy autorzy prac otrzymają wyróżnienia i upominki które zostaną wręczone w m-cu styczniu 2012 roku. red


16

18 stycznia 2012

kępno Kępno

Trzcinica

Jeszcze o świętach w Gimnazjum nr 2 w Kępnie

Przedświąteczny czas w Zespole Szkół w Trzcinicy

Wprawdzie już po świętach, ale ciągle jeszcze z przyjemnością wspominamy atmosferę i wszystkie działania, które odbyły się w Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie przed Bożym Narodzeniem. Przygotowania świąteczne rozpoczęły się już w listopadzie, kiedy młodzież gimnazjalna należąca do Klubu „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowała w szkole zbiórkę zabawek, gier i książek. W ten sposób zebrane dary zostały przekazane 6 grudnia Oddziałowi Dziecięcemu kępińskiego szpitala. Również z okazji Święta Mikołaja uczniowie z Gimnazjum nr 2 w świątecznych strojach odwiedzili Szkołę Podstawową w Hanulinie. Przybyli tam z własnoręcznie przygotowanymi prezentami. Podczas tego spotkania Monika Mikoś i Martyna Józefiak przeczytały dzieciom książkę pt. „Wielka wyprawa świętego Mikołaja”. Natomiast Weronika Szymańska zaprezentowała opowiadania o wartości przyjaźni, które sama napisała z myślą o najmłodszych pociechach. Młodzież przygotowała na ten dzień także wiele atrakcji w postaci zabaw, zagadek i konkursów. Na zakończenie gimnazjaliści i ich opiekunowie: Pani Laura Długowska i Pani Małgorzata Jabłońska otrzymali od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie słodkie upominki. Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą świąteczną odwiedził również Seniorów w Klubie „Pod Żurawiem”. Tym razem jednak to Seniorzy występowali przed młodzieżą z „Dwójki”, m.in. śpiewali piosenki, recytowali wiersze i organizowali różne gry i zabawy. Od 6-16 grudnia za zgodą UMiG w Kępnie nasza szkoła włączyła się po raz kolejny do akcji „Mikołaj dzieciom”. Członkowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 wyszli na ulice Kępna i kwestowali. W wyniku tej zbiórki udało się zebrać 1760zł, które przeznaczono na przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, na zakupienie pościeli i ręczników dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie oraz na zakupienie gier planszowych i tuszu do drukarki dla kępińskiego Oratorium „Effatha” w Kępnie. W akcję „Mikołaj Dzieciom” zaangażowało się 24 członków SU. Dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia gimnazjaliści mogli przypomnieć sobie obyczaje i tradycje świąteczne oraz symbolikę bożonarodzeniową. A wszystko to za sprawą świątecznego wystroju szkoły, który przygotowały organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski oraz Klub „Ośmiu Wspaniałych”. Okna i drzwi zostały ozdobione świątecznymi wycinankami i kolorowymi światełkami, na dolnym holu stanęła wielka choinka, a najważniejszym miejscem w tym okresie stała się drewniana szopka betlejemska znajdująca się na głównym holu na pierwszym piętrze. Jednocześnie SU ogłosił konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Wpłynęły 23 prace, które zachwycały swą oryginalnością. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem i pomysłowością, dlatego jury miało bardzo trudne zadanie. W końcu jednak wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęły Julia Jerzyk i Magda Matysiak z kl. Ia, II miejsce – Martyna Barczak z kl. Id, III miejsce – Emilia Semba i Roksana Semba z kl. Id, Ewelina Liczek i Paulina Skowrońska z kl. IIIa oraz Tobiasz Jarczak z kl. IIa. Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Matysik z kl. Ic oraz Wojciech Starczan i Krzysztof Maciejewski z kl. IIId. 20 grudnia odbyła się licytacja wszystkich konkursowych prac, w której wzięli udział nauczyciele i pracownicy szkoły. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na nagrody dla zwycięzców oraz potrzeby Samorządu Uczniowskiego. W dniach 13-15 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Kępnie odbył się także kiermasz świąteczno-noworoczny, z którego skorzystali rodzice uczniów. Podczas tego kiermaszu młodzież sprzedawała własne wyroby, tj. kartki świąteczne, bombki, świeczniki, stroiki, małe choinki, opakowania na prezenty oraz przedmioty karnawałowe, które zostały przygotowane na dodatkowych zajęciach szkolnych pod opieką Pani Laury Długowskiej i Pana Adama Burzały. Dochód z ich sprzedaży przeznaczono na zakup pomocy do klasopracowni plastyczno-technicznej oraz na wsparcie akcji charytatywnych Klubu „Ośmiu Wspaniałych”. Podsumowaniem wszystkich inicjatyw były jasełka, podczas których wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów oraz złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Uroczystość ta, przygotowana przez Panią Jolantę Głowacką i Pana Adama Burzałę, przypomniała nam historię Bożego Narodzenia oraz skłoniła nas do zastanowienia się nad sensem ludzkiego życia i losem drugiego człowieka.

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy przedświąteczny czas spędzili bardzo aktywnie.

A. Malcher

Pod kierunkiem nauczycielek Bożeny Mierzwiak i Renaty Adamskiej przygotowali Jasełka, które zaprezentowali 15 grudnia 2011r. podczas Gminnej Wigilii w Piotrówce. Występy uczniów przeplatane pięknymi kolędami wprowadziły wszystkich obecnych na uroczystości w świąteczny nastrój. Ponadto przeprowadzili przedświąteczną zbiórkę słodyczy Jasełka w oddziale przedszkolnym i przyborów szkolnych w ramach akcji „Dzieci dzieciom”. Zebrane dary serca zostały jeszcze przed świętami zawiezione do Domu Dziecka w Kosewie. 21 grudnia 2011r. w oddziale przedszkolnym przy szkole dzieci pod kierunkiem nauczycielki Anety Jędrycy przygotowały Jasełka, na które zaprosiły swoich rodziców. 22 grudnia 2011r. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbySzkolne kolędowanie ło się spotkanie wigilijne dzieci, rodziców i zaproszonych gości, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek Marioli Bednarek, Marii Powroźnik i Marii Wąsali. Występy przedszkolaków i wykonane przez nich kolędy wprowadziły świąteczny nastrój. Po części artystycznej dzieci składały życzenia rodzicom i łamały się opłatkiem, a przedszkole odwiedził święty Mikołaj, który zostawił słodkie paczki. 22 grudnia 2011r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się wspólne kolędowanie. W trzech grupach wiekowych śpiewano kolędy i pastorałki. Podczas spotkania podsumowano szkolne konPrzedświąteczna zbiórka kursy. M. Hadzik - dyrektor ZS w Trzcinicy darów dla Domu Dziecka

Trzcinica

Zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Trzcinica odbywają się walne zebrania sprawozdawcze ochotniczych straży pożarnych. Spotkania OSP miały już miejsce w Smardzach oraz w Aniołce Pierwszej. Miłym zdarzeniem na zebraniu w Aniołce Pierwszej było przekazanie przez Zarząd OSP Trzcinica jednostce OSP Aniołce Pierwszej agregatu prądotwórczego oraz 6 par rękawic. Dokonano również zmiany naczelnika OSP w Aniołce Pierwszej. Podobne zebrania OSP przewidziane są jeszcze w Wodzicznie- 22.01.2012r., Kuźnicy Trzcińskiej- 29.01.2012r., Pomianach04.02.2012r., Piotrówce- 21.01.2012r., Trzcinicy- 11.02.2012r. i Laskach w dniu 28.01.2012r. We wszystkich zebraniach udział biorą Prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Szyc, Komendant Gminy Trzcinica- Tomasz Samulski, Wójt Gminy Trzcinica- Grzegorz Hadzik oraz członkowie OSP. Zebrania odbędą się w okresie do 04.02.2012 roku. red


18 stycznia 2012

kępno Trzcinica

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYHCH

Gminny Konkurs w Mroczeniu W Gimnazjum w Mroczeniu Im. Jana Pawła II odbył się IX Gminny Konkurs

W Zespole Szkół w Trzcinicy po raz kolejny obchodzono Międzynarodowe Święto Bibliotek SzkolOrganizatorem konkurnych. Przygotowania do tego Święta rozpoczęły się już wcześniej. Najpierw na szkolnych korytasu było Gimnazjum w Mrorzach i w bibliotece pojawiły się informacje o formie i sposobie obchodów tego dnia. Nauczyciel czeniu oraz Gminna Kobibliotekarz – Ewa Gaze przygotowała na ten dzień wiele atrakcji. Już od rana widoczne były zmiany w naszej szkole. Uczniowie zwrócili uwagę na strzałki, które prowadziły do biblioteki.

wśród dzieci i ich rodziców. gotowano krzyżówkę pt. „SpoDochód z tego przedsięwzięcia tkanie z biblioteką”. Nagrody zostanie przeznaczony na za- w tym konkursie wylosowali: kup nowych pozycji do biblio- Alicja Jakubczak, Martyna Byteki i zakup nagród na następ- stra, Małgosia Warzecha ze ne konkursy. szkoły podstawowej i Martyna W holu szkoły przygotowano Woźnica z gimnazjum. gazetkę przedstawiająca krótką Dodatkową atrakcją przygotohistorię tego święta. waną przez opiekunkę biblioteW dniu Święta Bibliotek ki było czytanie bajek uczniom Szkolnych rozstrzygnięto kon- klas I-III szkoły podstawowej i kurs plastyczny „Okładka do oddziału przedszkolnego przez ulubionej książki”, który odbył ich starszych kolegów z gimsię w dwóch kategoriach. nazjum. Zaangażowani gimnaW kategorii przedszkola: I zjaliści świetnie wywiązali się wystawa książek miejsce zajęła Emilka Gryc- z powierzonego zadania. Była Idąc w kierunku, który wyzna- man, II miejsce – Martyna Ko- przy tym nie tylko zabawa, ale czały strzałki można było od- smala, III miejsce – Andżelika też poważna dyskusja na temat czytać hasło „Tyle wspaniałych Sobik, wyróżnienie – Weronika przeczytanych tekstów. książek na CiePodsumowanie obbie czeka. Od chodów tego święta tego właśnie jest odbyło się na apebiblioteka!. W lu, podczas którego bibliotece możuczniowie z koła przyna było obejrzeć jaciół biblioteki przedwystawę „Ulustawili znaczenie książbione książki ki w życiu człowieka. z dzieciństwa Międzynarodonaszych dziadwe Święto Bibliotek ków”, na któSzkolnych było doskorej znalazły się nałą okazja do zareklaksiążki i wywiady mowania naszej bibliofragment przedstawienia jakie uczniowie przeprowadzili Możdżanowska. teki wśród uczniów i zachęcenia ze swoimi babciami i dziadka- W kategorii klas I-III: I miej- do korzystania z jej zbiorów. mi. sce zajęła Kinga Biblioteka wyglądała inaczej K r z y s z t a ł o w i c z , niż zwykle. Baloniki uczyniły II miejsce – Mają odświętną, kolorową i bar- ciek Stodółka, III dzo wesołą. Tego dnia przeżyła miejsce – Krystian prawdziwe oblężenie. Ściągały Smektała. tu tłumy uczniów, a każdy wy- Prace konkursowe pożyczający otrzymywał słodki można było ogląupominek. dać na wystawie w Dzień wcześniej w holu szko- holu szkoły. ły przez cały dzień trwał kier- Dla dzieci z klas masz książki używanej, cieszący IV-VI i młodzieży laureaci konkursu plastycznego się dużym zainteresowaniem gimnazjalnej przyw kategorii przedszkole

Kępno

Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Przesyłki ziemniaków powinny być zaopatrzone w: 1.zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz 2.w przypadku sadzeniaków ziemniaka - paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo 3.w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (konsumpcyjnych, przemysłowych) - oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. etykiety, zawierającej numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców, który ziemniaki uprawiał i ewentualnie numery kolejnych dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane. Ponadto, ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum, nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy grzyba Synchytrium endobioticum inne niż patotyp 1(D1). Nie dotyczy to powiatów województwa wielkopolskiego, gdyż Wielkopolska jest województwem wolnym od raka ziemniaka. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju lub na stronie internetowej naszego inspektoratu. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak

17

misja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Koordynatorem konkursu – Agnieszka Sitek – pedagog szkolny Gimnazjum w Mroczeniu, nauczyciel plastyki, członek Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Baranowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół Gminy Baranów. Prace wykonywane były samodzielnie przez uczniów ( przez jednego autora ), w dowolnej technice i formacie. Przedstawienie tematu : tematem pracy mogło być ukazanie dobra poprzez relacje przyjaźni, wzajemnej pomocy, współpracy w konfrontacji z zachowaniami agresywnymi czy wchodzącymi w uzależnienia. Postawy przyjaźni, życzliwości, empatii wobec drugiego człowieka, jako inspiracja do twórczego ukazania problemu. Prace były ilustracją następujących tematów : „Nie daj się wypalić!”, „Agresji STOP” - forma plakatowa. Nagrody ufundował Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Wystawę otworzyła Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu Pani Ewa Bagińska, która powitała przybyłych gości, oraz przedstawiła komisję konkursową w składzie : Ewa Bagińska – Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu; Sekretarz Gminy Baranów p. Marek Potarzycki – przewodniczący Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych; mł. insp. Krzysztof Zimny –Komendant Powiatowy Policji w Kępnie; asp. Adam Gawlik – Dzielnicowy Rewiru Dzielnic KPP Kępno, członek Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Baranowie, Pan Zenon Kasprzak – członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego oraz Agnieszka Sitek (j.w.) Następnie p. Agnieszka Sitek wprowadziła do tematu konkursu, poruszając istotną rolę profilaktyki w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Podkreśliła duże zaangażowanie szkół Gminy Baranów, na który wskazuje duża liczba wykonanych przez uczniów prac, na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. Następnie głos zabrał p. Krzysztof Zimny, wygłaszając pogadankę na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, poruszając problem cyberprzemocy – istotnego zagrożenia naszych czasów. Podkreślił rolę rodziców i wychowawców w zapobieganiu występowania uzależnień u dzieci i młodzieży od internetu i gier komputerowych. Wyakcentował potrzebę edukacji w obrębie tej tematyki tak wśród nauczycieli , jak i rodziców. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Baranów p. Marek Potarzycki, przedstawiając Skład GKRPA w Baranowie, także obecnych na sali. Omówił istotną akcję w jaką Komisja ostatnio była zaangażowana : „Pozory mylą – dowód nie”, owocem której Gmina Baranów uzyskała certyfikat: „ Odpowiedzialna Gmina 2011”. Wyakcentował potrzebę poruszenia także tematów : „alkohol a kierowca” oraz „alkohol a ciąża” – które planuje włączyć w plan zadań na rok 2012. Następnie p. Dyrektor Ewa Bagińska wraz z Sekretarzem p. Markiem Potarzyckim wręczyli laureato konkursu dyplomy i nagrody. Wyniki konkursu: Kategoria – S.P. klasy I-III: I miejsce – Łukasz Stodółka S.P. w Baranowie; II miejsce - Natalia Brząkała S.P. w Grębaninie; III miejsce – Zuzanna Gruszka S.P. w Donaborowie’ Wyróżnienia : Maja Michalska S.P. w Baranowie; Julia Morek S.P. w Donaborowie; Julia Olbrych S.P. w Grębaninie Kategoria – S.P. klasy IV-VI: I miejsce – Kinga Szczupak S.P. w Łęce Mroczeńskiej; II miejsce –Oskar Bentkowski S.P. w Łęce mroczeńskiej; III miejsce – Anna Dąbrowska S.P. w Baranowie; Wyróżnienia :Aleksandra Skąpska S.P. w Łęce Mroczeńskiej; Klaudia Kanclerz S.P. w Donaborowie; Amadeusz Dwornik S.P. w Donaborowie Kategoria – Gimnazjum: I miejsce – Roksana Rokicka – Gimnazjum w Mroczeniu; II miejsce – Gabriela Grądowa - Gimnazjum w Mroczeniu; III miejsce – Dominika Kieszkowska – Gimnazjum w Mroczeniu


18

18 stycznia 2012

sport Piłka siatkowa

Piłka siatkowa

Mistrzostwa gminy dla dziewcząt i chłopców z Czastar

Awans młodych siatkarzy GKS Czastary

Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Czastarach wywalczyli tytuły mistrzów gminy i uzyskali prawo udziału w rozgrywkach o mistrzostwo powiatu wieruszowskiego. Pierwsi do rywalizacji sportowej w tym roku na terenie gminy Czastary przystąpiły siatkarki i siatkarze. Już 2 stycznia br. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku odbył się bowiem turniej o Mistrzostwo Gminy w Mini Siatkówce. Mistrzostwa zakończyły się sukcesem dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Czastarach. Obie drużyny zdobyły komplet punktów, nie tracąc seta. Na drugim miejscu zarówno w rywalizacji dziewcząt jak i chłopców uplasoway się druzyny ze Szkoły Podstawowej w Radostowie, natomiast trzecim ich rówieśnicy z Parcic. Wyniki – Dziewczęta SP Parcice - SP Radostów 0:2 ( -18; -17 ) SP Czastary - SP Parcice 2:0 ( 5; 13 ) SP Radostów - SP Czastary 0:2 ( -6; -22 ) Tabela końcowa 1. SP Czastary 4 4:0 2. SP Radostów 3 2:2 3. SP Parcice 2 0:4

Dużym sukcesem młodych siatkarzy GKS Czastary zakończył się kolejny turniej ligi wojewódzkiej Młodzik ŁZPS. Podopieczni Marka Dudki, którzy tym razem byli gospodarzami spisali się znakomicie i wygrywając turniej uzyskali awans do najlepszej czwórki w województwie. W turnieju, który rozegrany został 7 bm. w Czastarach młodzicy GKS Czastary wywalczyli awans do najlepszej czwórki ligi wojewódzkiej Młodzik ŁZPS. To niewątpliwie duże osiągnięcie w gronie 13 drużyn w województwie. Trzeba dodać, że w województwie z którego wywodzi się mistrz Polski PGE Skra Bełchatów. Turniej był bardzo wyrównany. Żadna drużyna nie zdobyła kompletu zwycięstw, a połowa meczów kończyła się 1.GKS Czastary 5 pkt. 5:3 1.16 w tie-breaku. Decydującym o zwycięstwie GKS był mecz z drużyną z Piotrkowa – wy2.Volley 5 Piotrków Tryb. 5 pkt. 5:3 1.02 grany 2:1 – który był jedno3.EKS Skra Bełchatów 5 pkt. 4:3 1.03 cześnie rewanżem za porażki 4.Wifama II Łódź 3 pkt. 1:6 0.81 (również w tie-breakach), w obu poprzednich turniejach w Piotrkowie i Rawie Mazowieckiej. W innych meczach GKS po zaciętej walce uległ Skrze Bełchatów 1:2 oraz gładko pokonał Wifamę II Łódź 2:0 Zgodnie z regulaminem rozgrywek, GKS Czastary awansuje do grupy A, natomiast Wifama II Łódź spada do grupy C. Następny turniej planowany jest na 21 lub 22 stycznia. W nim drużyna z Czastar zmierzy się z trzema drużynami grupy A, które zajęły miejsca 1-3 w rozgrywanym równolegle turnieju w Tomaszowie Mazowieckim. W Tomaszowie grały: Wifama I Łódź, UKS MG 13 Łódź, Wiking Tomaszów i Lechia Tomaszów. Drużyna z Czastar wystąpiła w składzie: Joachim Dudka, Mateusz Duś, Michał Kowalczyk, Kacper Lewiński, Bartosz Musiała, Adrian Nawrocki, Damian Potomski, Piotr Sadowy i Dawid Strzelecki. Wyniki Grupa B „Młodzik” ŁZPS

Wyniki – Chłopcy SP Parcice - SP Czastary - SP Radostów - Tabela końcowa 1. SP Czastary 2. SP Radostów 3. SP Parcice

SP Radostów SP Parcice SP Czastary 4 3 2

0:2 ( -18; -17 ) 2:0 ( 5; 17 ) 0:2 ( -4; -13 )

4:0 2:2 0:4

Wifama II Łódź - EKS Skra Bełchatów

0:2

( -15; -23 )

Volley 5 Piotrków Tryb. - GKS Czastary

1:2

( 20; -8; -10 )

GKS Czastary - EKS Skra Bełchatów

1:2

( -20: 25; -11 )

Volley 5 Piotrków Tryb. - Wifama II Łódź

2:1

( 15; -15; 10 )

EKS Skra Bełchatów - Volley 5 Piotrków Tryb.

0:2

( -13; -22 )

GKS Czastary - Wifama II Łódź

2:0

( 18; 19) itp sport

Wieruszowska Halowa Liga Piłki Nożnej

Piłka siatkowa

Kubusie Wieruszów nie zwalniają

Kubusie Wieruszów nadal są liderami tabeli. Tuż za nimi plasują się siatkarze Skomlińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej. Obie prowadzące w rozgrywkach druzyny odniosły zwięctwa. W ostatnich meczach Kubusie pokonali Oldboya Sokolniki. Spotkanie jednak nie było łatwe dla lidera. W pierwszym secie wprawdzie lider zwyciężył do 21, jednak w drugim dość niespodziewanie uległ w takim samym stosunku. W dwóch kolejnych setach lider jednak zagrał już skutecznie i dwukrotnie pokonał gości do 13 a tym samym wygrał cały mecz 3:1. W drugim meczu mający jeszcze szansę na walkę o tytuł siatkarze Lwów Parkiety Dzietrzkowice nie sprostali STPS Skomlin przegrywając gładko 0:3 i tym samy ich strata do lidera powiększyła się już do 6 punktów. Wyniki V kolejki Kubusie Wieruszów – Oldboy Sokolniki 3:1 (21,-21,13,13) Lwy Parkiety Dzietrzkowice – STPS Skomlin 0:3 (-21,-9,-13) 1. 2. 3. 4. 5.

Kubusie Wieruszów STPS Skomlin Lwy Parkiety Dzietrzkowice LZS Oldboys Lututów Oldboy Sokolniki/Galewice

5 5 5 3 4

10 9 5 4 4

15-3 14-3 3-13 3-6 2-12

W następnych meczach: LZS Oldboys Lututów - Oldboy Sokolniki/Galewice (24.01; godz 19) Kubusie Wieruszów - Lwy Parkiety Dzietrzkowice (26.01.; godz.19).

M-Line mistrzem

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek tytuł mistrza ligi zapewnili sobie piłkarze M-Line, którzy w ostatnich meczach odnieśli trzy zwycięstwa Pilkarze M-Line potwierdzili, że są najlepszym zespołem w tegorocznej lidze. W ostatnich trzech meczach odnieśli trzy zwycięstwa i zapewnili sobie tytuł mistrzowski. W najważniejszym pokonali wicelidera Hetmana Żdzary aż 8:3 Na uwagę zasługuje pierwsze FC Bagatelka nad Wieruszowem 4:3. Było to pierwsze zwycięstwo piłkarzy z Bagatelki w lidze. W najbliższą sobotę rozegrane zostaną ostatnie mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Hetmana Żdzary z Zrywem Wójcin. Obie drużyny mają bowiem jeszcze szansę na tytuł wicemistrza ligi. Wyniki ostatnich spotkań Wieruszów - FC Bagatelka 3:4 Tabela strzelców bramek Hetman Żdzary - M-Line 3:8 Łukasz Hanuszewicz – 16 Zryw Wójcin – Wieruszów 7:3 Adrian Lenek - 14 FC Bagatelka - Hetman Żdzary 2:4 M-Line - Zryw Wójcin Wieruszów - Hetman Żdzary Zryw Wójcin - FC Bagatelka M-Line – Wieruszów 1. M-Line 7 2. Hetman Żdżary 6 3. Zryw Wójcin 6 4. Wieruszów 7 5. FC Bagatelka 6

5:4 5:4 4:1 3:1 21 9 7 6 4

45-19 27-33 29-25 19-30 14-27

Sebastaian Madziński – 7 Adam Boroń – 7 Łukasz Iwanetzki - 6 Maciej Górka – 6 Adrian Furman – 5 Tomasz Urbański - 5 Wacław Koralewski – 4 Michał Żaczyński - 3 Bartosz Muszyński – 2 Karol Dąbrowski – 1

Następne mecze (ostatnia kolejka), Sobota - 21 stycznia 1012 r.: Hetman Żdżary - Zryw Wójcin (16.00); M-Line - FC Bagatelka (16.30); Zryw Wójcin – Wieruszów (17.00); FC Bagatelka - Hetman Żdżary (17.30) 17.30 itpsport


18 stycznia 2012

sport / Wieruszów Wieruszowska Powiatowa Liga Siatkówki

19

Kępińska Halowa Liga Piłki Nożnej

Niespodziewana porażka lidera

Walka do końca

Największą niespodzianką ostatnie kolejki była pierwsza porażka lidera Turbo Ziomki w Czarnożyłach z KS Kąty 2:3. To pierwsza porażka siatkarzy z Czastar w tych rozgrywkach. Pozostałe drużyny z

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek prowadzą piłkarze Artdiame, którzy wyprzedzają o dwa punkty Meble-Jurek Team oraz FC Lambada. Między tymi drużynami rozstrzygnie się walka o mistrzostwo ligi i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dąbrowskiego Przed ostatnimi kolejkami, jakie rozegrane zostaną w najbliższą niedzielę 22 bm. szansę na zwycięstwo w lidze mają trzy drużyny. Terminarz rozgrywek sprawił, że o ostatecznej kolejności zadecydują mecze w ostatnich dwóch kolejkach. Kluczowymi zapewne będą mecze czołowych drużyn, a więc spotkanie Artdiame – Meble-Jurek Team oraz Artdiame – FC Lambada. Biorąc pod uwagę wyrównany poziom drużyn wszystkie rozstrzygnięcia są jeszcze możliwe. Jedno jest pewne w niedzielę emocji nie zbraknie.

czołówki zwyciężyły i zmniejszyły dystans do lidera.

Kraczący od zwycięstwa do zwycięstwa siatkarze Turbo Ziomków niespodziewanie przegrali z KS Kąty. Pierwsze dwa sety należały do lidera, który wygrał je do 19. Kiedy wydawało się, że wynik jest już przesądzony nastąpiła mobilizacja siatkarzy KS Kąty, którzy wygrali kolejne dwa sety do 22 i 21. W decydującym piątym secie będący na fali gospodarze nie dali szans gościom, wygrywając go do 8 i niespodziewanie zwyciężyli w całym meczu 3:2. Z porażki lidera skorzystali siatkarze LKS Dzietrzkowice, którzy po gładkim zwycięstwie nad Siatkarzem Sokolniki zbliżyli się w tabeli na jeden punkt do lidera. Ostatniego słowa nie powiedzieli również siatkarze Bielików Biała, którzy p zwycięstwie Lututowie mają już tylko trzy punkty mniej od Turbo Ziomków. Na uwagę zasługuje pierwsze zwycięstwo w lidze Gimnazjum Ostrówek. Ambitni siatkarze z Ostrówka pokonali w czterech setach LZS Swobodę i opuścili czerwoną latarnie tabeli kosztem ostatniego przeciwnika. Wyniki VIII kolejki: Gimnazjum Ostrówek – LZS Swoboda 3:1 (21,18,-19,20) Młodzik Czastary – Siatkarz Żdżary 1:3 (-19,-19,21,-20) Siatkarz Sokolniki – LKS Dzietrzkowice 0:3 (-14,18,-28) KS Kąty – Turbo Ziomki Czastary 3:2 (-11,-21,22,21,8) LZS Lututów – Bieliki Biała 0:3 (-23,-23,-19) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Turbo Ziomki Czastary LKS Dzietrzkowice Bieliki Biała KS Kąty Siatkarz GOKSiT Sokolniki LZS Lututów UKS Siatkarz Żdżary Gimnazjum Ostrówek GKS Młodzik Czastary LZS Swoboda

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

22 21 18 16 13 10 9 4 3 3

23-5 22-4 19-7 19-10 15-13 13-16 11-19 6-22 7-23 7-23

Wyniki III kolejki Motel Wielkopolski – Benix

4:1

Artdiame - FC Lambada

0:2

Wygibasy - Meble-Jurek Junior Team

2:4

Artdiame - Motel Wielkopolski

5:3

Benix – Wygibasy

1:10

FC Lambada - Meble-Jurek Junior Team

0:0

Wyniki IV kolejki Wygibasy - FC Lambada

1:2

Meble-Jurek Junior Team - Motel Wielkopolski

1:3

Benix – Artdiame

0:4

FC Lambada - Motel Wielkopolski

4:3

Wygibasy – Artdiame 1:6 W następnej kolejce 19-20 stycznia 2012 br.: Meble-Jurek Junior Team 3:1 Bieliki Biała – Młodzik Czastary (19.bm.; godz.18.15 – sala w Białej) – Benix Turbo Ziomki – LZS Lututów (19 bm.; godz.19.45 – sala w Czastarach) LZS Swoboda – KS Kąty (20 bm.; godz. 17.30 – sala w Lututowie) 1. Artdiame LKS Dzietrzkowice – Gimnazjum Ostrówek (20 bm.; godz. 19 – sala w Łubnicach) 2. Meble-Jurek Junior Team Siatkarz Żdzary – Siatkarz GOKSiT Sokolniki (20 bm.; godz. 19.30 – sala w Żdżarach) 3. FC Lambada itpsport 4. Wygibasy 5. Motel Wielkopolski 6. Benix

Piłka siatkowa

Kolejny sukces siatkarzy z Czastar

W dniu 10 stycznia 2012 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce Chłopców. W zawodach udział wzięli przedstawiciele trzech gmin: SP Czastary, SP Walichnowy, SP Wójcin. Po oraz kolejny tytuł mistrzowski zdobyli siatkarze z Czastar, którzy tym samym zdobyli największą ilość punktów w klasyfikacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz awansowali do finału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 18 bm. w Zduńskiej Woli. Mistrzowie wystąpili w składzie: Kuba Kałużny, Kacper Lewiński, Szymon Machynia, Jakub Małecki, Patryk Małecki, Mateusz Mania, Michał Nalepa, Adrian Nawrocki, Przemysław Preder oraz Bartosz Rybiałek. Nauczycielem i opiekunem zwycięskiej drużyny jest Marek Dudka. WYNIKI ZAWODÓW: SP Walichnowy - SP Wójcin 1:2 ( 23; -17; -13 ) SP Wójcin - SP Czastary 0:2 ( -8; -21 ) SP Czastary - SP Walichnowy 2:0 ( 7; 8 )

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA: 1. SP Czastary 4 2. SP Wójcin 5 3. SP Walichnowy 3

4:0 2:3 1:4

Sędziowie zawodów: Marek Dudka, Damian Potomski, Dawid Białek Dawid Strzelecki, Tobiasz Preder. itpsport

W następnych meczach (Hala Sportowa KOSiR) zagrają 22 stycznia 2012 r.(niedziela) FC Lambada – Benix (11.30) Motel Wielkopolski – Wygibasy (12) Artdiame – Meble-Jurek Team (12.30) Motel Wielkopolski – Benix (13) Wygibasy – Meble-Jurek Team (13.30) Artdiame – FC Lambada (14) Strzelcy bramek: Marcin Górecki – 13 Damian Michalski – 7 Kamil Grądowy - 7 Paweł Baraniak – 7 Marcin Grądowy – 6 Adam Borowski – 6 Rafał Janicki – 6 Piotr Cierlak - 5 Michał Kunz – 4 Kamil Biczysko – 4 Przemysław Albert – 3 Szymon Zimoch – 2 8 8 8 8 8 8

19 17 17 9 7 0

29-10 19-11 21-9 19-23 17-20 8-40

itpsport

Turniej brydżowy W dniu 6 stycznia 2012 r. o godzinie 13,30 na sali lustrzanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie został przez Zarząd sekcji zorganizowany Turniej Par Brydża Sportowego. Do turnieju przystąpiło 14 zawodników i zawodniczek. Po przetasowaniu kart i przygotowaniu rozdań przystąpiono do rozgrywek. Po rozegraniu 10 rozdań odbyła się narada i postanowiono rozegrać drugą turę rozdań. Potem jeszcze dosyć pracochłonne, porównywanie wyników uczestników turnieju. Sędziami podliczającymi byli; Jarosław Skotarski i Jan Nawrocki. Zwycięzcami współzawodnictwa zostały następujące pary; 1. m-ce Skotarski Jarosław i Jacek 52 pkt 2. m-ce Wróbel Danuta i Marian 48 pkt 3. m-ce Nawrocki Jan i Piotr 42 pkt 4. m-ce Majchrowicz Tadeusz i Zabłocki Wacław, którzy wymienili parę Binkowski Sławomir i Grzybek Julian 35 pkt 5. m-ce Perdek Edward i Grzybek Grzegorz 34 pkt 6. m-ce Wyczałkowski Zbigniew i Bartosz 29 pkt Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na treningi brydżowe do Gminnego Ośrodka Kultury w każdy wtorek o godzinie 18,00. Zabłocki Wacław


20

18 stycznia 2012

wieruszów

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Tym razem zebraliśmy kwotę 33.197,95 zł.

Wieruszów

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy zbiórce pieniędzy, a więc; -wolontariuszom (70 osobom z oryginalnymi identyfikatorami i około 30 pomagającym w różnych pracach), sponsorom: Państwu Kacynom Firmie STOLWIT, Sylwestrowi Jańczakowi Firmie ANIMAR MEBLE, Państwu Ochotom Cukierni KRISTAN, Państwu Jeziornym Cukierni ZEFIROS, oraz Panu Burmistrzowi za obraz na licytację. -występującym na scenie WDK artystom: zespołowi MASZYNA DO ŻYCIA z Łodzi, Młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie oraz Paniom Magdalenie Burzale i Małgorzacie Małys, zespołowi RED EYES, Chórowi Uniwersytetu III Wieku, Wieruszowskiej Orkiestrze Dętej, zespołowi NIEBIESKIE MIGDAŁY Band, oraz młodzieży ze studia piosenki. Dziękujemy również Pani Irenie Janiaczyk z GOK w Galewicach i Panu Wacławowi Zabłockiemu z GOK w Lututowie,. Bez pomocy szkół nie dotarlibyśmy do wartościowej młodzieży, dlatego dziękuję Państwu: Halinie Paluch, Agacie Sodomskiej, Małgorzacie Małys, Agacie Barańskiej, Annie Noga i Robertowi Majchrowiczowi za ogromne zaangażowanie i pomoc. Dziękujemy szkołom za zbiórki na ich terenie:SP z Pieczyska, SP w Wyszanowie, SP Nr 1 w Wieruszowie i Zespołowi Szkół Nr 2 w Wieruszowie. Na koniec chciałabym podziękować Pani Sabinie Kowalczyk i kasjerkom Banku Spółdzielczego w Wieruszowie przy ul. Świerczewskiego za pomoc w przeliczaniu zebranych pieniędzy a także za wpłatę bez pobierania prowizji. Już dzisiaj proszę Państwa o pomoc w następnym finale. Od października przyjmujemy zapisy na wolontariat WOŚP i wszystkich tych, którzy mają dobrą wolę pomagania innym. Wiesława Opacka Szef Sztabu WOŚP w WDK Foro: R.Zych, M.Ostrycharz, J.Przybył

XX Finał WOŚP w Sokolnikach W dniu 8 stycznia 2012 r. 30 wolontariuszy z Gminy Sokolniki wyruszyło na ulice, aby tak jak większość koleżanek i kolegów w całej Polsce kwestować na rzecz chorych dzieci.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia XX Finału WOŚP w sztabie w Sokolnikach oraz za ogromną hojność, która przyczyniła się do zebrania pieniędzy w kwocie 9.142,91 zł. Jest to kwota o 1/3 wyższa niż w ubiegłym roku, z czego niezmiernie się cieszymy. W tym roku hasło XX Finału WOŚP brzmiało: „Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.” Kwestowano również w sztabie GOKSiT w Sokolnikach gdzie od godz. 15.00 można było zobaczyć dzieci i młodzież w licznych programach artystycznych Program artystyczny przeplatany był licytacją gadżetów. Wśród nich znalazły się rysunki i przedmioty wykonane przez uczniów ze Szkół: w Ochędzynie, Pichlicach, Sokolnikach, Walichnowach i Tyblach. Nie zabrakło wśród nich również przedmiotów twórczości własnej mieszkańców Gminy Sokolniki tj. książki, obrazy, rękodzieło artystyczne itp. Wszystkie otrzymane przedmioty były wyjątkowe bo zostały przekazane na wyjątkowy cel – pomoc chorym dzieciom i ich mamom. Licytację prowadziły Pani Renata Świeściak i Pani Aneta Możdżanowska, którym serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji XX Finału WOŚP. Dziękuję wolontariuszom za wielogodzinną pracę związaną z wystrojem sztabu oraz kwestowanie w dniu Finału, wszystkim wykonawcom programu artystycznego. Dziękuję mediom za ciepłe i życzliwe słowa, które skierowane były do naszego sztabu. Serdeczne podziękowania kieruję również do darczyńców, którzy przekazali swoje dary na licytację. Z pozdrowieniami – Zofia Siwik Lista darczyńców oraz czytaj więcej na powiatowy.pl Zapraszamy również do galerii zdjęć


18 stycznia 2012

wieruszów

21

W POWIECIE WIERUSZOWSKIM GRALI Z POMPĄ!

WOŚP grała w Pieczyskach Już 13 raz Szkoła Podstawowa w Pieczyskach aktywnie uczestniczy w WOŚP. Pomimo niesprzyjającej aury dopisali rodzice, dziadkowie i krewni uczniów. Były konkursy przygotowane przez każdą klasę, szansa na sukces, mini lista przebojów oraz kawiarenka i loteria. Zebraliśmy rekordową sumę, za którą zostaną zakupione pompy insulinowe oraz urządzenia do ratowania życia wcześniaków. Szkoła zawsze może liczyć na pomoc Rodziców. W tym roku także zaangażowali się we wspólną akcję przygotowując przysmaki do kawiarenki i fanty na loterię. SP

WOŚP W Łubnicach 8 stycznia 2012r. imprezy muzykę do tańca w całej Polsce zapewniła grupa muzyczna odbył się JUBIz Łubnic ,,ALVIN”. PodLEUSZOWY XX czas tegorocznego Finału FINAŁ WIELtrwały także licytacje-dary KIEJ ORKIESTRY od WOŚP(koszulki, kubki. ŚWIĄTECZNEJ kalendarze i inne gadżety z POMOCY. WOŚP logo Orkiestry). O godz.20zagrała także w -tej rozbłysło tradycyjne gminie Łubnice. światełko do nieba. Pomysłodawczynią Podczas XX –tego Finaakcji była nauczyłu Wielkiej Orkiestry Świącielka Publicznetecznej Pomocy zebrano w go Gimnazjum Gminie Łubnice 10920,28 w Łubnicach p. zł , 34,01 euro, 67 koron, Agnieszka Folleher. Do orkiestrowego grania włączyli W tym roku dochód ze zbiórki przeznaczony będzie się: Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania Gmina i Wójt Gminy Łubnice oraz OSP w Łubnicach. życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet W niedzielę już od rana w całej Gminie Łubnice pa- ciężarnych z cukrzycą. Wszystkim ludziom dobrego sernowała orkiestrowa atmosfera – przy ca z całej naszej Gminy serdecznie kościołach w Łubnicach, Ludwinowie, dziękujemy za wszelką pomoc przy Dzietrzkowicach i w Wójcinie odbyorganizacji Finału, oraz za wielką ły się zbiórki pieniężne do puszek. W hojność, z jaką wsparliście Państwo ramach Wielkoorkiestrowych imprez tegoroczną akcję. Organizatorzy w Centrum Kultury Wsi w Łubnicach Tekst Alicja Chadryś dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach Foto Piotr Baran plastycznych i stworzyć własne orkiestroLista darczyńców we serduszko. Uczniowie Zespołu Szkół na powiatowy.pl w Łubnicach oraz przedszkolaki przedstawiły występy artystyczne i kabaretowe. Ponadto koncertował Zespół Rokowy ,,NieBoNie” oraz ,,RED EYES”. Odpowiedni nastrój na sali zapewnił zespół ,,Nestor Band”, a podczas całej

Orkiestra zagrała w Lututowie Na Lututowian można liczyć!

Aby dokonywać rzeczy trudnych i wielkich potrzebna jest współpraca wielu osób. Jeśli końcowy efekt poprzedzony jest wysiłkiem, trudem i wyrzeczeniami, to satysfakcja z wykonanego zadania jest większa. Taka radość i satysfakcja malowała się na twarzach młodych lututowskich wolontariuszy, którzy tradycyjnie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nie bacząc na wczesną porę (akcja w Lututowie rozpoczęła się o 7.30) oraz przejmujący chłód, uczniowie miejscowego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Rolniczych pojawili się w ostatnią niedzielę na ulicach miasteczka wyposażeni w puszki, charakterystyczne serduszka oraz szczere uśmiechy, którymi zachęcali Lututowian do wspierania akcji. Mieszkańcy gminy Lututów stanęli na wysokości zadania, wspierając akcję kwotą 3514,27 ponadto; 500 forint, 4,57 euro i 1 frank szwajcarski. Za szczodrość wszystkim, którzy wsparli akcję, należą się ogromne podziękowania. Wolontariuszami byli: Bartosz Chudecki, Agnieszka Kępka, Agnieszka Kluba, Ewelina Kłobut, Weronika Kowal, Aleksandra Przebierała, Michał Śledziewski, Kinga Węgierska oraz Dagmara Wojtczak, Sylwia Filipiak i Patrycja Łuczak. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Ewa Wilewska oraz Robert Majchrowicz, a pracę sztabu koordynowali Aleksandra Kalus i Wacław Zabłocki. Relacja Robert Majchrowicz


22

18 stycznia 2012

wieruszów Bolesławiec

Przygotowują się do jubileuszu Strażacy z OSP w Bolesławcu mają powody do zadowolenia. Jednostka 18 sierpnia obchodzić będzie 130-lecie istnienia. Na walnym zebraniu w dniu 15 stycznia wiele uwagi poświęcono przygotowaniom do uroczystych obchodów pięknego jubileuszu. W niedzielne popołudnie, 15 stycznia strażacy z Bolesławca dość licznie stawili się na zebraniu sprawozdawczym. Zebranie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad, a z woli zebranych prowadził je dh Janusz Pietrzak, na co dzień Prezes jednostki oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP. Na początku wprowadzono sztandar jednostki. Następnie drużyna żeńska młodzieżowa odśpiewała hymn strażaków „ Rycerze Floriana”.

Po części merytorycznej sprawozdania przedstawili; Prezes, Naczelnik, Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna. Absolutorium Zarządowi zostało udzielone jednogłośnie. W trakcie dyskusji poruszano sprawy bieżące jednostki, a szczególnie zbliżający się jubileusz 130-lecia istnienia jednostki. Zaproszeni goście m.in. Komendant PSP w Wieruszowie bryg. Waldemar Kopacki oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP Leszek Dominas na co dzień Wójt Gminy Bolesławiec zabierając głos oprócz podziękowań podzielili się ze strażakami spostrzeżeniami, a wynikały one z trosk o miejscową jednostkę, jej dalsze losy. Wyrazili wdzięczność strażakom za pomoc bliźniemu, ale zaznaczyli iż szkoda, że tak mało jest młodzieży w ich szeregach. Nad tym musi popracować Zarząd OSP jak również cała brać strażacka. By jednostka mogła w pełni realizować swoje założenia musi zwiększyć się jej liczebność. W młodzieży nadzieja, dlatego zaproponowano aby przyciągnąć za sobą członków rodziny, znajomych, sąsiadów, itp. Uczestnicząc w walnym zebraniu szło zauważyć głęboką wieź jaka łączy rodzinę strażacką. To pocieszające, bowiem w jedności siła. Strażakom z Bolesławca należy życzyć wytrwałości i wspaniałego jubileuszu. Zapraszamy na powiatowy.pl do galerii zdjęć i obejrzenia filmu z zebrania walnego OSP w Bolesławcu. Jerzy Przybył `

Ostrówek

Trwają i służą Walne zebranie OSP w Ostrówku 7 stycznia odbyło się walne zebranie strażaków z jednostki OSP w Ostrówku. Spotkanie podsumowujące rok sprawozdawczy odbyło się po raz pierwszy w nowo wyremontowanej sali OSP. Druhowie z Ostrówka mogą być dumni, że dzięki własnemu wysiłkowi mają piękną salę, gdzie mogą się spotkać na zebraniach strażackich oraz imprezach lokalnych. Warto dodać, że inauguracyjną imprezą w wyremontowanej sali był Bal Sylwestrowy zorganizowany wspólnie z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Zdaniem uczestników jeszcze takiego balu w Ostrówku nie było. Współpraca między tymi organizacjami układa się bardzo pomyślnie i dobrze rokuje na przyszłość. Ochotnicza straż w Ostrówku zrzesza w swoich szeregach 50 członków, w tym 42 czynnych, 5 honorowych i 3 wspierających. W skład Drużyny Młodzieżowej wchodzi 10 członków. W roku 2011 dzięki dotacji z KRSG, UG oraz Banku Spółdzielczego jednostka została doposażona w sprzęt bojowy: m,in zestaw ratownictwa medycznego, a także zakupiono sześć mundurów. W roku sprawozdawczym jednostka uczestniczyła w 10 zdarzeniach, w tym 8 wyjazdów do pożaru, jeden wyjazd do wypadku drogowego i jeden wyjazd na ćwiczenia gminne. Druhowie z Ostrówka organizowali zawody drużyn młodzieżowych, w których miejscowa jednostka zajęła IV m-ce. Młodzież uczestniczyła także w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy i powiatu. Jednostka brała udział

czenie niektórych druhów miało miejsce podczas obchodów 100-lecia jednostki OSP Węglewice, pozostali druhowie typowani do odznaczeń otrzymali je podczas walnego zebrania w dniu 7stycznia. Decyzją Prezydium Oddziału Zarządu Wojewódzkiego OSP w Łodzi Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Krzysztof Cichecki. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh: Leszek Wdowik, Grzegorz Trzeciak, Wojciech Perski. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Piotr Tomczyk, Marcin Tomczyk, Łukasz Okoń, Patryk Grzesiak. Wręczenia odznaczeń dokonali: Wójt Galewic Marian Wojcieszak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego OSP dh Mirosław Krzyżanow-

w uroczystościach strażackich: 100-lecia OSP Węglewice oraz 85-lecia OSP Wyszanów, a także w uroczystościach kościelnych „Wielka Noc u św. Floriana w Kaskach”, odpust św. Wawrzyńca w Ostrówku oraz w obchodach Bożego Ciała. OSP w Ostrówku wspólnie z Kołem Gospodyń zorganizowało Festyn Wakacyjny, Zabawę Odpustową oraz Bal Sylwestrowy. Otwierając walne zebranie OSP w Ostrówku Prezes Rajmund Kurdek powitał zaproszonych gości: m.in. Wójta Gminy Galewice jednocześnie członka Zarządu Gminnego OSP Mariana Wojcieszaka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatowego Oddziału OSP dh Mirosława Krzyżanowskiego, Komendanta Gminnego OSP w Galewicach Jarosława Janiaczyka, członka Oddziału Prezydium Zarządu Gminnego Jana Janiaczyka, radną Gminy Galewice Halinę Nawrocką, proboszcza parafii Ostrówek ks. Roberta Tietza oraz Redaktora Naczelnego ITP Jerzego Przybyła. Miłym akcentem zebrania było odznaczenie zasłużonych dla pożarnictwa druhów. Odzna-

ski oraz Komendant Gminny OSP w Galewicach dh Jarosław Janiaczyk. Walne zebranie jednostki OSP w Ostrówku poprowadził dh Stanisław Piskuła. Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta raz Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli dh: Halina Nawrocka, Piotr Okoń i Krzysztof Mituła. W dalszej części zebrania przedstawio-

no sprawozdania z działalności jednostki, które zreferował Prezes Rajmund Kurdek; finansowe, z którym zapoznał Skarbnik jednostki Stanisław Piskuła oraz Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono również projekt planu działalności i finansowego na rok 2012. Zebranie przebiegało sprawnie zgodnie z porządkiem obrad. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za miniony okres. Zaproszeni goście zabie-

rając głos podkreślali wysiłek miejscowych strażaków w dążeniu do realizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnego społeczeństwa życząc im zdrowia i wytrwałości. Zapraszamy na powiatowy.pl do obejrzenia filmu z walnego zebrania oraz do galerii zdjęć. Jerzy Przybył


wieruszów

18 stycznia 2012

Wieruszów

Czy dojdzie do zamknięcia Oddziału Położniczo–Ginekologicznego w PCM? Wszystko wskazuje na to, że Oddział Położniczo – Ginekologicznego w wieruszowskim szpitalu z początkiem lutego b.r. może przestać działać. Rzekomo warunki finansowe oferowane przez prezes PCM nie satysfakcjonują lekarzy. Przedłużyli oni kontrakt tylko do końca stycznia. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie ogłosił konkurs ofert na kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym. Lekarze przedłużyli kontrakt tylko do końca stycznia br. Jeśli nikt nie zgłosi się do przetargu istnieje obawa, że Oddział Położniczo – Ginekologiczny przestanie działać. Z napływających informacji wynika, że warunki finansowe oferowane przez prezes PCM nie zadowalają lekarzy. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy starostę wieruszowskiego Andrzeja Szymanka jak również wystosowaliśmy pismo do prezes PCM pani Euniki Adamus. W momencie otrzymania odpowiedzi natychmiast przekażemy ją naszym czytelnikom. Poniżej zamieszczamy wypowiedź starosty. „ Sprawa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego na dzień dzisiejszy jest po stronie władz spółki, Zarządu i Rady Nadzorczej. Zostaną podjęte decyzje o formule i czy będzie prowadzony oddział. Jeśli nie to co w miejsce tego oddziału będzie prowadzone. Zarząd powiatu został przez spółkę poinformowany o sytuacji. Oczekiwania placowe lekarzy są nie do spełnienia w tych warunkach finansowych. Jeżeli nie nastąpi rozstrzygnięcie takie, że przy propozycjach przedłożonych przez panią prezes nie zostaną podpisane odpowiednie umowy to trzeba szukać innych rozwiązań. Rada Nadzorcza wyznaczyła termin na rozmowy i negocjacje do końca roku, ponieważ lekarze nie zgodzili się na podpisanie na cały rok kontraktu, został on przedłużony na miesiąc styczeń i w tej chwili oddział funkcjonuje. Natomiast jeśli nie będzie lekarzy,

to nie ma możliwości aby ten oddział pracował dalej, bo podstawą jest lekarz o określonej specjalności i stopniu specjalności. Inaczej NFZ nie podtrzyma kontraktu na tym oddziale. Podjęta jest próba poszukiwania rozwiązań m.in. lekarze którzy mogliby być zainteresowani pracą na tym oddziale albo innej formuły np. udostępnienia w formie outsourcing’u czyli zapewnienia realizacji świadczeń tego oddziału przez inny podmiot. Jeżeli to się nie uda to siłą rzeczy musi nastąpić zawieszenie tego oddziału. Nie przewidujemy na tym etapie likwidacji tego oddziału tylko poszukiwanie rozwiązań” – poinformował starosta Andrzej Szymanek.

W piątek, 13 stycznia o godzinie 12.00 miało miejsce spotkanie starosty Andrzeja Szymanka z pielęgniarkami bez udziału mediów. Na Odziale Położniczo-Ginekologicznym zatrudnionych jest 25 osób, w tym 5 położnych, reszta to pielęgniarki i salowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że żądania lekarzy nie były wygórowane, a o zamknięciu oddziału mówiło się od dawna. Do sprawy zapewne powrócimy.

Uroczystość Wyzwolenia Wieruszowa znów pod zniszczonym pomnikiem?!

Red. Zapraszamy do dyskusji na powiatowy.pl

Zbliża się 67 rocznica wyzwolenia Wieruszowa spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystości podobnie jak w ub. roku odbędą się pod pomnikiem ku czci Bohaterów Walk o Wyzwolenie. Mnie osobiście podoba się patriotyzm gospodarzy naszego miasta i powiatu, ale czy Burmistrz nie wstydzi się składać kwiaty pod pomnikiem, który wymaga remontu. Na pomniku, który mieszkańcy Wieruszowa 12.XI.1958 r. ofiarowali Bohaterom Walk o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie Polski Poległym w latach 1863-1939-1945 brakuje płytek, wystarczy je dokleić, uprzątnąć teren wokół lub pomyśleć o generalnym remoncie pomnika. To normalne, że na pomniku odcisnął ślad czasu i pogoda. W takim stanie był pomnik już w ub. roku i burmistrz też uroczyście składał pod nim kwiaty i widział jego stan. To co przez cały rok nie można było go naprawić? Przecież to pomnik, tu oddajemy hołd tym co walczyli za Naszą i Waszą Wolność! Jak można stać i przemawiać obok tak zaniedbanego pomnika. Wstyd, panie burmistrzu, wstyd!

Mieszkaniec Wieruszowa Proszę redakcje o wykonanie zdjęcia pomnika. (Dane personalne do wiadomości redakcji tygodnika)

23 Sokolniki

To dla nas być albo nie być

Wywiad z Wójtem Gminy Sokolniki Sylwestrem Skrzypkiem Sytuacja Gminy Sokolniki od pewnego czasu jest nie do pozazdroszczenia. Budżet gminy na rok 2012 wyraźnie obrazuje, że gmina jest w sytuacji „być albo nie” tej gminy. Ważą się też losy szkół w Ochędzynie i Pichlicach w Gminie Sokolniki. Wójt Sokolnik Sylwester Skrzypek obejmując najwyższy urząd w gminie podjął się ogromnego wyzwania, czy temu sprosta. Robi co może, ale prawda jest taka, że w sytuacji w jakiej jest gmina Sokolniki może niewiele. Czy gminie pozostaje tylko spłacać kredyty i zobowiązania? O sprawach Gminy Sokolniki, jej położeniu oraz oświacie w gminie rozmawiamy z Wójtem Sylwestrem Skrzypkiem. Anna Świegot. Czy los szkół w Ochędzynie i Pichlicach jest już przesądzony? Widzi pan jakieś pole do kompromisu? Bo to jest chyba sytuacji z typu „być albo nie być”? Sylwester Skrzypek. Zgadzam się, że dzisiejsze decyzje to być albo nie być dla naszej Gminy. Od chwili objęcia urzędu diagnozujemy kolejne odcinki gdzie wydawane są publiczne pieniądze w celu szukania oszczędności. To założenie było i jest realizowane, a przejawia się kolejnymi audytami. Wnioski z audytu przedstawiam radnym do przeanalizowania. Ja swoje zdanie na temat funkcjonowania oświaty przedstawiłem radnym i na zebraniach w Ochędzynie i Pchlicach, decyzja o losie szkół jest w rękach radnych. Gmina corocznie dokłada do oświaty sporą kwotę, wynik audytu potwierdził jedynie te fakty. Nie jest to w związku z powyższym niespodzianka. O konieczności przeprowadzenia zmian w sieci jednostek oświatowych w związku z dużymi wydatkami na ich prowadzenie mówiono już wcześniej. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż zasadność funkcjonowania placówek oświatowych w obecnym układzie był już podejmowany w poprzednich kadencjach. Co świadczy o tym, że problem finansowania oświaty w Gminie Sokolniki istnieje nie od dziś. AŚ. Rodzice mogliby założyć Stowarzyszenie i przejąć szkoły aby poprowadzić je jako placówki niepubliczne. Obecnie jednak na terenie gminy Sokolniki panuje pewien lęk przed Stowarzyszeniami. Czy mogliby liczyć na wsparcie pana urzędu? S.S. Zgodnie z tym co przedstawiałem na zebraniach nie wyobrażam sobie sytuacji, w której urząd organizuje stowarzyszenie, a później udziela wsparcia. To już chyba było przerabiane w tym urzędzie – przynajmniej tak zrozumiałem z oświadczenia prokuratury. AŚ. Czy rozważał lub rozważa pan zamknięcie jednego z gimnazjów na terenie swojej gminy? S.S. Dzisiaj stoimy przed pierwszym etapem reformy sieci jednostek oświatowych w naszej gminie. Musimy poczekać na decyzje rodziców czy pozostawią dzieci w placówkach na terenie naszej gminy, czy też skorzystają z placówek szkolnych ościennych samorządów. Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla tworzenia jednego gimnazjum ze względu na liczebność uczniów w oddziałach i warunki lokalowe. AŚ. Jeśli dojdzie do całkowitego zamknięcia tych szkół to co się stanie z budynkami? S.S. Myślę, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o zagospodarowaniu budynków szkół nie mając wiedzy jakie będą decyzje rodziców. Ewentualne pomysły na zagospodarowanie tych budynków będą konsultowane z mieszkańcami konkretnych miejscowości. AŚ. Czy Wójt weźmie pod uwagę propozycje ze spotkania w Pichlicach: np. pozostawić jedno gimnazjum w gminie, a w budynku po szkole podstawowej w Sokolnikach stworzyć ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia. S.S. To nie jest racjonalny pomysł. Nie stać nas na przystosowanie budynku szkoły do innych potrzeb. Gmina nie może sobie pozwolić w jej obecnej sytuacji finansowej na ponoszenie dodatkowych nakładów finansowych na ewentualne remonty dostosowawcze obiektów szkolnych. A tego typu sytuacja będzie mieć miejsce, gdy weźmiemy pod uwagę rozwiązania proponowane w Pichlicach. AŚ. Jak przebiega inwestycja budowy drogi S-8? Z zewnątrz zaczyna być widoczny jej rozmach. Jak to wygląda od strony mieszkańców gminy? Czy mają już wyceny gruntów? S.S. Z pisma przekazanego przez Wojewodę wynika, że trwa proces szacowania wartości gruntów z uwzględnieniem cen rynkowych. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymałem zapewnienie, że pierwsze wyciągi z operatów sukcesywnie są wysyłane do rolników. Jestem również w kontakcie z zainteresowanymi osobami w celu sprawdzenia czy podjęte działania przyniosły efekt i czy należy podejmować dalsze kroki. AŚ. Sytuacja finansowa gminy jest trudna. Czy pomimo tego gmina ma zamiar przeprowadzać jakieś inwestycje? S.S. Na 2012 rok zaplanowano budowę kilku odcinków wodociągu, dokończenie budynku w Wiktorówku i zakup koparko ładowarki. AŚ. Jak wygląda sprawa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sokolniki? S.S. Spór w sprawie nakładów oczyszczalni ścieków znalazł swój finał w sądzie. Czekamy na wyrok w tej sprawie. AŚ. Prokuratura skierowała pierwsze akty oskarżenia ws. tzw. „Stwarzyszeń”. Czy mieszkańcy gminy zwracali się do Pana z prośbą o pomoc w tej sprawie? S.S. Nie. AŚ. Uchwalono nowy budżet. Jak przedstawia się sprawa podatków należnych gminie, czy zostały podniesione? S.S. Tak. Stawki podatków zgodnie z zapisami programu naprawczego zostały podniesione. AŚ. Jak wygląda sprawa zadłużenie gminy? Czy udało się panu je zmniejszyć? S.S. W 2011 roku dokonaliśmy spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na kwotę 858 778,00 zł i wykupiliśmy papiery wartościowe na kwotę 200 000,00 zł. Dziękuję za rozmowę. Z Wójtem Gminy Sokolniki Sylwestrem Skrzypkiem rozmawiała: Anna Świegot


24

18 stycznia 2012

wieruszów

Styczeń 1945 roku w Wieruszowie Wyzwolenie miasta

Styczeń 1945 – druga dekada tego miesiąca rozpoczęła się gwałtownymi śnieżycami, po których chwycił silny mróz. Drogi stwardniały, drzewa pokryły się szronem, a rzeki jednolitą, grubą warstwą lodu. W takich warunkach 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się ofensywa Armii Radzieckiej znad Wisły w kierunku zachodnim. Ofensywa ta, zaplanowana na wiosnę, rozpoczęła się wcześniej na prośbę przywódców zachodnich, którym to Niemcy solidnie dali się we znaki w Ardenach. Na kierunku Kielce-Częstochowa-Wrocław nacierało prawe skrzydło 1 Frontu Ukraińskiego. Szybkie tempo pochodu wojsk radzieckich nie tylko przyspieszyło wyzwolenie ludności spod okupacji hitlerowskiej, ale uratowało tym ziemię przed zastosowaniem przez Niemców taktyki „spalonej ziemi”. 18 stycznia mieszkańcy Wieruszowa wiedzieli, że front jest już tuż-tuż. Przez miasto przemieszczały się tłumy cywilów i żołnierzy niemieckich (niektórzy jeszcze butni, inni załamani) oraz Polaków, głównie z Wielkopolski, przemieszczanych znad Warty gdzie byli zatrudnieni przy budowie okopów i umocnień. Wśród nich byli także i mieszkańcy Wieruszowa, wiezieni przez rolników krotoszyńskich zaprzęgami konnymi. Z takiego transportu uciekli Wieruszowianie: Marian Sobczyński i Marian Bryłka. We wczesnych godzinach rannych 19 stycznia na linii cmentarz żydowski-Górka Wieruszowska-Klatka zatrzymały się pierwsze czołgi gen. Pawła Rybałki. Żołnierze niemieccy okopali się zaś na wschodnich rubieżach Wieruszowa. W sukurs Niemcom przyszło niemieckie lotnictwo, które po lotach rozpoznawczych zaczęło zrzucać bomby, i to pokaźnych rozmiarów. Ogień wojsk radzieckich był jednak tak silny, że żołnierze

niemieccy zaczęli wycofywać się ze sowich stanowisk. Na skutek ostrej wymiany ognia na przedmieściach Wieruszowa zniszczone zostały zabudowania Józefa Ciężkiego, Antoniego Słowikowskiego, Zenona Polaka i dom rodziny Szczepańskich. Między 8.00 a 9.00-tą zostały

zimierza Świsulskiego). Widząc, że Rosjanie zbliżają się do rzeki lotnictwo niemieckie przypuściło kolejny atak, prowadzono ogień z karabinów maszynowych i zrzucono kilka bomb. Ludzie chowali się w piwnicach, gdyż ilość pocisków była tak duża, że ginęły nawet kury na podwórkach. Po tym nalocie lotnictwa mieszkańcy z okolic Rynku wyszli z piwnic i ruszyli drogą Wieluńską i Bolesławiecką w kierunku wsi Klatka, przemieszczano się wozami konnymi, rowerami i piechotą. Jednak koło godziny 14.00-tej lotnictwo niemieckie ponowiło atak. Na przemieszczających się ulicami Wieluńską i Bolesławiecką poleciały pociski karabinowe i bomby lotnicze. Od zrzuconych bomb zginęli wówczas Irena, Wiktoria i Stanisław Sikorscy, Zenon Po-

zrzucone bomby w pobliżu mostu kolejowego na rzece Prośnie. Jak wspomina Pan Kazimierz Świsulski- pracujący wówczas we młynie, odłamki bomb zrzuconych w okolice mostu spadały na młyn i jego podwórze. W godzinach 10.00-11.00-ta czołgi radzieckie przesunęły się w rejon wieruszowskiego szpitala, piechota dotarła zaś do Rynku. Po mąkę do wieruszowskiego młyna wybrała się spora grupa mieszkańców. Gdy zaczęto wynosić mąkę przed młynem pojawił się gazik z niemieckimi żołnierzami, którzy ostrzelali ludność cywilną przy młynie. Na szczęście nikt nie zginął, ale na groźbę Niemców, że wkrótce tu lak i pani Bryłkowa. Od bomby, wrócą zaczęto na powrót wnosić która spadła w okolicy poczty mąkę do młyna (z relacji p. Ka- przy dawnej ulicy Piskorskiej zginął Bogdan Broda i Bonifacy Rybak. Ranni zostali Zenon Sikorski i Andrzej Parusiński, który wkrótce zmarł. Jedna z bomb spadła w ogrodzie za szpitalem, szczęściem nie eksplodowała. Zdetonowana została później przez żołnierzy radzieckich. W późnych godzinach popołudniowych Niemców już w Wieruszowie nie było. Groźni stali się jednak żołnierze radzieccy, tzw. maruderzy. Ich celem był przede wszystkim rabunek sklepów, gwałt i podpalanie. Tu, mimo najgorszej opinii jaką mają, oddziały

NKWD spełniły też pozytywną rolę. Mianowicie; ponaglały do ciągłego marszu żołnierzy frontowych, zabezpieczały przed gwałtami i podpaleniem. Jak mi opowiadał nie żyjący już pan Marian Sobczyński (najmłodszy brat ks. Jana Sobczyńskiego), w ich domu, gdzie znajdowała się masarnia i kilka sklepów oraz prowizoryczny magazyn amunicji jeden z żołnierzy próbował podpalić drzwi do sklepu. NKWD-sta rozstrzelał go natychmiast. Próbowano też podpalić w Rynku księgarnię i piekarnię. Mieszkańcy Wieruszowa stali się jednak czujni i gasili pożary w zarodku. Ciekawostką w/w. opowiadania pana Sobczyńskiego było to, że żołnierze radzieccy nie czuli lęku przed żołnierzem niemieckim, byli zaś oziębli i obojętni w stosunku do siebie nawzajem (jakby wzajemnie się siebie bali). Przykład, w Rynku jeden czołg otarł się o drugi, na którym siedzieli żołnierze i dwojgu z nich zmiażdżył nogi. Pomocy udzielili im nie Rosjanie, ale właśnie Polacy, mieszkańcy Wieruszowa. Maruderzy radzieccy byli niebezpieczni jeszcze przez około dwa tygodnie. Mieszkańcy miasta skutecznie bronili już swego dobytku. Pomimo tego, te pierwsze dni wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej sprawiły mieszkańcom wiele radości, snuto plany na przyszłość, niepewność jutra była jednak wielka.

Nikt przecież z mieszkańców nie wiedział, że o losach narodów zdecydowali już przywódcy Wielkiej Koalicji. Miasto powoli budziło się do życia, choć już nigdy nie było mu dane zebrać swoich dawnych mieszkańców, jedni zginęli, innych przygarnęła obca ziemia, jeszcze inni nie mając do czego wracać osiedlili się na Ziemiach Odzyskanych. Ci, co przetrwali w mieście i ci, co wrócili z niewoli, obozów, robót przymusowych, rozpoczęli odbudowę zniszczonego miasta. W mieście dominowali „miejscy” rolnicy i rzemieślnicy. Nie było praktycznie żadnego przemysłu. Ludność miasta przekra-

czała zaledwie dwa tysiące. Sytuacja zmieniła się po roku 1955, kiedy to Wieruszów awansował do rangi powiatu, z czym wiązało się wybudowanie liczących się zakładów pracy, budownictwa mieszkalnego i infrastruktury. Coraz mniej żyje już ludzi pamiętających tamte czasy, pamięć staje się też zawodna. Dobrze, że kiedyś spisałem tamte dzieje korzystając z pomocy panów: Sobczyńskiego, Świsulskiego oraz mojej Mamy. Dzisiaj mogę się tym z czytelnikami podzielić. Zenon Magaj Foto: Zbiory prywatne

Na koniec mam trzy pytania do 80-latków, na które niech odpowiedzą sobie sami i podejmą dyskusję na powiatowy.pl 1. Czy można było pokonać hitlerowskie Niemcy bez wkładu zbrojnego ZSRR? 2. Czy okres PRL, zwany przez niektórych okupacją sowiecką, można porównać z okupacją hitlerowską? 3. Czy, Ci którzy w 1939 roku uciekli do Londynu tworząc tam Rząd Emigracyjny byliby lepsi po 1945 roku, od tych co, te rządy przejęli? Urodzony trzy lata po wojnie zadaję to pytanie tym, którzy pamiętają czasy przedwojenne, wojenne i powojenne. (Zenon Magaj) Zapraszamy do dyskusji na powiatowy.pl

W krajobrazie naszych serc... Są ludzie Którzy Przez tysiąclecia trwali tutaj Gdzie barwa rzeki Wyznaczała rytm dnia miesiąca roku Ludzie Którzy Z godnością dźwigali Czasy klęski Czasy upokorzenia W krajobrazie naszych serc Są ludzie Którzy Jak piękne kwiaty Wysoko noszą głowę Odwracając ją w kierunku słońca. W krajobrazie naszych serc... Jest miasto Rozpromienione miłością Miłością Tych Którzy ze z n i s z c z e n i a i ruin Wznosili swoje d o m y W krajobrazie naszych serc... Jest miasto Rozpromienione miłością Miłością Tych Którzy Zostawili tutaj Swoje S e r c e. Jadwiga Tomalkiewicz


18 stycznia 2012

wieruszów Lututów

Kościół w Lututowie czasowo udostępniony

5 stycznia doszło do katastrofy budowlanej w Lututowie. Prawdopodobnie na skutek wiatru zawalił się fronton kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła. Z ostatnich informacji wynika, że biegli czasowo udostępnili kościół do użytku. Jeszcze do niedawna wjeżdżającym do Lututowa już z daleka ukazywał się okazały i piękny kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła. Dziś widok ten jest opłakany. Wielu, zwłaszcza tych zdroworozsądkowych zadaje pytanie dlaczego doszło do katastrofy budowlanej i kto ponosi za to winę. Czy remont, o którym mówi się, że dokumentacja w ub.r. została złożona w konserwatorium zabytków nie powinien być przeprowadzony już dużo wcześniej. Pamiętamy jedną z afer w powiecie odnośnie katastrof budowlanych, z roku 2008, kiedy to w obawie o Sanktuarium w Czastarach osoba prywatna, historyk powiadomiła nadzór budowlany, w efekcie czego została wykonana ekspertyza stropu i jego zabezpieczenie. Dzisiaj w obliczu zniszczenia kościoła w Lututowie Czastarzanie mówią: „jak to dobrze, że nasz kościół został zabezpieczony”. Przypomnijmy jednak, że kiedy kwestia bezpieczeństwa kościoła w Czastarach została poruszona w mediach wiele osób uznało to za „atak na kościół” i „świętokradztwo”. Ciekawe co dziś te osoby mają do powiedzenia? Jeśli z przykładu „Czastarskiej świątyni” niektórzy administrujący kościołami w naszym powiecie nie wyciągnęli wniosków i nie zabezpieczyli bądź co bądź należących do parafii kościołów, to czy wyciągną je teraz, po katastrofie budowlanej w Lututowie. Zastanawiającym jest fakt czy ktoś w ogóle robi przegląd sakralnych budynków i kiedy był taki po raz ostatni przeprowadzony w naszym powiecie. Często są przeprowadzane kontrole w prywatnych firmach, ale czy urzędnicy kontrolują również bezpieczeństwo kościołów, gdzie gromadzi się tak dużo ludzi? Przysłowie mówi „Polak mądry po szkodzie”, ale czy i po lututowskim zdarzeniu parafianie pójdą po rozum do głowy i nie pozwolą, by krnąbrność pewnych osób pozbawiła ich miejsca, do którego się udają, aby swoje ziemskie sprawy powierzyć Bogu, zarówno kiedy jest im dobrze, jak i źle w życiu; gdzie mogą przyjąć sakramenty, uczestniczyć we mszy i cieszyć się okazałością i pięknem świątyni. Kościół parafialny to miejsce nierozłącznie związane z etapami naszego życia i naszych najbliższych, począwszy od Chrztu Świętego, I Komunię Św. poprzez sakrament małżeństwa, pogrzeb. W Domu Bożym zaczyna nasza droga duchowa i …. kończy. Red.

Z ostatnich informacji: „W dniu 9 stycznia lututowski kościół był kontrolowany przez specjalistyczne komisje. Po dokładnym obejrzeniu ścian i zniszczeń stwierdzono, że wydana będzie decyzja o czasowym udostępnieniu kościoła na organizację mszy świętych, ale po warunkiem nie używania dzwonów, organów i chóru. Nie wydadzą też zgody na wchodzenie przez wejście główne. Wejście będzie dopuszczalne jedynie przez zakrystię. Taką wydano opinię. W piątek 13 stycznia opinia ta została potwierdzona dostarczonym przez pocztę protokółem w którym została wyrażona zgoda na użytkowanie kościoła od dnia 14 stycznia. W związku z powyższym po mszy popołudniowej w dniu 13 stycznia przystąpiono do przenoszenia nagłośnienia i ołtarza z powrotem do kościoła”. (Wacław Zabłocki)

Kościół i parafia w Lututowie

Kościół parafialny, murowany św. Piotra i Pawła został wzniesiony w latach 1910-1917 w stylu neoromańskie wg projektu z 1907r. architekta Jarosława Wojciechowskiego. W nim cenny obraz Matki Boskiej z 1639 r. i tablica epitafijna Biernackich z wmurowaną kulą armatnią z 1812 r., upamiętniająca gen. Józefa Biernackiego . Na cmentarzu zachowane groby okolicznych ziemian. Poprzedni kościół drewniany (na miejscu pierwotnego – zapewne z XVI w.) stał tu od 1730r. i był fundowany przez: Michała Madalińskiego, podsędka wieluńskiego, Teodora Wierusza Niemojowskiego i Franciszka Gędkiewicza, kanonika wieluńskiego. Do najstarszych budynków powiecie, zarazem najważniejszych zabytków należy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach z XIV wieku. Kościół wraz z wyposażeniem wpisany jest do Centralnego Rejestru Zabytków. Zabytkowe są również kościoły w Dzietrzkowicach i w Wójcinie oraz ich wyposażenie.” (Źródło Internet). Zapraszamy na powiatowy.pl do obejrzenia filmu nagranego w dniu katastrofy budowlanej oraz do galerii zdjęć. W przyszłym numerze przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe informacje z Powiatowego Nadzoru Budowlanego

25 Wieruszów

Mobilny punkt pobierania krwi przy kościele św. Stanisława W ostatnią niedzielę przy kościele pw. św. Stanisława i MB Częstochowskiej została przeprowadzona akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Oddział w Wieluniu. Przy kościele stanął nowoczesny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, w pełni wyposażony i dostosowany na potrzeby nowoczesnej mobilnej stacji krwiodawstwa. Autobus/ambulans (Mercedes-Benz Travego 15RHD) ma wyznaczone miejsce do rejestracji krwiodawców, wydzielone pomieszczenie gabinetu lekarskiego i fotele do pobierania krwi pozwalające na oddawanie krwi przez czterech krwiodawców jednocześnie. Wieruszowanie jak zwykle licznie wzięli udział w akcji krwiodawstwa. W ciągu 2 godzin (od 8.30-11.30) krew oddało 13 osób, chętnych było dużo więcej jednak nie pozwalał im na to stan zdrowia. 28 stycznia ambulans stanie w Walichnowach przy Chacie Walichnowskiej, na parkingu. Red. Foto: tab

Kronika Strażacka 05.01.2012 Lututów Po godz. 9.00 zawaliła się część ściany szczytowej budynku kościoła w Lututowie, która spadając uszkodziła krużganek wejściowy. Jednostka OSP Lututów będąca na miejscu jako pierwsza prowadziła działania przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego oraz koparko-ładowarki zmierzająca do przeszukania gruzowiska i ewentualnych ofiar zdarzenia. W trakcie prowadzonych działań wykorzystano kamerę termowizyjną. Ponadto KDR wyznaczył dwóch strażaków do nasłuchiwania i obserwacji gruzowiska oraz uszkodzonej konstrukcji kościoła. Osób poszkodowanych nie było. 06.01.2012 Wieruszów We wczesnych godzinach rannych na drodze krajowej nr 8 miało miejsce zdarzenie drogowe, w którym uczestniczyły dwa pojazdy osobowe. Jeden z pojazdów z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni, wprost pod jadący prawidłowo samochód doprowadzając do wypadku. Poszkodowanym (3 osoby) pomocy udzielał Zespół Ratownictwa Medycznego, którzy zostali przetransportowani do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia, usunięciu pojazdów na pobocze drogi oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych i płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu (Damolin) i neutralizatora Aqua Quick 2000. 07.01.2012 Wieruszów ul. Teklinowska Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch samochodów osobowych. Osób poszkodowanych nie było. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem marki Opel. Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródeł napięcia oraz usunięciu pozostałości powypadkowych i płynów eksploatacyjnych. Pojazdy usunięto na pobocze drogi. 14.01.2012 Wieruszów ul. Bolesławiecka Po godz. 13.00 na ul. Bolesławieckiej doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego marki Ford Mondeo. Po przybyciu na miejsce zastano samochód, który tarasował jedną część jezdni, przodem znajdując się w rowie. Osób poszkodowanych nie było. Działanie straży polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia rozłączeniu źródła napięcia, uprzątnięciu pozostałości powypadkowych i płynów eksploatacyjnych oraz usunięciu pojazdu blokującego pas jezdni. PSP Wieruszów mł. ogn. Karol Brylak


26

18 stycznia 2012

wieruszów

Warcaby - Komunikat

Wdniu15 stycznia 2012 r.ZarządLudowegoKlubuSportowego„CzarnaDamka” wLututowiezorganizowałw Gminnym Ośrodku Kultury Otwarte MistrzostwaGminyLututów wramkach Grand Prix w warcaby100– polowe.

Wrozgrywkachopróczzawodnikówznaszejgminybralirównież udziałzawodnicyzŁubnic,SokolnikiGalewic.Rozgrywkiprzeprowadzonosystememszwajcarskimnadystansiedziewięciurundp rzyczasienazawodnikapiętnaście minut. Popodsumowaniuwszystkichwynikówokazałosię,żezwycięzca miczterech rozgrywek zostali: kategoria orlików: 1.Tobiasz, 2.WiluśSzymon, 3.KucharskiJakub, 4.WiluśKrystian kategoria młodzików: 1.ZimochTomek, 2.WydmuchMaciej,3.PartykaWitek, kategoria kadetów: 1.CiećkaDawid, 2.SiwikGrzegorz, 3.SiwikPiotr, 4.Wyczałkowski Bartosz, kategoria seniorów: 1.ŚlęzakMariusz, 2.ŚlęzakArkadiusz, 3.PazekMichał, 4.CiećkaMirosław, kategoria seniorów starszych: 1.PerdekEdward, 2.OsiołkowskiJan, 3.KasendraWładysław, 4.Zbigniew kategoria orliczek: 1.PazekEstera, 2.PerdekPaulina, 3.Smug Weronika, kategoria młodziczek: 1.CiećkaPaulina, 2.ZimochKarolina, 3.Sularz Paulina Przedstawione tu wyniki nie są ostateczne bowiem w regulaminie na rok bieżący przyjęto, że dwa najsłabsze wyniki każdy może sobie odjąć. W podsumowaniu ten kto nawet dwa razy nie uczestniczył w rozgrywkach też zachowa szansę na zajęcie dobrego miejsca. Nanastępnerozgrywkizapraszamywdniu12 lutego 2012 r.to jest w niedzielę ogodzinie9,40doGminnegoOśrodkaKulturywLututowie. WacławZabłocki


wieruszów Wieruszów

Poezja dobra na wszystko „Wiersze często przez krytyków wielkich przemilczane, znajduję jak poziomki, całuję jak ranę” (ks. Jan Twardowski 1995). W roku 2012, 18 stycznia mija VI rocznica śmierci księdza i poety Jana Twardowskiego. Przypomnijmy Jego piękne słowa w „ Wierszu z banałem w środku”: Nie bój się chodzenia po morzu nieudanego życia wszystkiego najlepszego dokładnej sumy niedokładnych danych miłości nie dla ciebie czekanie na nikogo przytul ten czas nieludzki swe ucho do poduszki bo to co nas spotyka przychodzi spoza nas. 11 stycznia 2012 roku w „Kawiarence Artystycznej” w Wieruszowskim Domu Kultury o godzinie 18.00 spotkali się przy „poetyckim stoliku”, miłośnicy pięknego słowa. Tym razem swoje niepublikowane wiersze, wydobyte z szuflady, czytała Pani Katarzyna Markiewicz z domu Musiał. Jej liryczne wiersze opisują Rodzinę, pory roku, Boga i miłość. Oto niektóre z nich: xxx W zielonym jabłuszku Ukryłam ciche sny Gwiaździsta noc Sypnęła magią gwiazd. Mleczną Drogą W pełni Księżyca Szukamy zodiakalnego Strzelca i Barana. Zielone jabłuszko Przecięłam na pół Brązowe serduszka A w nich ukryte Nasze marzenia. Gdy dziecko przyjdzie Oddam mu ciche sny.

xxx Nie rzucaj słów na wiatr Bo powrócą z podwójna siłą One są bezużyteczne Puste nie znaczą nic. Powrót to czekanie Wielki Adwent Każdego z nas Życie dzierżone przez Los. Nie rzucaj słów na wiatr Bo rano odeszła Ta Która kochałeś Całym sercem Do lepszego świata Gdzie nie ma przemocy.

27.I.2003r.

Chwila Chwilo Przed którą trudno uciec niczym szarak z białym ogonem słyszący potężne strzały. Chwilo Dana nas przez łaskę Pana smak chleba żywego trwaj wiecznie do ostatniej kropli. 16.IX.2010r.

4.I.2009r.

xxx Zasmakowałam miłości Miała smak gorzki Jak twarde, rozgryzione Ziarenko pieprzu. Dostałam różę Z rozchylającymi się płatkami W stronę słońca Chyliła czerwoną główkę. Skromne i ciche Wyznanie miłości Niebieskie skrzydła motyla Zatańczyły na bławatku. 14.III.2003r.

Anna Świegot Foto: WDK

Nasze babcie są kochane, Przez pradziadków wychowane, One nas do przedszkola odprowadzały, W czasie wolnym wiersze czytały. Zastępują nie raz nasze mamy, My Im miłością się odpłacamy, W rodzinach bardzo są potrzebne, Jak Ich nie ma to wnuki są biedne. Babcie to skarb nieoceniony, Nie może być na pieniądze wymieniony,

27 Wieruszów

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Konkurs w Korczaku Zapewne każdemu z nas zależy na tym, by czuć się w swoim otoczeniu jak najlepiej. Dużą rolę odgrywa sprawa bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Chcemy wiedzieć, że w sytuacjach zagrożenia będziemy mieli zapewnioną właściwą opiekę ze strony odpowiednich służb ratunkowych. Sami jednak musimy wcześniej nabyć podstawowe umiejętności i wiedzę, które pozwolą odpowiedzialnie podchodzić do sprawy bezpieczeństwa i przewidywać skutki własnych działań. Taką wiedzę najlepiej utrwalać od najmłodszych lat. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie w bieżącym roku szkolnym przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”. Jego celem jest, między innymi, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pogłębienie wiedzy o sposobach udzielania pomocy innym. Zaproszeni do szkoły przedstawiciele Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie pani Aneta Olejnik i pani Maria Dąbik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie –mł. asp. Radosław Szkudlarek oraz komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Kopacki w atrakcyjny dla uczniów sposób opowiedzieli o swojej pracy. Przypomnieli też o tym, na co dzieci mają zwracać uwagę, by nie dopuścić do wypadku, bądź też umiejętnie zareagować, gdy będzie wymagała tego sytuacja. Po każdym ze spotkań uczniowie pracowali nad zadaniami konkursowymi, tworząc oryginalne prace. Laureaci zostaną przedstawieni po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów. Wszystkim Gościom wymienionym wyżej dziękujemy za pomoc i życzliwość organizatorzy: A. Kula, R. Tobis, P. Parzonka J. Kawula, A. Tomaszek.

Jeden z Jej wierszy pt. „Chwila” czytała Pani Jawdiga Tomalkiewicz, na tym spotkaniu swoje najnowsze utwory poetyckie czytał Pan Eugeniusz Toruński. Klika z nich dedykował Pani Katarzynie. Pani Katarzyna Markiewicz (lat 34) pochodzi z Warszawy i tam mieszka, jest córką Elżbiety Wołk – Musiał i śp. Andrzeja Musiała znanych geografów – geomorfologów, pracowników naukowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Kasia w naszym mieście, wraz z mężem była kilka dni, wyjeżdżając powiedziała, że napisze wiersz o Wieruszowie i jeszcze zawita w „Kawiarence Artystycznej” działającej przy Wieruszowskim Domu Kultury. Zapraszamy i życzymy Jej poetyckiego natchnienia.

Polskie babcie

18 stycznia 2012

Kiedy rodzice zawodowo pracują, To One wtedy domami kierują. Gdy trzeba to finansują wnuki, Aby pobierały w szkołach nauki, Zwyczaje i tradycje celebrują, A wigilię szczególnie przygotowują. Patriotyzm to podstawa Ich działania, Realizują Go jak święte przykazania, Rodzina i Ojczyzna szczęście Im daje, A pomoc wychowawcza nagrodą się staje. Autor Stanisław Skiba Wrocław, dnia 21.01.2012 roku


28

18 stycznia 2012

wieruszów

Wieruszowski Zamek Pierwotny zamek Wieruszowski powstał przypuszczalnie ok. połowy XIV w i stanowił zaplecze dla pobliskiego zamku w Bolesławcu – wówczas jednej z kluczowych twierdz polsko-śląskiego pogranicza. Była to prawdopodobnie budowla z cegły wzniesiona na planie owalu, która zastąpiła wczesnośredniowieczny gród otoczony wałami. Jan Długosz nie rozstrzygając jednocześnie czasu budowy zamku w Wieruszowie, stwierdza że mógł on powstać już w drugiej połowie XIII. w czasach Bolesława Pobożnego. Niewykluczone, że był pierwotnie budowlą drewnianą, którą w murowaną warownie przekształcił dopiero Kazimierz Wielki. Pierwszym znanym gospodarzem zamku był Bernard Wierusz, fundator Klasztoru Paulinów. Można przypuszczać, iż pierwotny zamek nie był budowlą imponującą. Składał się z budynku mieszkalnego i dziedzińca otoczonego wałem drewniano-ziemnym. W czasie wojny Władysława Jagiełły z Opolczykiem wojska Jagiełły zajęły zamek bez walki i długotrwałego oblężenia. W 1438r. w Czechach na Śląsku rozgorzała wojna o sukcesję po Zygmuncie Luksemburskim. Jego córka Elżbieta w walce o tron dla swego syna Władysława V Habsburga zabiegała o poparcie miast śląskich. Ówczesny właściciel zamku Klemens Wierusz opowiedział się wówczas po stronie księcia Władysława zwanego później Warneńczykiem. W 1442 r. Wieruszów wraz z zamkiem został zdobyty i zniszczony przez wojska habsburskie. Klemens Wierusz dostał się do niewoli i spędził blisko 5 lat w lochach ratusza we Wrocławiu. Wyszedł na wolność dopiero za wstawiennictwem Kazimierza Jagielończyka i kilka lat później / 1451r / zginął bohaterską śmiercią w bitwie pod Byczyną. Zniszczeń zamku i miasta dopełnił pożar w końcu XV stulecia. W połowie XVI w. staraniem ówczesnego właściciela miasta Jana Tomickiego wzniesiono w tym samym miejscu nowy, drugi już zamek w Wieruszowie. Budowla ta zyskała formę renesansowej rezydencji magnackiej. Wzniesiono ją na planie kwadratu z półkolistymi wieżami na narożach. Nowy zamek otoczyły fosa i park tarasowy. Następcy Tomickiego nie byli jednak w stanie utrzymać zamku z przyczyn finansowych. Opuszczony od poł. XVII w. Stopniowo popadał w ruinę. W 1655 i 1704r. zajęli go Szwedzi – zamek wykorzystany był wówczas na magazyny i stajnie. Remontu i przebudowy zamku dokonano dopiero na początku XIX w. za sprawą pruskiego ministra hrabiego Joachima Malzahna, który nabył dobra wieruszowskie wraz z zamkiem w 1793r. Po zniszczeniach w czasie I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego w 1919r. zamek częściowo rozebrano, a cegłę z rozbiórki wykorzystano jako materiał budowlany. Ostatecznych zniszczeń zamku dokonano jednak dopiero w latach 60 XX wieku. Do dziś zachowały się jedynie skromne pozostałości – zarys częściowo zniwelowanego wzgórza zamkowego, resztki fundamentów oraz fosy widocznej od strony zachodniej. Gdzie kiedys tał Zamek, znajduje się tutaj koniec szlaku spacerowego żółtego tzw. ,,Od Ptolemeusza do Wierusza” relacji Sw. Roch-Wieruszów Zamczysko oraz przebiegają tu szlaki; spacerowy czarny tzw. ,,Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych” relacji Kuźnica Skakawska ul Kępińska /Cmentarz Ewangelicki/-Wieruszów Cmentarz Żydowski/kirkut/ oraz rowerowy czarny tzw. ,,Powstańców Wielkopolskich’’ relacji Wieruszów IT-Tokarzew Dwór. Opr. Piotr Solle, Andrzej Olbromski

Bal Karnawałowy w Mirkowie Zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mirkowie organizuje

BAL KARNAWAŁOWY

dn. 28 stycznia na Sali OSP Mirków Zapewniamy gorące posiłki i napoje, ponadto wiele niespodzianek i atrakcji. Do tańca przygrywa zespół muzyczny „Capri” Cena od osoby 65 zł. Dochód przeznaczony będzie na wycieczkę dla dzieci ze świetlicy Zapisy: Mieszała Alina – 782 899 995 Wróbel Krystyna – 695 481 966

Kolędy w Lututowie

Tradycyjnie już od kilku lat Kapela Ludowa „Lututowianie” przygotowuje i prezentuje nasze Polskie kolędy. „Koncert Kolęd”.zwykle odbywał się w Kościele Parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Lututowie. W roku bieżącym po tragedii budowlanej naszego kościoła msze św. zostały przeniesione do sali Gminnego Ośrodka Kultury więc przepiękny koncert odbył się również w GOK. Wierni, którzy przybyli w dniu 08.01. na mszę mieli okazję posłuchać starych kolęd, które przeplatane były nowymi pastorałkami i prozą. W czasie koncertu panowała atmosfera skupienia ponieważ cały scenariusz miał charakter bardzo podniosły. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz lututowskiej parafii gorąco podziękował zespołowi za tak piękny występ a zgromadzeni ludzie nagrodzili występujących gromkimi brawami. Scenariusz do występu przygotowali Aleksandra Kalus i Zbigniew Szczepański. Wystąpili: muzycy – Szczepański Zbigniew i Bogdan,Gruchot Kazimierz, Tadeusz Majchrowicz. Soliści: Szczepańska Anna, Magdalena Kowalska, Kalus Marta, Agnieszka i Katarzyna oraz Robert Łuczak. W tym samym dniu wiązankę kolęd kapela zaprezentowała również w kościele w Świątkowicach. Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy pomyślności w Nowym 2012 roku. Gminny Ośrodek Kultury


18 stycznia 2012

wieruszów Felieton Ojca Ludwika znad Prosny

Nowy Rok 2012, potrzeba czystych serc! Zima nad Prosną przypomina raczej przedwiośnie. Brak śniegu, niebo pochmurne, deszczowe i tylko od czasu do czasu promienie słońca z trudem przedzierają się przez warstwę gęstych chmur. Szopka w naszej świątyni przypomina prozaiczną rzeczywistość narodzenia się Boga w stajni - w żłobku, na sianie. Jedynie skład faunistyczny zwierząt w stajni jest zaskakujący. Nie ma tam owcy, wołu, osła, jest natomiast borsuk, zając, perliczka i dzikie ptactwo z naszych szerokości geograficznych, ale nie to nie jest najważniejsze... Również trzej królowie pospieszyli się, nie czekając na Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli na właściwy im czas pojawienia się przed Nowonarodzonym. Stary i Nowy Rok są granicą, która noty RCS przy naszym wieruszowskim kę i przewodniczkę w przyszłość - Świętą dzieli, ale równocześnie łączy. Łączy sanktuarium. Pomyślałem, że gdzie jest Bożą Rodzicielkę, znak miłosiernej miwszelkie dobro, które naznaczyło od- Pan Jezus Pięciorański, tam potrzeba ja- łości Boga i nowego czasu - ludzi o czychodzący czas w sposób trwały z do- snych i czystych serc, miłosierna miłość stych sercach, budowniczych cywilizacji brem, które przyniesie nadchodzący potrzebuje takich właśnie serc... zaczą- miłości. czas. Łącznikiem czasów odchodzącego łem kojarzyć. Otrzymałem zgodę, a tym W pierwszy dzień kolejnego roku zai nadchodzącego jest wiara i nadzieja, a samym błogosławieństwo wspaniałego glądam w Twe oczy, Matko spoiwem jest miłość. Bóg, który jest Pa- ojca Kazimierza, mojego przeora. Tak I czuję bezradność, nie wiem co powienem czasu sprawia, że odchodząca prze- więc, idea ‘czystych serc’ połączyła nas dzieć, o co spytać, szłość i nadchodząca przyszłość stają się ze sobą – radosną L. i mnie - starego, Stoję i milczę, coś mnie przyciąga, Jego nieustającym i wiekuistym TERAZ. niepoprawnego optymistę, dla które- Twój smutek mnie dotyka, ‘Odmienność’ upływu Bożego i ludz- go Bóg wciąż jest nieprawdopodobnie Dlatego wciąż wracam, by kolejny raz kiego czasu jest pełna radosnej nadziei, łaskawy. Jeśli Jezus chce tego dzieła, to zobaczyć, czy wciąż jesteś smutna. bo w doczesności możemy ratować los uda się nam je zrealizować. Najpierw Patrzę i szukam w pamięci najwłaściwtych, którzy już odeszli. Modlitwa za na- więc... Eucharystia i modlitwa... zaufa- szego z imion, najpokorniejszego z weszych zmarłych przodków ma sens, bo nie Bogu i Najświętszej Matce, i wzajem- zwań. może im uprosić błogosławione „teraz” nie sobie. W ten sposób do grona uko- Nie wiem czy odnajdę, więc wołam chanych córek dołączyłem kolejną Bożą pierwszym wołaniem u Boga. Podsumowując przeszłość z nadzie- osobę. Do rozmaitych pomysłów i zadań Człowieka przychodzącego na świat: ja myślimy o naszej przyszłości. Dobro doszła trudna, ale Boża idea ‘czystych Mamo! Zaglądam w Twe oczy, bo chcę minionych lat nie umiera, nie spojrzeć w serce, kończy się, lecz powiększa dobro Wszystkie myśli są jednak rozczasu nadchodzącego. A Boże biegane po zakątkach myślenia, Narodzenie wypełnione jest świaPrzytłaczają, mało z nich rotłością, Boża światłość wypełnia zumiem, więc przyniosłem je z i przenika czas, Boże światło jest sobą Tobie, światłością świata. W Uroczystość Matki umieją utulić niepokoje Bożego Narodzenia oraz Nowego dziecka, przywrócić mu pokój. Roku św. Jan przekazuje w swojej Przyniosłem Tobie, Święta pięknej Ewangelii prawdę o SłoBoża Rodzicielko Nowy Rok, wie, które stało się Światłością I świat oszalały od zła, egoświata. izmu i bezradności, Zanim w Bożonarodzeniową Cierpienie niewinnych i nienoc zabrzmiało potężne ‘Chwamy krzyk zabijanych, ła na wysokości Bogu’, coś nieoczekiwanego wydarzyło się podczas serc’. Może na wieruszowskiej pustyni Ręce wyciągnięte po kromkę chleba, wigilijnego spotkaniu opłatkowego z rozkwitną kwiaty...? Kwiaty są chyba naj- Wykrzywione i zastygłe z głodu i bólu twarze, niepełnosprawnymi uczniami Warsztatu piękniejszym symbolem czystych serc. Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Za- W ten sposób koniec starego roku sta- Oczy nieruchome od lęku, obojętne z stępowałem tam mojego Przeora, który je się równocześnie początkiem czegoś niemocy i cierpienia. musiał wyjechać na Jasną Górę. I wtedy nowego. Bł. Jan Paweł II tyle razy mó- Przyniosłem Tobie, Maryjo nasz Polski Anioł Boży podarował mi jako świątecz- wił na spotkaniach z młodymi: „wy je- Dom, smutny i poraniony, ny ‘prezent’ pod choinkę niezwykłą steście wiosną Kościoła” i wciąż stawiał Bo wciąż jesteś w nim Panią, Królową osobę i fascynującą, choć nie łatwą do im, jako życiowe zadanie, budowanie i Matką. zrealizowania ideę... czystych serc. W „cywilizacji miłości”. Wspominam i po- Może znajdziesz w nim choć dziesięciu wielkiej, trochę szarej sali, wypełnionej dziwiam Annę Pruszyńską i jej niespo- sprawiedliwych. może ponad setką ludzi, gdzieś w jej żytą pasję w promowaniu społecznego Zanim Nowy Rok stanie się starym. rogu, nie widząc, dostrzegłem L., jak ruchu ‘Ku Cywilizacji Miłości’. Niestety, Niechaj Bóg, który jest Panem wszelgdyby nikłe lecz przyciągające świateł- podczas pobytu w klasztorze Na Skał- kiego czasu, uczyni 2012 rok czasem ko. Nie widziałem jak wygląda, ale intu- ce, nie miałem możności zbyt długo z błogosławionym dla każdego z nas oraz icyjnie czułem i wiedziałem, że coś nas nią współpracować, ale prymaty ruchu: w wymiarze wspólnotowym - dla naszych połączy. Jak później L. powiedziała, od- ‘osoba przed rzeczą’, ‘być przed mieć’, rodzin, Kościoła, Ojczyzny, dla całego czuła coś podobnego. Trzy dni później, ‘etyka nad techniką’, ‘miłosierdzie nad świata. Niech Miłosierny Bóg obdarzy przez dwie godziny rozmawialiśmy w sprawiedliwością’, ‘zło dobrem zwycię- nas umiejętnością odczytywania znaków klasztorze tak, jakbyśmy znali się od da- żaj!’ pozostały mi wciąż bardzo bliskie. czasu z pokorą, ufnością i wiarą oraz powien dawna. Na pięknej i jasnej twarzy Dzisiaj widzę wyraźnie, że wymienione daruje nam nowe, jasne i czyste serca, mojej rozmówczyni Jezus odcisnął swoją prymaty mogą stać się realnymi, kiedy byśmy stali się budowniczymi cywilizacji obecność. Wiedziałem, że serca są czy- nadrzędnym prymatem stanie się idea miłości. Niech Święta Boża Rodzicielka ste wtedy, gdy rozświetla je Boża miłość. ‘czystych serc’. Tylko w czystych sercach wskazuje, jak nowy, podarowany nam W tej części Polski - pomiędzy Pozna- mogą rodzić się czyste intencje. Wszak czas życia wypełnić Bożą Miłością. niem, Wrocławiem, Górnym Śląskiem i Jezus jasno stwierdza, że „Błogosławieni I tego wszystkiego Wam życzę znad Częstochową L. jest chyba jedyną osobą czystego serca, albowiem oni Boga oglą- Prosny. O. Ludwik należącą do ruchu czystych serc (RCS), dać będą” (Mt 5,8). Cywilizacja miłości Wieruszów, jedyną myślącą z troską o tym, by wię- jest drogą do królestwa niebieskiego i 24.12.2011 - 1.01.2012 r. cej młodych ludzi zatęskniło za stwo- do oglądania Boga. oludwikk@poczta.onet.pl rzeniem wspólnoty o jasnych i czystych sercach. Nie byłem w stanie odmówić L. Dzisiaj, w pierwszym dniu Nowego pomocy przy próbie stworzenia wspól- Roku, Kościół stawia nam jako patron-

29

Przepis na cały rok

Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy z goryczy, małostkowości i lęku, po czym rozkrajamy każdy miesiąc na 30 lub 31 części, tak by zapasu starczyło na cały rok. Każdy dzień przyrządzamy osobno z jednego kawałka pracy i dwóch kawałków pogody i humoru. Do tego dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i odrobinę taktu. Następnie całą masę polewamy dokładnie dużą ilością miłości. Gotową potrawę przyozdabiamy bukietem uprzejmości i podajemy codziennie z radością z filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki. Z pozdrowieniami Basia i Chris

Lututów

Konkursowo w Stowarzyszeniu „RODZINA” W minionym 2011 roku Prezes Stowarzyszenia „RODZINA” w Lututowie ogłosiła dla podopiecznych konkurs plastyczny p.n. „Radość Świąt Bożego Narodzenia”. Prace mogły być wykonane dowolną techniką obrazującą ciepło i radość płynące z obchodzenia tych niezwykłych świąt. Pomysł zorganizowania tegoż konkursu okazał się trafny ponieważ powstało wiele wspaniałych prac. Trzeciego stycznia komisja konkursowa po dokładnym obejrzeniu zebranych prac postanowiła przyznać twórcom następujące miejsca: Równorzędnie pierwsze miejsce otrzymały: Joanna Parzyjagła, Małgorzata Nowińska oraz Iwona Bednarska Drugie miejsce również przyznano równorzędnie dla: Elżbiety Skalskiej i Eweliny Skalskiej. Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia, które odbędzie się w lutym b.r. Wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom serdecznie dziękujemy i składamy moc gorących życzeń Noworocznych. Relacja: Gminny Ośrodek Kultury


30

18 stycznia 2012

wieruszów

Od Mykwy Do Macewy W Wieruszowie jest wyznakowany szlak spacerowy Śladami Żydów Wieruszowskich, szlak oznakowany jest biało-niebieskimi kwadratami. Jest to szlak okrężny, który biegnie ulicami Wieruszowa.

Oddział Ziemi Wieruszowskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Początek szlaku znajduje się przy Bi- rejonie ulic Nadrzecznej, Kilińskiego i Zachowały się reszki macew -płyt nagrob- Burmistrz Wieruszowa i Wójtowie bliotece Powiatowej na ul. Waryńskiego Zamkowej. kowych. Pozostałe macewy wykorzystano Gmin Bolesławiec, Czastary,Galewice,Lututów,Łubnice,Sokolniki 15. do wybrukowania placów i ulic oraz dzieDyrektorzy Szkół Podstawowych w Wydzińca gestapo przy ul Warszawskiej, a szanowie, Mieleszynie, Czastarach, Osietakże do murowanego fragmentu ogroku, Niemojewie, Wójcinie dzenia. Na terenie Kirkutu zwraca uwagę oraz Dyrektor GOK w Sokolnikach zbiorowa mogiła 107 obywateli narodoZapraszają na wości żydowskiej w mykwie oraz rozEliminacje Gminne XXX strzelanych w początkowych dniach wojOgólnopolskiego Młodzieżowego ny na obszarze Wieruszowa i Podzamcza. Ulica Warszawska 59- znajdowało się tu- Turnieju Turystyczno Krajoznawczego Hitlerowcy w dniu 13 października taj więzienie hitlerowskie 1941 r utworzyli Getto żydowskie, za- Ulica Warszawska 57- mieściła się tutaj Terminy Eliminacji mknięte zakolem Prosny. W dniu 26 siedziba gestapo, miejsce kaźni Polaków 22 luty 2012 r Szkoła Podstawowa w Wieruszowskie Judaica -według wiaro- sierpnia 1942 r hitlerowcy wywieźli i Żydów. To właśnie dziedziniec tego Mieleszynie godnych źródeł pierwsi Żydzi przybyli do wszystkich mieszkańców zlikwidowanego miejsca hitlerowcy wybrukowali mace- 23 luty 2012 r Szkoła Podstawowa w Wieruszowa z pobliskiego Wielunia, skąd wówczas Getta najpierw do więzienia w wami z Kirkutu. Niemojewie zostali wygnani w 1585 r. Pierwsza pisa- Radogoszczu - dzielnica Łodzi, następ27 luty 2012 r Szkoła Podstawowa w Wyna wzmianka o wieruszowskim Żydzie, nie do Oświęcimia). Spośród prawie szanowie Jakubie, pochodzi z 1600 r. Kolejnym 3500 wywiezionych z Wieruszowa Żydów 28 luty 2012 r Gminny Ośrodek Kultupotwierdzeniem obecności Żydów jest tylko kilku uniknęło komory gazowej. ry w Sokolnikach przywilej dla wieruszowskiego cechu su- Ulica Kilińskiego-mykwa/żydowska łaź29.luty 2012 r Szkoła Podstawowa w nia- rytualna/murowana z 2 poł. XIX w, kienników wydany w 1618 r. Osieku Osiedlający się w Wieruszowie Żydzi na- spalona w czasie okupacji odbudowana 1 marca 2012 r Szkoła Podstawowa w leżeli pierwotnie do Gminy Żydowskiej w po wojnie, w nocy z 26 na 27 sierpień Wójcinie 1942 r. zamordowano tu 86 chorych i Kępnie. 23 marca 2012 r Szkoła Podstawowa w Dopiero w 1810 r powstała w starych Żydów. Czastarach Wieruszowie samodzielna Gmina ŻydowPoczątek Eliminacji o godz 9.00 ska. Tuż przed wybuchem II wojny świaRegulamin Eliminacji znajduje śię u towej w Wieruszowie mieszkało około 2,4 Opr. i foto Andrzej Olbromski organizatorów tyś. Żydów. Już 2 września 1939 r hitleoraz zbiory prywatne rowcy dokonali masakry 21 osób pochodzenia żydowskiego, w tym 11 osobowej rodziny Levi, pod zarzutem udziału w obronie mostu na Prośnie. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Idąc śladami Żydów Wieruszowskim będziemy spotykać zarówno obiekty istnieWieruszowskiej jące, jak i te które już nie istnieją. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Ulica Świerczewskiego - Przed I wojną światową była tutaj żydowska szkoła dla dziewcząt ,,Cheder”, a w 1917 r. założo- Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego ogłasza konkurs -byli tu przetrzymywani Żydzi przed zano tu hebrajskie przedszkole. mordowaniem Ich w mykwie. Cmentarz Żydowski –Kirkut„Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2011”

w nowej formule. Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo tj. najpierw na poziomie gmin a następnie na poziomie powiatu. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski nominacyjne/zgłoszenia do poszczególnych gmin od dnia 23 stycznia br. zgodnie z obowiązującym prawem królewskim ulokowano go poza ówczesnymi granicami miasta, założony w XVII w., zniszczony w 1942 r podczas likwidacji getta, zajmuje powierzchnie ok. 1,6 ha.

Róg ulicy Kilińskiego i Wrocławskiej-w 1850 r pobudowano tu murowaną synagogę, bożnicę, została ona zniszczona w pierwszych dniach II wojny światowej. Do lat 90 XX w pamiątką po niej były reszki ogrodzenia i przysypane fundamenty w

Gminy mogą składać zbiorcze wnioski nominacyjne do dnia 24. 02. 2012 roku Gminy zbiorcze wnioski nominacyjne mogą składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego „KOS” lub drogą pocztową (ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów) (decyduje data stempla pocztowego) Szczegółowe informacje dotyczące nowego regulaminu konkursu, można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego KOS lub pod numerami tel. (62) 78 41 331, 78 42 535 Wnioski dla organizacji pozarządowych i gmin można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (www.powiat-wieruszowiski.pl) oraz ze strony Stowarzyszenia (www.sikos.org.pl).

Wybierzmy wspólnie Dobroczyńców Ziemi Wieruszowskiej Roku 2011 Regulamin konkursu i wzory wniosków nominacyjnych na powiatowy.pl


18 stycznia 2012

wieruszów Rok 2011 w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi

Bolesławiec

Kolędowanie przy żłóbku

Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi rok ubiegły był rokiem bogatym w Uroczystość Objawiespotkania integracyjne, które stwarzały możliwość rozwijania pasji życiowych oraz były okazją do nia Pańskiego w kościele parafialnym św. nawiązania nowych kontaktów czy znajomości.

Od początku stycznia mieszkańcy przygotowywali się do udziału w XVIII Przeglądzie Chórów i Zespołów Teatralnych Domów Pomocy Społecznej o Tematyce Bożonarodzeniowej, który odbył się 26 stycznia w Pleszewie. Wspólne kolędowanie wskazuje jak ważną rolę w całym roku kalendarzowym odgrywają te właśnie święta, jak również przyczynia się do radosnego ich przeżywania. Bardzo ucieszyliśmy się kiedy dostaliśmy zaproszenie z Domu Pomocy Społecznej ze Skrzynna aby uczestniczyć w obchodach I Dnia Wiosny. Z wielkim zaangażowanie wszyscy tworzyliśmy naszą „Marzannę”, która brała udział w konkursie. Starania te przyniosły rezultat. Nasza kukła zdobyła zaszczytne I miejsce. Miesiąc maj rozpoczęliśmy od Otwarcia Sezonu Turystycznego Powiatu Wieruszowskiego, który odbył się w Galewicach i udziału w rajdzie rowerowym. 19 maj, to ważna data - to Dzień Dobrych Uczynków. Z takiej to właśnie okazji odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej z Opatowa z programem teatralnym. Również tego dnia zaprosiliśmy do naszego Domu inne placówki aby wspólnie przeprowadzić Międzyzakładowy Turniej Warcabowy. Nasi mieszkańcy Bogumił Pawłowski oraz Ryszard Maciejewski zajęli I oraz III miejsce, II miejsce wywalczył Łukasz Chyska. W trakcie turnieju przeprowadzony został konkurs dodatkowy „Fantazyjny Bukiet Wiosenny”, a zwycięzcami w tej konkurencji okazali się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ze Skrzynna. Na początku czerwca jak co roku hucznie obchodziliśmy Dni Wieruszowa. W trakcie trwania tej imprezy nie zabrakło wystawy prac naszych podopiecznych. Spotkanie to było dla nas szczególnie wyjątkowe, gdyż nasz mieszkaniec Zenon Cendrowicz odebrał główną nagrodę i tytuł Najlepszego Sportowca Powiatu Wieruszowskiego roku 2010. Dwa tygodnie później nasz Dom wraz z Stowarzyszeniem „Pomocny Dom” zorganizował XI Festyn Integracyjny. Oprócz licznych atrakcji tj. loteria fantowa, aukcja, grill; nie zabrakło występu pracowników Domu jak również INTERGRANADY – przeglądu muzycznego zorganizowanego zarówno dla dzieci ze szkół, jak również dla innych placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Muzyka towarzyszyła nam w dalszych dniach czerwca, ponieważ już 21 uczestniczyliśmy w VIII Integracyjnej Megadyskotece w Klubie Protektor w Białej, organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku, a

28 czerwca odwiedził nas Chór „Harmonia” z Kępna. Dzień później spędziliśmy w Pleszewie, na XVI Turnieju Rowerowym. Jako drużyna zdobyliśmy II miejsce. Indywidualnie Andrzej Szczepański też zdobył II miejsce a w wieloboju Zenon Cendrowicz był najlepszy. W ostatnim dniu czerwca zorganizowaliśmy Zakładowy Dzień Sportu. Podbijanie piłeczki tenisowej, slalom, rzut woreczkiem do kosza to tylko niektóre konkurencje które wyłoniły najlepszego sportowca naszego Domu, a został nim Janusz Kowalski. Miesiąc lipiec upłynął nam na wspólnych wycieczkach rowerowych, spacerach do lasu, wyjściach na ryby, czyli głównie na odpoczynku na świeżym powietrzu, tak jak w wakacje być powinno. Pierwsze spotkanie integracyjne w sierpniu to Dzień Emeryta i Rencisty, obchodzony razem z Odpustem Zakładowym. Dwa dni później tj. 18 sierpnia uczestniczyliśmy w XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Skrzynnie. Sportowe spotkanie tego miesiąca to Otwarty Turniej Piłki Siatkowej organizowany co roku na zakończenie wakacji. Spotkanie to odbyło się 29 sierpnia i dzieliło się na dwie kategorie: damską i męską. W kategorii damskiej drużyna pracowników domu zdobyła II miejsce, a nasi mieszkańcy w swojej kategorii miejsce IV. Łącznie w turnieju brało udział 7 drużyn. We wrześniu w Bolesławcu odbyły sie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta, w których uczestniczyliśmy. Zenon Cendrowicz zdobył III miejsce. W dniach od 5 do 8 września nasi mieszkańcy odpoczywali przy szumach fal Morza Bałtyckiego. Wyprawa pociągiem do Ustki na długo pozostanie w pamięci uczestników tym bardziej, iż większość wycieczkowiczów zobaczyła morze po raz pierwszy. Wracając do domu myśleliśmy już o Spotkaniu Integracyjnym w Wieruszowie na które byliśmy zaproszeni. Wypoczynek nad morzem dobrze wpłynął na naszych mieszkańców, ponieważ odnieśliśmy wiele zwycięstw. W popisach artystyczno – wokalnych zajęliśmy I miejsce. W zmaganiach sportowych zdobyliśmy 4 medale – 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. W konkursach plastycznych zdobyliśmy dwa II miejsca, w treningu matematycznym zdobyliśmy miejsce III. Braliśmy również udział w turnieju warcabowym. Wszystkie te osiągnięcia uklasowały naszą placówkę na IV miejscu w ogólnej klasyfikacji zespołowej. Jak co roku zapraszamy do nas

zaprzyjaźnione nam domy na Konkurs Recytatorski. Tak też stało się 15 września. Po przeprowadzeniu całego konkursu i podliczeniu punktów przez jury, okazało sie , że nasz Dom przygotował najciekawszy program, zdobywając I miejsce. Konkursem dodatkowym Był „Jesienny Kalosz” który wygrali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Pleszewa. Dużo atrakcji dostarczył nam Festyn Jesienny w Osieku. Przygotowana przez nas dekoracja artystyczna dyni „Wystrój Jesienny” zdobyła III miejsce. W konkursach zręcznościowych: „Grzybobranie” – Zenon Cendrowicz zajął II miejsce a w „Rzucie woreczkiem do kosza” III miejsce zajął Andrzej Szczepański. W październiku dwa razy odwiedziliśmy Pleszew. Wzięliśmy udział w Przeglądzie Teatralno – Kabaretowym organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie oraz w XIX Turnieju Kręglarskim. 26 października obchodziliśmy Święto Dyni, które organizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie. W konkursie plastyczno – estetycznym zajęliśmy II miejsce. Tam też mieszkańcy naszego Domu wybrali się w listopadzie na Andrzejki. Na zabawie bawiliśmy się też w Mokrsku, gdzie wcześniej przygotowaliśmy „Andrzejkową Czarodziejkę”, która wygrała konkurs. I nadszedł wyczekiwany grudzień - miesiąc odwiedzin. A zaczęło się od odwiedzin Św. Mikołaja oczywiście 6 grudnia. Później gościły u nas Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Chróścina, Radostowa i Opatowa, które przygotowały programy artystyczno – muzyczno – teatralne o tematyce świątecznej. Nie zabrakło też w Noc Wigilijną odwiedzin Wiliarzy z Chróścina. W grudniu odbyło się także podsumowanie konkursu Twórczość – Terapia – Sukces pod patronatem Starosty Wieruszowskiego. Dzięki wystawie prac naszych mieszkańców w Starostwie Powiatowym , zaproszeni zostaliśmy na seans filmowy do kina „Słońce” w Wieruszowie. Całe 12 miesięcy 2011 roku dostarczyło nam wielu atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Wraz z noworocznymi życzeniami chcielibyśmy jak co roku serdecznie podziękować wszystkim tym, których mieliśmy zaszczyt gościć na terenie naszego Domu, dziękując za udział w organizowanych przez nas imprezach, a także za pomoc w urozmaicaniu życia kulturalno – oświatowego mieszkańców Domu. Zapraszamy w nowym 2012 roku! (M. Świsulska)

31

Trójcy w Bolesławcu uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowany przez p. Annę Zimoch. Obok śpiewu przy akompaniamencie gitary i keyboardu, pojawiły się wiersze o narodzeniu Jezusa i Jego miłości do ludzi. Gościnnie wystąpili także saksofoniści z Wieruszowa, którzy zaprezentowali nowe, bardzo ciekawe interpretacje znanych kolęd. Wszyscy występujący zostali uhonorowani gromkimi brawami. Na zakończenie koncertu ks. proboszcz Czesław Parnowski serdecznie podziękował wykonawcom za udział, a wszystkim parafianom za przybycie i wspólnie spędzony czas. Na pewno nie był to czas stracony, bowiem mimo zakończenia oficjalnego koncertu, wszyscy pozostali jeszcze w świątyni, by wspólnie pośpiewać kolędy przy akompaniamencie p. Leszka Świsulskiego. Razem z dziećmi śpiewali ich Rodzice, Dziadkowie a także pozostali parafianie, którzy świąteczne popołudnie postanowili spędzić w cudownej, świątecznej atmosferze, zamieniając telewizor czy też komputer na wspólne kolędowanie przy żłóbku Bożego Dzieciątka.


32

18 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

KMN na lepszy humor

Prosty sposób na brak gotówki! Nie możesz dostać kredytu? Bank Ci odmówił? Sprawdź nas! My Ci POMOŻEMY Pieniądze na dowolny cel - od 1000 do 10 000 zł Wystarczy 1 telefon - zadzwoń i umów się na spotkanie z Doradcą Finansowym

∙ bez BIK-u ∙ bez poręczyciela ∙ od 700 zł dochodu ZADZWOŃ: 62 78 125 42* oraz 608 33 00 99* lub przyjdź: Kępno, ul. Staszica 2 a (I p.) * Koszt wg taryfy operatora

1,5 godziny dobrego humoru zapewnił wieruszowskiej publiczności Kabaret Moralnego Niepokoju, który 6 stycznia zawitał do Wieruszowskiego Domu Kultury. Jak ogromne zapotrzebowanie jest na dobry kabaret można było przekonać się w Święto Trzech Króli, kiedy to z najnowszym programem „Galaktikos” przybyli do Wieruszowa panowie: Robert Górski, Przemysław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć i towarzysząca im Agata Załęcka z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Artyści zostali przyjęci niezwykle ciepło, gromkimi brawami wieruszowska publiczność nagradzała śmieszne skecze i monologi jednego z najpopularniejszych kabaretów polskiej sceny. Satyrycy z KMN pokazali swój kunszt w całej okazałości i udowodnili, że nadal są twórcami humoru na wysokim poziomie. KMN powstał w 1996 roku i nieprzerwanie od tego czasu jest liderem sceny kabaretowej. Wielu być może obawiało się, że odejście pani Kasi Pakosińskiej obniży poziom KMN. Podczas występu w Wieruszowie mile mogli się rozczarować. Fenomenalny tekściarz Robert Górski nadal celnie opisuje polską rzeczywistość i absurdy życia codziennego przekładając na skecze i świetne monologi. „Galaktikos” to nowy program tej grupy kabaretowej. Trasa z tym programem rozpoczęła się w styczniu ub. r. W tym czasie KMN odwiedził ponad 60 polskich miast, w tym i Wieruszów. Podczas 1,5 godzinnego występu artyści zaprezentowali m.in. skecz z radiem, z bramką na lotnisku, dylemat sprawozdawców sportowych i wiele innych. Publiczność rozbawiona była do łez. A, śmiech to zdrowie. Niech żałują ci co nie byli. Red. foto: M.Ostrycharz


18 stycznia 2012

wieruszów Pierwsze sukcesy Akademii Piłkarskiej Wieruszów Wypełniona do granic możliwości rodzicami, dziadkami i babciami hala przy wieruszowskim Gimnazjum nr 1 była w niedzielę, 15 stycznia areną pierwszych poważnych sukcesów podopiecznych UKS Akademia Piłkarska Wieruszów. Chłopcy z rocznika 2000-2002 tryumfowali w organizowanym tam turnieju. Drugą lokatę w swojej kategorii wiekowej zajęła drużyna rocznika 20032004. Z dobrej strony pokazała się także drużyna grupy naborowej dziewcząt i chłopców. Podopieczni Marcina Wiśniewskiego i Bartłomieja Steinerta zajęli w swojej kategorii II lokatę. Zwycięzca imprezy drużyna Strażaka Słupia, która tryumfowała w imprezie okazała się lepsza tylko dzięki korzystniejszemu bilansowi bramek. W pojedynku miedzy tymi zespołami padł bowiem bezbramkowy remis, a gości od utraty bramki uratował słupek. Świetnych okazji nie wykorzystali bowiem Gracjan Słupianek i Marcin Szandała. Trzecią lokatę zajęła drużyna UKS-u Pionier Baranów. Warto zaznaczyć, ze przeciwnicy zespołów Akademii Piłkarskiej mieli w swoich składach chłopców nawet o dwa lata starszych - Z postawy naszych drużyn jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Marcin Wiśniewski z Akademii Piłkarskiej Wieruszów. – Wynik był sprawą drugorzędną. Dla naszych podopiecznych był to pierwszy turniej w życiu. Bardzo go przeżywali. Zdenerwowanie widać było przede wszystkim w pierwszym spotkaniu. Przyszło im się zaś mierzyć z chłopcami już ogranymi w takich imprezach. Z dobrej strony pokazały się także druga drużyna rocznika 20032004 i grupa naborowa dziewcząt wsparta kilkoma chłopcami. - Wszyscy zagrali na miarę swoich możliwości – dodaje Bartłomiej Steinert, kolejny ze szkoleniowców UKS AP Wieruszów. – Nasze dzieciaki dopiero zaczynają przygodę z piłką. Grupa jest jednak naprawdę fajna. Doping, który przygotowali na sali zaskoczył nawet nas. Świetny występ zanotowała najstarsza drużyna UKS AP Wieruszów. Podopieczni Pawła Szandały zwyciężyli w kategorii 200-2002. - Pokonaliśmy zespoły bardziej utytułowane, chociażby Pioniera Baranów – mówi Paweł Szandała. – Nie wynik był jednak najważniejszy. Z tą grupą pracujemy najkrócej, ale chłopcy zrealizowali przedmeczowe założenia. Przed nami jeszcze sporo pracy. Cały czas szukamy też chętnych do gry w tym zespole. W roczniku 2000-2002 UKS AP Wieruszów wyprzedził Pioniera Baranów i Strażaka Słupia. W roczniku młodszym najlepszy okazał się Strażak Słupia. Drugi był pierwszy zespół Akademii Piłkarskiej, a trzeci Pioniera Baranów. Kolejne miejsca zajęły zespoły dziewcząt i chłopców UKS AP Wieruszów. Decyzją trenerów wyróżniony z został Gracjan Słupianek z UKS AP I Wieruszów. Zarząd UKS AP Wieruszów dziękuje burmistrzowi Bogdanowi Nawrockiemu i dyrektorowi Gimnazjum nr 1, Pawłowi Malikowi za pomoc i możliwość nieodpłatnego skorzystania z sali gimnastycznej.

ROCZNIK 2000-2002 UKS Akademia Piłkarska Wieruszów - Pionier Baranów

0:0

Pionier Baranów - Strażak Słupia

3:3

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów - Strażak Słupia

4:3

1. UKS Akademia Piłkarska Wieruszów 2. UKS Pionier Baranów 3. Strażak Słupia ROCZNIK 2003-2004 UKS Akademia Piłkarska Wieruszów II - Pionier Baranów

0:4

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów I - Strażak Słupia

0:0

UKS AP Wieruszów DZ - Pionier Baranów

0:1

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów I - Pionier Baranów

2:1

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów II - Strażak Słupia

0:5

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów I - UKS AP Wieruszów DZ

2:1

Strażak Słupia - Pionier Baranów

2:0

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów I - UKS AP Wieruszów II

4:0

Strażak Słupia- UKS AP Wieruszów DZ

3:0

UKS Akademia Piłkarska Wieruszów II - KS AP Wieruszów DZ

0:6

1. Strażak Słupia 2. UKS Akademia Piłkarska Wieruszów I 3. UKS Pionier Baranów 4. UKS AP Wieruszów DZ 5. UKS Akademia Piłkarska Wieruszów II Red.

33

Podzamcze/Wieruszów

Nie było miejsca dla Ciebie Przedstawienie jasełkowe w Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie Wigilia Bożego Narodzenia to wielka rodzinna uroczystość, Kiedy pojawia się znak na niebie – pierwsza gwiazdka – wszyscy zasiadają do wieczerzy. Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii, której ulegają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Uczniowie w szkołach organizują klasowe wigilie, jak również biorą udział w przedstawieniach jasełkowych. W Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie uroczystość rozpoczął, jak co roku, pan dyrektor mgr Marian Kazuś. Głos zabrał również ksiądz Karol Galewski. Podkreślił niezwykłość świąt Bożego Narodzenia i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego. Dzieci pod opieką nauczycieli wystawiły spektakl o tematyce bożonarodzeniowej. Złożyły się na niego dwie inscenizacje. Pierwsza „Nie było miejsca dla Ciebie”, przygotowana pod kierunkiem pani Henryki Chałupki, opowiadała o życiu Maryi oraz narodzinach Jezusa. Treść drugiej, za którą była odpowiedzialna pani Aleksandra Błaszczyk, dotyczyła życia pewnej rodziny w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Teksty wygłaszane przez małych aktorów skłaniały do refleksji nad naszym postępowaniem i naszymi słabościami. Najważniejsze, aby w naszych sercach zagościło dobro. Na uwagę zasługiwało piękne solowe wykonanie kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie” oraz piosenki „Jest taki dzień” przez uczennicę klasy piątej – Maję Chałupkę. Społeczność szkolna mogła wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru kościelnego „Płomień Nadziei” pod kierunkiem pana Marcina Sobczaka. Fragment Pisma Św. odczytała uczennica klasy drugiej gimnazjum Daria Janik, którą przygotowała pani Dorota Mazurowska. Na uwagę zasługiwała ciekawa oprawa plastyczna zaprojektowana i wykonana przez panią Małgorzatę Orzelską we współpracy z paniami: Magdaleną Wiśniewską, Aleksandrą Wenclewską, Dorotą Mazurowską i Henryką Chałupką oraz panem Marcinem Sobczakiem. W równiej mierze, jak cały spektakl, przyczyniła się do wprowadzenia wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Na zakończenie pan dyrektor mgr Marian Kazuś podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości i złożył świąteczne życzenia. W imieniu Rady Rodziców życzenia przekazała pani Katarzyna Cieplik- przewodnicząca.

Aleksandra Błaszczyk Zapraszamy do obejrzenia filmu na powiatowy.pl


34

18 stycznia 2012

wieruszów Węglewice

Strażacy z Węglewic mają powody do dumy Strażacy z jednostki OSP w Węglewicach w ostatnim czasie zrobili „kawał dobrej roboty”. Miło było naocznie przekonać się o tym podczas zebrania strażackiego, które odbyło się w dniu 14 stycznia, w dobrze zagospodarowanym obiekcie, którego strażacy z Węglewic są gospodarzami. W sobotni wieczór, 14 stycznia spotkali się druhowie strażacy z OSP w Węglewicach celem podsumowania okresu sprawozdawczego za miniony rok. Był to rok dla jednostki udany, a zwieńczeniem Ich ofiarnej służby były obchody 100-lecia OSP w Węglewicach. Jak przystało na jubileusze, jednostki, które świętują rocznice ich powstania stają się bardziej mobilne, strażacy stają na wysokości zadania i robią wszystko aby jubileusz wypadł pomyślnie, a ich remiza okazale. Druhowie starają się by ich jubileusz nie był tylko okazją „do fanfar”, ale by przy okazji wyremontować sale, remizy i pozyskać jak najwięcej sprzętu gaśniczego, pojazdy. W jednostce OSP w Węglewicach po jubileuszu 100-lecia pozostał wymierny obraz starań i ogromnej pracy strażaków, którzy nie szczędzili trudu, środków i czasu, by zaprezentować się godnie. Walne zebranie w Weglewicach rozpoczął prezes jednostki dh Maciej Spólny. Uroczyście wprowadzono sztandar jednostki, a następnie prezes przekazał prowadzenie zebrania dh Krzysztofowi Frysiakowi. Po części proceduralnej sprawozdania złożyli Prezes, Skarbnik i Komisja Rewizyjna. Po wysłuchaniu ich aż chciało się głośno powiedzieć „Tak trzymać druhowie”! Zrobiono bardzo dużo co nie znaczy, że do wykonania nic nie pozostało. Druhowie już myślą nad ogrzewaniem sali, aby strażacy i mieszkańcy Weglewic mieli się gdzie spotykać, bo nie wystarczy ciepła atmosfera spotkań, wskazane są też ciepłe pomieszczenia. Obiekt strażaków z Węglewic jest okazały i nie mają się czego wstydzić. Ale to wyłącznie Ich zasługa. Jak wielokrotnie podkreślano na zebraniu druhowie włożyli wiele wysiłku i pracy. W związku z tym były liczne podziękowania ze strony Zarządu i gości zaproszonych. A byli wśród nich: przedstawiciele samorządu gminnego z Przewodniczącą Rady Gminy Galewice Sabiną Domańską i Wójtem Gminy Galewice Marianem Wojcieszakiem, był reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i inni. Wójt Galewic pokrótce omówił z czym boryka się gmina, zapewnił, że strażacy na miarę możliwości mogą liczyć na wsparcie z Urzędu Gminy jak do tej pory. Były gratulacje i życzenia. Podkreślano, że na strażaków zawsze można liczyć, a ich działania na rzecz społeczeństwa przynoszą obopólne zadowolenie. Zapraszamy na powiatowy.pl do galerii zdjęć i obejrzenia filmu z zebrania walnego OSP Węglewice. Jerzy Przybył

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo - Radzi

Jak napisać skargę do Trybunału w Strasburgu? Jak złożyć skargę do Strasburga?

Skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego orzeczenia w danej sprawie. To oznacza, że przeważnie skargę będziemy pisali od orzeczeń sądów II instancji. Co do kasacji - tutaj stanowisko Trybunału jest niejednolite, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej jest wnieść kasację, o ile kasacja jest dopuszczalna. Jeśli na przykład skarżymy prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (przewlekłość), to przed złożeniem skargi musimy wykorzystać skargi na przewlekłość przewidziane w polskim prawie. Jeśli skarżymy jakieś przepisy twierdząc, że są niezgodne z Konstytucją, a przez to łamią nasze prawa zawarte w Konwencji, to najpierw musimy złożyć skargę konstytucyjną itp. Na co możemy się skarżyć do Strasburga? W skardze możemy skarżyć się tylko na naruszenie jednego lub więcej praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka lub któryś z jej protokołów dodatkowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na złożenie skargi, musimy poznać przepisy Konwencji. UWAGA: Przepisy Konwencji należy interpretować w oparciu o fachowe piśmiennictwo  (fachowe komentarze). Odradzamy interpretację Konwencji na własną rękę. UWAGA: Termin 6 miesięczny na złożenie skargi rozpoczyna się od dnia doręczenia stronie prawomocnego orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę należy złożyć na formularzu. Jest to warunek konieczny, do tego, aby Trybunał rozpatrzył skargę. Wielu naszych respondentów powiadamia nas o złożeniu skargi do Trybunału i często są to skargi nieprawidłowe, które nie wywołają skutków prawnych. Najlepiej przesłać skargę pocztą na adres sądu. Niemniej można ją wysłać mailem czy faksem, ale i tak należy dosłać do Trybunału oryginał. Adres Trybunału to: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex Francja Skargę należy wysłać bezpośrednio do Trybunału. UWAGA: Skarga musi dotyczyć naruszenia, którego dokonała władza publiczna (sądy, organy administracji) w swoich działaniach, czyli decyzjach czy wyrokach wobec konkretnej osoby. Jeśli skarga jest oczywiście bezpodstawna, to Trybunał ją odrzuci. Skarga jest nieodpłatna. Skargę można napisać samodzielnie. Niemniej pisząc skargę należy: 1.prawidłowo przedstawić stan faktyczny, 2.podać wysokość zadośćuczynienia (w Euro), 3.podać, na czym polega naruszenie Konwencji, 4.wskazać, jakie środki prawne zostały wykorzystane, 5.podać listę decyzji urzędowych wydanych w i sprawie, z zaznaczeniem daty każdej z nich, wskazaniem sądu lub innego organu, który ją wydał oraz krótką informację o samej decyzji. Do listu należy załączyć kopie decyzji (dokumenty nie zostaną nam zwrócone, zatem w naszym interesie leży przedłożenie wyłącznie kopii decyzji, a nie ich oryginałów). Prawidłowe uzasadnienie skargi nie jest proste, ponieważ wymaga znajomości prawa na dość wysokim poziomie. Nie wystarczy napisać, że Polska naruszyła Konwencję, bowiem należy wskazać dokładnie na czym to naruszenie polegało. Dlatego należy przeanalizować nie tylko przepisy Konwencji, ale także przepisy polskich ustaw i działanie polskich urzędów czy sądów, które naszym zdaniem naruszyły Konwencję. Na początku postępowania, po wniesieniu skargi, proces ma charakter pisemny. Do złożenia  wstępnej skargi (na formularzu, o którym pisaliśmy wyżej) nie musimy być reprezentowani przez prawnika. UWAGA:  Jeśli Trybunał uzna skargę za dopuszczalną, od tego momentu korespondencja z Trybunałem co do zasady powinna być prowadzona w języku angielskim lub francuskim. Jeśli Trybunał uzna skargę za niedopuszczalną, to postępowanie będzie zakończone. UWAGA: Trybunał nie zasądza zwrotu kosztów sporządzenia wstępnej skargi przez prawnika. Należy pamiętać, że nie wolno zszywać, bindować czy oprawiać dokumentów, które są wysyłane do Trybunału. Mają to być tak zwane luźne kartki, ale strony skargi muszą być ponumerowane. Gdy skarga wpływa do Trybunału to jeden sędzia bada jej dopuszczalność, a następnie Trybunał pisemnie powiadamia skarżącego, czy przyjmie skargę do rozpoznania. UWAGA: Nie można się odwołać od orzeczenia, w którym Trybunał stwierdza, że skarga jest niedopuszczalna. Musimy pamiętać o tym, że Trybunał nie jest sądem odwoławczym od wyroków, które wydają polskie sądy. Trybunał będzie rozpatrywał tylko te sprawy, w których faktycznie nastąpiło naruszenie Konwencji. Często nasi respondenci traktują Trybunał jak dodatkowy sąd apelacyjny od orzeczeń. Z kolei Trybunał uznaje ich skargi za niedopuszczalne. Trybunał uzna skargę za niedopuszczalną, jeśli nie będzie ona spełniania wymogów, o których napisałam powyżej, ale także jeśli strona nie poniosła znaczącego uszczerbku. Nigdzie nie zdefiniowano, co oznacza znaczący uszczerbek, toteż Trybunał za każdym razem będzie badał w jakim stopniu skarżący został pokrzywdzony. Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo www.forumpokrzywdzonych.pl


18 stycznia 2012

wieruszów

35

Drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Należy przypomnieć jak Podstawowej nr 2 w Wieruszowie w finale ważny jest krzyż w życiu wojewódzkim w tenisie stołowym W dniach i 10 i 11 stycznia 2012 r w gimnazjum nr 2 w Łasku odbyły się Finały Woczłowieka Bolesławiec

Od 13 grudnia 1981 roku do końca 1982 roku ponad 100 osób straciło życie, uwięziono 11 tysięcy ludzi i przetrzymywano ich w nieludzkich warunkach, z tego jedna czwarta to ludzie wykształceni. W całym kraju stanowiska pracy utraciło kilkadziesiąt tysięcy członków „Solidarności”. Łącznie do sierpnia 1982 roku z powodów politycznych zwolniono 55 tysięcy ludzi – za udział w demonstracjach, sądy ukarały 8 tysięcy osób, a kolegia ds. wykroczeń 208 tys. osób. Stan wojenny trwał 586 długich, bolesnych dni. W tym czasie w Polsce było ok. 10 milionów członków „Solidarności” – pisze Pan Piotr Krupot jeden z twórców „Solidarności” na terenie Ziemi Wieruszowskiej. Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie na Mszę św. do Mirkowa za naszą ukochaną Ojczyznę, za Solidarność w 30. rocznicę stanu wojennego. Ofiarodawcą była Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie. Organizatorem tej wzniosłej i jakże pięknej i bardzo szczegółowo dopracowanej uroczystości był Pan Piotr Morta. Mszę św. celebrował ks. kapelan Arkadiusz Hajdasz i proboszcz miejscowej parafii ks. Karol Galewski. Kazanie wygłoszone przez ks. Hajdasza zawierało wszystkie wątki tej strasznej tragedii Ojczyzny i przeżyć nękanego narodu polskiego. Poruszona była historia krzyża, który „Solidarność” Zakładu Płyt Wiórowych zawiesiła w uroczysty sposób w godnym miejscu. W stanie wojennym pewnej nocy krzyż zniknął ze ściany biurowca. W 1989 roku odnaleziony w parafii k/Środy Wielkopolskiej został przywieziony do Wieruszowa i powieszony w siedzibie NSZZ „Solidarność” Prospanu. W uroczystości 30- lecia brali udział koledzy z lat 1980, organizatorzy NSZZ „Solidarność” w Prospanie – Ryszard Gruszka, Wojciech Kudaś oraz koledzy z reaktywowanej w 1989 roku „Solidarności” – Piotr Morta, Mariusz Świeściak, Eugeniuisz Tomaszek, Jan Kasendra, Juszczak Jarosław, Adam Rybak, Marek Gaj i wielu innych. O grozo! W Sejmie ugrupowanie Palikota walczy z krzyżem. Za krzyż przez wieki i w ostatnich latach miliony Polaków poniosło śmierć. Należy z dużym naciskiem przypomnieć jak ważny jest krzyż w życiu człowieka, a tym bardziej katolika. Kilka dni temu przed 13 grudnia Jaruzelski prosił Kreml o pomoc wojskową. Od 13 grudnia 1981

roku do końca 1982 roku ponad 100 osób straciło życie, uwięziono 11 tysięcy ludzi i przetrzymywano ich w nieludzkich warunkach, z tego jedna czwarta to ludzie wykształceni. W całym kraju stanowiska pracy utraciło kilkadziesiąt tysięcy członków „Solidarności”. Łącznie do sierpnia 1982 roku z powodów politycznych zwolniono 55 tysięcy ludzi – za udział w demonstracjach, sądy ukarały 8 tysięcy osób, a kolegia ds. wykroczeń 208 tys. osób. Stan wojenny trwał 586 długich, bolesnych dni. W tym czasie w Polsce było ok. 10 milionów członków „Solidarności”. Na „barbórkę” milicja wykupiła ze sklepów wszystkie łomy. Pan Eugeniusz Tomaszek mówił, że Związek Solidarność, obecnie w 2011 roku po 30 latach chciałby rozmawiać z Rządem o praworządności – na co Rząd odpowiada „nie bo nie” – zupełnie tak jak w 1980 roku. Zebrani w dniach 11-12 grudnia 1981 roku w Gdańsku członkowie „Solidarności” szukali wyjścia dla rozwiązania trudnych spraw w jakich znalazła się Polska. Bezskutecznie – Rząd i PZPR dążyła do konfrontacji. My musimy pamiętać i ostrzegać następne pokolenia Polaków o tragedii tamtych czasów. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do i dziękujemy kapłanom, Panu Piotrowi Morcie, siostrom zakonnym za ich wkład pracy. Za tak wzniosłą i piękną uroczystość, w której było wspomnienie trudnych i bolesnych przeżyć dla Polski i narodu polskiego. Anna i Piotr Krupot

jewódzkie w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych województwa łódzkiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyny dziewcząt i chłopców z Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie po zdobyciu mistrzostwa rejonu stanęły do walki o medale w województwie. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn dziewcząt i 12 drużyn chłopców z 6 rejonów województwa łódzkiego. Opiekunem-nauczycielem wf drużyn była mgr Justyna Świeściak. Zespół dziewcząt w składzie Klaudia Kopis, Karolina Walacik, Patrycja Moska po zaciętych meczach w fazie grupowej zakwalifikował sie do finałowej czwórki, gdzie spotkania odbywały się systemem każdy z każdym. Po rozegraniu trzech meczy dziewczęta zajęły ostatecznie wysokie trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce Rawa Mazowiecka II miejsce Biała Rawska III miejsce SP 2 WIERUSZÓW Nastepnego dnia odbył się finał wojewódzki chłopców. Mistrzowie rejonu sieradzkiego w składzie: Kacper Wiśniewski, Michał Jasiński, Hubert Wiśniewski już w fazie grupowej trafili na faworytów turnieju, drużynę z Mastkowa. Po pasjonującym meczu liderów drużyn, chłopcy z Szkoły Podstawowej nr 2 zajęli ,drugie miejsce w grupie i rozpoczęli rywalizację o miejsca od 5 do 8 miejsca. Wygrali wszystkie pojedynki i ostatecznie zajęli V miejsce w województwie łódzkim Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 są zawodnikami WKS „Prosna” i trenują pod okiem trenerów: B. Pietrakowskiego i M. Moski. Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów!

V Orkiestrowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wołczyna W dniu 8 stycznia 2012 roku w WDK odbył się turniej szachowy. Startowało 34 zawodników z ościennych miejscowości z Opola, Kluczborka, Sycowa, Wołczyna, Rychtala, Namysłowa i Wieruszowa. Nie zabrakło naszego zawodnika z Wieruszowa Andrzeja Woźniaka, który zajął wysokie 6 m-ce. W turnieju zwyciężył Kamil Wróbel z Kluczborka, drugi był Zdzisław Gołowski z Kluczborka, a trzeci Fabian Domagalski z Sycowa. Udział brali zawodnicy rankingiem E10 i uczestnicy Mistrzostw Polski- juniorów. Nagrody wręczał Burmistrz Wołczyna Jan Wiącek w asyście sędziego Mariana Berezowskiego. Wszyscy otrzymali upominki, a wpisowe przeznaczone było na Fundusz WOŚP. Red.


Sprzedam działkę budowlaną z budynkami gospodarczymi w Kolonii Dzietrzkowice. Tel. 502 435 853 (15.02) Sprzedam działkę o pow. 0,06 ha w Osieku wraz z parterowym budynkiem o pow. użytkowej 144,8 m2 w stanie surowym, częściowo podpiwniczonym. Doprowadzone wszystkie media + lokalny zbiornik na nieczystości. Tel. 889 862 300 (1.02) Sprzedam mieszkanie w bloku nr 2 przy ul. Kordeckiego, duża kuchnia, dwa duże pokoje, łazienka i wc osobno, dwa duże korytarze. Mieszkanie środkowe, bardzo cieple i w bardzo dobrym stanie. Długi balkon. Tel. 605 458 898 (1.02) Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe przy ul. Fabrycznej na 2 piętrze, 60 m2 z dużym balkonem. Cena 150 000 zł. Do zaoferowania mamy również garaż. Tel. 660 411 605 (01.02) Sprzedam działki w Wieruszowie ul. Polna k/targowiska 28 ar, 12ar. Tel. 791 805 304 (18.01.12) Sprzedam NOWY BUDYNEK w Wieruszowie ul. Polna k/ targowiska. TERAZ NIŻSZA CENA I DZIAŁKA! Możliwość kupienia części budynku (niezależne lokale) oraz zamiany na mieszkanie, działkę w Kępnie. Tel. 601 811 811 (18.01.12) Sprzedam mieszkanie 48 m2 (duży balkon), ul. Warszawska bl.3, III piętro. Tel. 692 42 8000, po 15.00 (18.01) Sprzedam mieszkanie w Wieluniu przy ul. Fabrycznej (wolne), 64,5 m za 150 000 zł. Sprzedam mieszkanie w Wieluniu, na Armii Krajowej, 44,5m (parter) po 3 000 zł za m2. Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie, 40m2, po 2 000 zł za m, ul. Szkolna (parter). Telefon: 604 173 083 Działki Budowlane Wieruszów – Podzamcze. Tel. 663 369 903 (4.01.12)

Sprzedam dom jednorodzinny + 0,5 ha ziemi w gminie Lututów. Tanio! Tel. 513 195 824 (31.01.12) Sprzedam 8 ha gruntów w jednym kawałku w Przyworach gm. Czastary. Tel. 600 352 284 (st) Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio mieszkanie w Wieluniu o pow. 64,5 m2 oraz 44 m2 w cenie rynkowej, dobrze położone na parterze. Tel. 604 173 083 (st) Sprzedam nieruchomość, siedlisko wraz z gruntem o pow. 1 21 ha w Goli gm. Bolesławiec. Tel. 600 352 284 (st) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheń, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu. Tel. 604 173 083 (st) Sprzedam nieruchomość w Ochędzynie Nowym przy trasie E8 wraz z budynkami na działalność gospodarczą np. Stolarstwo, Warsztat samochodowy. Pow. działki 2,70 ha, budynki ok. 190m2 wysokie. Tel. Tel. 604 173 083 (st.) Sprzedam działki budowlane o dowolnej powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam działki budowlane w Osieku; po jednej i drugiej stronie działki postawiony .las. Działki znajdują się w terenie zabudowanym Tel. 600 352 284 (st.). Sprzedam siedlisko w Żdżarach (gm. Bolesławiec) w całości lub w części. Dom mieszkalny „bale” o pow. 9,20 x 8,20, obora 21 x 5,5, stodoła 21 x 9,40 na działce o pow. 1,87 ha, szerokość działki 52m. Tel. 604 173 083 (st)

Kępno, ul Kilińskiego 8 tel. 62-583-03-16, 0602-722-948 www.arena.nieruchomosci.pl ATRAKCYJNE NOWE DOMY: 1. Os Pod Lasem/Chojęcin SZEREGOWIEC 151m2, 4 sypialnie, salon , garaż, 2. Os.Murator SZEREGOWIEC 130m2, salon, 3 sypialnie, garaż, 3.Os.Murator kawalerka 19m2, IIp, 58tys, 4.Os.Murator mieszkanie 50m2, IIp, 2pok, balkon 156 tys, UROKLIWE DZIAŁKI: 5.Kobyla Góra 1000m2/ 20 tys, pełne media 6.Bralin działka 740m2, 55zł/m2 7.Wieruszów dom drewniany 75m2, dz.5600m2, 85 tyś INNE CIEKAWE OFERTY 8.Wieruszów mieszkanie I p, 55m2, 2pok. do najmu 9.Bralin- CENTRUM dz. 3000m2+DOM 120m2 również pod działalność 10.Kępno- centrum DOM 120m2, 4pok, do najmu 1300zł

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ/WYNAJMĘ DO WYNAJĘCIA Wynajmę lokal o pow. 50 m2 na gabinet lekarski, dentystyczny, kosmetyczny lub inna działalność. Wieruszów Osiedle ul. Fabryczna 6. Tel. 62 78 42 385, kom. 785 933 370 lub 607 457 977 (15.02) Do wynajęcia mieszkanie w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego, dwupokojowe z umeblowaniem. Tel. 668 383 797 (1.02) Do wynajęcia hale magazynowe przy ul. Teklinowskiej. Tel. 62 78 41 846 (8-16.00) lub 783 416 349 (1.02) Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą o pow. 87 m2 w Wieruszowie ul. Waryńskiego 35, cena 950, 00 zł miesięcznie. Tel. 668 997 709 po 16.00. (18.01.12) Do wynajęcia w Wieruszowie (atrakcyjna lokalizacja) hala wielofunkcyjna np. magazynowo – handlowa, 500m2, 2 biura, 2 socjale, media, co. Tel. 693 161 433 (19.01.12)

MOTORYZACYJNE Sprzedam, VW Polo III, poj.1,00( 50 KM), rok produkcji1997. Przebieg 125.000 km. Kolor granatowy metalik, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy. Cena 4100 zł. Stan dobry. Tel. 62 78 127 34(15.02) Sprzedam Ursus C 360. Tel. 512 349 935 (15.02) Sprzedam Audi B4 1 9.TDI 1994 , 6 000 zł. Tel. 604 276 407 lub 662 789 559 (15.02) Sprzedam Renault Clio rok 2003, silnik 1,5 DCI. Cena do uzgodnienia. Ciągnik Sam z silnikiem zapasowym do remontu. Tel. 62 784 45 14, 603 921 762 lub 781 259 390 (15.02) Sprzedam Volkswagen Touran 2007 r. Cena 29 000 zł. Poj. 1,9D. Full wypas., Volkswagen Touareg 2003 r. Cena 49 000 zł. poj. V 10D. Full wypas. Tel. 661 449 476 (01.02) Sprzedam samochód Mer-

cedes Benz 310; 2,9D, max długi i wysoki. Rok produkcji 1995, max 3,5tony. Stan dobry + kpl. kół letnich. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 238 393(18.01) Skup samochodów osobowych, ciężarowych, ceny złomowe. Krótki odbiór własnym transportem. Tel.: 506 680 804 (kr)

PRACA DAM

Zatrudnię kierowcę kat. C+C w transporcie międzynarodowym Polska – Anglia. Wyjazdy cotygodniowe wysokie zarobki. Bolesławiec. Tel. 601 466 580 (15.02) Firma „BESKID” zatrudni kierowcę z kat. „D” z ważnymi uprawnieniami z Wieruszowa lub okolic. Tel. 535 700 110 lub 502 582 277 (15.02) Kępińska Szkoła Języków zatrudni nauczyciela języka chińskiego. Tel. 607 420 321(1.02) Firma przyjmie do pracy mechanika samochodów ciężarowych i wózków widłowych. Tel. kontaktowy 62 78 222 41 (1.02) Zatrudnię pracownika na stanowisko kierowcy. Wymagania: wiek do 40 lat, prawo jazdy kategorii C+E, ukończony kurs na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym. Tel. 0605 220 407 (18.01.12) Zatrudnię mężczyznę na stanowisko przedstawiciela handlowego. Wymagania: wiek do 35 lat, wykształcenie min średnie, doświadczenie zawodowe w handlu, prawo jazdy kategorii B. Tel. 0605 220 407 (18.01.12) Zatrudnię pracownika na stanowisko elektromechanika lub mechanika z bardzo dobrą znajomością elektryki pojazdowej. Wymagania: wiek do 40 lat, prawo jazdy kategorii B. Tel. 691 720 040 (18.01.12)

PRACA SZUKAM Mężczyzna poszukuje dodatkowej pracy w zakresie kierowcy ciągnika rolniczego. Tel. 782 201 235 (1.02.12)

Dyplomowany bioenergoterapeuta - uzdrowiciel SPRZEDAM w naszym mieście. Sprzedam sadzarkę, PrzegraPomoże i doradzi - wspomaganie tradycyjnego leczenia, FIRMA diagnoza biopola człowieka, zabiegi usuwające blokady i „STOLARZ-LEMPERT” ZATRUDNI przywracające równowagę enerNA DOBRYCH WARUNgetyczną, wyciszanie i oczyszczaKACH PŁACY I PRACY nie organizmu, likwidowanie przewlekłych i chronicznych OSOBĘ NA STANOWISKO bóli metodą niekonwencjonalELEKTRYK ną. Niesamowicie skuteczne AUTOMATYK metody i działanie Bioenergoterapeuty pomogły już wielu MILE WIDZIANE DOŚWIADosobom w beznadziejnych przy- CZENIE PRZY OBSŁUDZE padkach. Wszelkie informacje i MASZYN STOLARSKICH. zapisy po nr tel.531165221 coKONTAKT: 508 257 251 dziennie po godzinie16.30

biarkę (5-tkę), wóz ciągnikowy na kołach 20-tkach, mieszalnik 200 l, sieczkarnie z silnikiem 5 KW, angielkę węglową. Tel. 62 78 437 14 (29.02) Sprzedam łubin gorzki wąskolistny. Tel. 603 206 972 (1.02) Sprzedam drewno kominkowe i opalowe. Gatunki liściaste (dąb, jesion, grab, buk, akacja, olcha, brzoza) i iglaste. Dowóz gratis. Tel. 609 599 616 (31.01) Sprzedam szlakę (żużel) z ciepłowni np. do utwardzania terenu. Tel. 605 331 767 (stycz.12)

USŁUGI Wynajem namiotów z pełnym wyposażeniem na imprezy okolicznościowe, trzaskanie butelek. www.namiotywynajem24 (28.03) Usługi budowlane, budowy domów od podstaw i remonty, docieplenia budynków, tynki wapienno – cementowe i szlachetne, montaż regipsu poddasza. Niskie ceny! Tel. 507 499 162 (15.02) Adaptacja gotowych projektów; projektowanie domków jednorodzinnych oraz przemysłowych; sporządzanie świadectw charakterystyki energ.; kompleksowe wykonawstwo od projektu aż po klucz. Tel. 607 929 265 (15.02) DJ – oprawa muzyczna, profesjonalne wideofilmowanie, zdjęcia ślubne plenerowe i reportażowe. Konkurencyjne ceny!!! Tel. 693 657 834. (st) Zespół muzyczny – wesela, festyny i imprezy okolicznościowe. Możliwość koncertu na gitarze hawajskiej. www. gorecki-trio.net Tel. 608 551

Wynajmę miejsca parkingowe na samochody ciężarowe lub inne w Wieruszowie przy ulicy Teklinowskiej 4 (po byłej firmie STALCHEM). Kontakt: 606 34 66 37

00.00

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

ogłoszenia

14.03

36

18 stycznia 2012

Lokal do wynajęcia 50 m2 w centrum Wieruszowa. Wszystkie media. Ulica Warszawska 14. Kontakt tel. 62 58 10 027 (do 17.00-tej) lub 600 898 105


ogłoszenia 995 (30.03.12) Rzetelnie i tanio naprawy w domu klienta pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych. Montaż klimatyzacji. Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia! Wieruszów ul. Warszawska 86a. Tel. 0 607 419 958 (st) Przewozy osób krajowe, zagraniczne, licencjonowane, przeprowadzki, trans. różny, przewozy lawetą. Niskie ceny. Tel.0 607 350 130 (st K)

NAUKA KOREPETYCJE

Lekcje gry na gitarze, keyboardzie, kontrabasie, śpiew, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 5 roku życia. Tel. 609 141 328 (1.02) Matematyka Korepetycje – dojeżdżam do ucznia również na wsi. Tel. 601 188 109 (4.01.12) Korepetycje z matematyki: szkoła podstawowa, gimnazjum, średnia. Przygotowanie do matury. Tel. 795 705 637 (29.02.12) Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 508 483 434 (1.02) Lekcje tenisa - Kępno tel. 88839-70-81 (st.k.)

ODDAM Jeśli wymieniasz meble, masz zbędny sprzęt gospodarstwa domowego, RTV lub inne rzeczy codziennego użytku zamieść ogłoszenie w ITP (za darmo). Rzeczy podarowanie przez Ciebie posłużą jeszcze przez wiele lat osobom, które są w potrzebie.

TOWARZYSKIE

Kawaler bez nałogów, uczciwy, z mieszkaniem, pracownik kosmetyczny, lat 38, pragnie stworzyć stały, szczęśliwy związek małżeński – ślub kościelny, pozna uczciwą, wierną i niepalącą panią w wieku 29-45. Tel. 62 731 64 93 (dzwonić po 18tej) e-mail janusz196@vp.pl

Ogłoszenie o Licytacji Nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zbigniew Lorenc w Kępnie z-ca Łukasz Sójka (tel. 62 58 30 436) ogłasza, że: dnia 16.02.2012 o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: Konrad Kokot położonej: 63-630 Rychtal, ul. Kościelna 2 Dla której Sad Rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW NKW:KZIE/00008/54/2 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość oznaczona została, jako działka nr 254 o powierzchni 800 m2. Suma oszacowana wynosi 274 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 666, 67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 27 400,00zł. w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 &1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Komornik Sądowy zastępca Łukasz Sójka

Józef Niełacny położonej: 63-640 Bralin, ul. Południowa

dr med Dorota Waśko-Czopnik specjalista chorób wewnętrznych choroby przewodu pokarmowego,dietetyk

Oferuję pełną diagnostykę i leczenie:

• chorób przewodu pokarmowego • nietolerancji pokarmowych • konsultacje dietetyczne, diety indywidualne Wieruszów, ul. Warszawska 55 (z tyłu apteki św. Rocha) sobota raz w miesiącu 10.00 - 12.00 rejestracja tel. 602 621 780, e-mail: dczopnik@gmail.com

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

Dla której Sad Rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych Prowadzi księgę wieczystą nr KW NKW:KZ1E/0004383/8 Nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr416 o powierzchni 4400m2, obręb 0001 Bralin, jednostka ewidencyjna Bralin, Powiat Kępiński, województwo wielkopolskie. oraz nr KW KZ1E/0005591/6 Nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr417 o powierzchni 5100m2, obręb 0001 Bralin, jednostka ewidencyjna Bralin, powiat Kępniński, województwo wielkopolskie. Obie nieruchomości są położone obok siebie tworząc jedną całość zabudowaną zespołem budynków Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i stanowią własność Państwa Józefa i Ireny Niełacnych.

Tel. 696 130 942

Zgodnie z przepisem art.976&1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 1

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 200.000,00zł. w gotówce.

do prowadzenia Podatkowej Książki |Przychodów i Rozchodów. Wymagane doświadczenie i znajomość przepisów podatkowych. CV ze zdjęciem proszę wysyłać na adres ajkmeble@wp.pl.

Prywatna Praktyka Specjalistyczna

Ogłoszenie o Licytacji Nieruchomości

Video filmowanie, zdjęcia plenerowe, reportażowe i okolicznościowe.

zatrudni księgową

37

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zbigniew Lorenc w Kępnie z-ca Łukasz Sójka (tel. 62 58 30 436) ogłasza, że: dnia 16.02.2012 o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do:

Suma oszacowana wynosi 2.000 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.500.000,00 zł.

Firma produkcyjna z oddziałem w Kępnie

18 stycznia 2012

Komornik Sądowy zastępca Łukasz Sójka

Referent ds. rozwoju produktu Miejsce pracy: Krążkowy 167,63-600 Kępno Wymagania: -Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane :Obróbka Stali, Konstrukcje Stalowe itp.) -Znajomość środowiska MS Office -Zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów -Umiejętność dobrej organizacji pracy , systematyczność -Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub `języka angielskiego Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji ( listu motywacyjnego i CV) na adres: k.kubicka@wikimet.com bądź kontakt osobisty w siedzibie firmy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Gmina Galewice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Galewicach na tablicy ogłoszeń urzędowych oraz stronie Bip (www.galewice.biuletyn.net) został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerem działki 509/1 o powierzchni 0,0795 ha, położona w obrębie Biadaszki.


38

18 stycznia 2012

informacje S-8: Inwestycja nabiera rozmachu

Przyszły na świat Kępno Dnia 6.01.2012 r. o godz. 14.25 urodziła się Nadia, córka państwa Bogusławy i Tomasza Morgol z Kierzna. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3200 g i miała 53 cm.

Dnia 6.01.2012 r. o godz. 23.10 urodził się Kacper, syn państwa Magdaleny i Kamila Paluszków z Kępna. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4480 g i miał 57 cm.

Dnia 13.01.2012 r. o godz. 21.05 urodziła się Wiktoria, córka państwa Sandry i Daniela Radeckich z Kępna. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3500 g i miała 55 cm.

Dnia 12.01.2012 r. o godz. 22.10 urodził się syn państwa Natalii i Bartosza Migalskich z Sycowa. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3770 g i miał 56 cm.

Trwają intesywne prace przy budowie węzła walichnowskiego trasy szybkiego ruchu S-8

Dnia 8.01.2012 r. o godz. 18.00 urodził się Olaf, syn państwa Sylwii i Pawła Schlesingerów z Kępna. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3500 g i miał 54 cm.

Dnia 8.01.2012 r. o godz. 20.46 urodziła się Nadia, córka państwa Marii Noculak-Bartkowiak i Pawła Bartkowiaka z Baranowa. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3430 g i miała 54 cm.

Dnia 8.01.2012 r. o godz. 23.45 urodził się Jaś, syn państwa Krystyny i Macieja Rybickich z Sycowa. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3020 g i miał 49 cm.

Dnia 8.01.2012 r. o godz. 9.45 urodził się Maciej, syn państwa Elżbiety i Tadeusza Kałuża z Mikorzyna. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3350 g i miał 53 cm.

Dnia 13.01.2012 r. o godz. 1.23 urodziła się Zofia, córka państwa Natalii i Michała Flaczyków z Łęki Opatowskiej. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3530 g i miała 54 cm.

Urodzeni pomiędzy 22 grudnia a 20 stycznia to zodiakalne koziorożce

tekst i foto: Mała

PRZEKAŻ 1 % PODATKU na rehabilitację Natalii Guziak uczennicy klasy II Technikum Ekonomicznego w Lututowie, mieszkanki gminy Lututów. Natalia w drodze powrotnej ze szkoły została potrącona przez samochód. Skutkiem tego doznała trwałego urazu kręgosłupa, czego efektem jest całkowity niedowład czterech kończyn. Wymaga ona długotrwałej, a co za tym idzie kosztownej pomocy specjalistycznej. Każdy dar przyczynić się może do odzyskania wiary przez Natalię w normalne życie, na jakie zasługuje osiemnastoletnia dziewczyna. W deklaracji PIT wskaż: STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO „ AXIS” KRS 0000070747 z dopiskiem NATALIA GUZIAK - rehabilitacja Za wsparcie z góry DZIĘKUJEMY

Jasełka dla rodziców Dziesiątego stycznia 2012r. w Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Wieruszowie ponownie wystawiono „Jasełka”. Na tę uroczystość licznie przybyli specjalnie zaproszeni goście - rodzice dzieci wystawiających sztukę. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała pani Agnieszka Danielewska, złożyła noworoczne życzenia i zaprosiła do obejrzenia inscenizacji. Na scenie pojawiły się m.in. takie postacie jak: Maryja, Józef, pastuszkowie, Trzej Królowie, aniołki i dzieci. Przedszkolaki świetnie zaprezentowały się w swoich rolach, a także przepięknie zaśpiewały przygotowane kolędy. Wielu gości śpiewając wspólnie z naszymi małymi aktorami popularne kolędy miało łzy w oczach. Po przedstawieniu przedszkolaki zostały nagrodzone wielkimi brawami. Małgorzata Gawlik


wieruszów

18 stycznia 2012

Dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach rejonu w tenisie stołowym

39

Informacja

UKS w Żdżarach prowadzi zapisy wszystkich chętnych z terenu gminy Bolesławiec i nie tylko do nauki gry w PIŁKĘ SIATKOWĄ. W dniu 04.01.2012 r. Gimnazjum nr 2 w w Łasku odbyły się finały rejonu Treningi prowadzone są na Sali sieradzkiego w tenisie stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Gimnastycznej przy S P w Żdżarach kategorii dziewcząt . W turnieju udział wzięło 10 zespołów z 5 powiatów. Po- w poniedziałek i środę od gdz. wiat wieruszowski reprezentowały dwie drużyny które zajęły 1 i 2 miejsce w 19.00 do 21.00 Treningi prowadzi p. Andrzej zawodach powiatowych. Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie i Dratwa tel.723455240

drużyna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieruszowie.

Po fazie rozgrywek w grupowych do finałowej „czwórki” awansowały dziewczęta z Szkoły Podstawowej nr 2 , które okazały się najlepsze w końcowej klasyfikacji. Pokonując wszystkie zespoły, zajęły 1 miejsce i awansowały do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 10.01.2012 r. w Łasku. Druga nasza drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła ostatecznie 9 miejsce.

czytaj więcej na powiatowy.pl

W krainie bajek

W poniedziałek, 16 stycznia 2012r. tuż po śniadaniu dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi opiekunDrużyny wystąpiły w składzie: kami wybrały się do Wieruszowskiego Domu Kultury, Szkoła podstawowa nr 2 w Wieruszowie by obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu akKlaudia Kopis, Karolina Walacik. Patrycja Moska torów wrocławskiej sceny teatralnej. opiekun Justyna Świeściak Dzieci z grup: „Pszczółki”, „Misie”, „Motylki” i „Żabki” z wielkim zachwytem obejrzały sztukę przedSzkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie stawiającą treści znanych bajek: „Czerwony Kapturek”, Anita Płuska, Alicja Augustyniak „Kopciuszek”, „Kot w butach” a następnie nagrodziły opiekun Anna Augustyniak aktorów wielkimi brawami. Bajka bardzo wszystkim Klasyfikacja końcowa: się podobała. Energiczną akcję oraz piękną scenograI miejsce SP Nr 2 Wieruszów fię dzieci na pewno na długo zapamiętają. W trakcie II miejsce SP Popowice inscenizacji aktorzy nauczyli dzieci prostej piosenki. III miejsce SP Włyń Przedszkolaki bardzo szybko zapamiętały usłyszany tekst i wraz z aktorami chętnie go śpiewały. Wyjazd naszych milusińskich z Publicznego SaW następnym dniu 05.01.2012 r. w Gimnazjum nr 2 w Łasku odbyły się finały rejonu sieradzkiego morządowego Przedszkola nr 3 w Wieruszowie zakońw tenisie stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii chłopców .W turnieju udział czył się szczęśliwym powrotem do przedszkola. Małgorzata Gawlik wzięło 10 zespołów z 5 powiatów. Powiat wieruszowski reprezentowały dwie drużyny które zajęły 1 i 2 miejsce w zawodach powiatowych. Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie i drużyna Szkoła Galewice Podstawowa w Wójcinie. I tym razem sytuacja wyglądała podobnie. Po fazie meczy w grupach do finałowej „czwórki” awansowali chłopcy z Szkoły podstawowej nr 2 i chłopcy ze szkoły Podstawowej w Wójcinie, W końcowej klasyfikacji drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 zajęła 1 miejsce a Szkoła Podstawowa w Wójcinie 3 miejsce. Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach inforPierwsze dwie drużyny z eliminacji rejonowych muje, że w dniu 08.01.2012 rok 40 uczniów Gimawansowały do finału wojewódzkiego nazjum Jana Pawła II w Galewicach kwestowało który odbędzie się 11.01.2012 r. w Łasku. na rzecz XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrana kwota na terenie gminy wyniosła Drużyny wystąpiły w składzie: 6.775,70zł + 4 Euro Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom Kacper Wiśniewski, Michał Jasiński, Hubert Gminy Galewice, którzy wsparli tą wielką inicjatyWiśniewski wę i przyczynią się do ratowania życia wielu ludzi. opiekun Justyna Świeściak

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szkoła Podstawowa w Wójcinie Jan Gryga ,Piotr Olek opiekun Piotr Baran Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP Nr 2 Wieruszów II miejsce SP Osjaków III miejsce SP Wójcin A zatem po rozgrywkach rejonowych dwie drużyny z naszego powiatu będą walczyły w finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym..

POTWIERDŹ SWOJE KWALIFIKACJE

Irena Janiaczyk - GOK Galewice

SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT POTWIERDŹ SWOJE KWALIFIKACJE Bezpłatny egzamin na czeladnika i mistrza: kamieniarz betoniarz-zbrojarz cieśla murarz posadzkarz

elektryk monter instalacji i urz. sanitarnych monter sieci wodno-kanalizacyjnych monter instalacji i sieci gazowych betoniarz-zbrojarz

Dla osób w wieku 25-64 lata, mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim, bezrobotnych, 18-24 lata nie pracujących, kobiet i mężczyzn. 2-dniowe przygotowanie do egz. zawodowego (16 godz.), egzamin kwalifikacyjny potwierdzony dyplomem Zapewniamy: - pełne wyżywienie - mat. szkoleniowe - zakwaterowanie dla uczestników zamiejscowych Zapisy i informacje:

Gratulujemy zawodnikom, opiekunom i trenerom życząc jednocześnie sukcesów w Finałach wojewódzkich.

Projekt trwa do 31.12.2013 r.

tel. kom. 735 501 713 e-mail: marcinwolski@cargo.edu.pl Biuro projektu: Łódź, ul. Piotrkowska 276 tel. kom. 728 450 326 e-mail: lukaszwojcik@cargo.edu.pl

Napisz SMS, oddzwonimy

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Zarząd PSZS w Wieruszowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


40

18 stycznia 2012

reklama

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 03/04 R2012  
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 03/04 R2012  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 03/04 R2012

Advertisement