Page 1

Geocaching Moja przygoda z geocachingiem trwa prawie rok. Stwierdziłem, że to dobry moment na napisanie artykułu promującego tę zabawę terenową. Jak widzisz, udało mi się. Właśnie go czytasz. Połowę sukcesu mam za sobą. Teraz pytanie: czy zainteresuje Cię bieganie z saperką i odbiornikiem GPS w poszukiwaniu skarbów? Nie? Nic straconego. Saperka i GPS nie są tak naprawdę potrzebne. Skarby i tak czekają na odkrycie...

Czytasz dalej, znaczy, udało mi się rozbudzid twe wewnętrzne dziecko tym krótkim wstępem. Teraz pora na konkrety. Ów tajemniczy "geocaching" to nic innego jak zabawa terenowa polegająca na ukrywaniu i odnajdywaniu skrzynek (w żargonie: keszy). Może to brzmied nieciekawie. Niech brzmi, ważne że jest okropnie wciągające i kreatywne. Tradycyjny kesz składa się z pojemnika, papierowego dzienniczka (logbooka), czegoś do pisania oraz fantów. Pojemnik chroni zawartośd przed czynnikami zewnętrznymi, w dzienniku dokonuje się wpisu potwierdzającego znalezienie skrzynki, a fanty stanowią miłe urozmaicenie. Jeżeli zastanawiasz się "po co? dlaczego? jak?", śpieszę z odpowiedzią. Kesze zakładane są z różnych pobudek, najczęściej jest to chęd pokazania ciekawego miejsca, często mało znanego, które na co dzieo „umyka” przed wzrokiem ciekawskich. Krajoznawstwo i turystyka nie są jednak jedynymi silnikami napędowymi zabawy. Skrzynki mają różne stopnie trudności, od łatwych, które można podjąd bez brudzenia rąk podczas niedzielnego spaceru, po istne wyzwania, których zdobycie będzie wymagało odpowiedniej ilości czasu, sprzętu, nerwów i sprytu. Tym samym szukanie staje się atrakcją samą w sobie, niecodziennym sposobem na aktywny

wypoczynek. Przynależnośd do społeczności keszerów posiada również ważny aspekt socjalny organizowane są wspólne spotkania i wyprawy, podczas których dyskutuje się o pamiętnych skrzynkach i pomysłach na nowe. Wszechstronnośd zabawy sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Początkiem zabawy w geocaching jest rejestracja na jednym z portali geocache. Istnieje kilka, polecam skupid się na opencaching.pl. Jest to serwis lokalny, stosunkowo młody, mający swe odpowiedniki np. w Czechach czy Niemczech. Baza danych portalu zawiera w sobie najwięcej polskich skrzynek, interfejs jest przyjazny oraz dodatkowo istnieją narzędzia ułatwiające zabawę, na bieżąco udoskonalane i rozwijane przez społecznośd, np. baza Filipsa (pozwala na dostęp do skrzynek offline, poprzez urządzenie mobilne). Kolejnym krokiem po założeniu konta jest uzupełnienie swych danych, bardzo przydatną rzeczą jest podanie współrzędnych geograficznych miejsca swego zamieszkania lub czegoś w pobliżu (jeżeli nęka strach przed utratą prywatności). Dzięki temu będzie można dostawad informacje e-mailem o najnowszych keszach założonych w podanym promieniu.

Strona 31


Kwestie formalne należą już do przeszłości, więc można przystąpid do wyszukiwania pierwszej skrzynki. Wspominałem na początku, że kesze posiadają różne stopnie trudności – nie jest to ich jedyny atrybut. Różnią się one typem, wielkością pojemnika, szacunkowo ocenioną czasochłonnością, wymaganym ekwipunkiem itd. Zachęcam do szerszego zapoznania się z typami skrzynek i ich atrybutami na stronach wiki udostępnianej przez serwis: http://wiki.opencaching.pl/ Do wyszukiwania skrzynek w bazie istnieje kilka narzędzi, np.: intuicyjna szukajka z możliwością ścisłego zdefiniowania czego konkretnie poszukujemy, czy mapa z zaznaczonymi keszami (pomocna przy planowaniu wycieczek z geocachingiem w tle). Najlepiej, żeby debiutancka skrzynka była keszem typu tradycyjnego o niskim poziomie trudności, stosunkowo blisko miejsca zamieszkania. Zaoszczędzi to rozczarowao, a i w razie niepowodzenia szybko pozwoli na kolejne podejście. Pierwszy cel wybrany. Czas na skompletowanie ekwipunku. Podstawą powinno byd urządzenie wyposażone w odbiornik GPS – PNA, PDA, telefon czy laptop. W praktyce często wystarczy dobra mapa topograficzna z zaznaczonym położeniem kesza (polecam programy na telefon: TrekBuddy i Columbus) lub wydrukowany opis skrzynki i podpowiedzi. Po GPS sięgam w ostateczności, gdy skrzynka jest zbyt problematyczna lub po prostu tego wymaga. Warto ze sobą zabrad zestaw naprawczy – dodatkowy ołówek, kilka worków strunowych, jakieś kartki i taśmę klejącą. Pozwoli zreperowad zniszczony lub zużyty kesz. Osobną

kategorią ekwipunku są fanty. Nie są konieczne, lecz umilają zabawę. Fanty powinny stanowid jakąś wartośd, absolutnie nie wolno zostawiad w skrzynkach rzeczy takich jak wykorzystane bilety, kapsle, flakoniki po perfumach, próbki kosmetyków, jedzenie, liście... to wszystko traktowane jest jako śmieci, najpewniej zostanie wyrzucone przez kolejnego znalazcę. Zostawiaj to, co sam chciałbyś znaleźd. Geocaching oparty jest na „dżentelmeoskiej umowie”, należy to docenid i nie zaśmiecad keszy. Podjęcie kesza może wymagad dodatkowego ekwipunku – saperki, latarki, sprzętu do wspinaczki, samochodu z napędem 4x4 lub czegoś bardziej wymyślnego. W takim wypadku właściciel powinien w opisie i za pomocą atrybutów skrzynki poinformowad o takowej konieczności. Zwieoczeniem zabawy jest odnalezienie skrzynki i wpisanie się do logu. Czynnośd tę poprzedza najlepsza częśd – szukanie. Pewnie zabrzmi to błaho, lecz warto pamiętad, by podczas przeszukiwania terenu nie wandalizowad otoczenia. Wszelkie dewastowanie zabytków i niszczenie przyrody to czyny godny potępienia. Skrzynki założone w terenach gęstozaludnionych i często uczęszczanych narażone są na zniszczenie i kradzież przez osoby postronne. Warto poświęcid trochę uwagi, czy aby jakiś „tubylec” nie zauważy aktu odnajdywania lub chowania skrzynki. Grunt to dyskrecja. Fanty wymieniamy na rzeczy o podobnej wartości lub, gdy kesz ubogi – dorzucamy coś. Miły to zwyczaj, pomaga utrzymad jakośd skrzynek oraz stanowi swoiste podziękowanie dla autora. Przypominam, że wymiana fantów to tylko dodatek do zabawy, a dołączony ołówek, logbook i temperówka stanowią integralną częśd kesza i nie należy ich zabierad. Inną kategorią przedmiotów zostawianych w keszach są wszelkie geokrety, geolutins, geocoins itd. Są to „podróżnicy”, mianowicie rzeczy te zabiera się z kesza nie

Strona 32


zostawiając nic w zamian, a następnie wsadza się do innej skrzynki. Więcej instrukcji i informacji na ten temat znajduje się na plakietkach dołączonych do wyżej wymienionych przedmiotów. Nie pozostaje nic innego jak wpisad się w dzienniku. Wpis powinien zawierad datę odnalezienia, naszą ksywkę – login, informację o wymienionych przedmiotach (in: wsadzone, out: zabrane, no trade – brak wymiany) oraz dodatkowe info o stanie skrzynki lub podziękowanie (sztampowe i seryjne TFTC oznacza Thanks for the Cache). Przed odłożeniem skrzynki na swoje miejsce zamykamy ją. Ważne by pojemnik był szczelny, zamknięcie warto sprawdzid dwa razy. Nie pozostaje nic innego jak potwierdzid zdobycie pierwszego kesza w internetowym dzienniku skrzynki. Oprócz krótkiego komentarza wpisujemy co wymieniliśmy i czy skrzynka nie wymaga serwisu. W razie niepowodzenia informujemy o nim, taki sygnał może byd przydatny dla właściciela.

Życzę owocnych poszukiwao. Tadzin

Strona 28

Strona 33

Test  

test test test test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you